home page
e-VĚSTNÍK
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 3 / 15 další »»
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 2/2017
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Jiří Zlámaný

uložila

trenéru Zdeno Koplíkovi peněžitou sankci ve výši 2 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené §§ 123 – 125 DŘ.

Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Jockey Clubu ČR poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ panem Zdeno Koplíkem, trenérem dostihových koní, přestupkové řízení ve věci neoznámení změny tréninkové centrály.

Pořádková komise se seznámila se Zápisem z kontroly tréninkového střediska trenéra Zdeno Koplíka, kterou dne 19. června 2017 provedli pracovníci Jockey Clubu ČR Bc. Ondřej Plachý a Markéta Pínová, s vyjádřením ke kontrole tréninkového střediska od pana Zdena Koplíka ze dne 27. června 2017 (pan Zdeno Koplík se z jednání PK omluvil) a vyslechla paní Markétu Pínovou.

Ze zápisu z kontroly tréninkového střediska a z výpovědi paní Markéty Pínové vyplývá, že pracovníci Jockey Clubu ČR dne 19. června 2017 provedli kontrolu v tréninkovém středisku trenéra Zdena Koplíka, které má nahlášené v Hořovicích. V tomto areálu, konkrétně se jedná o jezdecký areál Ranch Opatrný, bylo nalezeno a identifikováno jen sedm z koní uvedených na tréninkové listině pana Koplíka. Šetřením na místě se pracovníkům JC ČR podařilo zjistit, že další koně byli přestěhováni do areálu v obci Malá Víska poblíž Hořovic, k čemuž jim trenér Koplík sdělil, že koně do tohoto areálu začali být přesouvání zhruba před jedním měsícem. Tato skutečnost však nebyla Jockey Clubu ČR nahlášena. Trenér Zdeno Koplík ve svém vyjádření k provedené kontrole a jejím zjištěním zaslaném dne 27. června 2017 uvedl, že přesun koní do nového objektu probíhá postupně a vzhledem ke skutečnosti, že tréninkové podmínky v tomto areálu ještě nejsou optimální, některé tréninkové aktivity stále probíhají v areálu v Hořovicích. Trenér Koplík ve svém vyjádření dále uvedl, že změnu tréninkové centrály měl v úmyslu JC ČR nahlásit až po ukončení celého procesu přesunu do nového tréninkového střediska.

Pořádková komise na základě výše uvedených skutečností konstatovala, že trenér Zdeno Koplík se svým jednáním dopustil porušení povinnosti stanovené v § 125 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá jakoukoli změnu ve svojí tréninkové listině (tréninková listina dle ustanovení § 124 DŘ obsahuje mimo jiné i název a místo tréninkového zařízení, v němž jsou koně umístěni) do 24 hodin ohlásit Jockey Clubu ČR (tuto povinnost trenér Zdeno Koplík elektronickým oznámením splnil až 27. června 2017) a za přestupek ve smyslu § 409 písm. b) DŘ mu proto uložila peněžitou sankci (§ 424 DŘ)
ve výši 2 000,- Kč.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 29. června 2017

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 18.07.2017
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 1/2017
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), Ferdinand Minařík, Jiří Zlámaný

uložila

rozhodčímu u startu panu Karlu Bielikovi sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 42 DŘ v dostihu č. 1126 37. Carbosped Cena Jezdectví (rovina, handicap I. kategorie, 3 letí a starší, 1 400 metrů, 160 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 28. května 2017 na závodišti v Mostě.

Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila přestupkové řízení na základě podnětu od Dostihového soudu Jockey Clubu ČR obsaženém v jeho rozhodnutí č. 1/2017 ze dne 1. června 2017, který poukazuje na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ panem Karlem Bielikem, rozhodčím u startu, jehož se měl dopustit porušením ustanovení § 345 DŘ při startu dostihu č. 1126 37. Carbosped Cena Jezdectví (rovina, handicap I. kategorie, 3 letí a starší, 1 400 metrů, 160 000 Kč) pořádaného v rámci dostihového dne 28. května 2017 na závodišti v Mostě.

