home page
LEGISLATIVA
/Jockey Club bulletin/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts  strana 1 / 20 další »»
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 5/2023
Datum a místo: 1.11.2023 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, MVDr. Fr. Horák

Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje DS Moravia Magna (Martiny Sklenářové) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 28.10.2023 ve Slušovicích, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1328 „Cena rodiny Černockých.“ (Rovina III. kat. na 1600 m) tak, že na prvním místě dostihu se umístil kůň č. 4 SMICHOFF (FR) a na druhém místě kůň č. 9 STRATOVARIUS.

Na základě: dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, dostihového protokolu, zprávy předsedy Dostihové komise Ing. J. Vaňourka, videozáznamu dostihu a cílové fotografie doběhu dostihu pořízené cílovou kamerou

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 28.10.2023 ve Slušovicích, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1328 “Cena rodiny Černockých.” (Rovina III. kat. na 1600 m) tak, že na prvním místě současně doběhli koně č. 4 SMICHOFF (FR) a č. 9 STRATOVARIUS.

Záloha na náklady odvolacího se vrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (ve smyslu §462, §465 DŘ).

Dostihový soud po zhlédnutí videozáznamu dostihu, podrobném posouzení cílové fotografie, seznámení se se zprávou předsedy Dostihové komise a projednání věci rozhodl výše uvedeným výrokem.

Z videozáznamu je patrné, že v cílové rovině je těsně před cílem vepředu dvojice koní - při bariéře ve vedení kůň č. 4 SMICHOFF (FR) a dále od bariéry, kůň č. 9 STRATOVARIUS, který se na vedoucího koně dotahuje. Z videozáznamu je zřejmé, že šlo o velmi těsný doběh.

Protože v cíli bylo umístěno zrcadlo, je doběh zachycen na cílové fotografii, a to jak přední, tak i zadní pohled. Tzn. obraz skutečný a odraz v cílovém zrcadle; přičemž špička nosu koně 4 SMICHOFF (FR) blíže bariéře je zřetelně patrná pouze na odraze v cílovém zrcadle, když na skutečném obraze splývá se stejně barevným pozadím, zatímco špička nosu koně č. 9 STRATOVARIUS, který byl blíže cílové kameře, je zřetelná pouze na skutečném obraze, avšak na zrcadlovém odraze, ačkoli by vzhledem k pozici koní měla být viditelná, není vlivem tmavého pozadí vidět vůbec.

Předseda Dostihové komise ke schválení výsledku dostihu č. 1328 uvedl, že byl v souladu s (DŘ § 372 DŘ požádán rozhodčím u cíle, aby byl přítomen při vyhodnocení cílové fotografie koní na prvních dvou místech. Dostavil se tedy spolu s dalším členem Dostihové komise. Cílová fotografie nebyla kvalitní, nicméně po asi minutovém zkoumání, zvětšování, filtrování a jiných operacích, které nabízí software kamery a tiskárny, se všichni tři shodli, že na prvním místě vidí koně č. 4 SMICHOFF (FR) a na druhém místě koně č. 9 STRATOVARIUS, proto takto schválili i doběh dostihu. V průběhu odpoledne se ještě podařilo vyfiltrovat černobílou cílovou fotografii, která byla podle jeho mínění ještě o něco průkaznější.

Dostihový soud měl k dispozici barevný i černobílý výřez cílové fotografie i celkový snímek cílové kamery včetně zrcadlového odrazu.

Na celkovém snímku cílové kamery je patrné, že čára sotva se dotýkající dobře zřetelné špičky nosu zrcadlového odrazu koně blíže ke kameře (kůň č. 4 SMICHOFF (FR)) těsně prochází špičkou nosu skutečného obrazu koně č. 9 STRATOVARIUS, přičemž však nelze naprosto jednoznačně určit, kde se ve vztahu k této čáře nachází špička nosu koně 4 SMICHOFF (FR) na skutečném obraze (zda před či za touto čárou). To také znamená, že cílová kamera nemohla být nastavena správně. V každém případě ani barevná, ale ani černobílá fotografie neposkytuje natolik zřetelné zobrazení hlav koní, aby bylo možné s naprostou jistotou určit, kde přesně mají v okamžiku proběhnutí cílem tito koně špičky svých nosů, a tedy kdo proťal cílovou čáru jako první. Nelze tak jinak než uplatnit ustanovení § 371 Dostihového řádu, které říká, že „Proběhnou-li cílem dva koně současně, takže ani za pomoci cílové fotografie (filmu) nemůže rozhodčí u cíle rozhodnout, kdo z nich je vítězem, označí doběh jako "současné vítězství“.

Dostihový soud proto změnil pořadí koní v cíli tak, že přesunul koně č. 9 STRATOVARIUS na první místo s tím, že došlo k jeho současnému doběhu s koněm č. 4 SMICHOFF (FR).

Dostihový soud tímto opětovně apeluje na pořadatele i členy dostihových komisí, aby vždy věnovali odpovídající pozornost zajištění kvalitních (tzn. i zřetelných) snímků z cílové kamery, což zahrnuje také řádné umístění zrcadla a nastavení cílové kamery.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 02.11.2023
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 4/2023
Datum a místo: 25.10.2023 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), MVDr. Fr. Horák, F. Minařík

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR (JC ČR) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 22. října 2023 v Praze, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 0112004 „Cena hodinářské značky Robot“ (rovina III. kategorie na 1.200 m) tak, že na čtvrtém místě dostihu se umístili současně koně č. 8 LENA (FR) a č. 6 HAS D’EMRA (FR).

Na základě: protokolu o dostihu, dostihové zprávy, sdělení předsedy Dostihové komise, videozáznamu dostihu a cílové fotografie doběhu dostihu pořízené cílovou kamerou

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 22.10.2023 v Praze, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 0112004 „Cena hodinářské značky Robot“ (rovina III. kategorie na 1.200 m) tak, že na čtvrtém místě dostihu se umístil kůň č. 6 HAS D’EMRA (FR) o nos před na pátém místě umístěným koněm č. 8 LENA (FR).

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty Jockey Clubem ČR, který je oprávněn se písemně odvolat k Dostihovému soudu proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí, a DS je považuje za důvodné.

Dostihový soud po zhlédnutí videozáznamu dostihu, podrobném posouzení cílové fotografie a prostudování sdělení předsedy Dostihové komise rozhodl výše uvedeným výrokem.

