home page
e-VĚSTNÍK
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 3 / 14 další »»
Rozhodnutí Pořádkové komise 1/2016
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Čáriray, nar. 4. dubna 2007, majitele Sectori Ševčík - Vlachovice, trenéra Stanislava Popelky z dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt, s. r. o. (proutky, cena kategorie NL, 5 letí a starší, 4 100 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. ADIUTANT (POL), 6
2. MENY BAY (IRE), 5
3. ANGE GUARDIAN (GER), 7
4. SORGENIO, 5
5. MAKLER (POL), 9

Kůň ČÁRIRAY, 8 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ), koně VENI VIDI VICI, 6 a SARAS (FR), 5 byli zadrženi.

a uložila:
trenéru Stanislavu Popelkovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 10. října 2015 po doběhu dostihu koni Čáriray.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt s. r. o. (proutky, cena kategorie NL, 5 letí a starší, 4 100 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Čáriray v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 6. listopadu 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201509018 – 3), s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek B) ze dne 14. ledna 2016 (antidopingová laboratoř LGC Newmarket Road, Fordham –LGC Data Pack, reference No. 804537), prostudovala stanovisko Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 22. ledna 2016, které při jednání konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Stanislava Popelku.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Čáriray po odběhnutí dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt s. r. o. dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích prokázána přítomnost zakázaných látek kofein a theobromin. Trenér Stanislav Popelka vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Čáriray nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím kofein nebo theobromin, se tyto zakázané látky podle jeho názoru do těla koně dostaly prostřednictvím doplňkového krmiva pro dostihové koně v zátěži Th Dostih zátěž 2015+++ od výrobce Troubecká hospodářská a. s., které koním ve své stáji začal podávat v období zhruba dvou týdnů před inkriminovaným dostihem. Na podporu svého tvrzení trenér Popelka Pořádkové komisi předložil Odborný posudek zbožíznalkyně Ing. Jany Kalinové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sekce zemědělských vstupů – oddělení krmiv (čj. UKZUZ 126333/2015). Z předloženého posudku vyplývá, že ačkoli v deklarovaném surovinovém složení vzorku tohoto krmiva předaného k analýze (zapečetěný vzorek předán k analýze 20. listopadu 2015 za přítomnosti zástupce výrobce) nebyla uvedena žádná surovina, u které by se dal obsah theobrominu a kofeinu předpokládat, analyzovaný vzorek tyto látky obsahoval - v závěru tohoto posudku proto jeho zpracovatelka konstatuje, že posuzovaný vzorek krmiva nevyhovuje deklarovanému složení uvedenému výrobcem tohoto krmiva, čímž mohl být odběratel tohoto krmiva uveden v omyl.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), respektive podmíněně zakázané látky (písm. aaa) v části Zakázané látky) v množství přesahujícím stanovenou prahovou hodnotu, u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že kofein patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek a i u theobrominu byla u koně Čáriray překročena povolená prahová hodnota (detekováno bylo 6,66 µg/ml moči, zatímco prahová hodnota je v tomto případě stanovena na 2,00 µg/ml moči), Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Čáriray z doběhu dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt, s. r. o. dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích diskvalifikovala.
Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR ve svém Stanovisku k pozitivnímu nálezu kofeinu a theobrominu v tělních tekutinách koní Nikas a Čáriray konstatuje, že s ohledem výsledky různých farmakologických studií je možné předpokládat, že zjištěná přítomnost kofeinu a theobrominu i s ohledem na zjištěné množství theobrominu v tělních tekutinách obou koní, nemohla ovlivnit jejich výkon, přičemž v daných případech a se znalostí dostupných informací, lze za možný zdroj obou látek označit kontaminaci prostředím, resp. podání kontaminovaného krmiva. Vzhledem ke skutečnosti, že domněnku podání kontaminovaného krmiva podporuje i závěr trenérem Popelkou předloženého Odborného posud z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, dospěla Pořádková komise k závěru, že nedošlo k úmyslnému podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.
Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem ke konkrétním okolnostem případu pana Popelky, zejména skutečnosti, kdy dlouhodobě spolehlivý dodavatel krmiva trenérovi dodá doplňkové krmivo, jehož faktické složení neodpovídá složení výrobcem deklarovanému (což potvrzuje odborný posudek ÚKZÚZ) nelze u trenéra Popelky podle názoru Pořádkové komise dovodit zavinění za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení, obzvláště nenasvědčuje-li nic tomu, že je něco v nepořádku. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavce 5 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku, české znění publikováno ve VČT č. 9/2015), který stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že k přítomnosti látky došlo mimo jeho vliv a kontrolu, rozhodla trenéru Popelkovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 26. ledna 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 28.01.2016
Pořádková komise 13/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 13/2015

