home page
e-VĚSTNÍK
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 3 / 15 další »»
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 5/2017
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík st., Jiří Zlámaný

uložila:

trenéru Ludvíku Harisovi sankci odnětí trenérské licence na dobu deseti měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 293 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v těle koně Lagaro zapsaném na jeho tréninkové listině,
trenéru Ludvíku Harisovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 19. července 2017 v tréninkovém středisku Krabčice.

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o přestupku s trenérem Ludvíkem Harisem z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Lagaro v rámci antidopingové kontroly provedené v souladu s ustanovením § 293 DŘ při kontrole na trenérském úseku Ludvíka Harise v tréninkovém středisku Krabčice dne 19. července 2017 (kontrolu prováděly pracovnice JC ČR Ing. Martina Krejčí, Ph.D. a pí Markéta Pínová, odběr vzorku provedl člen Antidopingové komise JC ČR MVDr. Vladimír Šimoník).

Pořádková komise se seznámila s výsledky antidopingové kontroly ze dne 1. září 2017 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201705516 – tzv. vzorek A) a ze dne 20. října 2017 (antidopingová laboratoř LGC Limited, Certificate of Analysis 129486) – tzv. vzorek B), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 7. listopadu 2017, které konzultovala s jejím členem MVDr. Petrem Jahnem (osobně se zúčastnil prvního jednání ve věci a při dalších byl k dispozici na telefonu), vyslechla trenéra Ludvíka Harise, který předložil příslušný medikační deník, zástupce majitele koně Lagaro stáje DAR Ing. Rostislava Kopeckého a telefonicky též žokeje Martina Laubeho.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Lagaro ke dni 19. července 2017 zapsaného na tréninkové listině Ludvíka Harise prokázána přítomnost zakázané látky kyseliny ritalinové (ritalinic acid), farmakologicky inaktivního metabolitu metylfenidátu. Podle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab)) považován za přestupek proti ustanovením DŘ a je proto důvodem k zahájení disciplinárního řízení.

Trenér Ludvík Haris na úvodním jednání PK v této záležitosti dne 10. listopadu 2017 vypověděl, že si přítomnost této látky ve vzorku odebraném koni Lagaro neumí vysvětlit, neboť Lagaro nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím kyselinu ritalinovou ani metylfenidát, jehož metabolickým produktem je právě kyselina ritalinová. Podle jeho názoru jedinou možností jak Lagaro mohl přijít do kontaktu se zakázanou látkou je, vzhledem k bezpečnostním opatřením, které panují v domovské tréninkové centrále, podání nějakého přípravku cizí osobou při jeho startu v Bratislavě dne 16. července 2017, ačkoli i zde byl kůň po většinu času pod dozorem stájového personálu. Ing. Kopecký tuto verzi podpořil s tím, že Lagaro se v Bratislavě oproti svým předcházejícím startům choval nestandardně – motal se v paddocku, lehal si ve startovacích boxech, v dostihu nechtěl utíkat a po návratu byl dva dny skleslý. Vzhledem k teplému počasí se domnívali, že se jedná o únavu po dostihu a dehydrataci a tuto situaci řešili s veterinářem MVDr. Mojmírem Dvořákem, který koně vyšetřil, přičemž neshledal žádný vážný problém a koni aplikoval glukózový roztok a vitamíny na doplnění energie (přesnou indikaci dokládá záznam v předloženém medikačním deníku s datem 17. července 2017), dle konstatování pana Kopeckého tedy nic co by mohlo obsahovat nalezenou zakázanou látku. Pan Kopecký situaci s podáním zakázané látky konzultoval s prof. MUDr. Miovským z Kliniky adiktologie 1. LF UK, který mu sdělil, že s ohledem na předpokládanou rychlost odbourávání zakázané látky (podle působení uvedené látky v humánní medicíně) a odhad množství, které by koni muselo být podáno tři dni před dnem odběru, se pravděpodobně jednalo o pro koně smrtelnou dávku. Pan Kopecký na základě této informace vyjádřil domněnku, že se jednalo o pokus o fyzickou likvidaci koně, jejímž motivem podle jeho názoru mohly být sázky (kůň byl v Bratislavě favoritem svého dostihu), konkurenční boj (Lagaro je jedním z nejlepších českých odchovanců) anebo pomsta některého z bývalých zaměstnanců jeho tréninkového střediska. Pan Haris i pan Kopecký striktně vyloučili možnost úmyslného podání či kontaminace stájovým personálem nebo z prostředí (krmivo, podestýlka).

Pořádková komise následně telefonicky kontaktovala žokeje Martina Laubeho, který byl jezdcem Lagara nejen při jeho bratislavském startu 16. července 2017, ale i při jeho předcházejícím startu 24. června 2017 taktéž v Bratislavě, aby si u něj ověřila chování koně popisované panem Harisem a panem Kopeckým. Žokej Laube uvedl, že nepozoroval žádný rozdíl mezi chováním Lagara v obou dostizích, před červencovým startem se mu nezdál unavený anebo že by se choval jinak než by měl. Na dotaz ohledně jeho chování ve startovacích boxech sdělil, že v boxech zlobil už při startu 24. června a předtím jednou zlobil i Janu Vernerovi, ale pouze jednou.

