home page
e-VĚSTNÍK
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 3 / 13 další »»
Pořádková komise 11/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 11/2015

Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba

uložila
trenéru Janu Demelemu sankci odnětí trenérské licence na dobu osmi měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 324 DŘ v dostihu č. 1289 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích,

žokeji Jaromíru Šafářovi sankci odnětí jezdecké licence na čtyři dostihové dny (první čtyři dostihové dny sezóny 2016) (§ 427 DŘ) za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg (§ 383 písm. e)) v dostihu č. 1290 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích

a

žokeji Bayurzhanu Murzabajevovi peněžitou sankci ve výši 5 000,- Kč (§ 424 DŘ) za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg (§ 383 písm. e)) v dostihu č. 1289 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích.

Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR č. 2/2015 ze dne 6. října 2015, kterým tento orgán zrušil (změnil) rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 6/2015 v celém rozsahu, zrušil rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích v dostihu č. 1289 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč trenérovi J. Demelemu za špatné nasedlání koně č. 2 Sharp Brook do dostihu (§ 324 DŘ) a v dostihu č. 1290 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč žokeji J. Šafářovi za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu (§ 383e DŘ) a věc projednání přestupků spáchaných v dostizích č. 1289 a č. 1290 dne 15. srpna 2015 vrátil Pořádkové komisi JC ČR k novému projednání a rozhodnutí, Pořádková komise JC ČR v souladu s ustanovením § 457 DŘ tuto záležitost v přestupkovém řízení s žokejem Bayurzhanem Murzabayevem, trenérem Janem Demelem, žokejem Jaromírem Šafářem a trenérem Zdeňkem Mimrou pro podezření ze spáchání přestupků ve smyslu ustanovení § 409 písm. a), b), m) a p) znovu projednala.
Při vážení po doběhu 7. dostihu dostihového dne 15. srpna 2015 na závodišti ve Slušovicích (dostih č. 1289 - Cena Regionální agrární komory Jihočeského kraje pod záštitou Ing. Pavla Dlouhého, předsedy komory za podpory GM Elektronic spol. s r.o.) byla u žokeje Bayurzhana Murzabayeva zjištěna váha 63,5 kg, tj. o šest kilogramů nižší váha než při vážení do dostihu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s touto záležitostí se žádné nové skutečnosti neobjevily, Pořádková komise při opakovaném projednání této věci vycházela ze zjištění, které učinila již při původním projednávání, tedy z poznatků získaných při výslechu člena dostihové komise Milana Olehly, rozhodčího u váhy Vladislava Kieryka, žokeje Bayurzhana Murzabayeva, trenéra Jana Demeleho, trenéra Františka Holčáka (písemné vyjádření doplněné telefonicky), paní Hany Bělkové (písemné vyjádření doplněné telefonicky) a pana Ondřeje Horvátha (majitel – písemné vyjádření doplněné telefonicky).
Z výpovědí žokeje Murzabayeva, trenéra Demeleho a vážného Kieryka vyplývá, že před dostihem se žokej Murzabayev řádně odvážil, následně položil sedlo s příslušenstvím ve vážnici na zem a ukázal trenéru Demelemu, o které sedlo se jedná. Trenér Demele si posléze ve vážnici sedlo vyzvednul, koně Sharp Brook nasedlal, aniž, jak tvrdí, zaznamenal, že u sedla chybí blajdeka.
Při odsedlávání koní po doběhu pojali majitel druhého v cíli El Camina Ondřej Horváth a manželka jeho trenéra Hana Bělková podezření, že se sedlem žokeje Murzabayeva není vše v pořádku a vydali se ho sledovat cestou do vážnice, se stejným podezřením se tam vydal i trenér František Holčák. Ve vážnici Murzabayev podle slov trénera Holčáka nezamířil přímo na váhu, nýbrž podél hrazení, odložil sedlo na ležící blajdeku a chtěl si ji přibrat na váhu. Tuto skutečnost však žádný další ze svědků nepotvrdil - pan Horváth ve svém písemném vyjádření uvádí, že viděl pana Holčáka zamezit jezdci položit sedlo na zem, paní Bělková v písemném vyjádření uvádí, že Murzabayev nezamířil vlevo na váhu, nýbrž šel rovně, kde na zemi ležela blajdeka, kterou si chtěl vzít, do telefonu však uvedla, že byla za nějakými lidmi a panem Holčákem, takže co přesně dělal Murzabayev vůbec neviděla. Žokej Murzabayev ohledně situace po dostihu vypověděl, že po odsedlání mu sedlo přišlo příliš lehké, nicméně zamířil k vážnici, aby se odvážil. Dále uvedl, že po jeho vstupu do vážnice byla váha obsazená, před vstupem do prostoru váhy stáli nějací lidé a tak zamířil podél zábradlí ohraničujícího prostor váhy odhodit použitou dečku s číslem do připravených košů a odložit si přilbu. Při odkládání přilby ho podle jeho slov zadržel trenér Holčák a přikázal mu jít se odvážit. Chybějící blajdeka podle jeho slov nebyla v jeho v dosahu, nikde ji neviděl, ani ji nehledal. Pořádková komise po zvážení všech okolností, zejména vzhledem k rozporům ve výpovědích svědků Holčáka, Horvátha, Bělkové – navzájem i mezi vlastním písemným vyjádřením a vysvětlením podaným do telefonu a s přihlédnutím k absenci jakékoli zjevné motivace žokeje Murzabayeva riskovat svoji slibně rozvíjející se kariéru pokusem o podvod s váhou v pro něj nijak výjimečném dostihu dospěla k závěru, že pokus o úmyslné porušení ustanovení DŘ se nepodařilo prokázat. Dostihový řád však v ustanovení § 383 písm. e) stanoví povinnost Dostihové komise (v jejímž postavení se Pořádková komise na základě výroku Dostihového soudu nachází) bez ohledu na okolnosti potrestat sankcí jezdce, jehož hmotnost zjištěná po dostihu je nižší o více než 0,5 kg než hmotnost zjištěná před dostihem. Pořádková komise se proto i vzhledem k dalším okolnostem (velký rozdíl předepsané a skutečně nesené hmotnosti, podíl na vzniku podmínek ke ztrátě blajdeky – předání sedla položením na zem) rozhodla žokeje Murzabayeva potrestat udělením peněžité sankce ve výši 5 000,- Kč.