Z videozáznamu je patrné, že v cílové rovině jde středem dráhy dopředu poměrně kompaktní skupina koní; jako první kůň č. 12 DONTELLYOURMOTHER (IRE), vlevo od něj ve směru pohybu kůň č. 5 STORM CODI (GB), vpravo od něj pak kůň č. 1 CAPTAIN LUKA (IRE), po jehož levé straně nejblíže k vnitřní bariéře finišuje kůň č. 8 LENA (FR) a po pravé kůň č. 6 HAS D’EMRA (FR).

Z videozáznamu je zřejmé, že šlo o velmi těsný doběh mezi dvojicí koní č. 5 STORM CODI (GB) a č. 1 CAPTAIN LUKA (IRE) a obdobně těsný doběh mezi dvojicí koní č. 8 LENA (FR) a č. 6 HAS D’EMRA (FR).

Protože v cíli bylo umístěno zrcadlo, je na cílové fotografii zachycen přední i zadní pohled na doběh, tzn. obraz skutečný a odraz v cílovém zrcadle; avšak vzhledem k velikosti a nastavení zrcadla, nezachycuje odraz celou šíři dráhy, a tedy všechny koně, nýbrž jen koně blíže k vnitřní bariéře.

Předseda Dostihové komise ke schválení výsledku dostihu č. 0112004 uvedl, že rozhodčí u cíle, když hlásil tajemníkovi pořadí koní na dotovaných místech, uvedl, že na 4. místě bude současný doběh koní č. 6 a 8. Člen Dostihové komise, který byl vyslán k cílovému rozhodčímu, aby byl přítomen vyhodnocování cílové fotografie na monitoru, nehlásil, že by došlo k přehodnocení prvotně hlášeného doběhu, a proto předseda Dostihové komise podepsal protokol uvádějící současný doběh. Po schválení doběhu si předseda Dostihové komise cestou do padoku cílovou fotografii ještě osobně prohlédl a s rozhodčím u cíle se shodli, že na fotografii není rozpoznatelný nos koně č. 6, takže prokazatelně není možné určit vzájemné pořadí koní č. 6 a č. 8 a že tedy nešlo rozhodnout jinak než současným doběhem.
Na předmětném snímku cílové kamery, byť odraz zachycuje pouze hlavu koně č. 8 LENA (FR), je však ze skutečného obrazu patrné, že nos koně č. 6 HAS D’EMRA (FR) vykukuje zpod pravé paže jezdce na koni č. 5 a je tak o tuto vzdálenost (nos) blíže cíli než kůň č. 8 LENA (FR).

Dostihový soud proto změnil pořadí koní v cíli tak, že přesunul koně č. 8 LENA (FR) na páté místo za koně č. 6 HAS D’EMRA (FR), jak je výše uvedeno.

Dostihový soud tímto apeluje na pořadatele, aby vždy věnovali pozornost zajištění kvalitních snímků z cílové kamery tak, aby i v odraze cílového zrcadla byla zachycena celá šíře dráhy.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 27.10.2023
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 3/2023
Datum a místo: 12.10.2023 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR (JC ČR) proti rozhodnutí Dostihové komise v dostihu č. 040901 „133. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou“ (Steeplechase crosscountry L – 6.900 m), dne 8.10.2023 v Pardubicích, z důvodu nedostatečného odůvodnění závěrů šetření Dostihové komise o průběhu dostihu, zejména pádů koní a jezdců na překážce č. 4, Taxisův příkop.

Na základě: protokolu o dostihu, dostihové zprávy, výslechu jezdců J. Faltejska, A. Čmiela, D. Vyhnálka, M. Lišky, trenéra R. Holčáka a předsedy Dostihové komise MVDr. Fr. Horáka, fotografií a videozáznamů dostihu, zejména skoku č. 4 Taxisův příkop

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné, avšak závěry Dostihové komise jsou správné

a rozhodl: potvrdit rozhodnutí Dostihové komise.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty Jockey Clubem ČR, který je oprávněn se písemně odvolat k Dostihovému soudu proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí a který své odvolání odůvodnil tím, že pokládá rozhodnutí Dostihové komise o tom, že v případě pádů koní č.2 ALPHA MALE, č.12 STUKE, č.13 MR SPEX a č.18 GODFREY a pády jezdců Čmiela A., ž. Kocmana J., ž. Lišky M. neshledala cizí zavinění, za nedostatečně odůvodněné.

Dostihový soud seznámení se s písemnými podklady, prostudování videozáznamů dostihu, fotografií průběhu nájezdu, skoku i dopadu, vyslechl trenéra koně č.12 STUKE, R. Holčáka, který uvedl, že, protože kůň startoval ve Velké pardubické poprvé, dal jezdci pokyn (ordre) být před Taxisovým příkopem v první půli pole tak, aby měl před sebou koně, ale nebýt moc vzadu, aby měl jistotu, že je za skokem volný prostor. Jezdec mu po dostihu řekl, že jim start vyšel tak, že odstartovali vpředu, kůň dobře šel, měl chuť a přes skoky doslova létal, takže mu na 100% věřil a měl z něj velmi dobrý pocit. Proto, když se během prvních tří skoků proskákali dopředu a tempo mu připadalo pomalejší, nechtěl brát koně zpět, aby měl dobrou nájezdovou rychlost. Šel tedy proti ordre, ale měl z koně dobrý pocit. Pak, když Stuke začal bočit, tak s tím na místě, kde byli, nemohl už nic dělat, a odskočili z místa. Podle trenéra může být pro nováčky určitým rušivým faktorem velmi výrazná zvuková kulisa vytvářená diváky. Trenér rovněž uvedl, že Stuke byl od mala dobrý skokan, skákal od tří let, prošel celou přípravou.

Samotného jezdce Benoita Claudice nebylo možné vyslechnout, protože jezdec nekomunikuje, není výpovědi schopen a podle sdělení své přítelkyně je následkem celé události i řady ostrých výhrůžek a slovních útoků ve velmi špatném psychickém stavu. Dostihový soud proto v tomto směru vyšel z jeho sdělení trenérovi bezprostředně po dostihu.

Dále Dostihový soud vyslechl Daniela Vyhnálka, jezdce koně č. 18 GODFREY, který na Taxisově příkopu upadl. Ten k věci uvedl, že jel vlevo a měl dobré tempo, ale když Stuke začal bočit, i jeho kůň zpomalil a ztratil rychlost. S tím se však v tu chvíli už nedalo nic dělat a v důsledku toho nedoskočil a spadl do příkopu. Problém mu také trochu dělalo nízké, oslňující slunce vrhající stíny, které jsou při absenci odskokového břevna poněkud matoucí a zkreslují odskok.

