home page
e-VĚSTNÍK
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 3 / 14 další »»
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 4/2016
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 429 písm. a) Dostihového řádu (dále jen DŘ) diskvalifikovat koně Marl Bora, narozeného 16. května 2006, majitele stáj Quartis – Zámecký Vrch, trenéra Radka Žaluda z dostihu č. 1137 Cena podporovaná městem Pardubice (steeplechase crosscountry, handicap III. kategorie, 5 letí a starší, 4 200 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. června 2016 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. RENEARD ARGENTÉ, 10
2. TARANT (IRE), 7
3. TALENT, 5
4. GAUNER DANON (GER), 10
Kůň CROSS ICE (IRE), 6 byl zadržen (Z), kůň STEP DANCER, 8 ztratil jezdce (ZN) a kůň MARL BORA, 10 byl diskvalifikován (D - § 428 DŘ).

a uložila:
trenéru Radku Žaludovi peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 500,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené ustanovením § 290, tj. z důvodu nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1137 Cena podporovaná městem Pardubice (steeplechase crosscountry, handicap III. kategorie, 5 letí a starší, 4 200 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. června 2016 na závodišti v Pardubicích na základě podnětu podaného panem Ing. Václavem Lukou, majitelem stáje Luka - Mandak, v souladu s ustanovením § 449 DŘ. Pan Ing. Václav Luka, majitel valacha Renard Argenté, který v tomto dostihu doběhl na druhém místě, podal protest z důvodu, že vítězný valach Marl Bora nesl v dostihu hmotnost 60,0 kg, tj. o jeden kilogram nižší, než odpovídalo propozici dostihu. Pořádková komise tuto skutečnost prověřila a konstatovala, že kůň Marl Bora v předmětném dostihu skutečně nesl nižší hmotnost, než mu ukládala propozice dostihu, neboť pro šestileté a starší byla propozicí stanovena hmotnost hdcp – 5,5 kg, což v případě Marl Bory znamenalo, že měl nést hmotnost 61,0 kg, protože jeho průběžný handicap po předchozím startu 21. května 2016 byl stanoven na 66,5 kg (tj. 66,5 – 5,5 = 61,0). Na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ byl proto kůň Marl Bora rozhodnutím Pořádkové komise diskvalifikován.
Pořádková komise prověřila přihlášku a OSK koně Marl Bora do předmětného dostihu a zjistila, že na panem Žaludem elektronicky podané přihlášce byla uvedena správná váha 61,0 kg, avšak při jejím automatickém zpracování došlo k chybě systému a do databáze byla zanesena hmotnost 60,0 kg. Tuto skutečnost však pan Žalud nerozporoval ani v rámci OSK, kdy systémem chybně uvedenou hmotnost potvrdil a ani později, kdy ji měl objevit při kontrole údajů zveřejněných v Dostihovém programu, kterou mu ukládá § 290 DŘ. Za toto pochybení se PK rozhodla udělit panu Žaludovi peněžitou sankci ve výši 500,- Kč.

Poučení:
Proti rozhodnutí PK o diskvalifikaci koně je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 27. června 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Dostihového soudu 2/2016
Datum a místo: 1.6.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. K. Luftmanová, Ing. P. Viceník,
J. Bartoš

Předmět jednání:
Odvolání majitele dostihové stáje Rabbit Trhový Štěpánov (Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.) a odvolání žokeje Josefa Váni ml. proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 21.5.2016 v Pardubicích, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1090 Velká cena města Pardubic – XXIV. ročník – I. kvalifikace na 126. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou, steeplechase crosscountry (NL) tak, že na druhém místě dostihu byl klasifikován kůň č.1 HEGNUS a na třetím místě dostihu byl klasifikován kůň č. 10 RABBIT WELL (GB) a žokeji Josefu Váňovi ml. byla uložena sankce 2.500,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu (VČT č. 11 /2016).

Na základě:
protokolu o dostihu, dostihové zprávy včetně písemného záznamu o výpovědi jezdců J. Váni ml. a J. Kratochvíla, písemného odvolání obou odvolatelů, osobního slyšení jezdců ž. J. Váni ml. a ž. J. Kratochvíla, shlédnutí videozáznamu dostihu dodaného pořadatelem, shlédnutí videozáznamů dostihu z vysílání České televize (záznam přenosu dostihového dne a pořadu Turf Magazín),

Zjistil, že:
odvolání je důvodné,

a rozhodl:
změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 21.5.2016 v Pardubicích a schválit výsledek dostihu tak, jak byl dosažen v cíli dostihu, tj. na druhém místě klasifikovat koně č. 10 RABBIT WELL (GB) a na třetím místě klasifikovat koně č. 1 HEGNUS a zároveň zrušit sankci 2.500,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu, uloženou žokeji Josefu Váňovi ml..

Pořadí dostihu po rozhodnutí dostihového soudu zní:

1. KASIM, 11 ž. Marcel Novák
2. RABBIT WELL, 10 ž. Josef Váňa ml.
3. HEGNUS, 8 ž. Jan Kratochvíl

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění:
Obě odvolání byla podána za zachované lhůty a osobami k tomu oprávněnými ve smyslu §462 a §465 DŘ. Dostihový soud po podrobném projednání věci, výslechu obou zúčastněných jezdců a zhlédnutí veškerých dostupných videozáznamů závěrečné fáze dostihu jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když dle jeho názoru vůbec nedošlo ke křižování v cílové rovině koně č.1 HEGNUS koněm č. 10 RABBIT WELL (GB). Dle názoru DS naopak po zdolání poslední překážky kůň č. 1 HEGNUS opakovaně (2x) křižoval koně č. 10 RABBIT WELL (GB), poté ve finální fázi dostihu došlo ke vzájemnému tísnění koní č. 3 KASIM, č. 10 RABBIT WELL (GB) a č. 1 HEGNUS, avšak toto tísnění nemělo dle DS vliv na výsledek dostihu. Cíle dostihu dosáhli koně č. 3 KASIM a č. 10 RABBIT WELL (GB) o 4 a ¾ délky před koněm č. 1 HEGNUS, který po nalezení volné stopy již nijak nezrychlil. DS proto také nezbylo, než zrušit sankci uloženou ž. J. Váňovi ml.


Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Dostihovéhco soudu 1/2016
Datum a místo: 16.2.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. Ing. K. Luftmanová,
Ing. J. Roubíček, J. Bartoš, T. Hurt

Předmět jednání:
Odvolání trenéra Vladislava Fedorowicze proti rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 3/2016 ze dne 26.1.2016, ve věci pozitivního dopingového nálezu u koně č. 8 POLYANTE (GER) v dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři, s.r.o., dostih amazonek, dne 10.10.2015 v Pardubicích (VČT č. 2/2016).

Na základě:
písemného odvolání, protokolu o dostihu č. 1420, přehledu udělených sankcí JC ČR trenéru V. Fedorowiczovi, vlastního šetření DS, písemného materiálu PK JC ČR

zjistil, že:
odvolání odvolatele je částečně důvodné,

a rozhodl:
změnit rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 3/2016 ze dne 26.1.2016 toliko ohledně výše udělené sankce tak, že trenéru Vladislavu Fedorowiczovi se ukládá peněžitá sankce (§424 DŘ) ve výši 1.000,- Kč. V ostatním zůstává rozhodnutí nedotčeno.

Odůvodnění:
Dostihový soud (dále „DS“) v odvolacím řízení, kterým měl k odvolání odvolatele přezkoumat výše označené rozhodnutí Pořádkové komise (dále jen „PK“), byl vázán rozsahem podaného odvolání, kterým byla napadena toliko výše odvolateli uložené sankce (10.000,- Kč). Přestože DS nepovažoval udělenou sankci za nepřiměřeně přísnou, když v případě pozitivního dopingového nálezu činí horní hranice sankce 100.000,- Kč, rozhodl se tuto sankci snížit na samotné minimum a to z těchto důvodů: Odvolatel je trenérem s dlouholetou praxí (35 sezón), starobním důchodcem, jedná se u něj o první prohřešek proti dopingovým pravidlům a i jeho sankční minulost v posledních deseti letech obsahuje pouze minimální počet přestupků za v podstatě bagatelní provozní přestupky, poslední pak v sezoně 2013. DS souhlasí s vyjádřeným závěrem PK, že s největší pravděpodobností nedošlo k úmyslnému podání zakázané látky za účelem ovlivnění výkonu koně. Vysvětlení odvolatele k přítomnosti zakázané látky bylo podpořeno i vlastním šetřením člena DS (dotazem u dodavatele zmíněného krmiva, jehož odběratelem byl i odvolatel, kterým bylo potvrzeno zpracování máku v rozhodné době). Další úvahou pro rozhodování DS byla i odvolateli uložená povinnost úhrady nákladů spojených s odběrem vzorku, která je ve vztahu k jeho osobě též v podstatné výši (cca 7.000,- Kč).

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 3/2016
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Polyante (GER), nar. 20. dubna 2011, majitele stáj Swiss Fans - Fedorowicz, trenéra Vladislava Fedorowicze z dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. - dostih amazonek (rovina, cena IV. kategorie, 3 letí a starší, 2 900 metrů, 35 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. PAT’S GOLD, 6
2. PLAYSTARABAD, 3
3. CHERRIES, 3
4. CARRY THE GLORY, 3
5. POLONAISE, 4
6. LEDGER, 4
7. VICTORY BOND, 5
8. SWEET RED WINE, 3
9. ARMANNO, 4
10. ALONE, 7
11. PRINCEZNA ARABELA, 4

Kůň POLYANTE (GER), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).
a uložila:
trenéru Vladislavu Fedorowiczovi peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázaných látek v době dostihu v těle koně Polyante (GER),
trenéru Vladislavu Fedorowiczovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 10. října 2015 po doběhu dostihu koni Polyante (GER).

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. – dostih amazonek (rovina, cena IV. kategorie, 3 letí a starší, 2 900 metrů, 35 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Polyante (GER) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 6. listopadu 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201509018 – 2), akceptovala oznámení pana Vladislava Fedorowicze jako majitele koně, kterým se vzdává práva na analýzu tzv. vzorku B, prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 12. ledna 2016, které při jednání konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Vladislava Fedorowicze.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Polyante (GER) po odběhnutí dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. – dostih amazonek dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích prokázána přítomnost zakázané látky morfin. Trenér Vladislav Fedorowicz vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Polyante (GER) nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím morfin, se tato zakázaná látka podle jeho názoru do těla koně dostala prostřednictvím krmiva – v ovsu, kterým koně ve své stáji krmil, byla později (až po pozitivním dopingovém nálezu u Polyante) nalezena semena máku.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látka morfin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Polyante (GER) z doběhu dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. – dostih amazonek dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích diskvalifikovala.
Vzhledem ke skutečnosti, že kůň Polyante (GER) nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím zakázanou látku, s ohledem na fakt, že podle vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR nelze dle dostupných informací možné podat jednoznačnou informaci o původu morfinu v tělních tekutinách testovaného koně a na účinky této zakázané látky (analgetický účinek) a trenérovo vysvětlení, jak se zakázané látky do těla koně dostaly, Pořádková komise dospěla k závěru, že s největší pravděpodobností nedošlo k podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. Ve vztahu k přestupku (ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchanému porušením povinností stanovených výše uvedenými ustanoveními DŘ Pořádková komise u trenéra Vladislava Fedorowicze dovodila zavinění ve formě nedbalosti a proto se rozhodla udělit mu peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Fedorowicz podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku. Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 26. ledna 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 2/2016
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Nikas, nar. 10. ledna 2005, majitele stáj Castor, trenéra Stanislava Popelky z dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, cena kategorie Listed, 6 letí a starší, 6 900 metrů, 5 000 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. RIBELINO (FR), 7
2. ZARIF (IRE), 8
3. UNIVERSE OF GRACIE (GER), 10
4. RABBIT WELL (GB), 9
5. KASIM, 10
6. LORAIN, 8
7. MODENA, 8
8. TEMPLÁŘ, 8
9. PASQUINI ROUGE (FR), 7
10. KLAUS (POL), 10