Odpovědnost za nasedlání koně Sharp Brook sedlem s odváženým příslušenstvím podle ustanovení § 324 DŘ leží na trenérovi a vzhledem k tomu, že Jan Demele se proti výše popsanému „předání“ sedla nijak neohradil, nese plnou odpovědnost za skutečnost, že koně Sharp Brook do dostihu nasedlal bez blajdeky. Trenér Demele uvedl, že si chybějící blajdeky při zvedání sedla nevšiml a sedlo mu ani nepřipadalo příliš lehké. Ačkoli se trenéru Demelemu v rámci provedených šetření v souvislosti s tímto dostihem nepodařilo prokázat úmysl (žokej Murzabajev výslovně popřel, že by ho trenér Demele naváděl k dodatečnému vyzvednutí blajdeky ve vážnici po doběhu dostihu) rozhodla Pořádková komise vzhledem k závažnosti případu dané obrovským rozdílem zjištěných hmotností (trenér sedlající pro jezdce běžně jezdícího 54 kg extrémní váhu 68 kg si sice nemusí uvědomit rozdíl šesti kilogramů ve váze sedla s příslušenstvím, ale prakticky se mu v tomto výjimečném případě podle názoru Pořádkové komise nemůže stát, aby přehlédl chybějící blajdeku), jakož i dalším dopadům této skutečnosti (diskvalifikace koně, negativní dopad na sázkový provoz, poškození dobrého jména dostihového sportu) o udělení sankce nepodmíněného odnětí trenérské licence na dobu osmi měsíců za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 324 DŘ, které říká, že trenér je zodpovědný za to, že kůň je osedlán sedlem s odváženým příslušenstvím.
Při vážení po doběhu 8. dostihu (dostih č. 1290 - Cena společnosti GA Energo technik s.r.o.) byla u žokeje Jaromíra Šafáře zjištěna váha 60,5 kg, tj. o tři a půl kilogramu nižší než při vážení do dostihu.
Pořádková komise v souvislosti s novým projednáním této události doplnila původní zjištění získané výslechem člena dostihové komise Milana Olehly, rozhodčího u váhy Vladislava Kieryka, žokeje Jaromíra Šafáře a trenéra Zdeňka Mimry, výslechem Jana Schulmanna, jenž doprovázel trenéra Mimru při celém procesu sedlání koně Sergej do 8. dostihu a telefonickým výslechem pana Pavla Průdka, který byl svědkem vážení žokeje Šafáře. Na základě získaných výpovědí dospěla Pořádková komise k závěru, že zjištěný váhový rozdíl byl způsoben nedbalostí žokeje Šafáře, který po odvážení do dostihu sedlo ihned nepředal trenéru Mimrovi, nýbrž ho ve vážnici položil na zem ke svým dalším sedlům a při přípravě k předání trenérovi (omotání…) následně zaměnil blajdeku. Trenér Mimra si ve vážnici posléze připravené sedlo s příslušenstvím vyzvedl a koně Sergej nasedlal, aniž měl možnost záměnu blajdek zaregistrovat (pan Schulmann ve své výpovědi potvrdil, že trenér Mimra koně nasedlal sedlem s přesně tím příslušenstvím, které si vyzvedl ve vážnici). Pořádková komise v jednání žokeje Šafáře (svědectví pana Průdka v tomto ohledu nepřineslo žádné nové prokazatelné skutečnosti) ani trenéra Mimry neshledala úmysl vedoucí k porušení ustanovení DŘ. Vzhledem k tomu, že klíčovou v tomto případu byla nedbalost žokeje Šafáře, díky které u něj byla po dostihu zjištěna hmotnost o více než 0,5 kg nižší než před dostihem (přestupek proti ustanovení § 383 písm. e) DŘ), což způsobilo diskvalifikaci koně, jež měla negativní dopad do sázkového provozu a v očích veřejnosti poškodila dobré jméno dostihového sportu, rozhodla Pořádková komise o udělení sankce odnětí jezdecké licence (§ 427 DŘ) na čtyři dostihové dny (první čtyři dostihové dny sezóny 2016). V případě trenéra Mimry by v úvahu přicházelo potrestání za porušení povinnosti stanovené § 324 DŘ (trenér je zodpovědný za to, že kůň je osedlán sedlem s odváženým příslušenstvím), avšak Pořádková komise po zvážení všech okolností (záměna blajdek jezdcem, dosavadní bezúhonnost) od jeho potrestání upustila, nicméně do budoucna apeluje nejen na něj, ale i na ostatní trenéry, aby si při převzetí sedla důkladně ověřili, že je jim předáváno včetně kompletního (odváženého) příslušenství.
Pořádková komise v souvislosti s novým projednáváním tohoto případu obdržela od trenéra Mimry podání označené jako Podnět Pořádkové komisi JC ČR. Z jeho textu však nebylo patrné, čeho se jeho autor domáhá. Sekretariát JC ČR proto předvolal trenéra Mimru na jednání PK k podání vysvětlení, avšak ten se na jednání nedostavil. Pořádková komise proto tento podnět odmítla jako neodůvodněný.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 25. října 2015

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 04.11.2015
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 2/2015
Datum a místo: 6.10.2015 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. Ing. K. Luftmanová,
Ing. P. Viceník, Ing. J. Sobotka, J. Roubíček, J. Bartoš, T. Hurt

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR a pana Jaromíra Šafáře proti rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015, kterým byly změněny sankce udělené Dostihovou komisi dne 15.8.2015 ve Slušovicích v dostizích č. 1289 a č. 1290 a udělena sankce ž. B.Murzabajevovi v dostihu č. 1289 dne 15.8.2015 ve Slušovicích (VČT č. 18/2015).