Pořádková komise proto na jednání 21. listopadu znovu vyslechla trenéra Ludvíka Harise, který uvedl, že Lagaro se před dostihem 16. července 2017 choval normálně, změna byla maximálně v tom, že necaploval jako to dělá obvykle. Dále sdělil, že problém v Bratislavě nastal až po vstupu do startovacích boxů – kůň nejprve stál dobře, pak se mlátil zleva doprava, následně dal hlavu dolů a lehal si. Zvedali ho za ocas, kůň se postavil, ale dostih byl odstartován v okamžiku, kdy kůň nebyl připraven, odskočil tedy za koňmi a neměl chuť závodit. Po návratu do stájí nevyžral, byl kyselý a jezdit v tréninku ho začali až čtvrtý den po dostihu. Ve středu (den odběru) se již choval normálně. Pan Haris nadále trval na tom, že zakázaná látka byla koni podána v Bratislavě, explicitně vyloučil možnost, že by tuto látku koní podal někdo ze stájového personálu, stejně jako popřel úmyslné podání ze strany své či pana Kopeckého.

V souvislosti s tvrzením pana Harise a pana Kopeckého, že k podání zakázané látky došlo při bratislavském startu 16. července 2017, tj. tři dni před odběrem vzorku, v němž byla prokázana přítomnost zakázané látky kyseliny ritalinové, Pořádková komise požádala MVDr. Petra Jahna, člena Antidopingové komise JC ČR, o vyjádření nakolik je toto při německou laboratoří (Institut für Biochemie, Deutsche Sporthochschule Köln) odhadovaném množství (15 ng/ml) zakázané látky v odebraném vzorku možné. MVDr. Jahn po konzultaci s MVDr. Melkovou (Antidopingová komise JC ČR) a MVDr. Zavadilovou (Ústav farmakologie VFU Brno) odpověděl, že teoreticky by pozitivní nález kyseliny ritalinové zjištěný ve středu mohl být důsledkem aplikace vysoké (toxické) dávky předchozí neděli (tuto hypotézu podle něj není možné vyvrátit), předpokládá však, že kůň by bezprostředně po podání takového množství metylfenidátu vykazoval příznaky intoxikace. Těmito příznaky podle studie autorů Gabriel a kol. (1963) citované ve Stanovisku antidopingové komise k pozitivnímu nálezu ritalinové kyseliny v tělních tekutinách koně Lagaro jsou motorický neklid, zvýšení srdeční frekvence na dvojnásobek a výrazné zvýšení dechové frekvence až na hranici měřitelnosti.

Pořádková komise zvážila výše uvedené skutečnosti a vzhledem k rozporům v popisech chování koně Lagaro před dostihem v Bratislavě (zásadní rozpory v popisu pana Kopeckého a žokeje Laubeho, změna popisu Lagarova chování v rámci jednotlivých výpovědí u trenéra Harise), přičemž žádný z popisovaných způsobů chování neodpovídá chování koně po podání vysoké dávky uvedený v rámci studie autorů Gabriel a kol. (1963), s tím, že podaná dávka by pro koně s největší pravděpodobností musela být smrtelná, dospěla k závěru, že verze předpokládající podání zakázané látky cizí osobou při dostihovém dni v Bratislavě je podle jejího názoru krajně nepravděpodobná. Naopak podle názoru Pořádkové komise je s ohledem na možné účinky metylfenidátu (u lidí je využíván ke zvyšování hladiny dopaminu v mozku, tj. látky nutné pro vznik motivace a potěšení, čímž stimuluje organismus k výkonům a ke zvýšení koncentrace na jejich provádění), na krátkou dobu účinku metylfenidátu a jeho rychlou metabolickou transformaci na kyselinu ritalinovou, za reálné možné považovat úmyslné podání zakázané látky v rámci tréninkového procesu.

Ustanovení § 293 DŘ stanoví, že žádný kůň zapsaný na tréninkové listině trenéra nesmí mít ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku (§ 1 DŘ), pokud není tato látka podávána podle předpisu veterináře z léčebných důvodů. Jockey Club ČR má právo kdykoli nařídit odběr potřebných biologických vzorků kterémukoli koni uvedenému na tréninkové listině kteréhokoli trenéra dostihových koní. Vzhledem ke skutečnosti, že trenér Haris nedokázal uspokojivě vysvětlit původ zakázané látky kyseliny ritalinové v tělních tekutinách koně Lagaro, s ohledem na fakt, že metylfenidát není ve veterinárních léčivých přípravcích obsažen a jeho podávání koním nemá medicínské zdůvodnění a protože ve vztahu k přestupku (ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchanému porušením povinnosti stanovené ve výše uvedeném ustanovení Pořádková komise považuje u trenéra Harise za reálné zavinění ve formě úmyslu, rozhodla se udělit mu sankci odnětí trenérské licence na dobu deseti měsíců (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Haris podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 11. prosince 2017

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 19.12.2017
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 4/2017
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila
trenérce Miroslavě Maršíčkové peněžitou sankci ve výši 1 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti stanovené §§ 123 – 125 DŘ,

trenéru René Vinklárkovi peněžitou sankci ve výši 500,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené §§ 123 – 125 DŘ
a
trenérce Martině Růžičkové peněžitou sankci ve výši 500,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti stanovené §§ 123 – 125 DŘ.

Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Jockey Clubu ČR poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ trenéry dostihových koní paní Miroslavou Maršíčkovou, panem René Vinklárkem a paní Martinou Růžičkovou, přestupkové řízení ve věci neoznámení změn v tréninkové listině.

Pořádková komise se seznámila se Zápisem z kontroly tréninkového střediska Hipodrom Most – trenérský úsek trenérky Miroslavy Maršíčkové a trenérský úsek trenéra René Vinklárka, kterou dne 19. července 2017 provedli Ing. Martina Krejčí, Ph.D. (generální sekretář JC ČR), Markéta Pínová (treninkové listiny, vedení ÚEK A1/1, JC ČR) a MVDr. Vladimír Šimoník (Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR), se Zápisem z kontroly tréninkového střediska Pohoří – trenérský úsek trenérky Martiny Růžičkové, kterou dne 9. srpna 2017 provedli Ing. Martina Krejčí, Ph.D. (generální sekretář JC ČR), Markéta Pínová (treninkové listiny, vedení ÚEK A1/1, JC ČR) a vyslechla paní Markétu Pínovou.

Ze zápisu z kontroly tréninkového střediska Hipodrom Most – trenérský úsek trenérky Miroslavy Maršíčkové a z výpovědi paní Markéty Pínové vyplývá následující zjištění: Z koní uvedených k 19. 7. 2017 na tréninkové listině trenérky Miroslavy Maršíčkové při kontrole nebyl nalezen kůň Donauwind(GER), který dle sdělení přítomné pracovnice stáje Romany Harausové před cca 1 rokem změnil majitele a tréninkové středisko opustil. Klisna Black Starlight(GB) uvedená stále na tréninkové listině trenérky se sice ve stáji nachází, ale je již zařazena do chovu a má pod sebou letošní hříbě. Trenérka byla po provedené kontrole vyzvána, aby koně Donauwind a Black Starlight ze svojí tréninkové listiny vyškrtla. Pořádková komise na základě uvedených skutečností konstatovala, že trenérka Miroslava Maršíčková se svým jednáním dopustila porušení povinnosti stanovené v § 125 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá jakoukoli změnu ve svojí tréninkové listině (tréninková listina dle ustanovení § 124 DŘ obsahuje zejména seznam koní trénovaných dotyčným trenérem dostihových koní) do 24 hodin ohlásit Jockey Clubu ČR. I vzhledem ke skutečnosti, že trenérka Maršíčková do jednání Pořádkové komise závadný stav nenapravila, Pořádková komise jí za přestupek ve smyslu § 409 písm. b) DŘ uložila peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 1 000,- Kč.

Ze zápisu z kontroly tréninkového střediska Hipodrom Most – trenérský úsek trenéra Reného Vinklárka a z výpovědi paní Markéty Pínové vyplývá následující zjištění: Z 9 koní uvedených k 19. 7. 2017 na tréninkové listině trenéra Reného Vinklárka bylo v jeho stáji při kontrole nalezeno 5 koní. Jednalo se o koně BIGI(IRE), CUSTER, LONG POND, OLD BEER a POKER RUN(FR). Ke koním Artistin(GER), Shamalar(GER) a Van Venture(GER) pan René Vinklárek sdělil, že byli v průběhu předchozích dvou let prodáni, resp. i exportováni mimo ČR, kůň Vrak již není v letošním roce registrován do dostihového provozu. Trenér René Vinklárek byl po provedené kontrole vyzván, aby si svoji tréninkovou listinu dal do pořádku, což následující den splnil. Pořádková komise na základě uvedených skutečností konstatovala, že trenér René Vinklárek se svým jednáním dopustil porušení povinnosti stanovené v § 125 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá jakoukoli změnu ve svojí tréninkové listině (tréninková listina dle ustanovení § 124 DŘ obsahuje zejména jiné seznam koní trénovaných dotyčným trenérem dostihových koní) do 24 hodin ohlásit Jockey Clubu ČR. S přihlédnutím ke skutečnosti, že trenér Vinklárek závadný stav ihned po kontrole napravil, Pořádková komise mu za přestupek ve smyslu § 409 písm. b) DŘ uložila peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 500,- Kč.