Kůň NIKAS, 10 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ), koně HIPO JAPE, 9 a ORIX, 8 byli zadržení, koně AL JAZ, 9; AMARAGON 10; NEBRIUS (POL), 7; PARETO, 8; PEINTRE ABSTRAIT (IRE), 9; SHERARDO, 11 a SOKOL (CAN), 8 padli a koně GAUNER DANON (GER), 9 a TER MILL, 9 ztratili jezdce.

a uložila:
trenéru Stanislavu Popelkovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 11. října 2015 po doběhu dostihu koni Nikas.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, cena kategorie Listed, 6 letí a starší, 6 900 metrů, 5 000 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Nikas v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 6. listopadu 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201509018 – 1), s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek B) ze dne 14. ledna 2016 (antidopingová laboratoř LGC Newmarket Road, Fordham –LGC Data Pack, reference No. 804536), prostudovala stanovisko Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 22. ledna 2016, které při jednání konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Stanislava Popelku.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Nikas po odběhnutí dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích prokázána přítomnost zakázaných látek kofein a theobromin. Trenér Stanislav Popelka vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Nikas nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím kofein nebo theobromin, se tyto zakázané látky podle jeho názoru do těla koně dostaly prostřednictvím doplňkového krmiva pro dostihové koně v zátěži Th Dostih zátěž 2015+++ od výrobce Troubecká hospodářská a. s., které koním ve své stáji začal podávat v období zhruba dvou týdnů před inkriminovaným dostihem. Na podporu svého tvrzení trenér Popelka Pořádkové komisi předložil Odborný posudek zbožíznalkyně Ing. Jany Kalinové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sekce zemědělských vstupů – oddělení krmiv (čj. UKZUZ 126333/2015). Z předloženého posudku vyplývá, že ačkoli v deklarovaném surovinovém složení vzorku tohoto krmiva předaného k analýze (zapečetěný vzorek předán k analýze 20. listopadu 2015 za přítomnosti zástupce výrobce) nebyla uvedena žádná surovina, u které by se dal obsah theobrominu a kofeinu předpokládat, analyzovaný vzorek tyto látky obsahoval - v závěru tohoto posudku proto jeho zpracovatelka konstatuje, že posuzovaný vzorek krmiva nevyhovuje deklarovanému složení uvedenému výrobcem tohoto krmiva, čímž mohl být odběratel tohoto krmiva uveden v omyl.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), respektive podmíněně zakázané látky (písm. aaa) v části Zakázané látky) v množství přesahujícím stanovenou prahovou hodnotu, u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že kofein patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek a i u theobrominu byla u koně Nikas překročena povolená prahová hodnota (detekováno bylo 2,89 µg/ml moči, zatímco prahová hodnota je v tomto případě stanovena na 2,00 µg/ml moči), Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Nikas z doběhu dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích diskvalifikovala.
Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR ve svém Stanovisku k pozitivnímu nálezu kofeinu a theobrominu v tělních tekutinách koní Nikas a Čáriray konstatuje, že s ohledem výsledky různých farmakologických studií je možné předpokládat, že zjištěná přítomnost kofeinu a theobrominu i s ohledem na zjištěné množství theobrominu v tělních tekutinách obou koní, nemohla ovlivnit jejich výkon, přičemž v daných případech a se znalostí dostupných informací, lze za možný zdroj obou látek označit kontaminaci prostředím, resp. podání kontaminovaného krmiva. Vzhledem ke skutečnosti, že domněnku podání kontaminovaného krmiva podporuje i závěr trenérem Popelkou předloženého Odborného posud z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, dospěla Pořádková komise k závěru, že nedošlo k úmyslnému podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.
Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem ke konkrétním okolnostem případu pana Popelky, zejména skutečnosti, kdy dlouhodobě spolehlivý dodavatel krmiva trenérovi dodá doplňkové krmivo, jehož faktické složení neodpovídá složení výrobcem deklarovanému (což potvrzuje odborný posudek ÚKZÚZ), nelze u trenéra Popelky podle názoru Pořádkové komise dovodit zavinění za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení, obzvláště nenasvědčuje-li nic tomu, že je něco v nepořádku. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavce 5 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku, české znění publikováno ve VČT č. 9/2015), který stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že k přítomnosti látky došlo mimo jeho vliv a kontrolu, rozhodla trenéru Popelkovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 26. ledna 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 28.01.2016
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 1/2016
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Čáriray, nar. 4. dubna 2007, majitele Sectori Ševčík - Vlachovice, trenéra Stanislava Popelky z dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt, s. r. o. (proutky, cena kategorie NL, 5 letí a starší, 4 100 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. ADIUTANT (POL), 6
2. MENY BAY (IRE), 5
3. ANGE GUARDIAN (GER), 7
4. SORGENIO, 5
5. MAKLER (POL), 9