Na základě: písemných odvolání, protokolu o dostizích č. 1289 a č. 1290 dne 15.8.2015 ve Slušovicích, písemného materiálu PK JC ČR

zjistil, že: odvolání odvolatelů je důvodné,

a rozhodl: zrušit (změnit) rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015 v celém rozsahu a

zrušit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 ve Slušovicích v dostihu č. 1289 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč trenérovi J. Demelemu za špatné nasedlání koně č.2 SHARP BROOK do dostihu (DŘ § 324) a v dostihu č. 1290 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč žokeji J. Šafářovi za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu (DŘ § 383e). (V rozsahu diskvalifikace koně č. 2 SHARP BROOK v dostihu č. 1289 a v rozsahu diskvalifikace koně č. 5 SERGEJ v dostihu č. 1290 zůstává rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 ve Slušovicích nedotčeno) a
věc projednání přestupků spáchaných v dostizích č. 1289 a č. 1290 dne 15.8.2015 ve Slušovicích vrátit Pořádkové komisi JC ČR k novému projednání a rozhodnutí.

Odůvodnění: Dostihový soud (dále „DS“) se v odvolacím řízení, kterým měl k odvolání odvolatelů přezkoumat rozhodnutí Pořádkové komise (dále jen „PK“) JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015, nejprve zabýval otázkou věcné příslušnosti PK JC ČR k samotnému projednání podání, které Jockey Club ČR prezentoval svému sekretariátu dne 17.8.2015, které bylo adresováno této komisi a jehož zjevným obsahem byl „podnět k prošetření událostí (na základě informací o dostihovém dnu 15.8.2015 ve Slušovicích), které vedou k podezření ze záměrného uvádění nepravdivých informací a úmyslného porušení ustanovení Dostihového řádu o vážení jezdců“. Dostihový soud po posouzení podání z hlediska jeho obsahu (analogicky dle §41, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.) konstatoval, že dle jeho právního názoru je obsahem podání Jockey Clubu ČR ze dne 17.8.2015 odvolání proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 ve Slušovicích v rozsahu schválení výsledků dostihů č. 1289 a č. 1290 dne 15.8.2015 ve Slušovicích včetně všech udělených, respektive neudělených, sankcí za jednání související s vážením jezdců.
Po tomto posouzení DS konstatoval, že odvolání bylo dne 17.8.2015 podáno za zachované lhůty a osobou oprávněnou (§462 a§470 DŘ) a DS jej považuje za důvodné. Dostihová komise dne 15.8.2015 ve Slušovicích měla dle názoru DS využít postupu, který jí umožňovaly ustanovení §434 a §459 DŘ a měla předat řízení o přestupcích spáchaných účastníky dostihového provozu v dostizích č. 1289 a č. 1290 Pořádkové komisi JC ČR. Oproti tomu Dostihová komise nesplnila ani povinnost §459 DŘ, tj. provést na místě všechna nezbytná a možná šetření a učinit opatření vedoucí k objasnění věci. DS zde konstatuje, že absolvování dostihu koněm nesoucím zatížení o 6kg, respektive o 3,5 kg, nižším, než předepisuje propozice dostihu, včetně následných minimálně pochybností o navazujících jednáních zúčastněných osob, je dle jeho názoru samo o sobě natolik závažné, že je důvodem k důslednému prošetření věci a předání řízení Pořádkové komisi JC ČR. Dostihové komise rozhodla dle názoru DS chybně i ve vztahu k rozsahu zúčastněných osob, když nepostihla jakoukoli sankcí ž. B. Murzabajeva, ač jí tak výslovně ukládá ustanovení §383, písm. e) DŘ, ani trenéra Z. Mimru, ač je objektivně odpovědný za osedlání koně dle §324 DŘ.

Samotné rozhodnutí PK JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015 je dle názoru DS rozhodnutím, které trpí vadou věcné nepříslušnosti. PK není odvolacím orgánem a nepřísluší jí měnit jakékoli rozhodnutí Dostihové komise. Takovým orgánem je pouze DS. Pokud tedy PK ve svém rozhodnutí konstatovala, že se nepodařilo prokázat již potrestaným osobám jiné přestupky, které měly souviset s jednáním účastníků dostihového provozu dne 15.8.2015 ve Slušovicích, nepříslušelo jí rozhodovat o změně sankcí již udělených v rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 a nepříslušelo jí ani udělení sankcí osobám, které dosud potrestány nebyly, byť potrestány být měly.

DS konstatuje, že v průběhu projednání odvolání byl seznámen s údajnou existencí dalších svědeckých výpovědí, které by údajně mohly vést ke změně důkazní situace ve věci. DS se s ohledem na přijatý právní názor s těmito výpověďmi neseznamoval a předpokládá, že tak při novém projednání věci učiní PK.

DS nezbylo, než rozhodnutí PK JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015, většinou hlasů přítomných členů zrušit, a z důvodu zachování dvoustupňového disciplinárního řízení vrátit (tj. změnit rozhodnutí) PK věc k novému projednání a rozhodnutí, proti němuž budou mít účastníci možnost odvolání k DS.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 08.10.2015
Pořádková komise 10/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 10/2015