Pořádková komise ve složení :

Mgr. Otakar Nový, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, RNDr. Jan Schulmann

rozhodla:
na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ diskvalifikovat koně Laurian, narozeného 20. května 2009, majitele stáj Antonín Šimera, trenéra MVDr. Čestmíra Olehly z dostihu č. 1447 Cena podporovaná společností SK – EKO Pardubice, s. r. o. (proutky, cena IV. kategorie, 4 letí a starší, 3 200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. CHEEKY CHAPPIE (IRE), 4
2. THE IRON MAIDEN (GB), 6
3. MAKLER (POL), 9
4. RABBIT MOTIVMAN (GB), 5
5. STRIKE (GER), 5
6. OKRINEK (IRE), 4
7. SÍGR, 5

Koně ANATOL ARTIST (GER), 5 a HOLIN ONE, 6 byli zadrženi (Z), kůň ELEN (FR), 5 ztratil jezdce (ZN) a kůň LAURIAN, 6 byl diskvalifikován (D - § 428 DŘ).

a uložila:
trenéru MVDr. Čestmíru Olehlovi peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 1 000.- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 290 a 323 DŘ, tj. z důvodu omylu při stanovení hmotnosti a nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1447 Cena podporovaná společností SK – EKO Pardubice, s. r. o. (proutky, cena IV. kategorie, 4 letí a starší, 3 200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2015 na závodišti v Pardubicích na základě podnětu podaného panem Jiřím Posadem, majitelem stáje Monte Negro, v souladu s ustanovením § 449 DŘ a na základě podnětu Dostihové komise obsaženém v dostihové zprávě ze dne 24. října 2015 (DK byla na nesprávnou hmotnost u koně Laurian upozorněna až po schválení výsledku příslušného dostihu). Pan Jiří Posad, majitel hřebce Cheeky Chappie (IRE), který v tomto dostihu doběhl na druhém místě, podal protest z důvodu, že vítězný valach Laurian nesl v dostihu nižší hmotnost než odpovídalo propozici dostihu. Na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ byl proto kůň Laurian rozhodnutím Pořádkové komise diskvalifikován.
Pořádková komise prověřila přihlášku a OSK koně Laurian do předmětného dostihu a zjistila, že na přihlášce má uvedenou správnou váhu 68,5 kg, zatímco na OSK má váhu 66,5 kg. PK dospěla k závěru, že k chybě došlo pravděpodobně v důsledku překlepu při zadávání elektronického OSK, jehož se dopustil oznamovatel, kterým byl v tomto případě trenér MVDr. Čestmír Olehla. Vzhledem k tomu, že svoji chybu Dr. Olehla mohl a měl objevit při kontrole údajů zveřejněných v Dostihovém programu, kterou mu ukládá § 290 DŘ (a následně ji v souladu s ustanovením § 323 DŘ i napravit), PK rozhodla o udělení peněžité sankce ve výší 1 000,- Kč.

Poučení:
Proti rozhodnutí PK o diskvalifikaci koně je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvoláním do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 10. listopadu 2015

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 23.11.2015
Pořádková komise 12/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 12/2015

Pořádková komise ve složení :
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík, RNDr. Jan Schulmann, Ing. Lubomír Vrba