Kůň ČÁRIRAY, 8 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ), koně VENI VIDI VICI, 6 a SARAS (FR), 5 byli zadrženi.

a uložila:
trenéru Stanislavu Popelkovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 10. října 2015 po doběhu dostihu koni Čáriray.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt s. r. o. (proutky, cena kategorie NL, 5 letí a starší, 4 100 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Čáriray v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 6. listopadu 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201509018 – 3), s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek B) ze dne 14. ledna 2016 (antidopingová laboratoř LGC Newmarket Road, Fordham –LGC Data Pack, reference No. 804537), prostudovala stanovisko Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 22. ledna 2016, které při jednání konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Stanislava Popelku.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Čáriray po odběhnutí dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt s. r. o. dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích prokázána přítomnost zakázaných látek kofein a theobromin. Trenér Stanislav Popelka vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Čáriray nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím kofein nebo theobromin, se tyto zakázané látky podle jeho názoru do těla koně dostaly prostřednictvím doplňkového krmiva pro dostihové koně v zátěži Th Dostih zátěž 2015+++ od výrobce Troubecká hospodářská a. s., které koním ve své stáji začal podávat v období zhruba dvou týdnů před inkriminovaným dostihem. Na podporu svého tvrzení trenér Popelka Pořádkové komisi předložil Odborný posudek zbožíznalkyně Ing. Jany Kalinové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sekce zemědělských vstupů – oddělení krmiv (čj. UKZUZ 126333/2015). Z předloženého posudku vyplývá, že ačkoli v deklarovaném surovinovém složení vzorku tohoto krmiva předaného k analýze (zapečetěný vzorek předán k analýze 20. listopadu 2015 za přítomnosti zástupce výrobce) nebyla uvedena žádná surovina, u které by se dal obsah theobrominu a kofeinu předpokládat, analyzovaný vzorek tyto látky obsahoval - v závěru tohoto posudku proto jeho zpracovatelka konstatuje, že posuzovaný vzorek krmiva nevyhovuje deklarovanému složení uvedenému výrobcem tohoto krmiva, čímž mohl být odběratel tohoto krmiva uveden v omyl.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), respektive podmíněně zakázané látky (písm. aaa) v části Zakázané látky) v množství přesahujícím stanovenou prahovou hodnotu, u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že kofein patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek a i u theobrominu byla u koně Čáriray překročena povolená prahová hodnota (detekováno bylo 6,66 µg/ml moči, zatímco prahová hodnota je v tomto případě stanovena na 2,00 µg/ml moči), Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Čáriray z doběhu dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt, s. r. o. dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích diskvalifikovala.
Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR ve svém Stanovisku k pozitivnímu nálezu kofeinu a theobrominu v tělních tekutinách koní Nikas a Čáriray konstatuje, že s ohledem výsledky různých farmakologických studií je možné předpokládat, že zjištěná přítomnost kofeinu a theobrominu i s ohledem na zjištěné množství theobrominu v tělních tekutinách obou koní, nemohla ovlivnit jejich výkon, přičemž v daných případech a se znalostí dostupných informací, lze za možný zdroj obou látek označit kontaminaci prostředím, resp. podání kontaminovaného krmiva. Vzhledem ke skutečnosti, že domněnku podání kontaminovaného krmiva podporuje i závěr trenérem Popelkou předloženého Odborného posud z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, dospěla Pořádková komise k závěru, že nedošlo k úmyslnému podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.
Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem ke konkrétním okolnostem případu pana Popelky, zejména skutečnosti, kdy dlouhodobě spolehlivý dodavatel krmiva trenérovi dodá doplňkové krmivo, jehož faktické složení neodpovídá složení výrobcem deklarovanému (což potvrzuje odborný posudek ÚKZÚZ) nelze u trenéra Popelky podle názoru Pořádkové komise dovodit zavinění za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení, obzvláště nenasvědčuje-li nic tomu, že je něco v nepořádku. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavce 5 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku, české znění publikováno ve VČT č. 9/2015), který stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že k přítomnosti látky došlo mimo jeho vliv a kontrolu, rozhodla trenéru Popelkovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 26. ledna 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 28.01.2016
Pořádková komise 13/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 13/2015

Pořádková komise ve složení :

Mgr. Otakar Nový, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, RNDr. Jan Schulmann

rozhodla:
na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ diskvalifikovat koně Laurian, narozeného 20. května 2009, majitele stáj Antonín Šimera, trenéra MVDr. Čestmíra Olehly z dostihu č. 1447 Cena podporovaná společností SK – EKO Pardubice, s. r. o. (proutky, cena IV. kategorie, 4 letí a starší, 3 200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. CHEEKY CHAPPIE (IRE), 4
2. THE IRON MAIDEN (GB), 6
3. MAKLER (POL), 9
4. RABBIT MOTIVMAN (GB), 5
5. STRIKE (GER), 5
6. OKRINEK (IRE), 4
7. SÍGR, 5

Koně ANATOL ARTIST (GER), 5 a HOLIN ONE, 6 byli zadrženi (Z), kůň ELEN (FR), 5 ztratil jezdce (ZN) a kůň LAURIAN, 6 byl diskvalifikován (D - § 428 DŘ).