Dostihový soud rovněž vyslechl některé jezdce, kteří na Taxisově příkopu spadli ze svých koní, z nichž Adam Čmiel, jezdec koně č. 7 ROYAL GINO uvedl, že jel ve 2. sledu koní, protože si by vědom, že sedí na debutantovi a chtěl mít před sebou koně, aby jej přes skok „přetáhli“. Nicméně byl dobře umístěn uprostřed šířky skoku a tempo mu připadalo dobré. Když Stuke vybočil, dostalo se pole až k němu a pak už neměl prostor cokoli řešit. Jemu osobně slunce do očí nesvítilo a ani je nevnímal.
Martin Liška, jezdec koně č. 11 ARGANO, poté sdělil, že on sám viděl situaci před sebou a snažil se vymanévrovat a uhnout pádu, následkem čehož skočil ARGANO šikmo nikoli kolmo na skok, a to vedlo k jeho pádu. Osobně vidí problém v nájezdu na skok, protože ten je nutno najíždět kolmo, tedy směrem proti lesíku, na reklamní billboard před ním Když se najíždí takto, tak ani slunce až tak nevadí, protože je za lesíkem. Podle jeho sdělení však jezdec Claudic s koněm Stuke nenajížděli takto, nýbrž poněkud šikmo a směrem na překážku č. 5, Irskou lavici. Tempo podle něj bylo přiměřené, ale při odskoku v důsledku Stukova bočení už pomalé, což ovlivnilo v podstatě všechny účastníky včetně jeho samotného, když Argano ztratil na okamžik pozornost a soustředění. Takovou situaci vnímají všichni koně, protože i ti, co ji nevidí, slyší pády a křik, a rozptýlí je to.

K dokreslení představy o situaci před skokem z pohledu jezdců vyslechl Dostihový soud také jezdce vítězného koně, Jana Faltejska, který byl vpravo od incidentu a uvedl, že z jeho pohledu bylo nájezdové tempo možná o trošku pomalejší, než by bylo ideální, ale dostatečné. Pokud jde o dvojici Caludic-Stuke, šli na Taxis v prvním sledu a jestliže nastanou problémy u koní v první vlně, ovlivní to prakticky všechny, ať jsou kdekoli. Ti více vzadu mají jen ještě nějaký okamžik navíc, aby zareagovali. Nedokáže samozřejmě hodnotit, jaké měl Claudic ordre a Stuke zkušenosti, a je otázka, zda byli v okamžiku nájezdu tam, kde být měli, ale to se v dostihu snadno může stát. Rozhodně se podle něj nejednalo o nebezpečnou jízdu, jezdec to zkrátka takto vyhodnotil, možná se na danou pozici dostal prostě proto, že na skocích získávali metry, kůň zareagoval, jak zareagoval, a pak už se nedalo dělat nic. Svou roli mohlo sehrát i nízké slunce vrhající stíny a svítící koním a jezdcům do očí.

Všichni oslovení jezdci vypovídali ohledně tempa, podmínek i průběhu události podobně a také se shodli, že za vzniklé situace se úprava Taxisova příkopu provedená před dvěma lety ukázala jako přínosná a výrazně zvýšila šanci na překonání překážky bez pádu, nebo, když už k pádu dojde, alespoň bez újmy na zdraví. Vzhledem k v podstatě totožnému obsahu všech výpovědí Dostihový soud již další jezdce jako svědky nevyslechl.

V závěru Dostihový soud vyslechl předsedu Dostihové komise MVDr. Fr. Horáka, který uvedl, že Dostihová komise pády koní důkladně prozkoumala, měla k dispozici záznamy zepředu, zezadu, i seshora a několikrát si je důkladně prohlédla. Je pravda, že jezdec koně č. 12 STUKE, B. Claudic, ani jiní jezdci nebyli vyslechnuti, protože k tomu nebyl časový prostor, nadto někteří jezdci byli zraněni a ošetřováni, nicméně po několikerém shlédnutí záznamů se členům Dostihové komise situace jevila jako jasná: kůň těsně před skokem z nějakého důvodu zaváhal a bočil a zavinil tak potíže ostatních, jednomyslně se však shodli, že šlo o zaváhání nebo chybu, nikoli o nebezpečnou jízdu postižitelnou podle Dostihového řádu (DŘ). Nedošlo k tísnění ani křižování, a tedy ani přestupku proti DŘ.

Dostihový soud na základě výše uvedených zjištění jednomyslně dospěl k závěru, že nastalá situace skutečně nebyla důsledkem porušení DŘ, konkrétně povinnosti jezdce stanovené v § 364 c) DŘ (učinit vše, aby zabránil koni, kterého jede, v průběhu dostihu vybočit, skočit překážku mimo pořadí, tísnit, najíždět, narážet na jiného koně nebo jej křižovat), ale chyby koně, k níž mohlo, ale také nemuselo, přispět jezdcovo nesprávné rozhodnutí či vyhodnocení situace, popř. nedostatek zkušenosti, oslnění sluncem, či náhlé rozptýlení koně. Úplnou příčinu či příčiny zjistit nelze, nicméně k porušení DŘ ze strany jezdce Claudice ani žádného z ostatních jezdců nedošlo.

Dostihový soud v této souvislosti na základě výpovědí jezdců předkládá pořadateli k úvaze, zda nezvážit možnost posunutí startu dostihu na dřívější dobu, kdy je slunce výš a ještě neoslňuje, a apeluje na něj, aby jezdcům před startem zdůraznil nutnost najíždět překážky a zejména Taxisův příkop kolmo s tím, že právě pro tento účel jsou před Taxisovým příkopem v trávníku zaválcovány pruhy kolmo směřující na živý plot.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 19.10.2023
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 2/2023
Datum a místo: 3.10.2023 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předsedkyně), F. Minařík, MVDr. Fr. Horák, Mgr. J. Chlaň

Předmět jednání: Odvolání majitele stáje DS Kompresory - Kopřiva společnosti Kompresory - Kopřiva s.r.o. proti rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR („PK“) č. 2/2023 ze dne 15.9.2023 (zveřejněno dne 21.9.2023 ve VČT č. 15/2023), kterým bylo rozhodnuto ve věci pozitivního nálezu zakázané látky v těle koně Moraya (FR), nar. 19. 3. 2021, stáje DS Kompresory - Kopřiva, zapsaného na tréninkové listině trenérky Martiny Havelkové při kontrolním odběru dne 6.8.2023 na závodišti v Karlových Varech tak, že kůň Moraya (FR) byl diskvalifikován z dostihu. č. 1201 44. Cena Masise – Renomia Agro (rovina, cena I. kategorie, 2 letí, 1 200 metrů, 135 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. srpna 2023 na závodišti v Karlových Varech a trenérce Martině Havelkové byla uložena povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 6. 8. 2023 po doběhu dostihu koni Moraya (FR) na závodišti v Karlových Varech.