Ze zápisu z kontroly tréninkového střediska Pohoří – trenérský úsek trenérky Martiny Růžičkové a z výpovědi paní Markéty Pínové vyplývá následující zjištění: Ke dni kontroly byli na tréninkové listině trenérky Martiny Růžičkové uvedeni celkem 34 koně. V tréninkovém středisku nebyli z tohoto seznamu nalezeni koně LE ROCK a PERFECT STORM, kteří byli dle sdělení trenérky prodáni před cca 2 roky, klisna TERRESCA, která byla zařazena do chovu, kůň VILLON, jež byl 31. 7. 2017 odvezen na rekonvalescenci a léčení mimo tréninkové středisko a klisna TOBIANNA, která uhynula na jaře 2017, přičemž úhyn nebyl Jockey Clubu ČR ohlášen. Trenérka Martina Růžičková byla vyzvána, aby si svoji tréninkovou listinu dala do pořádku a aby zároveň nahlásila úhyn klisny Tobianna, což ještě před jednáním Pořádkové komise učinila. Pořádková komise na základě uvedených skutečností konstatovala, že trenérka Martina Růžičková se svým jednáním dopustila porušení povinnosti stanovené v § 125 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá jakoukoli změnu ve svojí tréninkové listině (tréninková listina dle ustanovení § 124 DŘ obsahuje zejména seznam koní trénovaných dotyčným trenérem dostihových koní) do 24 hodin ohlásit Jockey Clubu ČR. S přihlédnutím ke skutečnosti, že trenérka Růžičková závadný stav po kontrole napravila, Pořádková komise jí za přestupek ve smyslu § 409 písm. b) DŘ uložila peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 500,- Kč.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedených sankcí (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 21. srpna 2017

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 05.09.2017
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 3/2017
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět žokeje Jaromíra Šafáře poukazující na údajné porušení ustanovení Dostihového řádu dostihovou komisí při její činnosti v rámci dostihového dne 23. července 2017 na závodišti v Karlových Varech, konkrétně při dostihu č. 1231 Cena DUX Josef Chejn s. r. o., avšak neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409, resp. § 416 Dostihového řádu.

Odůvodnění:
Pořádková komise obdržela písemný podnět žokeje Jaromíra Šafáře ze dne 24. července 2017, ve kterém poukazuje na porušení Dostihového řádu (dále jen DŘ) dostihovou komisí v rámci řízení o jeho přestupku v dostihu č. 1231 Cena DUX Josef Chejn s. r. o. konaném dne 23. července 2017 na závodišti v Karlových Varech. Vzhledem ke skutečnosti, že z vlastního textu podnětu vyplývá, že jeho předmětem není věcné posouzení oprávněnosti udělené sankce (k posouzení této otázky by byl v případném odvolacím řízení příslušný Dostihový soud), nýbrž porušení procesních pravidel při rozhodování dostihové komise (konkrétně §§ 441, 457 a 458 DŘ), konstatovala Pořádková komise svoji příslušnost k projednání tohoto podnětu a v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila v této záležitosti přestupkové řízení.

Pořádková komise ve věci vyslechla pana Ing. Jiřího Holíka, vykonávajícího 23. července 2017 funkci předsedy dostihové komise, paní Ing. Soňu Froňkovou, Ph.D. vykonávající funkci člena dostihové komise a paní Ing. Evu Chaloupkovou, která vykonávala funkci dostihového tajemníka. Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise konstatovala, že dostihová komise postupovala v souladu Dostihovým řádem a zavedenou praxi a její členové se žádného přestupku proti ustanovením DŘ nedopustili.

§ 441, resp. 458 DŘ stanoví, že sankce uložené dostihovou komisí (resp. její rozhodnutí) se sdělují postiženému ústně s krátkým zdůvodněním, což je v případě jezdce, který není předvolán přímo k dostihové komisi, v praxi realizováno oznámením příslušnému jezdci prostřednictvím dostihového tajemníka, s tím, že pokud jezdec má k udělené sankci nějaké výhrady může je okamžitě s dostihovou komisí projednat – v tomto konkrétním případě dostihový tajemník Ing. Chaloupková o udělené sankci informovala ž. Šafáře i ž. Hlubučkovou, ale zatímco ž. Hlubučková šla věc s dostihovou komisí u videozáznamu projednat, ž. Šafář nikoli, ačkoli tak mohl učinit i bezprostředně po ceremoniálu, kterého se jako vítěz dostihu zúčastnil.

§ 457 DŘ stanoví, že pokud je známa skutečnost, která zavdává podezření na spáchání přestupku proti ustanovením DŘ, pak má dostihová komise, jíž řízeného dostihu se událost týká, povinnost zahájit řízení o přestupku s cílem zjistit všechny skutečnosti vedoucí k objasnění věcné podstaty předmětné skutečnosti – podle zjištění Pořádkové komise dostihová komise vedená Ing. Holíkem v případě tísnění koně OUR LASS (IRE) přestupkové řízení po procesní stránce provedla řádně – po prostudování videozáznamu a výslechu jezdkyně poškozeného koně ž. Korečkové konstatovala, že má o věcné podstatě problému jasno a udělila sankce provinivším se jezdcům ž. Šafářovi a ž. Hlubučkové, následně ještě udělenou sankci s ž. Hlubučkovou u videozáznamu projednala. Podle názoru Pořádkové komise by sice bylo vhodné v rámci řízení (před uložením sankce) vyslechnout i ž. Šafáře a ž. Hlubučkovou, avšak z uvedeného ustanovení DŘ nevyplývá povinnost dostihové komise vyslechnout všechny aktéry incidentu, nýbrž jen ty, kteří podle jejího názoru mohou přispět k objasnění věcné podstaty zkoumané skutečnosti, a proto nelze spatřovat porušení tohoto ustanovení DŘ v tom, že ž. Šafáře nevyslechla.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 21. srpna 2017