a uložila:
trenéru MVDr. Čestmíru Olehlovi peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 1 000.- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 290 a 323 DŘ, tj. z důvodu omylu při stanovení hmotnosti a nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1447 Cena podporovaná společností SK – EKO Pardubice, s. r. o. (proutky, cena IV. kategorie, 4 letí a starší, 3 200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2015 na závodišti v Pardubicích na základě podnětu podaného panem Jiřím Posadem, majitelem stáje Monte Negro, v souladu s ustanovením § 449 DŘ a na základě podnětu Dostihové komise obsaženém v dostihové zprávě ze dne 24. října 2015 (DK byla na nesprávnou hmotnost u koně Laurian upozorněna až po schválení výsledku příslušného dostihu). Pan Jiří Posad, majitel hřebce Cheeky Chappie (IRE), který v tomto dostihu doběhl na druhém místě, podal protest z důvodu, že vítězný valach Laurian nesl v dostihu nižší hmotnost než odpovídalo propozici dostihu. Na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ byl proto kůň Laurian rozhodnutím Pořádkové komise diskvalifikován.
Pořádková komise prověřila přihlášku a OSK koně Laurian do předmětného dostihu a zjistila, že na přihlášce má uvedenou správnou váhu 68,5 kg, zatímco na OSK má váhu 66,5 kg. PK dospěla k závěru, že k chybě došlo pravděpodobně v důsledku překlepu při zadávání elektronického OSK, jehož se dopustil oznamovatel, kterým byl v tomto případě trenér MVDr. Čestmír Olehla. Vzhledem k tomu, že svoji chybu Dr. Olehla mohl a měl objevit při kontrole údajů zveřejněných v Dostihovém programu, kterou mu ukládá § 290 DŘ (a následně ji v souladu s ustanovením § 323 DŘ i napravit), PK rozhodla o udělení peněžité sankce ve výší 1 000,- Kč.

Poučení:
Proti rozhodnutí PK o diskvalifikaci koně je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvoláním do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 10. listopadu 2015

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 23.11.2015
Pořádková komise 12/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 12/2015

Pořádková komise ve složení :
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík, RNDr. Jan Schulmann, Ing. Lubomír Vrba

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Sky Arrow (FR), nar. 11. dubna 2011, majitele Stáj Polouček, trenéra Josefa Vymazala z dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy (rovina, handicap III. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě.
V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. TROPICAL BOND, 4
2. STINGER (GER*), 7
3. ROYAL KINGDOM (GER), 4
4. STEP STAR, 4
5. RHEEDIA, 3
6. LUSK, 3
7. FUR COAT (FR), 5
8. YONAS ART (IRE), 4
9. BLACK STARLIGHT (GB), 4
10. NEE L’AMOUR (GER), 5
11. SPLASH, 3
Kůň SKY ARROW (FR), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:
trenéru Josefu Vymazalovi sankci odnětí trenérské licence na deset měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázaných látek v době dostihu v těle koně Sky Arrow (FR) a za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. a) a b), kterého se dopustil porušením povinností stanovených v ustanovení §§ 123 – 125, když na své tréninkové listině vedl koně na jehož přípravě se nepodílel,
trenéru Josefu Vymazalovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 29. srpna 2015 po doběhu dostihu koni Sky Arrow (FR)

a

koni Sky Arrow (Fr) sankci zákazu startu v dostizích (distancování dostihového koně - § 431 DŘ) po dobu deseti měsíců.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy (rovina, handicap III. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Sky Arrow (FR) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 5. října 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201507806 – 1), akceptovala oznámení majitele koně pana Ivo Poloučka, kterým se vzdává práva na analýzu tzv. vzorku B, prostudovala vyjádření předsedy Antidopingové komise JC ČR MVDr. Ivo Strausse a vyslechla trenéra Josefa Vymazala, který předložil svůj medikační deník.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Sky Arrow (FR) po odběhnutí dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě prokázána přítomnost zakázaných látek furosemide a clenbuterol. Trenér Josef Vymazal vypověděl, že neví, jakým způsobem se zakázané látky do těla koně dostaly, neboť trenérem tohoto koně je pouze fiktivně, přičemž ve skutečnosti ho připravuje majitel Ivo Polouček, využívající k tréninku dráhu pana Vymazala.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látky furosemide i clenbuterol patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Sky Arrow (FR) z doběhu dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě diskvalifikovala.
Vzhledem ke skutečnosti, že podle záznamů v medikačním deníku kůň Sky Arrow (FR) nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím některou z nalezených zakázaných látek, s ohledem na účinky obou látek (clenbuterol – mj. rozšíření průdušek; furosemid – mj. snižuje krvácení do dýchacích cest), absenci vysvětlení jak se zakázané látky do těla koně dostaly a majitelovo vzdání se analýzy vzorku B, Pořádková komise dospěla k závěru, že s největší pravděpodobností došlo k podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. S ohledem na výše citovaná ustanovení DŘ se Pořádková komise rozhodla udělit trenéru Josefu Vymazalovi sankci odnětí trenérské licence na deset měsíců (§ 427), přičemž při určení výše sankce zohlednila i související přestupek s uvedením koně Sky Arrow (FR) na jeho tréninkové listině, ačkoli ho fakticky netrénoval.
Vzhledem ke skutečnosti, že pan Vymazal se na přípravě koně Sky Arrow fakticky nepodílel a tím, kdo koni zakázané látky za účelem ovlivnění jeho výkonu podal, je podle názoru Pořádkové komise s největší pravděpodobností někdo jiný, rozhodla Pořádková komise z důvodu zabránění podvodům (zkreslení výkonnostních ukazatelů koní, ochrana důvěryhodnosti sázkového provozu) a ochrany koně před neetickým týráním (dopování škodlivými látkami) o distancování koně Sky Arrow (FR), s tím, že se nesmí po dobu deseti měsíců účastnit dostihů (§ 431 DŘ).