Pořádková komise ve složení :
Mgr. Otakar Nový, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, RNDr. Jan Schulmann a Jiří Zlámaný
uložila:
žokeji Zuzaně Vokálkové peněžitou sankci 1 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu § 409, písm. b), kterého se dopustila porušením povinnosti, které jí jako jezdci ukládá ustanovení § 364 písm. c) DŘ, tj. porušení povinnosti učinit vše, aby zabránila koni, kterého jede, v průběhu dostihu tísnit jiného koně nebo jej křižovat.
Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila přestupkové řízení na základě písemného podnětu pana Ing. Jaroslava Matouška, jednatele společnosti Turf – Syndikát 2007, s. r. o., která je majitelem stáje Syndikát 2007, k přešetření činnosti dostihové komise v rámci dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích, která v dostihu č. 1289 Cena Regionální komory Jihočeského kraje pod záštitou Ing. Pavla Dlouhého, předsedy komory za podpory GM Elektronic spol. s r. o. podle jeho názoru zcela ignorovala bezohlednou jízdu ž. Zuzany Vokálkové v sedle koně Epoletta (POL*), která měla za následek poškození koně Tulum (FR), který je v majetku stáje Syndikát 2007. Pořádková komise není odvolacím orgánem vůči rozhodnutím dostihové komise, avšak s ohledem na skutečnost, že vzhledem k tomu, že poškozený Tulum v dostihu doběhl před Epolettou, která jej poškodila, což jeho majitelům limitovalo podání protestu na závodišti a dostihová komise se celým incidentem nezabývala, akceptovala podání pana Ing, Matouška jako podnět pro zahájení přestupkového řízení.
Pořádková komise prostudovala videozáznamy dostihu, ve věci vyslechla pana Ing. Jana Vaňourka, vykonávajícího 15. srpna 2015 funkci předsedy dostihové komise a pana Milana Olehlu, vykonávajícího funkci člena dostihové komise. Z vyjádření obou členů dostihové komise vyplynulo, že v průběhu dostihu z prostoru vyhrazeného dostihové komisi incident nezaznamenali a sledování videozáznamu po dostihu v souvislosti s řešením problémů s vážením jezdců po dostihu pravděpodobně nevěnovali patřičnou pozornost. Pořádková komise na základě prostudování videozáznamů dostihu rozhodla o udělení peněžité sankce žokeji Zuzaně Vokálkové za manévr, kterého se dopustila na začátku oblouku do cílové roviny, když s klisnou Epoletta z vnější stopy sjela k bariéře, aniž by měla dostatečný náskok před po bariéře jdoucím Tulumem, který byl v důsledku tohoto manévru poškozen, neboť musel být svým jezdcem brán prudce zpět.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedené sankce nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 2. září 2015
Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 08.10.2015
Pořádková komise 09/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 09/2015

Pořádková komise ve složení :
Mgr. Otakar Nový, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, RNDr. Jan Schulmann a Jiří Zlámaný
projednala:
písemný „Podnět pro pořádkovou komisi JC ČR – přešetření přestupku“, ve kterém Ing. Petr a Hana Poledníkovi, majitelé stáje Meridian žádají o prověření činnosti dostihové komise v souvislosti s údajně neregulérním startem dostihu č. 1283 Cena Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní na závodišti ve Slušovicích dne 15. srpna 2015, avšak neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409, resp. § 416 Dostihového řádu.
Odůvodnění:
Pořádková komise obdržela písemný podnět Ing. Petra a Hany Poledníkových, majitelů stáje Meridian, označený jako Podnět pro pořádkovou komisi JC ČR – přešetření přestupku, ve kterém žádají o prověření neregulérního startu dostihu č. 1283 Cena Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní, který se uskutečnil dne 15. srpna 2015 na závodišti ve Slušovicích přestupkové řízení. Vzhledem k tomu, že z vlastního textu podnětu vyplývá, že předmětem stížnosti nejsou vlastní okolnosti startu dostihu (v tom případě by bylo na místě podání odvolání proti rozhodnutí dostihové komise k Dostihovému soudu), nýbrž následný postup dostihové komise do dostihu („Nechceme být těmi, kteří berou vítěznému koni jeho vítězství, vůbec nejde o vyplacené výhry, ale o princip, že je něco špatně a členové dostihové komise se k problému postavili s arogancí.“) Pořádková komise konstatovala svoji příslušnost k projednání tohoto podnětu a v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila v této souvislosti přestupkové řízení.
Pořádková komise prostudovala videozáznam dostihu, ve věci vyslechla pana Ing. Jana Vaňourka, vykonávajícího 15. srpna 2015 funkci předsedy dostihové komise, pana Milana Olehlu, vykonávajícího funkci člena dostihové komise a projednala písemné vyjádření paní Kateřiny Mandysové, vykonávající funkci člena dostihové komise a pana Vlastinila Knápka, který vykonával funkci startéra. Z uvedených výpovědí vyplynulo, že dostihová komise se problémy na startu inkriminovaného dostihu zabývala a věc podle názoru Pořádkové komise posoudila správně. Opakovaná snaha majitelů stáje Meridian osobně přímo ovlivnit jednání dostihové komise o regulérnosti startu po doběhu dostihu nemá žádnou oporu v Dostihovém řádu, správným postupem by v tomto případě bylo podání písemného protestu prostřednictvím dostihového tajemníka (§ 351 DŘ). Pořádková komise spatřuje jediné možné pochybení členů dostihové komise v tom, že majitele stáje Meridian o možnosti podání protestu při vykazování z prostoru určeného pro práci dostihové komise nepoučili. Jednání pana Milana Olehly při osobním kontaktu se zástupci stáje Meridian podle vyjádření ostatních členů DK nijak nevybočilo z mezí pravidel korektního společenského chování.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 2. září 2015
Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 08.10.2015
Pořádková komise 08/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 08/2015