Pořádková komise se seznámila s rozhodnutím Dostihového soudu č. 1/2017 a vyslechla pana Karla Bielika, který při dostihovém dnu 28. května 2017 vykonával funkci rozhodčího u startu. Na základě zjištění skutkového stavu provedeného Dostihovým soudem v rámci řízení o odvolání majitele dostihové stáje Lokotrans proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 28. 5. 2016, jímž byl schválen výsledek dostihu č. 1126 37, Carbosped Cena Jezdectví, tak, že vítězem se stal kůň č. 2 Kobi (GER) před koněm č. 1 Hello Hobby (IRE) a výpovědi pana Karla Bielika Pořádková komise konstatovala, že způsob zavedení koně č. 2 Kobi (GER) do startovacích boxů (zacouvání zepředu) byl v rozporu s pravidlem stanoveným v ustanovení § 345 DŘ, které explicitně stanoví, že koně jsou po příslušném pokynu rozhodčího u startu do startovacích boxů zaváděni zezadu. Vzhledem ke skutečnosti, že podle ustanovení § 42 DŘ rozhodčí u startu odpovídá za dodržení ustanovení DŘ o startu dostihu, se Pořádková komise rozhodla udělit panu Karlu Bielikovi za přestupek spočívající v porušení této povinnosti (§ 409 písm. b) DŘ) sankci výstrahu (§ 423 DŘ) a dále doporučuje Jockey Clubu ČR před příštím jmenováním do funkce rozhodčího u startu podrobit pana Bielika zkoušce ze znalosti Dostihového řádu.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 21. června 2017

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 04.07.2017
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 1/2017
Datum a místo: 1.6.2017 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (místopředseda), MVDr. Fr. Horák, J. Chaloupka
JUDr. J. Červenka a J. Bartoš se vyloučili z rozhodování z důvodu možné podjatosti ve vztahu k osobě trenéra a majitele koně KOBI (GER), resp. k osobě odvolatele.

Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje Lokotrans (LOKO TRANS, s.r.o.) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 28.5.2016 v Mostě, jímž byl schválen výsledek dostihu č. 1126 37. CARBOSPED Cena Jezdectví, rovina (I. kat.) tak, že vítězem se stal kůň č. 2 KOBI (GER) před koněm č. 1 HELLO HOBBY (IRE).

Na základě: protokolu o dostihu, písemného odvolání odvolatele, slyšení startéra K. Bielika, trenéra MUDr. V. Hulínského, jezdce ž. M. Laubeho a vodiče P. Horčičky, videozáznamu dostihu pořízeného Galopp-TV,

DS zjistil, že: odvolání není důvodné,

a rozhodl: odvolání zamítnout.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §462 a §465 DŘ z důvodu zavedení koně č. 2 KOBI (GER) do startovacích boxů v rozporu s § 345 DŘ, a to zacouváním zepředu.
Dostihový soud po výslechu startéra, trenéra, jezdce a vodiče koně č. 2 KOBI (GER), zhlédnutí videozáznamu dostihu a podrobném projednání věci jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když všechny slyšené osoby v zásadě shodně uvedly, že u startovacích boxů nebyl dostatek kvalifikovaného personálu k zavádění koní, klisna KOBI (GER) se zavedení bránila a k jejímu zacouvání do startovacích boxů zepředu došlo s vědomím a zejména se souhlasem startéra již po cca 2,5 minutách od vydání pokynu Dostihové komise k zavádění koní do startovacích boxů. Současně Dostihový soud konstatuje, že porušení ustanovení DŘ o startu ze startovacích boxů nezakládá povinnost orgánů dostihového provozu diskvalifikovat koně (§ 429 DŘ).
Nicméně, s ohledem na výše uvedené skutečnosti má Dostihový soud za to, že ze strany startéra K. Bielika došlo k porušení § 345 DŘ a tím k přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ, a podal Pořádkové komisi podnět k zahájení řízení o přestupku.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 13.06.2017
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 5/2016
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Love Me, nar. 3. května 2011, majitele stáj Rabbit Trhový Štěpánov, trenéra Petra Juránka z dostihu č. 1312 Cena Irish Throughbred Marketing (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. září 2016 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. DZINFIZZ, 4
2. LINNGAR (FR), 4
3. RHEEDIA, 4
4. DIREDAWA, 3
5. LUSK, 4
6. NINETEEN, 4
Kůň LOVE ME, 5 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Petru Juránkovi peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v době dostihu v těle koně Love Me,
trenéru Petru Juránkovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 4. září 2016 po doběhu dostihu koni Love Me.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1312 Cena Irish Throughbred Marketing (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. září 2016 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Love Me v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek B) ze dne 27. října 2016 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, B-Analysis Report, Ref.: Analytical Report S2016 09574–1), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 13. listopadu 2016, které při jednání telefonicky konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Petra Juránka.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Love Me po odběhnutí dostihu č. 1312 Cena Irish Throughbred Marketing (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. září 2016 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázané látky norketamin.