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 25. října 2015

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 04.11.2015
Pořádková komise 11/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 11/2015

Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba

uložila
trenéru Janu Demelemu sankci odnětí trenérské licence na dobu osmi měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 324 DŘ v dostihu č. 1289 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích,

žokeji Jaromíru Šafářovi sankci odnětí jezdecké licence na čtyři dostihové dny (první čtyři dostihové dny sezóny 2016) (§ 427 DŘ) za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg (§ 383 písm. e)) v dostihu č. 1290 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích

a

žokeji Bayurzhanu Murzabajevovi peněžitou sankci ve výši 5 000,- Kč (§ 424 DŘ) za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg (§ 383 písm. e)) v dostihu č. 1289 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích.

Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR č. 2/2015 ze dne 6. října 2015, kterým tento orgán zrušil (změnil) rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 6/2015 v celém rozsahu, zrušil rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích v dostihu č. 1289 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč trenérovi J. Demelemu za špatné nasedlání koně č. 2 Sharp Brook do dostihu (§ 324 DŘ) a v dostihu č. 1290 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč žokeji J. Šafářovi za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu (§ 383e DŘ) a věc projednání přestupků spáchaných v dostizích č. 1289 a č. 1290 dne 15. srpna 2015 vrátil Pořádkové komisi JC ČR k novému projednání a rozhodnutí, Pořádková komise JC ČR v souladu s ustanovením § 457 DŘ tuto záležitost v přestupkovém řízení s žokejem Bayurzhanem Murzabayevem, trenérem Janem Demelem, žokejem Jaromírem Šafářem a trenérem Zdeňkem Mimrou pro podezření ze spáchání přestupků ve smyslu ustanovení § 409 písm. a), b), m) a p) znovu projednala.
Při vážení po doběhu 7. dostihu dostihového dne 15. srpna 2015 na závodišti ve Slušovicích (dostih č. 1289 - Cena Regionální agrární komory Jihočeského kraje pod záštitou Ing. Pavla Dlouhého, předsedy komory za podpory GM Elektronic spol. s r.o.) byla u žokeje Bayurzhana Murzabayeva zjištěna váha 63,5 kg, tj. o šest kilogramů nižší váha než při vážení do dostihu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s touto záležitostí se žádné nové skutečnosti neobjevily, Pořádková komise při opakovaném projednání této věci vycházela ze zjištění, které učinila již při původním projednávání, tedy z poznatků získaných při výslechu člena dostihové komise Milana Olehly, rozhodčího u váhy Vladislava Kieryka, žokeje Bayurzhana Murzabayeva, trenéra Jana Demeleho, trenéra Františka Holčáka (písemné vyjádření doplněné telefonicky), paní Hany Bělkové (písemné vyjádření doplněné telefonicky) a pana Ondřeje Horvátha (majitel – písemné vyjádření doplněné telefonicky).
Z výpovědí žokeje Murzabayeva, trenéra Demeleho a vážného Kieryka vyplývá, že před dostihem se žokej Murzabayev řádně odvážil, následně položil sedlo s příslušenstvím ve vážnici na zem a ukázal trenéru Demelemu, o které sedlo se jedná. Trenér Demele si posléze ve vážnici sedlo vyzvednul, koně Sharp Brook nasedlal, aniž, jak tvrdí, zaznamenal, že u sedla chybí blajdeka.
Při odsedlávání koní po doběhu pojali majitel druhého v cíli El Camina Ondřej Horváth a manželka jeho trenéra Hana Bělková podezření, že se sedlem žokeje Murzabayeva není vše v pořádku a vydali se ho sledovat cestou do vážnice, se stejným podezřením se tam vydal i trenér František Holčák. Ve vážnici Murzabayev podle slov trénera Holčáka nezamířil přímo na váhu, nýbrž podél hrazení, odložil sedlo na ležící blajdeku a chtěl si ji přibrat na váhu. Tuto skutečnost však žádný další ze svědků nepotvrdil - pan Horváth ve svém písemném vyjádření uvádí, že viděl pana Holčáka zamezit jezdci položit sedlo na zem, paní Bělková v písemném vyjádření uvádí, že Murzabayev nezamířil vlevo na váhu, nýbrž šel rovně, kde na zemi ležela blajdeka, kterou si chtěl vzít, do telefonu však uvedla, že byla za nějakými lidmi a panem Holčákem, takže co přesně dělal Murzabayev vůbec neviděla. Žokej Murzabayev ohledně situace po dostihu vypověděl, že po odsedlání mu sedlo přišlo příliš lehké, nicméně zamířil k vážnici, aby se odvážil. Dále uvedl, že po jeho vstupu do vážnice byla váha obsazená, před vstupem do prostoru váhy stáli nějací lidé a tak zamířil podél zábradlí ohraničujícího prostor váhy odhodit použitou dečku s číslem do připravených košů a odložit si přilbu. Při odkládání přilby ho podle jeho slov zadržel trenér Holčák a přikázal mu jít se odvážit. Chybějící blajdeka podle jeho slov nebyla v jeho v dosahu, nikde ji neviděl, ani ji nehledal. Pořádková komise po zvážení všech okolností, zejména vzhledem k rozporům ve výpovědích svědků Holčáka, Horvátha, Bělkové – navzájem i mezi vlastním písemným vyjádřením a vysvětlením podaným do telefonu a s přihlédnutím k absenci jakékoli zjevné motivace žokeje Murzabayeva riskovat svoji slibně rozvíjející se kariéru pokusem o podvod s váhou v pro něj nijak výjimečném dostihu dospěla k závěru, že pokus o úmyslné porušení ustanovení DŘ se nepodařilo prokázat. Dostihový řád však v ustanovení § 383 písm. e) stanoví povinnost Dostihové komise (v jejímž postavení se Pořádková komise na základě výroku Dostihového soudu nachází) bez ohledu na okolnosti potrestat sankcí jezdce, jehož hmotnost zjištěná po dostihu je nižší o více než 0,5 kg než hmotnost zjištěná před dostihem. Pořádková komise se proto i vzhledem k dalším okolnostem (velký rozdíl předepsané a skutečně nesené hmotnosti, podíl na vzniku podmínek ke ztrátě blajdeky – předání sedla položením na zem) rozhodla žokeje Murzabayeva potrestat udělením peněžité sankce ve výši 5 000,- Kč.