Na základě: písemného odvolání majitele koně Moraya (FR) z 25.9.2023, protokolu o provedení antidopingové kontroly koně Moraya, písemného materiálu PK obsahujícího laboratorní protokol o výsledku antidopingové kontroly, vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 6.9.2023 a písemné vyjádření trenérky Martiny Havelkové, výslechu trenérky Martiny Havelkové a veterinární lékařky MVDr. Simony Bílkové

zjistil, že: odvolání majitele stáje DS Kompresory - Kopřiva není důvodné,

a rozhodl: odvolání zamítnout a potvrdit výrok rozhodnutí Pořádkové komise č. 2/2023 ze dne 15.9.2023.

Záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se nevrací.

Odůvodnění: Dostihový soud (dále „DS“) v řízení o odvolání odvolatele proti rozhodnutí PK č. 2/2023 ze dne 15.9.2023 (rozhodnutí zveřejněno ve VČT č. 15/2023 dne 21.9.2023), konstatoval, že odvolání bylo dne 25.9.2023 podáno za zachované lhůty osobou oprávněnou (§462 a §470 DŘ) a DS je příslušný k jeho projednání (§462 a §470 DŘ).

DS konstatuje, že napadené rozhodnutí PK považuje za věcně správné a nemá proti jeho skutkovým zjištěním námitky.

V rámci odvolání odvolatel zejména namítal, že veterinární lékařka, která odběr vzorků prováděla, si pro tento úkon zvolila box, v němž byl kůň ustájen, z čehož lze soudit, že ani ona nevěděla o tom, že s ohledem na provedené nátěry stěn boxu není toto místo pro zajištění čistoty vzorku bezpečné. Odvolatel pokládá za nepochybné, že se veterinářka při provádění odběru dotýkala při vstupu i odchodu kontaminovaných stěn boxu, a že při pohybu na odběrovém místě mohlo dojít k dalšímu otěru o kontaminované části v boxu, ať už pohybem koně, přítomných osob, či samotné odebírané tekutiny a/nebo odběrné pomůcky, ze které se pak vzorek moči přelévá do dalších nádob určených k jeho odeslání akreditované laboratoři za účelem provedení analýzy, přičemž kdykoli mohlo dojít ke kontaminaci vzorku.

K výskytu kapsaicinu v odebraném vzorku moči koně Moraya mohlo tedy dle odvolatele dojít minimálně dvěma způsoby: buď tím, že kůň v době před dostihem okusoval stěny boxu, anebo kontaminací odebírané či již odebrané moči prostřednictvím přítomných osob, které mohly mít předmětnou látku na sobě, případně manipulací s odběrovými pomůckami či se vzorky samotnými. Za daných okolností proto nemělo význam ani provedení analýzy vzorku B, který byl odebrán za totožných podmínek, tedy ve stejném místě i čase, jako vzorek A a mohl být tedy totožně kontaminován.

Odvolatel rovněž namítl, že nebylo prokázáno jak a kdy se kapsaicin mohl dostat do vzorku moči koně Moraya, přičemž Pořádková komise své rozhodnutí č. 02/2023 zdůvodnila pouze výsledkem antidopingové kontroly, telefonickým ověřením sdělení paní Míčkové, vyjádřením trenérky Martiny Havelkové a odborným stanoviskem MVDr. Jahna, aniž zkoumala další skutkové okolnosti, za nichž byl odběr vzorků prováděn, ačkoli věděla o nesprávném postupu delegované veterinářky.

DS proto po prostudování podkladů vyslechl především službukonající veterinární lékařku MVDr. Bílkovou, která dosud k věci vyslechnuta nebyla a která uvedla, že klisna byla zavedena do pořadatelem určeného odběrového boxu, od něhož si na začátku dostihového dne vyzvedla klíče a poté jej zkontrolovala. Tento box se nacházel přes uličku od boxu, v němž byla klisna po příjezdu na závodiště umístěna. Uvedený odběrový box má vysoko zakryté stěny, takže klisna Moraya na jiné koně ve stáji, z nichž většina byla stejně jako ona v tréninku trenérky Martiny Havelkové, takže je musela znát, neviděla. Zřejmě však cítila a vnímala jejich přítomnost, což vedlo k tomu, že byla v tomto boxe neklidná, narážela do stěn a bylo pravděpodobné, že za takových okolností nebude možné vzorek odebrat. Proto se veterinářka dohodla s osobou odpovídající za koně (má za to, že to byla trenérka Martina Havelková) na převedení klisny do jejího původního boxu, odkud viděla na okolní koně a kde se také uklidnila. Tam byl proveden odběr. Před odběrem nechala MVDr. Bílková osobě odpovědné za koně (má za to, že to byla trenérka Martina Havelková) vybrat ze dvou uzavřených odběrových souprav a po rozpečetění setu si nasadila sterilní rukavice a umístila plastikový sáček do odběrového zařízení na moč. U odběru byla vedle ní přítomna pouze vodička koně a trenérka Martina Havelková. Poté, co se klisna vymočila, přelila MVDr. Bílková odebraný materiál, aniž by se jej jakkoli dotkla, do ampulí/vzorkovnic. Postupovala při odběru přesně podle metodického pokynu vydaného JC ČR a vylučuje, že by se jakkoli dotýkala vnitřku sáčku nebo moči; k tomu ostatně není ani důvod ani žádná příležitost. Trenérka Martina Havelková se na odběr dívala a poté podepsala protokol. V protokolu o provedení antidopingové kontroly je jako hodina odběru uvedeno 16:20, což je čas zahájení antidopingové kontroly.

Poté DS vyslechl také trenérku, Martinu Havelkovou, která uvedla, že box určený pořadatelem pro odběr se nacházel ve stáji, která jí byla přidělena k ustájení jí svěřených koní, a pokud jí je známo, byl zamčený, klisna do něj zavedena vůbec nebyla a z rozhodnutí veterinářky byla umístěna rovnou do svého boxu, kde byla poté odebrána. Ona sama, protože měla jezdecké angažmá, se ke klisně dostavila až později, když už byl odběr prakticky dokončen (u odběru byla přítomna pouze jí pověřená vodička), a podepsala protokol o provedení antidopingové kontroly.