Trenér Petr Juránek vypověděl, že si přítomnost této látky ve vzorku odebraném koni Love Me neumí vysvětlit, neboť kůň nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím norketamin, ani ketamin, jehož metabolickým produktem je právě norketamin, stejně jako se nepodrobil žádnému zákroku, při kterém by byl ketamin použit jako anestetikum. Vyloučil i možnost, že by se kůň kontaminoval v domovské stáji, neboť uvedené látky v letošním roce nebyly použity u žádného z tam ustájených koní. Tyto skutečnosti trenér Juránek doložil předložením medikačního deníku a čestného prohlášení MVDr. Vladimíra Šimoníka, který koně v tréninkovém středisku stáje Rabbit Trhový Štěpánov ošetřuje. Jako nejpravděpodobnější tak trenér Juránek vidí možnost, že se kůň Love Me do kontaktu se zakázanou látkou dostal až po příjezdu na závodiště v Praze - Velké Chuchli a to buď kontaminací při ustájení anebo záměrným podáním cizí osobou, které nemůže vyloučit, protože vzhledem k souběžným startům na dvou závodištích (Praha, Ebreichsdorf) neměl k dispozici dostatek stájového personálu k zajištění nepřetržitého dohledu nad svými svěřenci (v Chuchli mu startovali čtyři koně, které doprovázeli jen dva lidé).

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látka norketamin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Love Me z doběhu dostihu č. 1312 Cena Irish Throughbred Marketing (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. září 2016 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Po zvážení skutečnosti, že kůň Love Me nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím zjištěnou zakázanou látku, i vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR, že v souvislosti s výší kvantitativního nálezu norketaminu ve vzorku B (cca 20 ng/ml) je možnost náhodné kontaminace z prostředí málo pravděpodobná, Pořádková komise zejména s ohledem na účinky této zakázané látky (anestetikum) a trenérovo vyjádření dospěla k závěru, že s největší pravděpodobností nedošlo k úmyslnému podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně ze strany trenéra.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. Ve vztahu k přestupku (ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchanému porušením povinností stanovených výše uvedenými ustanoveními DŘ Pořádková komise u trenéra Petra Juránka dovodila zavinění ve formě nedbalosti (zejména nedostatečné zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi) a proto se s přihlédnutím k jeho dosavadní bezúhonnosti rozhodla udělit mu peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Juránek podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 14. listopadu 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.11.2016
Rozhodnutí Dostihového soudu 4/2016
Datum a místo: 15.7.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. K. Luftmanová (místopředseda), Ing. P. Viceník, J. Roubíček, T. Hurt

Předmět jednání:
Odvolání majitele dostihové stáje Stanislav Chudáček (Stanislav Chudáček) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 2.7.2016 v Brně, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1186 Cena pořadatele TJ Brno Dvorska, rovina IV. kategorie, 2200 m tak, že na prvním místě dostihu byl klasifikován kůň č. 5 NASK a na druhém místě dostihu byl klasifikován kůň č. 1 MADAM PERCY (IRE) a žokeji Janu Rájovi byla uložena sankce 1.000,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu.