Odpovědnost za nasedlání koně Sharp Brook sedlem s odváženým příslušenstvím podle ustanovení § 324 DŘ leží na trenérovi a vzhledem k tomu, že Jan Demele se proti výše popsanému „předání“ sedla nijak neohradil, nese plnou odpovědnost za skutečnost, že koně Sharp Brook do dostihu nasedlal bez blajdeky. Trenér Demele uvedl, že si chybějící blajdeky při zvedání sedla nevšiml a sedlo mu ani nepřipadalo příliš lehké. Ačkoli se trenéru Demelemu v rámci provedených šetření v souvislosti s tímto dostihem nepodařilo prokázat úmysl (žokej Murzabajev výslovně popřel, že by ho trenér Demele naváděl k dodatečnému vyzvednutí blajdeky ve vážnici po doběhu dostihu) rozhodla Pořádková komise vzhledem k závažnosti případu dané obrovským rozdílem zjištěných hmotností (trenér sedlající pro jezdce běžně jezdícího 54 kg extrémní váhu 68 kg si sice nemusí uvědomit rozdíl šesti kilogramů ve váze sedla s příslušenstvím, ale prakticky se mu v tomto výjimečném případě podle názoru Pořádkové komise nemůže stát, aby přehlédl chybějící blajdeku), jakož i dalším dopadům této skutečnosti (diskvalifikace koně, negativní dopad na sázkový provoz, poškození dobrého jména dostihového sportu) o udělení sankce nepodmíněného odnětí trenérské licence na dobu osmi měsíců za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 324 DŘ, které říká, že trenér je zodpovědný za to, že kůň je osedlán sedlem s odváženým příslušenstvím.
Při vážení po doběhu 8. dostihu (dostih č. 1290 - Cena společnosti GA Energo technik s.r.o.) byla u žokeje Jaromíra Šafáře zjištěna váha 60,5 kg, tj. o tři a půl kilogramu nižší než při vážení do dostihu.
Pořádková komise v souvislosti s novým projednáním této události doplnila původní zjištění získané výslechem člena dostihové komise Milana Olehly, rozhodčího u váhy Vladislava Kieryka, žokeje Jaromíra Šafáře a trenéra Zdeňka Mimry, výslechem Jana Schulmanna, jenž doprovázel trenéra Mimru při celém procesu sedlání koně Sergej do 8. dostihu a telefonickým výslechem pana Pavla Průdka, který byl svědkem vážení žokeje Šafáře. Na základě získaných výpovědí dospěla Pořádková komise k závěru, že zjištěný váhový rozdíl byl způsoben nedbalostí žokeje Šafáře, který po odvážení do dostihu sedlo ihned nepředal trenéru Mimrovi, nýbrž ho ve vážnici položil na zem ke svým dalším sedlům a při přípravě k předání trenérovi (omotání…) následně zaměnil blajdeku. Trenér Mimra si ve vážnici posléze připravené sedlo s příslušenstvím vyzvedl a koně Sergej nasedlal, aniž měl možnost záměnu blajdek zaregistrovat (pan Schulmann ve své výpovědi potvrdil, že trenér Mimra koně nasedlal sedlem s přesně tím příslušenstvím, které si vyzvedl ve vážnici). Pořádková komise v jednání žokeje Šafáře (svědectví pana Průdka v tomto ohledu nepřineslo žádné nové prokazatelné skutečnosti) ani trenéra Mimry neshledala úmysl vedoucí k porušení ustanovení DŘ. Vzhledem k tomu, že klíčovou v tomto případu byla nedbalost žokeje Šafáře, díky které u něj byla po dostihu zjištěna hmotnost o více než 0,5 kg nižší než před dostihem (přestupek proti ustanovení § 383 písm. e) DŘ), což způsobilo diskvalifikaci koně, jež měla negativní dopad do sázkového provozu a v očích veřejnosti poškodila dobré jméno dostihového sportu, rozhodla Pořádková komise o udělení sankce odnětí jezdecké licence (§ 427 DŘ) na čtyři dostihové dny (první čtyři dostihové dny sezóny 2016). V případě trenéra Mimry by v úvahu přicházelo potrestání za porušení povinnosti stanovené § 324 DŘ (trenér je zodpovědný za to, že kůň je osedlán sedlem s odváženým příslušenstvím), avšak Pořádková komise po zvážení všech okolností (záměna blajdek jezdcem, dosavadní bezúhonnost) od jeho potrestání upustila, nicméně do budoucna apeluje nejen na něj, ale i na ostatní trenéry, aby si při převzetí sedla důkladně ověřili, že je jim předáváno včetně kompletního (odváženého) příslušenství.
Pořádková komise v souvislosti s novým projednáváním tohoto případu obdržela od trenéra Mimry podání označené jako Podnět Pořádkové komisi JC ČR. Z jeho textu však nebylo patrné, čeho se jeho autor domáhá. Sekretariát JC ČR proto předvolal trenéra Mimru na jednání PK k podání vysvětlení, avšak ten se na jednání nedostavil. Pořádková komise proto tento podnět odmítla jako neodůvodněný.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 25. října 2015

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 04.11.2015
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 2/2015
Datum a místo: 6.10.2015 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. Ing. K. Luftmanová,
Ing. P. Viceník, Ing. J. Sobotka, J. Roubíček, J. Bartoš, T. Hurt

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR a pana Jaromíra Šafáře proti rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015, kterým byly změněny sankce udělené Dostihovou komisi dne 15.8.2015 ve Slušovicích v dostizích č. 1289 a č. 1290 a udělena sankce ž. B.Murzabajevovi v dostihu č. 1289 dne 15.8.2015 ve Slušovicích (VČT č. 18/2015).

