home page
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
/Basic figures/
 

Poslání Jockey Clubu Historie Organizační struktura Dostihový provoz Český chov Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2013 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2015 Zpráva o činnosti 2016 Zpráva o činnosti 2017 Stanovy JC ČR
 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

Organizační struktura JOCKEY CLUBU ČESKÉ REPUBLIKY

Členové Jockey Clubu České republiky
Jockey Club je sdružením organizací, trvale zainteresovaných v chovu plnokrevníka a dostihovém provozu a čestných členů. Členství členské organizace je realizováno jejím zastoupením v Radě Jockey Clubu. O přijetí organizace rozhoduje usnášeníschopná Rada Jockey Clubu svojí nadpoloviční většinou. K 31.12.2011 jsou jednotlivými členy Jockey Clubu ČR tyto organizace:
 • Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní
 • Česká asociace steeplechase
 • Česká asociace profesionálních trenérů a jezdců
 • Provozovatelé závodišť kategorie A – přímo
 • Ostatní závodiště – prostřednictvím jednoho zástupce
Čestní členové Jockey Clubu České republiky
plk. Josef Klement (in memoriam), Miloslav Šmídek (in memoriam), Ing. Stanislav Waksmundský (in memoriam), mjr. Miloš Svoboda (in memoriam), Miodrag Mertha, Ing. Ludvík Rajmund, František Dolanský (in memoriam), Ing. Jiří Šindler (in memoriam), Miroslav Šusta, Josef Jelínek, Jiří Holík (in memoriam), Jaroslav Mašek, Karel Havelka, JUDr. Marián Šurda, Ing. Jan Vaňourek, Vladislav Hvízdal, MVDr. Jiří Rajman, Prof. Václav Klaus.

Rada Jockey Clubu České republiky
Nejvyšším orgánem Jockey Clubu je Rada Jockey Clubu ČR. Je tvořena delegovanými zástupci členských organizací podle klíče daného organizačním řádem. Členy Rady Jockey Clubu ČR jmenují a odvolávají jednotlivé členské organizace. Rada Jockey Clubu volí ze svého středu pětičlenné Prezidium Jockey Clubu ČR, svého prezidenta a viceprezidenta. Prezidium řídí činnost Jockey Clubu v obdobích mezi zasedáními Rady Jockey Clubu ČR. Členi Rady Jockey Clubu a Prezidia Jockey Clubu nepobírají za svoji činost jakoukoliv odměnu ani jim nejsou hrazeny jakékoliv náklady spop jené s jejich činností.
Zastoupení členských organizací v Radě Jockey Clubu ČR:
 • Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní 5 členů
 • Česká asociace steeplechase 5 členů
 • Česká asociace profesionálních trenérů a jezdců 1 člen
 • Hipodrom Most, a. s. + Český jezdecký klub Karlovy Vary 1 člen
 • TMM, s.r.o. Praha 1 člen
 • Dostihový spolek a.s. 1 člen
 • Ostatní závodiště 1 člen
Sekretariát Jockey Clubu České republiky
Sekretariát Jockey Clubu vykonává činosti v rámci působnosti Jockey Clubu a úkolů stanovených Radou Jockey Clubu.

struktura