Na základě:
protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, písemné výpovědi jezdců ž. J. Ráji a K. Hlubučkové, písemného vyjádření členů Dostihové komise: předsedy Prof. MVDr. Fr. Tremla, Ing. J. Vaňourka a L. Pokorné, písemného vyjádření svědka I. Köhlera, osobního slyšení odvolatele, předsedy Dostihové komise Prof. MVDr. Fr. Tremla a jezdkyně K. Hlubučkové a fotografií z okamžiku vběhnutí koní do cílové roviny (když video záznam dostihu nebyl pořízen).

Zjistil, že:
odvolání je důvodné,
a rozhodl:

změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 2.7.2016 v Brně a schválit výsledek dostihu tak, jak byl dosažen v cíli dostihu, tj. na prvním místě klasifikovat koně č. 1 MADAM PERCY (IRE) a na druhém místě klasifikovat koně č. 5 NASK a zároveň zrušit sankci 1.000,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu, uloženou žokeji Janu Rájovi.

Pořadí dostihu po rozhodnutí Dostihového soudu zní:
1. MADAM PERCY, 3 ž. Jan Rája
2. NASK, 3 Kateřina Hlubučková

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění:
Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §462 a §465 DŘ. Dostihový soud po podrobném projednání věci, zhodnocení písemných podkladů, výslechu odvolatele, předsedy Dostihové komise i jezdkyně koně č. 5 NASK a po zhlédnutí fotografií ze závěrečné fáze dostihu a jejich projednání s výše jmenovanými vyslechnutými osobami, rozhodl uvedeným výrokem, když dle jeho názoru nedošlo ke křižování v cílové rovině koně č. 5 NASK koněm č. 1 MADAM PERCY (IRE) a nepodařilo se nade vši pochybnost prokázat ani tísnění koně č. 5 NASK koněm č. 1 MADAM PERCY (IRE). Dostihový soud proto také zrušil sankci uloženou ž. J. Rájovi.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 20.07.2016
Rozhodnutí Dostihového soudu 3/2016
Datum a místo: 15.7.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. K. Luftmanová (místopředseda), Ing. P. Viceník, J. Roubíček, T. Hurt

Předmět jednání:
Odvolání trenéra R. Žaluda proti rozhodnutí Pořádkové komise č. 4/2016 ze dne 27.6.2016, kterým byl kůň MARL BORA diskvalifikován z dostihu č. 1137 Cena podporovaná městem Pardubice (steeplechase crosscountry, handicap III. kategorie, 5 letí a starší, 4 200 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. června 2016 na závodišti v Pardubicích, a udělena sankce trenéru R. Žaludovi 500,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené ustanovením § 290, tj. z důvodu nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu. (VČT č. 13/2016).

Na základě:
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 4/2016 a vyjádření odvolatele R. Žaluda

zjistil, že:
(i) odvolání bylo podáno osobou, která k tomu není oprávněna a (ii) odvolání nebylo podáno písemnou formou a podepsáno odvolávajícím se

a rozhodl takto:
odvolání se odmítá

Odůvodnění:
Odvolání bylo podáno za zachované lhůty, avšak osobou, která k tomu není oprávněna, neboť ačkoli trenér R. Žalud uvedl, že jedná za majitele M. Tomáška na základě plné moci, žádné zmocnění, nedoložil. Současně bylo toto odvolání podáno pouze elektronickou poštou (e-mailem z adresy pana R. Žaluda), nikoli písemně a s podpisem oprávněné osoby, a nebyla tedy dodržena ani Dostihovým řádem požadovaná forma odvolání.
Dostihový soud proto na základě § 465 Dostihového řádu odvolání odmítl jako nepřípustné.