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Sky Arrow (FR), nar. 11. dubna 2011, majitele Stáj Polouček, trenéra Josefa Vymazala z dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy (rovina, handicap III. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě.
V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. TROPICAL BOND, 4
2. STINGER (GER*), 7
3. ROYAL KINGDOM (GER), 4
4. STEP STAR, 4
5. RHEEDIA, 3
6. LUSK, 3
7. FUR COAT (FR), 5
8. YONAS ART (IRE), 4
9. BLACK STARLIGHT (GB), 4
10. NEE L’AMOUR (GER), 5
11. SPLASH, 3
Kůň SKY ARROW (FR), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:
trenéru Josefu Vymazalovi sankci odnětí trenérské licence na deset měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázaných látek v době dostihu v těle koně Sky Arrow (FR) a za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. a) a b), kterého se dopustil porušením povinností stanovených v ustanovení §§ 123 – 125, když na své tréninkové listině vedl koně na jehož přípravě se nepodílel,
trenéru Josefu Vymazalovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 29. srpna 2015 po doběhu dostihu koni Sky Arrow (FR)

a

koni Sky Arrow (Fr) sankci zákazu startu v dostizích (distancování dostihového koně - § 431 DŘ) po dobu deseti měsíců.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy (rovina, handicap III. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Sky Arrow (FR) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 5. října 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201507806 – 1), akceptovala oznámení majitele koně pana Ivo Poloučka, kterým se vzdává práva na analýzu tzv. vzorku B, prostudovala vyjádření předsedy Antidopingové komise JC ČR MVDr. Ivo Strausse a vyslechla trenéra Josefa Vymazala, který předložil svůj medikační deník.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Sky Arrow (FR) po odběhnutí dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě prokázána přítomnost zakázaných látek furosemide a clenbuterol. Trenér Josef Vymazal vypověděl, že neví, jakým způsobem se zakázané látky do těla koně dostaly, neboť trenérem tohoto koně je pouze fiktivně, přičemž ve skutečnosti ho připravuje majitel Ivo Polouček, využívající k tréninku dráhu pana Vymazala.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látky furosemide i clenbuterol patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Sky Arrow (FR) z doběhu dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě diskvalifikovala.
Vzhledem ke skutečnosti, že podle záznamů v medikačním deníku kůň Sky Arrow (FR) nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím některou z nalezených zakázaných látek, s ohledem na účinky obou látek (clenbuterol – mj. rozšíření průdušek; furosemid – mj. snižuje krvácení do dýchacích cest), absenci vysvětlení jak se zakázané látky do těla koně dostaly a majitelovo vzdání se analýzy vzorku B, Pořádková komise dospěla k závěru, že s největší pravděpodobností došlo k podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. S ohledem na výše citovaná ustanovení DŘ se Pořádková komise rozhodla udělit trenéru Josefu Vymazalovi sankci odnětí trenérské licence na deset měsíců (§ 427), přičemž při určení výše sankce zohlednila i související přestupek s uvedením koně Sky Arrow (FR) na jeho tréninkové listině, ačkoli ho fakticky netrénoval.
Vzhledem ke skutečnosti, že pan Vymazal se na přípravě koně Sky Arrow fakticky nepodílel a tím, kdo koni zakázané látky za účelem ovlivnění jeho výkonu podal, je podle názoru Pořádkové komise s největší pravděpodobností někdo jiný, rozhodla Pořádková komise z důvodu zabránění podvodům (zkreslení výkonnostních ukazatelů koní, ochrana důvěryhodnosti sázkového provozu) a ochrany koně před neetickým týráním (dopování škodlivými látkami) o distancování koně Sky Arrow (FR), s tím, že se nesmí po dobu deseti měsíců účastnit dostihů (§ 431 DŘ).

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 25. října 2015

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 04.11.2015
Pořádková komise 11/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 11/2015

Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba

uložila
trenéru Janu Demelemu sankci odnětí trenérské licence na dobu osmi měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 324 DŘ v dostihu č. 1289 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích,

žokeji Jaromíru Šafářovi sankci odnětí jezdecké licence na čtyři dostihové dny (první čtyři dostihové dny sezóny 2016) (§ 427 DŘ) za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg (§ 383 písm. e)) v dostihu č. 1290 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích

a

žokeji Bayurzhanu Murzabajevovi peněžitou sankci ve výši 5 000,- Kč (§ 424 DŘ) za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg (§ 383 písm. e)) v dostihu č. 1289 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích.

Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR č. 2/2015 ze dne 6. října 2015, kterým tento orgán zrušil (změnil) rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 6/2015 v celém rozsahu, zrušil rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích v dostihu č. 1289 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč trenérovi J. Demelemu za špatné nasedlání koně č. 2 Sharp Brook do dostihu (§ 324 DŘ) a v dostihu č. 1290 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč žokeji J. Šafářovi za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu (§ 383e DŘ) a věc projednání přestupků spáchaných v dostizích č. 1289 a č. 1290 dne 15. srpna 2015 vrátil Pořádkové komisi JC ČR k novému projednání a rozhodnutí, Pořádková komise JC ČR v souladu s ustanovením § 457 DŘ tuto záležitost v přestupkovém řízení s žokejem Bayurzhanem Murzabayevem, trenérem Janem Demelem, žokejem Jaromírem Šafářem a trenérem Zdeňkem Mimrou pro podezření ze spáchání přestupků ve smyslu ustanovení § 409 písm. a), b), m) a p) znovu projednala.
Při vážení po doběhu 7. dostihu dostihového dne 15. srpna 2015 na závodišti ve Slušovicích (dostih č. 1289 - Cena Regionální agrární komory Jihočeského kraje pod záštitou Ing. Pavla Dlouhého, předsedy komory za podpory GM Elektronic spol. s r.o.) byla u žokeje Bayurzhana Murzabayeva zjištěna váha 63,5 kg, tj. o šest kilogramů nižší váha než při vážení do dostihu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s touto záležitostí se žádné nové skutečnosti neobjevily, Pořádková komise při opakovaném projednání této věci vycházela ze zjištění, které učinila již při původním projednávání, tedy z poznatků získaných při výslechu člena dostihové komise Milana Olehly, rozhodčího u váhy Vladislava Kieryka, žokeje Bayurzhana Murzabayeva, trenéra Jana Demeleho, trenéra Františka Holčáka (písemné vyjádření doplněné telefonicky), paní Hany Bělkové (písemné vyjádření doplněné telefonicky) a pana Ondřeje Horvátha (majitel – písemné vyjádření doplněné telefonicky).
Z výpovědí žokeje Murzabayeva, trenéra Demeleho a vážného Kieryka vyplývá, že před dostihem se žokej Murzabayev řádně odvážil, následně položil sedlo s příslušenstvím ve vážnici na zem a ukázal trenéru Demelemu, o které sedlo se jedná. Trenér Demele si posléze ve vážnici sedlo vyzvednul, koně Sharp Brook nasedlal, aniž, jak tvrdí, zaznamenal, že u sedla chybí blajdeka.
Při odsedlávání koní po doběhu pojali majitel druhého v cíli El Camina Ondřej Horváth a manželka jeho trenéra Hana Bělková podezření, že se sedlem žokeje Murzabayeva není vše v pořádku a vydali se ho sledovat cestou do vážnice, se stejným podezřením se tam vydal i trenér František Holčák. Ve vážnici Murzabayev podle slov trénera Holčáka nezamířil přímo na váhu, nýbrž podél hrazení, odložil sedlo na ležící blajdeku a chtěl si ji přibrat na váhu. Tuto skutečnost však žádný další ze svědků nepotvrdil - pan Horváth ve svém písemném vyjádření uvádí, že viděl pana Holčáka zamezit jezdci položit sedlo na zem, paní Bělková v písemném vyjádření uvádí, že Murzabayev nezamířil vlevo na váhu, nýbrž šel rovně, kde na zemi ležela blajdeka, kterou si chtěl vzít, do telefonu však uvedla, že byla za nějakými lidmi a panem Holčákem, takže co přesně dělal Murzabayev vůbec neviděla. Žokej Murzabayev ohledně situace po dostihu vypověděl, že po odsedlání mu sedlo přišlo příliš lehké, nicméně zamířil k vážnici, aby se odvážil. Dále uvedl, že po jeho vstupu do vážnice byla váha obsazená, před vstupem do prostoru váhy stáli nějací lidé a tak zamířil podél zábradlí ohraničujícího prostor váhy odhodit použitou dečku s číslem do připravených košů a odložit si přilbu. Při odkládání přilby ho podle jeho slov zadržel trenér Holčák a přikázal mu jít se odvážit. Chybějící blajdeka podle jeho slov nebyla v jeho v dosahu, nikde ji neviděl, ani ji nehledal. Pořádková komise po zvážení všech okolností, zejména vzhledem k rozporům ve výpovědích svědků Holčáka, Horvátha, Bělkové – navzájem i mezi vlastním písemným vyjádřením a vysvětlením podaným do telefonu a s přihlédnutím k absenci jakékoli zjevné motivace žokeje Murzabayeva riskovat svoji slibně rozvíjející se kariéru pokusem o podvod s váhou v pro něj nijak výjimečném dostihu dospěla k závěru, že pokus o úmyslné porušení ustanovení DŘ se nepodařilo prokázat. Dostihový řád však v ustanovení § 383 písm. e) stanoví povinnost Dostihové komise (v jejímž postavení se Pořádková komise na základě výroku Dostihového soudu nachází) bez ohledu na okolnosti potrestat sankcí jezdce, jehož hmotnost zjištěná po dostihu je nižší o více než 0,5 kg než hmotnost zjištěná před dostihem. Pořádková komise se proto i vzhledem k dalším okolnostem (velký rozdíl předepsané a skutečně nesené hmotnosti, podíl na vzniku podmínek ke ztrátě blajdeky – předání sedla položením na zem) rozhodla žokeje Murzabayeva potrestat udělením peněžité sankce ve výši 5 000,- Kč.