Přes určité rozpory ve výpovědích veterinární lékařky a trenérky ohledně průběhu antidopingové kontroly je zřejmé, že

(i) odběrový box se nacházel ve stáji, kde byli ustájeni koně trenérky Martiny Havelkové, avšak klisna byla odebírána v jiném než odběrovém boxu. Důvodem zřejmě byla snaha umožnit klisně pohled na jí známé koně, aby se uklidnila a byla schopná se vymočit. Takové rozhodnutí je (dle Metodického pokynu k provádění antidopingové kontroly dostihových koní v České republice) plně v kompetenci kontrolu provádějícího veterinárního lékaře,

(ii) veterinární lékařka postupovala dle příslušné metodiky a v souladu s ní k odebrání vzorku použila sterilní rukavice, které si nasadila až po vstupu do boxu těsně před provedením odběru,

(iii) trenérka Martina Havelková podepsala protokol o provedení antidopingové kontroly, přičemž proti provedení odběru v jiném než odběrovém boxe, ani proti průběhu samotné kontroly nic nenamítala.

Ve svém písemném vyjádření z 31.8.2023 předloženém Pořádkové komisi trenérka Martina Havelková mimo jiné uvedla, že

(iv) stěny boxu, v němž byla klisna Moraya v dostihový den ustájena, byly ošetřeny pastou AKS-PASTE, která obsahuje kapsaicin,

(v) klisna Moraya silně olizovala a okusovala dřevěné výplně mezi boxy.

Z vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 6.9.2023 se podává, že:

(vi) nález kapsaicinu v odebraném vzorku moči, svědčí o perorálním příjmu zakázané látky, což koresponduje s vyjádřením trenérky o tom, že předmětný kůň okusoval a olizoval stěny boxu.

V uvedeném případě tak DS pokládá vyjádření trenérky Martiny Havelkové a výpovědí paní Míčkové za prokázané, že na ošetření stěn boxu byl použit produkt obsahující kapsaicin, a že klisna stěny tohoto boxu olizovala a okusovala.

Z výše uvedeného lze mít důvodně za to, že nález zakázané látky v tělní tekutině koně Moraya byl důsledkem okusu a olizování stěn boxu ošetřených protiokusovou pastou s obsahem kapsaicinu. Tato příčina dopingového nálezu je statisticky významně pravděpodobnější než jakákoli odvolatelem namítaná možná kontaminace vzorku jakoukoli osobou, neboť k takové kontaminaci by mohlo dojít jen v případě hrubého porušení příslušné metodiky, přičemž vzhledem k tomu, jakým způsobem odběr vzorku moči koně probíhá, by takové porušení jen stěží mohlo být neúmyslné. Jiné závěry nemohou být přijaty i proto, že ze strany odvolatele došlo k výslovnému vzdání se práva na analýzu kontrolního vzorku B, a to ještě dříve, než začal namítat možnou kontaminaci odebrané moči.

Dostihový soud proto rozhodl, jak je výše uvedeno, a rozhodnutí Pořádkové komise potvrdil.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 10.10.2023
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 2/2023
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Moraya (FR), nar. 19. března 2021, majitele DS Kompresory - Kopřiva, trenérky Martiny Havelkové z dostihu č. 1201 44. Cena Masise – Renomia Agro (rovina, cena I. kategorie, 2 letí, 1 200 metrů, 135 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. srpna 2023 na závodišti v Karlových Varech.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. SERENA CHOPE (FR), 2
2. RIVER DAWN (FR), 2
3. FRANCINETTE (GB), 2
4. LIMÁRIA, 2
5. RABBIT BLUE BRESIL (IRE), 2
6. DANTAWI (IRE), 2
7. BELIEVE SKY (IRE), 2

Kůň MORAYA (FR), 2 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenérce Martině Havelkové na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 6. srpna 2023 po doběhu dostihu koni Moraya (FR).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1201 44. Cena Masise – Renomia Agro (rovina, cena I. kategorie, 2 letí, 1 200 metrů, 135 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. srpna 2023 na závodišti v Karlových Varech z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Moraya (FR) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 30. srpna 2023 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR202303447), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 6. září 2023, které při jednání telefonicky konzultovala s jejím předsedou MVDr. Petrem Jahnem, CSc., podrobně se zabývala písemným vyjádření trenérky Martiny Havelkové, v němž se (i jménem zástupce majitele klisny Moraya (FR) paní Marie Kopřivové) vzdala práva na provedení analýzy tzv. vzorku B, trenérku Havelkovou v rámci jednání, kterému byla osobně přítomna, vyslechla, stejně jako paní Ivanu Míčkovou, která je pořadatelem karlovarských dostihů společností Hipodrom Holoubek pověřena přípravou ustájovacích boxů pro dostihy na tomto závodišti.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Moraya (FR) po odběhnutí dostihu č. 1201 44. Cena Masise – Renomia Agro (rovina, cena I. kategorie, 2 letí, 1 200 metrů, 135 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. srpna 2023 na závodišti v Karlových Varech prokázána přítomnost zakázané látky kapsaicin.

Trenérka Martina Havelková vypověděla, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Moraya (FR) nebyl léčen žádnými přípravky obsahujícími kapsaicin, a ani žádný takový přípravek ve stáji nemá k dispozici, začala pátrat po možných příčinách pozitivního nálezu této látky. V rámci tohoto pátrání kontaktovala i paní Ivanu Míčkovou, která má na karlovarském závodišti na starosti přípravu ustájovacích boxů. Koním Martiny Havelkové byly pořadatelem přiděleny boxy ve stáji č. 6, kde má paní Míčková shodou okolností ustájeného svého provozního koně. Moraya (FR) byla zavedena do předposledního boxu na levé straně, kde dle trenérčina vyjádření silně olizovala a okusovala dřevěné výplně mezi boxy. Paní Míčková v této souvislosti paní Havelkové uvedla, že tento box byl opakovaně ošetřen pastou AKS-PASTE, která obsahuje kapsaicin, neboť v minulosti byla v tomto boxu ustájena klisna pana Héče, který přijíždí několik dní před konáním dostihového dne a pro svou klisnu vyžaduje ošetření boxu proti okusu. Pí Míčková pí Havelkové sdělila, že její dcera proto letos před příjezdem pana Héče koupila nové balení AKS-PASTE a box tímto přípravkem opakovaně natřela. Přípravek AKS-PASTE obsahuje kapsaicin (někteří, avšak nikoli všichni, prodejci to na svých webových stránkách uvádějí, bohužel bez upozornění, že jde o zakázanou látku) a trenérka Havelková se proto domnívá, že příčinou pozitivního nálezu je olizování, resp. okusování částí boxu ošetřených tímto přípravkem. Pořádková komise telefonicky kontaktovala paní Ivanu Míčkovou, která potvrdila skutečnosti uváděné trenérkou Havelkovou, s tím, že ošetřování boxů proti okusu probíhalo s vědomím nadřízeného pracovníka (p. Liangovský), ale že nevěděla o tom, že používaný prostředek obsahuje nějakou zakázanou látku. Na otázku, kdy naposledy byly boxy tímto prostředkem ošetřovány, odpověděla, že před dostihovým dnem 2. července. Pořádková komise uvedená zjištění konzultovala s MVDr. Jahnem, který konstatoval, že trenérkou Havelkovou uváděná příčinná souvislost je pravděpodobná, neboť k nálezu kapsaicinu došlo v odebraném vzorku moči, což svědčí o perorálním příjmu zakázané látky, protože při topické aplikaci (např. mast nebo kožní náplast jako lokální anestetikum) není podle výsledků dosavadních studií kapsaicin v moči vůbec detekován (pouze v krvi).