Pořádková komise ve složení :
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, Milan Olehla, RNDr. Jan Schulmann a Jiří Zlámaný
uložila:
• poplatek stáji Darhorse Syndikát ve výši 2 500,- Kč za nezdůvodněnou změnu jezdce na koni Seep (FR) v dostihu č. 1291 Cena Tempo Servis CZ, a. s. konaného dne 16. srpna 2015 v Karlových Varech
• poplatek stáji Alpej vy výši 2 500,- Kč za nezdůvodněnou změnu jezdce na koni Galis v dostihu č. 1296 Cena Masise – Pohár Grandhotelu Pupp za podpory společnosti Charvát Group, s. r. o.
Odůvodnění:
Na základě podnětu předsedy Dostihové komise Ing. Jiří Holíka, kterým Dostihová komise, jmenovaná pro dostihový den 16. srpna 2015 na závodišti v Karlových Varech, předala Pořádkové komisi přestupkové řízení ve věcí posouzení okolností změny jezdce na koních trenéra Allana Petrlíka Seep (FR) v dostihu č. 1291 a Galis v dostihu č. 1296 pokračovala Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ v řízení v této věci.
Pořádková komise v této souvislosti vyslechla žokeje Milana Zatloukala a zástupce majitele stájí Darhorse syndikát a Alpej Rostislava Kopeckého. Žokej Milan Zatloukal uvedl, že měl v sobotu 15. srpna na dostizích ve Slušovicích pád, po kterém absolvoval vyšetření v nemocnici, během něhož však nebyla zjištěna žádná překážka bránící mu startovat v dostizích. Tuto skutečnost s ohledem na nedělní starty prostřednictvím textové zprávy (kterou PK předložil) oznámil trenéru Allanu Petrlíkovi. Pan Kopecký uvedl, že poté co zjistil, že žokej Zatloukal měl ve Slušovicích pád a od svých kontaktů ve Slušovicích zjistil, že byl převezen do nemocnice, zajistil pro koně Seep (FR) a Galis na neděli náhradního jezdce – žokeje Jana Ráju. S ohledem na skutečnost, že podle jeho tvrzení žokej Zatloukal uvedl pochybnosti ohledně své způsobilosti dostát dalším domluveným závazkům (úterní starty ve Francii), dospěl k závěru, že zdravotní stav žokeje Zatloukala není stoprocentní a rozhodl se pro změnu jezdce.
Pořádková komise po zvážení všech aspektů – zejména s ohledem na skutečnost, že žokej Zatloukal v neděli 16. srpna 2015 v Karlových Varech opravdu startoval (ve čtvrtém dostihu v sedle koně Nyani Tomba) a byl pro starty koní Seep (FR) a Galis k dispozici – dospěla k závěru, že k žádnému přestupku (ve smyslu nedodržení sjednaného závazku) ze strany žokeje Zatloukala nedošlo a ke změně jezdce na koních Seep (FR) v dostihu č. 1291 a Galis v dostihu č. 1296 došlo na základě rozhodnutí zástupce majitelů p. Kopeckého, což je standardně zpoplatněno poplatkem ve výši 2 500,- Kč (Doplňující ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2015 – bod 16./1.).
Pořádková komise v souvislosti s tímto případem konstatovala, že Dostihová komise jmenovaná pro příslušný dostihový den, měla k dispozici všechny potřebné prostředky k vyřešení tohoto případu a jeho předání Pořádkové komisi se jeví jako nadbytečné, zejména, když s ohledem na ustanovení § 459 DŘ, by k předání Pořádkové komisi mělo docházet především v souvislosti s omezenými možnostmi Dostihové komise uložit sankci ve výši odpovídající závažnosti přestupku.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 2. září 2015
Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 25.09.2015
Pořádková komise 07/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 07/2015

Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, Milan Olehla, RNDr. Jan Schulmann a Jiří Zlámaný
projednala:
písemný podnět „Oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle § 45 DŘ“ pana Ing. Radka Vraje týkající se porušení povinnosti zachovávat ve vzájemném styku mezi účastníky dostihového provozu pravidla korektního jednání prezidentem JC ČR JUDr. Ing. Jiřím Charvátem a neshledala, že by jeho jednání naplnilo znaky skutkové podstaty přestupku proti ustanovení § 45 DŘ.
Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě písemného podnětu pana Ing. Radka Vraje, místopředsedy spolku Dostihy Slušovice o. s., pořadatele dostihů ve Slušovicích, označeného jako Oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle § 45 DŘ, poukazujícího na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) a e) DŘ prezidentem JC ČR JUDr. Ing. Jiřím Charvátem, přestupkové řízení ve věci porušení povinnosti zachovávat ve vzájemném styku mezi účastníky dostihového provozu pravidla korektního jednání, k němuž mělo dojít v rámci telefonického rozhovoru dne 16. srpna 2015 dopoledne.
Pořádková komise ve věci vyslechla prezidenta JC ČR JUDr. Ing. Jiřího Charváta a projednala písemné vyjádření Ing. Radka Vraje a Mgr. Zdeňka Karlacha, kteří se z jednání PK omluvili. Ing. Vraj ve svém podnětu uvádí, že Dr. Charvát během jejich telefonického rozhovoru jeho a Mgr. Karlacha označil za kriply, kteří nemají jinou snahu, než pořádat dostihy na závodišti ve Slušovicích z důvodu osobního prospěchu, bez ohledu na zdraví jezdců a koní a že se postará o to, aby dostihy nadále nemohli pořádat. Dr. Charvát ve své výpovědi potvrdil, že v telefonickém rozhovoru Ing. Vrajovi vytýkal vlastní prospěch jako motivaci k pořádání dostihů, nedostatky v zajištění plnění povinností pořadatele i to, že se bude zasazovat o to, aby dostihy za těchto okolností nemohli nadále pořádat. Dr. Charvát připustil, že telefonát byl z jeho strany veden poměrně emotivně, takže používal i silnější výrazy, zpochybnil ale použití slova kripl, které podle svých slov běžně nepoužívá.
Pořádková komise po zvážení všech okolností dospěla k závěru, že Dr. Charvát se svým jednám přestupku proti ustanovení § 45 DŘ, které ukládá účastníkům dostihového provozu zachovávat ve vzájemném styku pravidla korektního jednání, nedopustil a to zejména proto, že z titulu své funkce prezidenta Jockey Clubu ČR je oprávněn od představitelů pořadatelského subjektu vyžadovat plnění jejich povinností a učinil tak, v rámci soukromého telefonického rozhovoru (používání dehonestujících výrazů v jeho rámci se nepodařilo prokázat), nikoli veřejně, následná medializace celého problému je již vlastní iniciativou zástupců pořadatelského subjektu Dostihy Slušovice o. s. (zveřejnění Otevřeného dopisu prezidentovi Jockey Clubu ČR JUDr. Ing. Charvátovi na internetových stránkách).
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 2. září 2015
Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 25.09.2015
Pořádková komise 06/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 06/2015

Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., RNDr. Jan Schulmann, Ing. Lubomír Vrba a Jiří Zlámaný
rozhodla
o změně sankce uložené trenéru Janu Demelemu Dostihovou komisí v dostihu č. 1289 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích (peněžitá sankce ve výši 2 000,- Kč za špatné nasedlání koně) na peněžitou sankci ve výši 15 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci podmíněného odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců se zkušební dobou jeden rok (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 324 DŘ,
a o změně sankce uložené žokeji Jaromíru Šafářovi Dostihovou komisí v dostihu č. 1290 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích (peněžitá sankce ve výši 2 000,- Kč za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu) na sankci odnětí licence na období čtrnácti dnů (§ 427 DŘ) za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg (§ 383 písm. e))
a udělila
žokeji Bayurzhanu Murzabajevovi peněžitou sankci ve 5 000,- Kč (§ 424 DŘ) za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg (§ 383 písm. e)) v dostihu č. 1289 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích.

Odůvodnění:
Na základě podnětu Jockey Clubu ČR, podaného dne 17. srpna 2015 pro podezření ze záměrného uvádění nepravdivých informací a úmyslného porušení Dostihového řádu o vážení jezdců, k nimž mělo dojít v rámci dostihového dne 15. srpna 2015 na závodišti ve Slušovicích (podněty doručené JC ČR od p. Milana Olehly a p. Martina Bělky poukazující na podezřelé okolnosti ohledně zjištění rozdílných vah po dostizích č. 7 a 8), zahájila Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ přestupkové řízení s žokejem Bayurzhanem Murzabayevem, trenérem Janem Demelem, žokejem Jaromírem Šafářem a trenérem Zdeňkem Mimrou pro podezření ze spáchání přestupků ve smyslu ustanovení § 409 písm. a), b), m) a p).
Při vážení po doběhu 7. dostihu (Cena Regionální agrární komory Jihočeského kraje pod záštitou Ing. Pavla Dlouhého, předsedy komory za podpory GM Elektronic spol s r.o.) byla u žokeje Bayurzhana Murzabayeva zjištěna váha 63,5 kg, tj. o šest kilogramů nižší váha než při vážení do dostihu. Dostihová komise na základě této skutečnosti diskvalifikovala koně Sharp Brook z doběhu dostihu a trenéru Janu Demelemu udělila peněžitou sankci 2 000,- Kč za špatné nasedlání koně do dostihu.
Pořádková komise v souvislosti s prošetřováním této okolnosti vyslechla člena dostihové komise Milana Olehlu, rozhodčího u váhy Vladislava Kieryka, žokeje Bayurzhana Murzabayeva, trenéra Jana Demeleho, trenéra Františka Holčáka (písemné vyjádření doplněné telefonicky), paní Hanu Bělkovou (písemné vyjádření doplněné telefonicky) a pana Ondřeje Horvátha (majitel – písemné vyjádření doplněné telefonicky).
Z výpovědí žokeje Murzabayeva, trenéra Demeleho a vážného Kieryka vyplývá, že před dostihem se žokej Murzabayev řádně odvážil, následně položil sedlo s příslušenstvím ve vážnici na zem a ukázal trenéru Demelemu, o které sedlo se jedná. Trenér Demele si posléze ve vážnici sedlo vyzvednul, koně Sharp Brook nasedlal, aniž zaznamenal, že u sedla chybí blajdeka.
Při odsedlávání koní po doběhu pojali majitel druhého v cíli El Camina Ondřej Horváth a manželka jeho trenéra Hana Bělková podezření, že se sedlem žokeje Murzabayeva není vše v pořádku a vydali se ho sledovat cestou do vážnice, se stejným podezřením se tam vydal i trenér František Holčák. Ve vážnici Murzabayev podle slov trenéra Holčáka nezamířil přímo na váhu, nýbrž podél hrazení, odhodil sedlo na ležící blajdeku a chtěl si ji přibrat na váhu. Tuto skutečnost však žádný další ze svědků nepotvrdil - pan Horváth ve svém písemném vyjádření uvádí, že viděl pana Holčáka zamezit jezdci položit sedlo na zem, paní Bělková v písemném vyjádření uvádí, že Murzabayev nezamířil vlevo na váhu, nýbrž šel rovně, kde na zemi ležela blajdeka, kterou si chtěl vzít, do telefonu však uvedla, že byla za nějakými lidmi a panem Holčákem, takže co přesně dělal Murzabayev vůbec neviděla. Žokej Murzabayev ohledně situace po dostihu vypověděl, že po odsedlání mu sedlo přišlo příliš lehké, nicméně zamířil k vážnici, aby se odvážil. Dále uvedl, že po jeho vstupu do vážnice byla váha obsazená, před vstupem do prostoru váhy stáli nějací lidé a tak zamířil podél zábradlí ohraničujícího prostor váhy odhodit použitou dečku s číslem do připravených košů a odložit si přilbu. Při odkládání přilby ho podle jeho slov zadržel trenér Holčák a přikázal mu jít se odvážit. Chybějící blajdeka podle jeho slov nebyla v jeho v dosahu, nikde ji neviděl, ani ji nehledal. Pořádková komise po zvážení všech okolností, zejména vzhledem k rozporům ve výpovědích svědků Holčáka, Horvátha, Bělkové – navzájem i mezi vlastním písemným vyjádřením a vysvětlením podaným do telefonu a s přihlédnutím k absenci jakékoli zjevné motivace žokeje Murzabayeva riskovat svoji slibně rozvíjející se kariéru pokusem o podvod s váhou v pro něj nijak výjimečném dostihu dospěla k závěru, že pokus o úmyslné porušení ustanovení DŘ se nepodařilo prokázat. Dostihová komise však podle názoru Pořádkové komise měla jezdce Murzabajeva potrestat sankcí za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg podle ustanovení § 383 písm. e) a proto i vzhledem k okolnostem (velký rozdíl předepsané a skutečně nesené hmotnosti, podíl na vzniku podmínek ke ztrátě blajdeky – předání sedla položením na zem) rozhodla o udělení peněžité sankce ve výši 5 000,- Kč.
Odpovědnost za nasedlání koně Sharp Brook sedlem s odváženým příslušenstvím podle ustanovení § 324 DŘ leží na trenérovi a vzhledem k tomu, že Jan Demele se proti výše popsanému „předání“ sedla nijak neohradil, nese plnou odpovědnost za skutečnost, že koně Sharp Brook do dostihu nasedlal bez blajdeky. Trenér Demele uvedl, že si chybějící blajdeky při zvedání sedla nevšiml a sedlo mu ani nepřipadalo příliš lehké. Ačkoli se trenéru Demelemu v rámci provedených šetření v souvislosti s tímto dostihem nepodařilo prokázat úmysl (žokej Murzabajev výslovně popřel, že by ho trenér Demele naváděl k dodatečnému vyzvednutí blajdeky ve vážnici po doběhu dostihu) sankce udělená trenérovi za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 324 Dostihovou komisí je podle názoru Pořádkové komise vzhledem k závažnosti případu danou obrovským rozdílem zjištěných hmotností (trenér sedlající pro jezdce běžně jezdícího 54 kg extrémní váhu 68 kg si sice nemusí uvědomit rozdíl šesti kilogramů ve váze sedla s příslušenstvím, ale prakticky se mu v tomto výjimečném případě podle názoru Pořádkové komise nemůže stát, aby přehlédl chybějící blajdeku), jakož i dalším dopadům této skutečnosti (diskvalifikace koně, negativní dopad na sázkový provoz, poškození dobrého jména dostihového sportu) velice nízká. Pořádková komise proto rozhodla o změně peněžité sankce udělené Dostihovou komisí na finanční sankci ve výši 15 000 Kč a podmíněnou sankci odnětí licence na půl roku se zkušební dobou jednoho roku.
Při vážení po doběhu 8. dostihu (Cena společnosti GA Energo technik s.r.o.) byla u žokeje Jaromíra Šafáře zjištěna váha 60,5 kg, tj. o tři a půl kilogramu nižší než při vážení do dostihu. Dostihová komise na základě této skutečnosti diskvalifikovala koně Sergej z 3. místa a žokeji Jaromíru Šafářovi udělila sankci 2 000,- Kč za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu.
Pořádková komise v souvislosti s prošetřováním okolností této události vyslechla člena dostihové komise Milana Olehlu, rozhodčího u váhy Vladislava Kieryka, žokeje Jaromíra Šafáře a trenéra Zdeňka Mimru. Na základě jejich výpovědí dospěla Pořádková komise k závěru, že zjištěný váhový rozdíl byl způsoben nedbalostí žokeje Šafáře, který po odvážení do dostihu sedlo ihned nepředal trenéru Mimrovi, nýbrž ho ve vážnici položil na zem ke svým dalším sedlům a při přípravě k předání trenérovi (omotání…) následně zaměnil blajdeku. Trenér Mimra si ve vážnici posléze připravené sedlo s příslušenstvím vyzvedl a koně Sergej nasedlal, aniž měl možnost záměnu blajdek zaregistrovat. Pořádková komise v jednání žokeje Šafáře ani trenéra Mimry neshledala úmysl vedoucí k porušení ustanovení DŘ, avšak nedbalost žokeje Šafáře, která způsobila diskvalifikaci koně, měla negativní dopad do sázkového provozu a v očích veřejnosti poškodila dobré jméno dostihového sportu, by podle názoru Pořádkové komise měla být potrestána přísnější sankcí a Pořádková komise proto v jeho případě rozhodla o změně sankce peněžité sankce ve výši 2 000,- Kč za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg podle ustanovení § 383 písm. e) udělené mu Dostihovou komisí na sankci odnětí licence na dobu čtrnácti dní.Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné. Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.
V Praze, dne 2. září 2015