Odpovědnost za nasedlání koně Sharp Brook sedlem s odváženým příslušenstvím podle ustanovení § 324 DŘ leží na trenérovi a vzhledem k tomu, že Jan Demele se proti výše popsanému „předání“ sedla nijak neohradil, nese plnou odpovědnost za skutečnost, že koně Sharp Brook do dostihu nasedlal bez blajdeky. Trenér Demele uvedl, že si chybějící blajdeky při zvedání sedla nevšiml a sedlo mu ani nepřipadalo příliš lehké. Ačkoli se trenéru Demelemu v rámci provedených šetření v souvislosti s tímto dostihem nepodařilo prokázat úmysl (žokej Murzabajev výslovně popřel, že by ho trenér Demele naváděl k dodatečnému vyzvednutí blajdeky ve vážnici po doběhu dostihu) rozhodla Pořádková komise vzhledem k závažnosti případu dané obrovským rozdílem zjištěných hmotností (trenér sedlající pro jezdce běžně jezdícího 54 kg extrémní váhu 68 kg si sice nemusí uvědomit rozdíl šesti kilogramů ve váze sedla s příslušenstvím, ale prakticky se mu v tomto výjimečném případě podle názoru Pořádkové komise nemůže stát, aby přehlédl chybějící blajdeku), jakož i dalším dopadům této skutečnosti (diskvalifikace koně, negativní dopad na sázkový provoz, poškození dobrého jména dostihového sportu) o udělení sankce nepodmíněného odnětí trenérské licence na dobu osmi měsíců za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 324 DŘ, které říká, že trenér je zodpovědný za to, že kůň je osedlán sedlem s odváženým příslušenstvím.
Při vážení po doběhu 8. dostihu (dostih č. 1290 - Cena společnosti GA Energo technik s.r.o.) byla u žokeje Jaromíra Šafáře zjištěna váha 60,5 kg, tj. o tři a půl kilogramu nižší než při vážení do dostihu.
Pořádková komise v souvislosti s novým projednáním této události doplnila původní zjištění získané výslechem člena dostihové komise Milana Olehly, rozhodčího u váhy Vladislava Kieryka, žokeje Jaromíra Šafáře a trenéra Zdeňka Mimry, výslechem Jana Schulmanna, jenž doprovázel trenéra Mimru při celém procesu sedlání koně Sergej do 8. dostihu a telefonickým výslechem pana Pavla Průdka, který byl svědkem vážení žokeje Šafáře. Na základě získaných výpovědí dospěla Pořádková komise k závěru, že zjištěný váhový rozdíl byl způsoben nedbalostí žokeje Šafáře, který po odvážení do dostihu sedlo ihned nepředal trenéru Mimrovi, nýbrž ho ve vážnici položil na zem ke svým dalším sedlům a při přípravě k předání trenérovi (omotání…) následně zaměnil blajdeku. Trenér Mimra si ve vážnici posléze připravené sedlo s příslušenstvím vyzvedl a koně Sergej nasedlal, aniž měl možnost záměnu blajdek zaregistrovat (pan Schulmann ve své výpovědi potvrdil, že trenér Mimra koně nasedlal sedlem s přesně tím příslušenstvím, které si vyzvedl ve vážnici). Pořádková komise v jednání žokeje Šafáře (svědectví pana Průdka v tomto ohledu nepřineslo žádné nové prokazatelné skutečnosti) ani trenéra Mimry neshledala úmysl vedoucí k porušení ustanovení DŘ. Vzhledem k tomu, že klíčovou v tomto případu byla nedbalost žokeje Šafáře, díky které u něj byla po dostihu zjištěna hmotnost o více než 0,5 kg nižší než před dostihem (přestupek proti ustanovení § 383 písm. e) DŘ), což způsobilo diskvalifikaci koně, jež měla negativní dopad do sázkového provozu a v očích veřejnosti poškodila dobré jméno dostihového sportu, rozhodla Pořádková komise o udělení sankce odnětí jezdecké licence (§ 427 DŘ) na čtyři dostihové dny (první čtyři dostihové dny sezóny 2016). V případě trenéra Mimry by v úvahu přicházelo potrestání za porušení povinnosti stanovené § 324 DŘ (trenér je zodpovědný za to, že kůň je osedlán sedlem s odváženým příslušenstvím), avšak Pořádková komise po zvážení všech okolností (záměna blajdek jezdcem, dosavadní bezúhonnost) od jeho potrestání upustila, nicméně do budoucna apeluje nejen na něj, ale i na ostatní trenéry, aby si při převzetí sedla důkladně ověřili, že je jim předáváno včetně kompletního (odváženého) příslušenství.
Pořádková komise v souvislosti s novým projednáváním tohoto případu obdržela od trenéra Mimry podání označené jako Podnět Pořádkové komisi JC ČR. Z jeho textu však nebylo patrné, čeho se jeho autor domáhá. Sekretariát JC ČR proto předvolal trenéra Mimru na jednání PK k podání vysvětlení, avšak ten se na jednání nedostavil. Pořádková komise proto tento podnět odmítla jako neodůvodněný.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 25. října 2015