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 05.09.2017
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 2/2017
Datum a místo: 3.8.2017 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. K. Luftmanová, MVDr. F. Horák,
J. Bartoš, J. Chaloupka

Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje Dr. Charvát (JUDr. Ing. Jiří Charvát) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 23.7.2017 v Karlových Varech (DK), kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1228 - 72. Oaks Holdingu Rabbit CZ (L), mimo jiné tak, že na prvním místě dostihu byla klasifikována klisna č.1 POLYANTA (ITY) a na druhém místě dostihu byla klasifikována klisna č.6 HESSOESSE (FR) a žokeji Petru Foretovi byla uložena sankce 500,- Kč za tísnění koně č.6 HESSOESSE (FR) koněm č.1 POLYANTA (ITY), které nemělo vliv na výsledek dostihu (VČT č. /2017).

Na základě: protokolu o dostihu, dostihové zprávy, zápisu ze supervize provedené dne 23.7.2017, vyjádření předsedy DK Ing. J. Holíka, písemného odvolání, osobního slyšení jezdců ž. P. Foreta a ž. J. Ráji, zhlédnutí videozáznamu dostihu dodaného pořadatelem, zhlédnutí videozáznamů dostihu z vysílání České televize (záznam přímého přenosu dostihového dne), zhlédnutí dalších pomocných materiálů,

Zjistil, že: odvolání není důvodné,

a rozhodl: odvolání zamítnout a potvrdit výrok rozhodnutí Dostihové komise ze dne 23.7.2017 v Karlových Varech.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se nevrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty a osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §462 a §465 DŘ. Dostihový soud (DS) se nejdříve zabýval oprávněním odvolatele k podání odvolání, pokud tento nepodal protest proti výsledku dostihu ve lhůtě určené v §450 DŘ pro protest z důvodů uvedených v §429, písm. b) DŘ. Zde DS konstatuje, že z obsahu rozhodnutí DK je nepochybné, že DK se kolizní situací v cílové rovině dostihu podrobně zabývala, včetně jejího vlivu na výsledek dostihu, vyslechla prostřednictvím svého člena zúčastněné jezdce a udělila sankci za tísnění v cílové rovině. DK po doběhu dostihu chybně nevyhlásila podání protestu ex-offo ve smyslu §449 DŘ, ačkoli řízení o něm fakticky provedla. Z tohoto důvodu přijal DS závěr, že odvolání proti rozhodnutí DK je odvolatelem podáno oprávněně a je schopno projednání.

DS po podrobném projednání věci, výslechu obou zúčastněných jezdců a zhlédnutí veškerých dostupných videozáznamů závěrečné fáze dostihu včetně dalších zhlédnutí srovnávacích pomocných materiálů jednomyslně hlasy všech členů rozhodl výše uvedeným výrokem, tj. i dle jeho názoru nemělo tísnění koně č.6 HESSOESSE (FR) koněm č.1 POLYANTA (ITY) DS vliv na výsledek dostihu. Členové DS si jsou vědomi subjektivity rozhodování v obdobných věcech, lze však zdůraznit, že ve finiši dostihu nebylo možno zaznamenat moment, kdy by kůň č.6 HESSOESSE (FR) ztratil svou akci nebo kdy by jej jezdec jednoznačně přestal podporovat. K tísnění na hranici naražení mezi oběma koňmi bezpochyby došlo, dle názoru jej zavinil kůň č.1 POLYANTA (ITY), avšak dle jednomyslného názoru DS souboj obou koní nadále pokračoval a byl objektivně rozhodnut až po proběhlé kolizi.

DS se zabýval i výší sankce udělené DK ž. P. Foretovi za tísnění koně č.6 HESSOESSE (FR) koněm č.1 POLYANTA (ITY), které nemělo vliv na výsledek dostihu a tuto shledal zcela oprávněnou. U ž. P. Foreta se jedná o první sankci udělenou v sezóně 2017, když jediná jemu udělená sankce za přestupek související s průběhem dostihu v posledních třech sezónách byla udělena v červenci 2016 za nerovnou jízdu po startu ve výši 200,- Kč.

Určená a řádně složená záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se nevrací, když odvolání bylo zamítnuto.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 04.08.2017
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 2/2017
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Jiří Zlámaný

uložila

trenéru Zdeno Koplíkovi peněžitou sankci ve výši 2 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené §§ 123 – 125 DŘ.

Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Jockey Clubu ČR poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ panem Zdeno Koplíkem, trenérem dostihových koní, přestupkové řízení ve věci neoznámení změny tréninkové centrály.