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 10.09.2015
Zápis z kontroly tréninkového střediska Pavlin Dvůr, kontroly v chovech Středočeský a Severočeský kraj
Kontrolu provedli:
Ing. Jiří Holík, inspektor v chovech pro danou oblast
Ondřej Plachý, Plemenná kniha A 1/1

Kontrola provedena dne: 2. 7. 2015


Dne 2. 7. 2015 byla výše uvedenými osobami provedena kontrola v tréninkovém středisku Pavlin Dvůr, č.h.: 51031549, v souvislosti s povinnostmi, vyplývajícími z § 33 vyhlášky 136/2004 Zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (vedení stájových registrů) a dále § 125 DŘ (oznámení změn v tréninkové listině). Níže zmínění trenéři byli vyzváni k předložení registru koní v hospodářství a dále byla provedena kontrola konkrétního aktuálního stavu jednotlivých koní v určených stájích.

Výsledky:

trenér Filip Neuberg:

Registr koní předložen, bez připomínek. Na interní tréninkové listině, vedené JC ČR jsou uvedeni koně AYLIA a LOVE FIRE, kteří se v tomto středisku nenacházejí. Bylo uloženo: odhlásit zmíněné koně z tréninkové listiny.

trenér Quido Neuberg:

Registr koní předložen, bez připomínek. Na tréninkové listině se nachází kůň MARQUESS, který již není aktivní v dostihovém provozu. Bylo uloženo: odhlásit koně z tréninkové listiny.

trenér Pavel Hlavatý:

Registr koní předložen, bez připomínek. Stav koní v péči trenéra odpovídá tréninkové listině, bez připomínek.

Dále proběhla kontrola týkající se vedení chovatelské dokumentace v chovech: Dražice (č.h.: 21049725), Kruh (č.h.: 51029478), Ploužnice (č.h.: 51000433) a Mnichov (č.h.: 42049256). Na uvedených stanicích nebyly shledány nesrovnalosti, týkající se A 1/1.