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 20.07.2016
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 4/2016
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 429 písm. a) Dostihového řádu (dále jen DŘ) diskvalifikovat koně Marl Bora, narozeného 16. května 2006, majitele stáj Quartis – Zámecký Vrch, trenéra Radka Žaluda z dostihu č. 1137 Cena podporovaná městem Pardubice (steeplechase crosscountry, handicap III. kategorie, 5 letí a starší, 4 200 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. června 2016 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. RENEARD ARGENTÉ, 10
2. TARANT (IRE), 7
3. TALENT, 5
4. GAUNER DANON (GER), 10
Kůň CROSS ICE (IRE), 6 byl zadržen (Z), kůň STEP DANCER, 8 ztratil jezdce (ZN) a kůň MARL BORA, 10 byl diskvalifikován (D - § 428 DŘ).

a uložila:
trenéru Radku Žaludovi peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 500,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené ustanovením § 290, tj. z důvodu nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1137 Cena podporovaná městem Pardubice (steeplechase crosscountry, handicap III. kategorie, 5 letí a starší, 4 200 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. června 2016 na závodišti v Pardubicích na základě podnětu podaného panem Ing. Václavem Lukou, majitelem stáje Luka - Mandak, v souladu s ustanovením § 449 DŘ. Pan Ing. Václav Luka, majitel valacha Renard Argenté, který v tomto dostihu doběhl na druhém místě, podal protest z důvodu, že vítězný valach Marl Bora nesl v dostihu hmotnost 60,0 kg, tj. o jeden kilogram nižší, než odpovídalo propozici dostihu. Pořádková komise tuto skutečnost prověřila a konstatovala, že kůň Marl Bora v předmětném dostihu skutečně nesl nižší hmotnost, než mu ukládala propozice dostihu, neboť pro šestileté a starší byla propozicí stanovena hmotnost hdcp – 5,5 kg, což v případě Marl Bory znamenalo, že měl nést hmotnost 61,0 kg, protože jeho průběžný handicap po předchozím startu 21. května 2016 byl stanoven na 66,5 kg (tj. 66,5 – 5,5 = 61,0). Na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ byl proto kůň Marl Bora rozhodnutím Pořádkové komise diskvalifikován.
Pořádková komise prověřila přihlášku a OSK koně Marl Bora do předmětného dostihu a zjistila, že na panem Žaludem elektronicky podané přihlášce byla uvedena správná váha 61,0 kg, avšak při jejím automatickém zpracování došlo k chybě systému a do databáze byla zanesena hmotnost 60,0 kg. Tuto skutečnost však pan Žalud nerozporoval ani v rámci OSK, kdy systémem chybně uvedenou hmotnost potvrdil a ani později, kdy ji měl objevit při kontrole údajů zveřejněných v Dostihovém programu, kterou mu ukládá § 290 DŘ. Za toto pochybení se PK rozhodla udělit panu Žaludovi peněžitou sankci ve výši 500,- Kč.

Poučení:
Proti rozhodnutí PK o diskvalifikaci koně je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 27. června 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Dostihového soudu 2/2016
Datum a místo: 1.6.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. K. Luftmanová, Ing. P. Viceník,
J. Bartoš

Předmět jednání:
Odvolání majitele dostihové stáje Rabbit Trhový Štěpánov (Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.) a odvolání žokeje Josefa Váni ml. proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 21.5.2016 v Pardubicích, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1090 Velká cena města Pardubic – XXIV. ročník – I. kvalifikace na 126. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou, steeplechase crosscountry (NL) tak, že na druhém místě dostihu byl klasifikován kůň č.1 HEGNUS a na třetím místě dostihu byl klasifikován kůň č. 10 RABBIT WELL (GB) a žokeji Josefu Váňovi ml. byla uložena sankce 2.500,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu (VČT č. 11 /2016).