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 04.11.2015
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 2/2015
Datum a místo: 6.10.2015 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. Ing. K. Luftmanová,
Ing. P. Viceník, Ing. J. Sobotka, J. Roubíček, J. Bartoš, T. Hurt

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR a pana Jaromíra Šafáře proti rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015, kterým byly změněny sankce udělené Dostihovou komisi dne 15.8.2015 ve Slušovicích v dostizích č. 1289 a č. 1290 a udělena sankce ž. B.Murzabajevovi v dostihu č. 1289 dne 15.8.2015 ve Slušovicích (VČT č. 18/2015).

Na základě: písemných odvolání, protokolu o dostizích č. 1289 a č. 1290 dne 15.8.2015 ve Slušovicích, písemného materiálu PK JC ČR

zjistil, že: odvolání odvolatelů je důvodné,

a rozhodl: zrušit (změnit) rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015 v celém rozsahu a

zrušit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 ve Slušovicích v dostihu č. 1289 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč trenérovi J. Demelemu za špatné nasedlání koně č.2 SHARP BROOK do dostihu (DŘ § 324) a v dostihu č. 1290 o udělení sankce ve výši 2000,- Kč žokeji J. Šafářovi za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu (DŘ § 383e). (V rozsahu diskvalifikace koně č. 2 SHARP BROOK v dostihu č. 1289 a v rozsahu diskvalifikace koně č. 5 SERGEJ v dostihu č. 1290 zůstává rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 ve Slušovicích nedotčeno) a
věc projednání přestupků spáchaných v dostizích č. 1289 a č. 1290 dne 15.8.2015 ve Slušovicích vrátit Pořádkové komisi JC ČR k novému projednání a rozhodnutí.