Zapsal: Ondřej Plachý

V Praze, dne: 3. 7. 2015
vloženo: 10.07.2015
Rozhodnutí Dostihového soudu 1/2015

Datum a místo: 6.7.2015 Lysá nad Labem
Přítomní členové: JUDr. K. Luftmanová (místopředseda), Ing. P. Viceník, J. Bartoš ml.

Předmět jednání: Odvolání trenéra MVDr. Petra Kantka proti rozhodnutí Dostihové komise dne 28.6.2015 ve Slušovicích, kterým byla stáji Lokotrans, udělena sankce 2.500,- Kč za nezdůvodněné škrtnutí koně č. 1 HAIWA z dostihu č. 1193 (VČT č. 13/2015).

Na základě: zprávy o dostihovém dnu, dostihového protokolu předmětného dostihu, protokolu o kontrole státní veterinární správy na závodišti ve Slušovicích z 28.6.2015, průkazu koně HAIWA, vyjádření členů DK Ing. J. Vaňourka a Prof. MVDr. F. Tremla CSc. a vyjádření odvolatele MVDr. P. Kantka

zjistil, že: (i) odvolání bylo podáno osobou, která k tomu není oprávněna, a (ii) došlo k omylu v osobě adresáta sankce (sankcionované osoby)

a rozhodl takto: odvolání se odmítá
rozhodnutí o udělení sankce je nicotné.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty avšak osobou, která k tomu není oprávněna, neboť nebyla subjektem, kterému byla sankce udělena.
Dostihový soud na základě protokolu o kontrole státní veterinární správy, vyjádření výše uvedených členů DK a průkazu koně HAIWA zjistil, že příčinou neúčasti koně HAIWA v dostihu bylo (mylné) zjištění službu konajícího veterináře SVS Zlín, že tento kůň nesplňuje veterinární podmínky vydané KVSZ (absence aktuálního vyšetření na infekční anemii koní). V souladu s § 216 písm. j) DŘ a článkem 3 písm. a) DU posoudila DK nemožnost účasti koně HAIWA v dostihu jako nezdůvodněné škrtnutí koně a udělila za ně sankci ve výši stanovené v článku 16 bod 9 DU majiteli koně, stáji Lokotrans.
Vzhledem k tomu, že majiteli koně lze udělit sankci za neúčast koně, který byl oznámen jako startující, pouze v případě, že bylo koni znemožněno startovat proto, že je jeho majitel uveden na seznamu dlužníků (§ 302 písm. b) DŘ), zatímco ve všech ostatních případech, tedy i v tom posuzovaném, má být sankcí postižen trenér koně (§302 písm. a) DŘ), byla sankce udělena osobě, které ji udělit nelze. V důsledku absolutního omylu v osobě adresáta sankce je toto rozhodnutí nicotné a nelze žádat splnění povinností rozhodnutím uložených.

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 08.07.2015
Pořádková komise 04/2015
Pořádková komise ve složení :
Mgr. Otakar Nový, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, RNDr. Jan Schulmann a Jiří Zlámaný
projednala:
písemný podnět „Oznámení o podezření na spáchání přestupku proti ustanovení DŘ - § 316“ Ing. Pavla Viceníka, týkající se nadměrného použití bičíku žokejem Janem Rájou ve finiši dostihu Cena Tuchler – 12. Cena Nory Jeane na závodišti v Praze - Velké Chuchli dne 24. května 2015, avšak naplnění skutkové podstaty přestupku podle ustanovení § 316 Dostihového řádu v tomto případě neshledala a potvrdila tak výrok dostihové komise.
Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě písemného podnětu pana Ing. Pavla Viceníka, člena Dostihového soudu JC ČR, označeného jako Oznámení o podezření na spáchání přestupku proti ustanovení DŘ - § 316, poukazujícího na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ žokejem Janem Rájou, přestupkové řízení ve věci nadměrného použití bičíku v závěru dostihu č. 1105 Cena Tuchler – 12. Cena Nory Jeane, který se uskutečnil dne 24. května 2015 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.
Pořádková komise prostudovala videozáznam dostihu, ve věci vyslechla pana Jana Záglera, vykonávajícího 24. května 2015 funkci předsedy dostihové komise a projednala písemné vyjádření pana Jana Ráji, který se z jednání PK z osobních důvodů omluvil. PK dále obdržela písemné vyjádření trenéra klisny Money for Danny, v jejímž sedle se Jan Rája měl přestupku dopustit, pana Karla Germiče a písemné vyjádření majitele klisny pana Daniela Frička. Pan Jan Rája ve svém vyjádření uvedl, že se striktně držel stanovených pravidel a není si vědom jakéhokoli porušení ustanovení DŘ. Pan Jan Zágler ve své výpovědi uvedl, že dostihová komise se způsobem vyjetí koně v závěru dostihu zabývala, avšak po důkladném prostudování videozáznamu (tuto skutečnost potvrdil člen PK Jiří Zlámaný, který jako hlasatel byl v místnosti vyhrazené dostihové komisi přítomen) dospěla k závěru, že i když se jedná o mezní situaci, žokej Rája se přestupku nedopustil.
Pořádková komise se po zvážení všech indicií ztotožnila s názorem dostihové komise, neboť i když se způsob použití bičíku žokejem Rájou podle názoru PK pohyboval na hraně pravidel stanovených DŘ, skutkovou podstatu přestupku nadměrného použití bičíku nenaplnil, neboť v kritickém úseku dostihu počet úderů bičíkem nepřekročil maximální stanovený počet stanovený DŘ (tj. sedm), klisna na údery adekvátně reagovala a po doběhu nevykazovala žádné známky poranění (zde spatřuje PK jedinou věc, kterou je postupu dostihové komise možné vytknout a to skutečnost, že si po doběhu dostihu nevyžádala vyjádření službu konajícího veterináře ohledně zdravotního stavu klisny).
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).
V Praze, dne 10. června 2015
Za pořádkovou komisi: Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 18.06.2015