Na základě:
protokolu o dostihu, dostihové zprávy včetně písemného záznamu o výpovědi jezdců J. Váni ml. a J. Kratochvíla, písemného odvolání obou odvolatelů, osobního slyšení jezdců ž. J. Váni ml. a ž. J. Kratochvíla, shlédnutí videozáznamu dostihu dodaného pořadatelem, shlédnutí videozáznamů dostihu z vysílání České televize (záznam přenosu dostihového dne a pořadu Turf Magazín),

Zjistil, že:
odvolání je důvodné,

a rozhodl:
změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 21.5.2016 v Pardubicích a schválit výsledek dostihu tak, jak byl dosažen v cíli dostihu, tj. na druhém místě klasifikovat koně č. 10 RABBIT WELL (GB) a na třetím místě klasifikovat koně č. 1 HEGNUS a zároveň zrušit sankci 2.500,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu, uloženou žokeji Josefu Váňovi ml..

Pořadí dostihu po rozhodnutí dostihového soudu zní:

1. KASIM, 11 ž. Marcel Novák
2. RABBIT WELL, 10 ž. Josef Váňa ml.
3. HEGNUS, 8 ž. Jan Kratochvíl

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění:
Obě odvolání byla podána za zachované lhůty a osobami k tomu oprávněnými ve smyslu §462 a §465 DŘ. Dostihový soud po podrobném projednání věci, výslechu obou zúčastněných jezdců a zhlédnutí veškerých dostupných videozáznamů závěrečné fáze dostihu jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když dle jeho názoru vůbec nedošlo ke křižování v cílové rovině koně č.1 HEGNUS koněm č. 10 RABBIT WELL (GB). Dle názoru DS naopak po zdolání poslední překážky kůň č. 1 HEGNUS opakovaně (2x) křižoval koně č. 10 RABBIT WELL (GB), poté ve finální fázi dostihu došlo ke vzájemnému tísnění koní č. 3 KASIM, č. 10 RABBIT WELL (GB) a č. 1 HEGNUS, avšak toto tísnění nemělo dle DS vliv na výsledek dostihu. Cíle dostihu dosáhli koně č. 3 KASIM a č. 10 RABBIT WELL (GB) o 4 a ¾ délky před koněm č. 1 HEGNUS, který po nalezení volné stopy již nijak nezrychlil. DS proto také nezbylo, než zrušit sankci uloženou ž. J. Váňovi ml.


Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Dostihovéhco soudu 1/2016
Datum a místo: 16.2.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. Ing. K. Luftmanová,
Ing. J. Roubíček, J. Bartoš, T. Hurt

Předmět jednání:
Odvolání trenéra Vladislava Fedorowicze proti rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 3/2016 ze dne 26.1.2016, ve věci pozitivního dopingového nálezu u koně č. 8 POLYANTE (GER) v dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři, s.r.o., dostih amazonek, dne 10.10.2015 v Pardubicích (VČT č. 2/2016).

Na základě:
písemného odvolání, protokolu o dostihu č. 1420, přehledu udělených sankcí JC ČR trenéru V. Fedorowiczovi, vlastního šetření DS, písemného materiálu PK JC ČR

zjistil, že:
odvolání odvolatele je částečně důvodné,

a rozhodl:
změnit rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 3/2016 ze dne 26.1.2016 toliko ohledně výše udělené sankce tak, že trenéru Vladislavu Fedorowiczovi se ukládá peněžitá sankce (§424 DŘ) ve výši 1.000,- Kč. V ostatním zůstává rozhodnutí nedotčeno.