Pořádková komise se seznámila se Zápisem z kontroly tréninkového střediska trenéra Zdeno Koplíka, kterou dne 19. června 2017 provedli pracovníci Jockey Clubu ČR Bc. Ondřej Plachý a Markéta Pínová, s vyjádřením ke kontrole tréninkového střediska od pana Zdena Koplíka ze dne 27. června 2017 (pan Zdeno Koplík se z jednání PK omluvil) a vyslechla paní Markétu Pínovou.

Ze zápisu z kontroly tréninkového střediska a z výpovědi paní Markéty Pínové vyplývá, že pracovníci Jockey Clubu ČR dne 19. června 2017 provedli kontrolu v tréninkovém středisku trenéra Zdena Koplíka, které má nahlášené v Hořovicích. V tomto areálu, konkrétně se jedná o jezdecký areál Ranch Opatrný, bylo nalezeno a identifikováno jen sedm z koní uvedených na tréninkové listině pana Koplíka. Šetřením na místě se pracovníkům JC ČR podařilo zjistit, že další koně byli přestěhováni do areálu v obci Malá Víska poblíž Hořovic, k čemuž jim trenér Koplík sdělil, že koně do tohoto areálu začali být přesouvání zhruba před jedním měsícem. Tato skutečnost však nebyla Jockey Clubu ČR nahlášena. Trenér Zdeno Koplík ve svém vyjádření k provedené kontrole a jejím zjištěním zaslaném dne 27. června 2017 uvedl, že přesun koní do nového objektu probíhá postupně a vzhledem ke skutečnosti, že tréninkové podmínky v tomto areálu ještě nejsou optimální, některé tréninkové aktivity stále probíhají v areálu v Hořovicích. Trenér Koplík ve svém vyjádření dále uvedl, že změnu tréninkové centrály měl v úmyslu JC ČR nahlásit až po ukončení celého procesu přesunu do nového tréninkového střediska.

Pořádková komise na základě výše uvedených skutečností konstatovala, že trenér Zdeno Koplík se svým jednáním dopustil porušení povinnosti stanovené v § 125 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá jakoukoli změnu ve svojí tréninkové listině (tréninková listina dle ustanovení § 124 DŘ obsahuje mimo jiné i název a místo tréninkového zařízení, v němž jsou koně umístěni) do 24 hodin ohlásit Jockey Clubu ČR (tuto povinnost trenér Zdeno Koplík elektronickým oznámením splnil až 27. června 2017) a za přestupek ve smyslu § 409 písm. b) DŘ mu proto uložila peněžitou sankci (§ 424 DŘ)
ve výši 2 000,- Kč.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 29. června 2017

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 18.07.2017
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 1/2017
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), Ferdinand Minařík, Jiří Zlámaný

uložila

rozhodčímu u startu panu Karlu Bielikovi sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 42 DŘ v dostihu č. 1126 37. Carbosped Cena Jezdectví (rovina, handicap I. kategorie, 3 letí a starší, 1 400 metrů, 160 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 28. května 2017 na závodišti v Mostě.

Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila přestupkové řízení na základě podnětu od Dostihového soudu Jockey Clubu ČR obsaženém v jeho rozhodnutí č. 1/2017 ze dne 1. června 2017, který poukazuje na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ panem Karlem Bielikem, rozhodčím u startu, jehož se měl dopustit porušením ustanovení § 345 DŘ při startu dostihu č. 1126 37. Carbosped Cena Jezdectví (rovina, handicap I. kategorie, 3 letí a starší, 1 400 metrů, 160 000 Kč) pořádaného v rámci dostihového dne 28. května 2017 na závodišti v Mostě.

Pořádková komise se seznámila s rozhodnutím Dostihového soudu č. 1/2017 a vyslechla pana Karla Bielika, který při dostihovém dnu 28. května 2017 vykonával funkci rozhodčího u startu. Na základě zjištění skutkového stavu provedeného Dostihovým soudem v rámci řízení o odvolání majitele dostihové stáje Lokotrans proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 28. 5. 2016, jímž byl schválen výsledek dostihu č. 1126 37, Carbosped Cena Jezdectví, tak, že vítězem se stal kůň č. 2 Kobi (GER) před koněm č. 1 Hello Hobby (IRE) a výpovědi pana Karla Bielika Pořádková komise konstatovala, že způsob zavedení koně č. 2 Kobi (GER) do startovacích boxů (zacouvání zepředu) byl v rozporu s pravidlem stanoveným v ustanovení § 345 DŘ, které explicitně stanoví, že koně jsou po příslušném pokynu rozhodčího u startu do startovacích boxů zaváděni zezadu. Vzhledem ke skutečnosti, že podle ustanovení § 42 DŘ rozhodčí u startu odpovídá za dodržení ustanovení DŘ o startu dostihu, se Pořádková komise rozhodla udělit panu Karlu Bielikovi za přestupek spočívající v porušení této povinnosti (§ 409 písm. b) DŘ) sankci výstrahu (§ 423 DŘ) a dále doporučuje Jockey Clubu ČR před příštím jmenováním do funkce rozhodčího u startu podrobit pana Bielika zkoušce ze znalosti Dostihového řádu.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 21. června 2017

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 04.07.2017
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 1/2017
Datum a místo: 1.6.2017 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (místopředseda), MVDr. Fr. Horák, J. Chaloupka
JUDr. J. Červenka a J. Bartoš se vyloučili z rozhodování z důvodu možné podjatosti ve vztahu k osobě trenéra a majitele koně KOBI (GER), resp. k osobě odvolatele.

Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje Lokotrans (LOKO TRANS, s.r.o.) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 28.5.2016 v Mostě, jímž byl schválen výsledek dostihu č. 1126 37. CARBOSPED Cena Jezdectví, rovina (I. kat.) tak, že vítězem se stal kůň č. 2 KOBI (GER) před koněm č. 1 HELLO HOBBY (IRE).

Na základě: protokolu o dostihu, písemného odvolání odvolatele, slyšení startéra K. Bielika, trenéra MUDr. V. Hulínského, jezdce ž. M. Laubeho a vodiče P. Horčičky, videozáznamu dostihu pořízeného Galopp-TV,

DS zjistil, že: odvolání není důvodné,

a rozhodl: odvolání zamítnout.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §462 a §465 DŘ z důvodu zavedení koně č. 2 KOBI (GER) do startovacích boxů v rozporu s § 345 DŘ, a to zacouváním zepředu.
Dostihový soud po výslechu startéra, trenéra, jezdce a vodiče koně č. 2 KOBI (GER), zhlédnutí videozáznamu dostihu a podrobném projednání věci jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když všechny slyšené osoby v zásadě shodně uvedly, že u startovacích boxů nebyl dostatek kvalifikovaného personálu k zavádění koní, klisna KOBI (GER) se zavedení bránila a k jejímu zacouvání do startovacích boxů zepředu došlo s vědomím a zejména se souhlasem startéra již po cca 2,5 minutách od vydání pokynu Dostihové komise k zavádění koní do startovacích boxů. Současně Dostihový soud konstatuje, že porušení ustanovení DŘ o startu ze startovacích boxů nezakládá povinnost orgánů dostihového provozu diskvalifikovat koně (§ 429 DŘ).
Nicméně, s ohledem na výše uvedené skutečnosti má Dostihový soud za to, že ze strany startéra K. Bielika došlo k porušení § 345 DŘ a tím k přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ, a podal Pořádkové komisi podnět k zahájení řízení o přestupku.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 13.06.2017
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 5/2016
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Love Me, nar. 3. května 2011, majitele stáj Rabbit Trhový Štěpánov, trenéra Petra Juránka z dostihu č. 1312 Cena Irish Throughbred Marketing (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. září 2016 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. DZINFIZZ, 4
2. LINNGAR (FR), 4
3. RHEEDIA, 4
4. DIREDAWA, 3
5. LUSK, 4
6. NINETEEN, 4
Kůň LOVE ME, 5 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Petru Juránkovi peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v době dostihu v těle koně Love Me,
trenéru Petru Juránkovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 4. září 2016 po doběhu dostihu koni Love Me.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1312 Cena Irish Throughbred Marketing (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. září 2016 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Love Me v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek B) ze dne 27. října 2016 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, B-Analysis Report, Ref.: Analytical Report S2016 09574–1), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 13. listopadu 2016, které při jednání telefonicky konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Petra Juránka.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Love Me po odběhnutí dostihu č. 1312 Cena Irish Throughbred Marketing (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. září 2016 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázané látky norketamin.

Trenér Petr Juránek vypověděl, že si přítomnost této látky ve vzorku odebraném koni Love Me neumí vysvětlit, neboť kůň nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím norketamin, ani ketamin, jehož metabolickým produktem je právě norketamin, stejně jako se nepodrobil žádnému zákroku, při kterém by byl ketamin použit jako anestetikum. Vyloučil i možnost, že by se kůň kontaminoval v domovské stáji, neboť uvedené látky v letošním roce nebyly použity u žádného z tam ustájených koní. Tyto skutečnosti trenér Juránek doložil předložením medikačního deníku a čestného prohlášení MVDr. Vladimíra Šimoníka, který koně v tréninkovém středisku stáje Rabbit Trhový Štěpánov ošetřuje. Jako nejpravděpodobnější tak trenér Juránek vidí možnost, že se kůň Love Me do kontaktu se zakázanou látkou dostal až po příjezdu na závodiště v Praze - Velké Chuchli a to buď kontaminací při ustájení anebo záměrným podáním cizí osobou, které nemůže vyloučit, protože vzhledem k souběžným startům na dvou závodištích (Praha, Ebreichsdorf) neměl k dispozici dostatek stájového personálu k zajištění nepřetržitého dohledu nad svými svěřenci (v Chuchli mu startovali čtyři koně, které doprovázeli jen dva lidé).