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že kapsaicin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Moraya (FR) z doběhu dostihu č. 1201 44. Cena Masise – Renomia Agro (rovina, cena I. kategorie, 2 letí, 1 200 metrů, 135 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. srpna 2023 na závodišti v Karlových Varech diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.

Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za kontrolu ustájovacích boxů přidělovaných pořadatelem, avšak vzhledem k okolnostem případu paní Havelkové, kdy ze strany zaměstnance pořadatele byla přiznána aplikace přípravku obsahujícího zakázanou látku do příslušného ustájovacího boxu, nelze u trenérky Havelkové podle názoru Pořádkové komise dovodit odpovědnost za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby kromě běžné, převážně optické, kontroly boxu, pátral například po historii způsobu přípravy boxu. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavců 5 a 7 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku), které stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že učinil veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vystavení koní, kteří jsou v jeho péči, zakázaným látkám v rozporu s pravidly příslušné dostihové autority, rozhodla trenérce Havelkové neudělit žádnou sankci, zůstává jí však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ. Otázkou případného porušení povinností stanovených DŘ ze strany pořadatele se Pořádková komise bude zabývat v samostatném řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.


V Praze, dne 15. září 2023

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 21.09.2023
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 1/2023
Datum a místo: 18.5.2023 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, MVDr. Fr. Horák

Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje Stáj Březová (Jiřího Draga) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 13.5.2023 ve Slušovicích, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1067 „Cena společnosti D PLAST, a.s.“ (Rovina IV. kat. na 1600 m) tak, že na prvním místě dostihu se umístil kůň č. 1 PALOMINA (FR) a na druhém místě kůň č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE).

Na základě: dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, dostihového protokolu, videozáznamu dostihu a cílové fotografie doběhu dostihu pořízené cílovou kamerou

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 13.5.2023 ve Slušovicích, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1067 “Cena společnosti D PLAST, a.s.” (Rovina IV. kat. na 1600 m) tak, že na prvním místě současně doběhli koně č. 1 PALOMINA (FR) a č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE).

Záloha na náklady odvolacího se vrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (ve smyslu §462, §465 DŘ).

Dostihový soud po podrobném posouzení cílové fotografie, zhlédnutí videozáznamu dostihu a projednání věci rozhodl výše uvedeným výrokem.

Z videozáznamu je patrné, že v cílové rovině je vpředu trojice koní - při bariéře kůň č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE), nejdále od bariéry kůň č. 1 PALOMINA (FR) a mezi nimi, ve druhé stopě od bariéry, kůň č. 3 LENA (FR), který však již nezrychluje a propadá se na třetí pozici, zatímco zbylé dvě klisny jdou, každá stále ve stejné stopě, dopředu. Z videozáznamu je zřejmé, že šlo o velmi těsný doběh a z poněkud šikmého úhlu, v němž zabírá videokamera, se v cíli objevuje těsně první klisna dále od bariéry a blíže ke kameře, tzn. č. 1 PALOMINA (FR).

Protože v cíli bylo umístěno zrcadlo, je na cílové fotografii zachycen přední i zadní pohled na doběh, tzn. obraz skutečný a obraz v cílovém zrcadle; v takovém případě musí být oba tyto obrazy na téže svislici. Na předmětném snímku cílové kamery je však patrné, že čára dotýkající se nosu skutečného obrazu koně blíže ke kameře (kůň č. 1 PALOMINA (FR)) je výrazně před nosem zrcadlového obrazu téhož koně, což znamená, že cílová kamera nemohla být umístěna správně. Spojí-li se nos skutečného obrazu koně č. 1 PALOMINA (FR) s nosem obrazu téhož koně v cílovém zrcadle, dotýká se této spojnice i nos koně č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE). Je tedy na místě uplatnit ustanovení § 371 Dostihového řádu, které říká, že „Proběhnou-li cílem dva koně současně, takže ani za pomoci cílové fotografie (filmu) nemůže rozhodčí u cíle rozhodnout, kdo z nich je vítězem, označí doběh jako "současné vítězství“….".

Dostihový soud proto změnil pořadí koní v cíli tak, že přesunul koně č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE) na první místo s tím, že došlo k jeho současnému doběhu s koněm č. 1 PALOMINA (FR).

Dostihový soud tímto apeluje na pořadatele i členy dostihových komisí, aby vždy věnovali řádnému umístění cílové kamery odpovídající pozornost a provedli před začátkem dostihového dne praktickou kontrolu její správné funkčnosti.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 21.05.2023
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 8/2022
Datum a místo: 23.10.2022 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka

Předmět jednání: Odvolání ž. Martina Laubeho proti rozhodnutí Dostihové komise v dostihu č. 1345 „Cena DTS Vrbenský“ v Mostě dne 15.10.2022, kterým mu byla udělena sankce 2.000,- Kč za tísnění a následné křižování koně č.10 FABRIJAN ERSTE koněm č.9 DIAMONTE v cílové rovině.