Odůvodnění:
Dostihový soud (dále „DS“) v odvolacím řízení, kterým měl k odvolání odvolatele přezkoumat výše označené rozhodnutí Pořádkové komise (dále jen „PK“), byl vázán rozsahem podaného odvolání, kterým byla napadena toliko výše odvolateli uložené sankce (10.000,- Kč). Přestože DS nepovažoval udělenou sankci za nepřiměřeně přísnou, když v případě pozitivního dopingového nálezu činí horní hranice sankce 100.000,- Kč, rozhodl se tuto sankci snížit na samotné minimum a to z těchto důvodů: Odvolatel je trenérem s dlouholetou praxí (35 sezón), starobním důchodcem, jedná se u něj o první prohřešek proti dopingovým pravidlům a i jeho sankční minulost v posledních deseti letech obsahuje pouze minimální počet přestupků za v podstatě bagatelní provozní přestupky, poslední pak v sezoně 2013. DS souhlasí s vyjádřeným závěrem PK, že s největší pravděpodobností nedošlo k úmyslnému podání zakázané látky za účelem ovlivnění výkonu koně. Vysvětlení odvolatele k přítomnosti zakázané látky bylo podpořeno i vlastním šetřením člena DS (dotazem u dodavatele zmíněného krmiva, jehož odběratelem byl i odvolatel, kterým bylo potvrzeno zpracování máku v rozhodné době). Další úvahou pro rozhodování DS byla i odvolateli uložená povinnost úhrady nákladů spojených s odběrem vzorku, která je ve vztahu k jeho osobě též v podstatné výši (cca 7.000,- Kč).

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 3/2016
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Polyante (GER), nar. 20. dubna 2011, majitele stáj Swiss Fans - Fedorowicz, trenéra Vladislava Fedorowicze z dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. - dostih amazonek (rovina, cena IV. kategorie, 3 letí a starší, 2 900 metrů, 35 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. PAT’S GOLD, 6
2. PLAYSTARABAD, 3
3. CHERRIES, 3
4. CARRY THE GLORY, 3
5. POLONAISE, 4
6. LEDGER, 4
7. VICTORY BOND, 5
8. SWEET RED WINE, 3
9. ARMANNO, 4
10. ALONE, 7
11. PRINCEZNA ARABELA, 4

Kůň POLYANTE (GER), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).
a uložila:
trenéru Vladislavu Fedorowiczovi peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázaných látek v době dostihu v těle koně Polyante (GER),
trenéru Vladislavu Fedorowiczovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 10. října 2015 po doběhu dostihu koni Polyante (GER).

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. – dostih amazonek (rovina, cena IV. kategorie, 3 letí a starší, 2 900 metrů, 35 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Polyante (GER) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 6. listopadu 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201509018 – 2), akceptovala oznámení pana Vladislava Fedorowicze jako majitele koně, kterým se vzdává práva na analýzu tzv. vzorku B, prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 12. ledna 2016, které při jednání konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Vladislava Fedorowicze.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Polyante (GER) po odběhnutí dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. – dostih amazonek dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích prokázána přítomnost zakázané látky morfin. Trenér Vladislav Fedorowicz vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Polyante (GER) nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím morfin, se tato zakázaná látka podle jeho názoru do těla koně dostala prostřednictvím krmiva – v ovsu, kterým koně ve své stáji krmil, byla později (až po pozitivním dopingovém nálezu u Polyante) nalezena semena máku.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látka morfin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Polyante (GER) z doběhu dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. – dostih amazonek dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích diskvalifikovala.
Vzhledem ke skutečnosti, že kůň Polyante (GER) nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím zakázanou látku, s ohledem na fakt, že podle vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR nelze dle dostupných informací možné podat jednoznačnou informaci o původu morfinu v tělních tekutinách testovaného koně a na účinky této zakázané látky (analgetický účinek) a trenérovo vysvětlení, jak se zakázané látky do těla koně dostaly, Pořádková komise dospěla k závěru, že s největší pravděpodobností nedošlo k podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. Ve vztahu k přestupku (ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchanému porušením povinností stanovených výše uvedenými ustanoveními DŘ Pořádková komise u trenéra Vladislava Fedorowicze dovodila zavinění ve formě nedbalosti a proto se rozhodla udělit mu peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Fedorowicz podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku. Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 26. ledna 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 09.07.2016