Odůvodnění: Dostihový soud (dále „DS“) se v odvolacím řízení, kterým měl k odvolání odvolatelů přezkoumat rozhodnutí Pořádkové komise (dále jen „PK“) JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015, nejprve zabýval otázkou věcné příslušnosti PK JC ČR k samotnému projednání podání, které Jockey Club ČR prezentoval svému sekretariátu dne 17.8.2015, které bylo adresováno této komisi a jehož zjevným obsahem byl „podnět k prošetření událostí (na základě informací o dostihovém dnu 15.8.2015 ve Slušovicích), které vedou k podezření ze záměrného uvádění nepravdivých informací a úmyslného porušení ustanovení Dostihového řádu o vážení jezdců“. Dostihový soud po posouzení podání z hlediska jeho obsahu (analogicky dle §41, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.) konstatoval, že dle jeho právního názoru je obsahem podání Jockey Clubu ČR ze dne 17.8.2015 odvolání proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 ve Slušovicích v rozsahu schválení výsledků dostihů č. 1289 a č. 1290 dne 15.8.2015 ve Slušovicích včetně všech udělených, respektive neudělených, sankcí za jednání související s vážením jezdců.
Po tomto posouzení DS konstatoval, že odvolání bylo dne 17.8.2015 podáno za zachované lhůty a osobou oprávněnou (§462 a§470 DŘ) a DS jej považuje za důvodné. Dostihová komise dne 15.8.2015 ve Slušovicích měla dle názoru DS využít postupu, který jí umožňovaly ustanovení §434 a §459 DŘ a měla předat řízení o přestupcích spáchaných účastníky dostihového provozu v dostizích č. 1289 a č. 1290 Pořádkové komisi JC ČR. Oproti tomu Dostihová komise nesplnila ani povinnost §459 DŘ, tj. provést na místě všechna nezbytná a možná šetření a učinit opatření vedoucí k objasnění věci. DS zde konstatuje, že absolvování dostihu koněm nesoucím zatížení o 6kg, respektive o 3,5 kg, nižším, než předepisuje propozice dostihu, včetně následných minimálně pochybností o navazujících jednáních zúčastněných osob, je dle jeho názoru samo o sobě natolik závažné, že je důvodem k důslednému prošetření věci a předání řízení Pořádkové komisi JC ČR. Dostihové komise rozhodla dle názoru DS chybně i ve vztahu k rozsahu zúčastněných osob, když nepostihla jakoukoli sankcí ž. B. Murzabajeva, ač jí tak výslovně ukládá ustanovení §383, písm. e) DŘ, ani trenéra Z. Mimru, ač je objektivně odpovědný za osedlání koně dle §324 DŘ.

Samotné rozhodnutí PK JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015 je dle názoru DS rozhodnutím, které trpí vadou věcné nepříslušnosti. PK není odvolacím orgánem a nepřísluší jí měnit jakékoli rozhodnutí Dostihové komise. Takovým orgánem je pouze DS. Pokud tedy PK ve svém rozhodnutí konstatovala, že se nepodařilo prokázat již potrestaným osobám jiné přestupky, které měly souviset s jednáním účastníků dostihového provozu dne 15.8.2015 ve Slušovicích, nepříslušelo jí rozhodovat o změně sankcí již udělených v rozhodnutí Dostihové komise ze dne 15.8.2015 a nepříslušelo jí ani udělení sankcí osobám, které dosud potrestány nebyly, byť potrestány být měly.

DS konstatuje, že v průběhu projednání odvolání byl seznámen s údajnou existencí dalších svědeckých výpovědí, které by údajně mohly vést ke změně důkazní situace ve věci. DS se s ohledem na přijatý právní názor s těmito výpověďmi neseznamoval a předpokládá, že tak při novém projednání věci učiní PK.