Na základě: protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, slyšení odvolatele, jezdců L. Charváta, S. Laubeové a L. Fialové, členů Dostihové komise MVDr. Fr. Horáka a Ing. P. Chlístovského a videozáznamu dostihu

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl: sankci 2.000,- Kč za tísnění a následné křižování koně č. 10 FABRIJAN ERSTE koněm č. 9 DIAMONTE v cílové rovině udělenou ž. M. Laubeovi zrušit.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení se vrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §470 a §465 DŘ. Odvolatel uvedl, že je přesvědčen o tom, že nikoho ze soupeřů nepoškodil a že z jeho strany k žádnému tísnění ani křižování v cílové rovině nedošlo, což mu potvrdili jezdci obou dalších, na incidentu zúčastněných koní - č. 10 FABRIJAN ERSTE a č. 6 VIENNA CALLING (IRE). Při výslechu pak odvolatel uvedl, že s ním Dostihová komise před rozhodnutím o protestu ex offo nehovořila.

Dostihový soud po prostudování videozáznamu dostihu, rozhovoru se členy Dostihové komise MVDr. Fr. Horákem a Ing. P. Chlístovským, výslechu odvolatele a jezdců koní č. 6 VIENNA CALLING (IRE), č. 10 FABRIJAN ERSTE a také koně č. 4 LAUNCH ZONE (IRE) a po podrobném projednání věci jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když, dle jeho názoru, k tísnění koně č. 10 FABRIJAN ERSTE došlo výlučně ze strany koně č. 6 VIENNA CALLING (IRE), jehož jezdec neudržel přímý směr a bočil vpravo, čímž ovlivnil tam finišujícího koně č. 10 FABRIJAN ERSTE, jehož jezdkyně tak byla nucena viditelně tahat koně vpravo a zpět za tam jdoucího koně č. 9 DIAMONTE, který držel v cílové rovině rovnou stopu a neměnil směr. To potvrdila jak jezdkyně koně č. 10 FABRIJAN ERSTE, S Laubeová, která uvedla, že ji tísnil pouze kůň č. 6 VIENNA CALLING (IRE), tak také jezdkyně koně č. 4 LAUNCH ZONE (IRE) finišujícího za touto trojící koní při vnitřní bariéře, L. Fialová, která vypověděla, že ze své pozice incident dobře viděla a že kůň č. 9 DIAMONTE byl od vnitřní bariéry stále vzdálen zhruba stejně daleko.

Členové Dostihového soudu jsou si vědomi faktu, že z předmětného doběhu nebyl z důvodu absence čelní kamery k dispozici čelní pohled, nicméně potřebnou informaci získali z výpovědi jezdkyně Fialové o zadním pohledu. Členové Dostihového soudu jsou si rovněž vědomi subjektivity rozhodování v obdobných věcech, avšak mají za to, že v těchto případech je nutno vyslechnout všechny zúčastněné jezdce, zejména pokud jezdec poškozeného koně uvádí informace neodpovídající závěrům Dostihové komise.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 26.10.2022
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 4/2022
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Tribute (POL), nar. 11. dubna 2018, majitele stáj FVE – Relay JK Levín, trenéra Michala Kalčíka z dostihu č. 1119 Cena Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. CHARMING EMMA, 5
2. LYSYANARGENT (FR), 8
3. ETERNITY, 6
4. GALNOTS (FR), 5
5. RABBIT WIN (IRE), 7
6. GOLDEN WARRIOR, 4

Kůň TRIBUTE (POL), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Michalu Kalčíkovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 4. června 2022 po doběhu dostihu koni Tribute (POL).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1119 Cena Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Tribute (POL) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 24. června 2022 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR202202269), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 7. července 2022, stejně jako písemné vyjádření zástupkyně společnosti Jahodník s. r. o. (faktický vlastník koně Tribute (POL)) paní Petry Buřičové, ve kterém se jménem majitele i trenéra vzdává práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a jednatele společnosti Jahodník s. r. o. Jiří Balcara a trenéra Michala Kalčíka v rámci jednání, kterému byli osobně přítomni, vyslechla.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Tribute (POL) po odběhnutí dostihu č. 1119 Cena Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázaných látek morfinu, kodeinu a oripavinu.

Trenér Michal Kalčík ještě před jednáním Pořádkové komise na dotaz sekretariátu JC ČR písemně uvedl, že kůň Tribute (POL) neměl v letošním roce vůbec žádné zdravotní problémy, očkování a odčervení jsme dělali v celé stáji hromadně v prosinci a jeho medikační deník pro letošní rok je tedy úplně prázdný. Vzhledem k této skutečnosti pan Balcar i trenér Kalčík za nejpravděpodobnější možnost, jak se zakázané látky morfin, kodein a opipavin do těla koně Tribute (POL) mohly dostat, považují kontaminaci z krmiva. Podle trenéra Kalčíka je kůň krmen převážně ovsem v kombinaci s granulemi Energys v množství jeden kilogram denně, dále pět dní před plánovaným dostihem ještě müsli Nutrihorse a Premin v množství cca 250 gramů od každého. Vzorky dostupných šarží těchto krmiv, kterými byl kůň krmen v době pozitivního výsledku antidopingové kontroly byly předány k analýze morfinu do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – Národní referenční laboratoře (stanovení oripavinu a kodeinu tato laboratoř neprovádí). Z potvrzení o přijetí vzorků k analýze od ÚKZÚZ (Ing, Jana Kalinová) ze dne 27, července 2022, které předložil pan Balcar, vyplývá, že analyzovaný vzorek krmného ovsa byl zjištěn jako pozitivní na morfin, s tím, že ještě bude provedena kvantitativní zkouška. Dodavatelem krmného ovsa pro levínskou tréninkovou centrálu je místní zemědělec pan Řehák, s jehož dodávkami podle sdělení trenéra Kalčíka i pana Balcara dosud neměli žádné problémy.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že morfin, kodein i oripavin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Tribute (POL) z doběhu dostihu č. 1119 Cena Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.

Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem k okolnostem případu pana Kalčíka, kdy byla prokázána přítomnost zakázané látky morfin v krmném ovsu, dodávaném od dosud bezproblémového dodavatele, přičemž domněnku kontaminace krmivem (nebo pozřením rostlin máku) s ohledem na přítomnost oripavinu (opioidní alkaloid přírodního původu, který se přirozeně nachází v máku a jenž se nevyskytuje v žádném léčivém přípravku, není metabolitem kodeinu ani morfinu a úmyslné podání této látky je proto nepravděpodobné) potvrzuje i stanovisko Antidopingové komise Jockey Clubu ČR, nelze u trenéra Kalčíka podle názoru Pořádkové komise dovodit odpovědnost za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například vedle běžné optické kontroly, po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení. Výjimečnost celé situace potvrzuje i výsledek antidopingové kontroly u jiného svěřence trenéra Kalčíka klisny Frami Hit, která se jí s negativním výsledkem podrobila 6. července 2022 po svém vítězství na závodišti v Lysé nad Labem. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavců 5 a 7 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku), které stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že učinil veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vystavení koní, kteří jsou v jeho péči, zakázaným látkám v rozporu s pravidly příslušné dostihové autority, rozhodla trenéru Kalčíkovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 27. července 2022

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 11.08.2022
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 3/2022
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně American Charlie (FR), nar. 15. března 2019, majitele stáj Vocetka, trenéra Ludvíka Harise z dostihu č. 1041 Cena společnosti Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. HAVANA SILK (GB), 3
2. VIGNETTA, 3
3. AGADIR GOLD (IRE), 3
4. CAUCASIAN (IRE), 3
5. APOLLON (GER), 3
6. WELL RIGHT (GB), 3
7. COSTA SMERALDA (GB), 3
8. CONNIE, 3

Kůň AMERICAN CHARLIE (FR), 3 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Ludvíku Harisovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 24. dubna 2022 po doběhu dostihu koni American Charlie (FR).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1041 Cena společnosti Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni American Charlie (FR) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 20. května 2022 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR202201694), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 6. června 2022, stejně jako společné písemné vyjádření trenéra Ludvíka Harise a majitele Václava Vocetky, ve kterém se vzdali práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a trenéra Harise v rámci jednání, kterému byl osobně přítomen, vyslechla.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně American Charlie (FR) po odběhnutí dostihu č. 1041 Cena společnosti Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázané látky morfin.

Trenér Ludvík Haris vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň American Charlie (FR) nebyl léčen žádnými přípravky obsahujícími morfin, ani žádnou látku, která na morfin metabolizuje, dospěli společně s majitelem Václavem Vocetkou k závěru, že nejpravděpodobnějším způsobem, jak se zakázaná látka morfin do těla koně American Charlie (FR) mohla dostat je kontaminace z krmiva. Z tohoto důvodu byly vzorky krmného ovsa a doplňkových krmiv Nutri Horse, Red Mills 14% Racehorse Cubes a Red Mills 20% OAT Balancer Cooked Mix, kterými byl kůň American Charlie (FR) v období kolem startu v dostihu, po němž měl pozitivní výsledek antidopingové kontroly, krmen, majitelem panem Vocetkou odeslány k analýze na přítomnost morfinu do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – Národní referenční laboratoře. Pořádkové komisi byly poskytnuty výsledky této analýzy s tím, že dle výsledku obsaženého v Protokolu o zkouškách vzorku č. 919/2022/K BR v předloženém vzorku krmné suroviny – krmného ovsa byla zjištěna přítomnost morfinu. Trenér Haris uvedl, že dodavatelem kontaminovaného ovsa bylo Zemědělské družstvo Libeň, dosud s ovsem od tohoto dodavatele žádné problémy neměli a při standardních kontrolách, které prováděli – optická kontrola, resp. prosívání, nic nenasvědčovalo přítomnosti máku. Majitel Vocetka v e-mailu, kterým na sekretariát JC ČR zasílal výsledky analýzy krmiv od ÚKZÚZ uvedl, že v současné době již krmný oves odebírají u jiného dodavatele.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že morfin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně American Charlie (FR) z doběhu dostihu č. 1041 Cena společnosti Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.

Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem k okolnostem případu pana Harise, kdy byla prokázána přítomnost zakázané látky morfin v krmném ovsu, dodávaném od dosud bezproblémového dodavatele, nelze u trenéra Harise podle názoru Pořádkové komise dovodit odpovědnost za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například vedle běžné optické kontroly, po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavců 5 a 7 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku), které stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že učinil veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vystavení koní, kteří jsou v jeho péči, zakázaným látkám v rozporu s pravidly příslušné dostihové autority, rozhodla trenéru Harisovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 27. července 2022

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 11.08.2022
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 7/2022
Datum a místo: 19.7.2022 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, Mgr. Jiří Chlaň

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 16. 7. 2022, kterým na žádost ž. Eduardo Pedrozy rozhodla o posunutí data účinnosti sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku udělené 16.7.2022 v dostihu č. 1192 Cena FONTANA WATERCOOLERS na závodišti v Praze Velké Chuchli z původně stanoveného dne 30.7.2022 na 6.8.2022.

Na základě: protokolu o dostihu a písemného odvolání odvolatele,

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné

a rozhodl: změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 16.7.2022 v dostihu č. 1192 Cena FONTANA WATERCOOLERS na závodišti v Praze Velké Chuchli o uložení sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku (§ 316 DŘ) tak, že

sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku se ž. Eduardo Pedrozovi ukládá na den 30.7.2022, jak bylo původně stanoveno.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a DS je považuje za důvodné.

V § 438 DŘ je stanoveno, že „Odnětí licence je účinné první kalendářní den následující po posledním dostihovém dni, na nějž byly v okamžiku uložení sankce již zveřejněny přihlášky (netýká se dlouhodobých přihlášek), nejsou-li na žádný dostihový den zveřejněny přihlášky je účinné devátý kalendářní den po dni uložení sankce.“ A dále „Na návrh postiženého může začít účinnost těchto sankcí již dnem následujícím po dni uložení sankce.“

Z uvedeného ustanovení DŘ je zřejmé, že na důvodnou žádost jezdce může sankce nabýt účinnosti dříve, než v den určený dle § 438 DŘ, nikoli však později.

Dostihová komise tak původně správně stanovila datum účinnosti sankce na dostihový den 30.7.2022, avšak následným rozhodnutím o odložení její účinnosti na 6.8.2022 překročila svou pravomoc, neboť DŘ jí svěřuje toliko možnost vyhovět návrhu postiženého na to, aby sankce nabyla účinnosti dříve, tedy pouze v době počínající dnem následujícím po dni uložení sankce a končící dnem předcházejícím dni určenému dle § 438 (ve spojení s ustanovením první věty třetího odstavce § 427 DŘ).

Možnost „odložení“ účinnosti sankce DŘ explicitně neupravuje, a proto by rozhodování o takové možnosti podle ustanovení § 10 písm. b), resp. § 10 písm. l) i s ohledem na dosavadní praxi náleželo do kompetence Prezidia, případně Rady JC ČR, nikoli však Dostihové komise.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti má Dostihový soud za to, že Dostihová komise výše uvedeným porušila jednoznačné ustanovení DŘ, a proto podal Pořádkové komisi podnět k prošetření její činnosti.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 22.07.2022