Na základě: písemných odvolání, protokolu o dostizích č. 1289 a č. 1290 dne 15.8.2015 ve Slušovicích, písemného materiálu PK JC ČR

zjistil, že: odvolání odvolatelů je důvodné,

a rozhodl: zrušit (změnit) rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015 v celém rozsahu a

zrušit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 ve Slušovicích v dostihu č. 1289 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč trenérovi J. Demelemu za špatné nasedlání koně č.2 SHARP BROOK do dostihu (DŘ § 324) a v dostihu č. 1290 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč žokeji J. Šafářovi za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu (DŘ § 383e). (V rozsahu diskvalifikace koně č. 2 SHARP BROOK v dostihu č. 1289 a v rozsahu diskvalifikace koně č. 5 SERGEJ v dostihu č. 1290 zůstává rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 ve Slušovicích nedotčeno) a
věc projednání přestupků spáchaných v dostizích č. 1289 a č. 1290 dne 15.8.2015 ve Slušovicích vrátit Pořádkové komisi JC ČR k novému projednání a rozhodnutí.

Odůvodnění: Dostihový soud (dále „DS“) se v odvolacím řízení, kterým měl k odvolání odvolatelů přezkoumat rozhodnutí Pořádkové komise (dále jen „PK“) JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015, nejprve zabýval otázkou věcné příslušnosti PK JC ČR k samotnému projednání podání, které Jockey Club ČR prezentoval svému sekretariátu dne 17.8.2015, které bylo adresováno této komisi a jehož zjevným obsahem byl „podnět k prošetření událostí (na základě informací o dostihovém dnu 15.8.2015 ve Slušovicích), které vedou k podezření ze záměrného uvádění nepravdivých informací a úmyslného porušení ustanovení Dostihového řádu o vážení jezdců“. Dostihový soud po posouzení podání z hlediska jeho obsahu (analogicky dle §41, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.) konstatoval, že dle jeho právního názoru je obsahem podání Jockey Clubu ČR ze dne 17.8.2015 odvolání proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 ve Slušovicích v rozsahu schválení výsledků dostihů č. 1289 a č. 1290 dne 15.8.2015 ve Slušovicích včetně všech udělených, respektive neudělených, sankcí za jednání související s vážením jezdců.
Po tomto posouzení DS konstatoval, že odvolání bylo dne 17.8.2015 podáno za zachované lhůty a osobou oprávněnou (§462 a§470 DŘ) a DS jej považuje za důvodné. Dostihová komise dne 15.8.2015 ve Slušovicích měla dle názoru DS využít postupu, který jí umožňovaly ustanovení §434 a §459 DŘ a měla předat řízení o přestupcích spáchaných účastníky dostihového provozu v dostizích č. 1289 a č. 1290 Pořádkové komisi JC ČR. Oproti tomu Dostihová komise nesplnila ani povinnost §459 DŘ, tj. provést na místě všechna nezbytná a možná šetření a učinit opatření vedoucí k objasnění věci. DS zde konstatuje, že absolvování dostihu koněm nesoucím zatížení o 6kg, respektive o 3,5 kg, nižším, než předepisuje propozice dostihu, včetně následných minimálně pochybností o navazujících jednáních zúčastněných osob, je dle jeho názoru samo o sobě natolik závažné, že je důvodem k důslednému prošetření věci a předání řízení Pořádkové komisi JC ČR. Dostihové komise rozhodla dle názoru DS chybně i ve vztahu k rozsahu zúčastněných osob, když nepostihla jakoukoli sankcí ž. B. Murzabajeva, ač jí tak výslovně ukládá ustanovení §383, písm. e) DŘ, ani trenéra Z. Mimru, ač je objektivně odpovědný za osedlání koně dle §324 DŘ.

Samotné rozhodnutí PK JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015 je dle názoru DS rozhodnutím, které trpí vadou věcné nepříslušnosti. PK není odvolacím orgánem a nepřísluší jí měnit jakékoli rozhodnutí Dostihové komise. Takovým orgánem je pouze DS. Pokud tedy PK ve svém rozhodnutí konstatovala, že se nepodařilo prokázat již potrestaným osobám jiné přestupky, které měly souviset s jednáním účastníků dostihového provozu dne 15.8.2015 ve Slušovicích, nepříslušelo jí rozhodovat o změně sankcí již udělených v rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 a nepříslušelo jí ani udělení sankcí osobám, které dosud potrestány nebyly, byť potrestány být měly.

DS konstatuje, že v průběhu projednání odvolání byl seznámen s údajnou existencí dalších svědeckých výpovědí, které by údajně mohly vést ke změně důkazní situace ve věci. DS se s ohledem na přijatý právní názor s těmito výpověďmi neseznamoval a předpokládá, že tak při novém projednání věci učiní PK.

DS nezbylo, než rozhodnutí PK JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015, většinou hlasů přítomných členů zrušit, a z důvodu zachování dvoustupňového disciplinárního řízení vrátit (tj. změnit rozhodnutí) PK věc k novému projednání a rozhodnutí, proti němuž budou mít účastníci možnost odvolání k DS.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 08.10.2015