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látka norketamin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Love Me z doběhu dostihu č. 1312 Cena Irish Throughbred Marketing (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. září 2016 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Po zvážení skutečnosti, že kůň Love Me nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím zjištěnou zakázanou látku, i vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR, že v souvislosti s výší kvantitativního nálezu norketaminu ve vzorku B (cca 20 ng/ml) je možnost náhodné kontaminace z prostředí málo pravděpodobná, Pořádková komise zejména s ohledem na účinky této zakázané látky (anestetikum) a trenérovo vyjádření dospěla k závěru, že s největší pravděpodobností nedošlo k úmyslnému podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně ze strany trenéra.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. Ve vztahu k přestupku (ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchanému porušením povinností stanovených výše uvedenými ustanoveními DŘ Pořádková komise u trenéra Petra Juránka dovodila zavinění ve formě nedbalosti (zejména nedostatečné zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi) a proto se s přihlédnutím k jeho dosavadní bezúhonnosti rozhodla udělit mu peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Juránek podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 14. listopadu 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.11.2016
Rozhodnutí Dostihového soudu 4/2016
Datum a místo: 15.7.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. K. Luftmanová (místopředseda), Ing. P. Viceník, J. Roubíček, T. Hurt

Předmět jednání:
Odvolání majitele dostihové stáje Stanislav Chudáček (Stanislav Chudáček) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 2.7.2016 v Brně, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1186 Cena pořadatele TJ Brno Dvorska, rovina IV. kategorie, 2200 m tak, že na prvním místě dostihu byl klasifikován kůň č. 5 NASK a na druhém místě dostihu byl klasifikován kůň č. 1 MADAM PERCY (IRE) a žokeji Janu Rájovi byla uložena sankce 1.000,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu.

Na základě:
protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, písemné výpovědi jezdců ž. J. Ráji a K. Hlubučkové, písemného vyjádření členů Dostihové komise: předsedy Prof. MVDr. Fr. Tremla, Ing. J. Vaňourka a L. Pokorné, písemného vyjádření svědka I. Köhlera, osobního slyšení odvolatele, předsedy Dostihové komise Prof. MVDr. Fr. Tremla a jezdkyně K. Hlubučkové a fotografií z okamžiku vběhnutí koní do cílové roviny (když video záznam dostihu nebyl pořízen).

Zjistil, že:
odvolání je důvodné,
a rozhodl:

změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 2.7.2016 v Brně a schválit výsledek dostihu tak, jak byl dosažen v cíli dostihu, tj. na prvním místě klasifikovat koně č. 1 MADAM PERCY (IRE) a na druhém místě klasifikovat koně č. 5 NASK a zároveň zrušit sankci 1.000,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu, uloženou žokeji Janu Rájovi.

Pořadí dostihu po rozhodnutí Dostihového soudu zní:
1. MADAM PERCY, 3 ž. Jan Rája
2. NASK, 3 Kateřina Hlubučková

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění:
Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §462 a §465 DŘ. Dostihový soud po podrobném projednání věci, zhodnocení písemných podkladů, výslechu odvolatele, předsedy Dostihové komise i jezdkyně koně č. 5 NASK a po zhlédnutí fotografií ze závěrečné fáze dostihu a jejich projednání s výše jmenovanými vyslechnutými osobami, rozhodl uvedeným výrokem, když dle jeho názoru nedošlo ke křižování v cílové rovině koně č. 5 NASK koněm č. 1 MADAM PERCY (IRE) a nepodařilo se nade vši pochybnost prokázat ani tísnění koně č. 5 NASK koněm č. 1 MADAM PERCY (IRE). Dostihový soud proto také zrušil sankci uloženou ž. J. Rájovi.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 20.07.2016
Rozhodnutí Dostihového soudu 3/2016
Datum a místo: 15.7.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. K. Luftmanová (místopředseda), Ing. P. Viceník, J. Roubíček, T. Hurt

Předmět jednání:
Odvolání trenéra R. Žaluda proti rozhodnutí Pořádkové komise č. 4/2016 ze dne 27.6.2016, kterým byl kůň MARL BORA diskvalifikován z dostihu č. 1137 Cena podporovaná městem Pardubice (steeplechase crosscountry, handicap III. kategorie, 5 letí a starší, 4 200 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. června 2016 na závodišti v Pardubicích, a udělena sankce trenéru R. Žaludovi 500,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené ustanovením § 290, tj. z důvodu nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu. (VČT č. 13/2016).

Na základě:
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 4/2016 a vyjádření odvolatele R. Žaluda

zjistil, že:
(i) odvolání bylo podáno osobou, která k tomu není oprávněna a (ii) odvolání nebylo podáno písemnou formou a podepsáno odvolávajícím se

a rozhodl takto:
odvolání se odmítá

Odůvodnění:
Odvolání bylo podáno za zachované lhůty, avšak osobou, která k tomu není oprávněna, neboť ačkoli trenér R. Žalud uvedl, že jedná za majitele M. Tomáška na základě plné moci, žádné zmocnění, nedoložil. Současně bylo toto odvolání podáno pouze elektronickou poštou (e-mailem z adresy pana R. Žaluda), nikoli písemně a s podpisem oprávněné osoby, a nebyla tedy dodržena ani Dostihovým řádem požadovaná forma odvolání.
Dostihový soud proto na základě § 465 Dostihového řádu odvolání odmítl jako nepřípustné.

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 20.07.2016