DS nezbylo, než rozhodnutí PK JC ČR č. 6/2015 ze dne 2.9.2015, většinou hlasů přítomných členů zrušit, a z důvodu zachování dvoustupňového disciplinárního řízení vrátit (tj. změnit rozhodnutí) PK věc k novému projednání a rozhodnutí, proti němuž budou mít účastníci možnost odvolání k DS.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 08.10.2015
Pořádková komise 10/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 10/2015

Pořádková komise ve složení :
Mgr. Otakar Nový, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, RNDr. Jan Schulmann a Jiří Zlámaný
uložila:
žokeji Zuzaně Vokálkové peněžitou sankci 1 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu § 409, písm. b), kterého se dopustila porušením povinnosti, které jí jako jezdci ukládá ustanovení § 364 písm. c) DŘ, tj. porušení povinnosti učinit vše, aby zabránila koni, kterého jede, v průběhu dostihu tísnit jiného koně nebo jej křižovat.
Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila přestupkové řízení na základě písemného podnětu pana Ing. Jaroslava Matouška, jednatele společnosti Turf – Syndikát 2007, s. r. o., která je majitelem stáje Syndikát 2007, k přešetření činnosti dostihové komise v rámci dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích, která v dostihu č. 1289 Cena Regionální komory Jihočeského kraje pod záštitou Ing. Pavla Dlouhého, předsedy komory za podpory GM Elektronic spol. s r. o. podle jeho názoru zcela ignorovala bezohlednou jízdu ž. Zuzany Vokálkové v sedle koně Epoletta (POL*), která měla za následek poškození koně Tulum (FR), který je v majetku stáje Syndikát 2007. Pořádková komise není odvolacím orgánem vůči rozhodnutím dostihové komise, avšak s ohledem na skutečnost, že vzhledem k tomu, že poškozený Tulum v dostihu doběhl před Epolettou, která jej poškodila, což jeho majitelům limitovalo podání protestu na závodišti a dostihová komise se celým incidentem nezabývala, akceptovala podání pana Ing, Matouška jako podnět pro zahájení přestupkového řízení.
Pořádková komise prostudovala videozáznamy dostihu, ve věci vyslechla pana Ing. Jana Vaňourka, vykonávajícího 15. srpna 2015 funkci předsedy dostihové komise a pana Milana Olehlu, vykonávajícího funkci člena dostihové komise. Z vyjádření obou členů dostihové komise vyplynulo, že v průběhu dostihu z prostoru vyhrazeného dostihové komisi incident nezaznamenali a sledování videozáznamu po dostihu v souvislosti s řešením problémů s vážením jezdců po dostihu pravděpodobně nevěnovali patřičnou pozornost. Pořádková komise na základě prostudování videozáznamů dostihu rozhodla o udělení peněžité sankce žokeji Zuzaně Vokálkové za manévr, kterého se dopustila na začátku oblouku do cílové roviny, když s klisnou Epoletta z vnější stopy sjela k bariéře, aniž by měla dostatečný náskok před po bariéře jdoucím Tulumem, který byl v důsledku tohoto manévru poškozen, neboť musel být svým jezdcem brán prudce zpět.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedené sankce nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 2. září 2015
Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 08.10.2015
Pořádková komise 09/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 09/2015

Pořádková komise ve složení :
Mgr. Otakar Nový, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, RNDr. Jan Schulmann a Jiří Zlámaný
projednala:
písemný „Podnět pro pořádkovou komisi JC ČR – přešetření přestupku“, ve kterém Ing. Petr a Hana Poledníkovi, majitelé stáje Meridian žádají o prověření činnosti dostihové komise v souvislosti s údajně neregulérním startem dostihu č. 1283 Cena Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní na závodišti ve Slušovicích dne 15. srpna 2015, avšak neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409, resp. § 416 Dostihového řádu.
Odůvodnění:
Pořádková komise obdržela písemný podnět Ing. Petra a Hany Poledníkových, majitelů stáje Meridian, označený jako Podnět pro pořádkovou komisi JC ČR – přešetření přestupku, ve kterém žádají o prověření neregulérního startu dostihu č. 1283 Cena Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní, který se uskutečnil dne 15. srpna 2015 na závodišti ve Slušovicích přestupkové řízení. Vzhledem k tomu, že z vlastního textu podnětu vyplývá, že předmětem stížnosti nejsou vlastní okolnosti startu dostihu (v tom případě by bylo na místě podání odvolání proti rozhodnutí dostihové komise k Dostihovému soudu), nýbrž následný postup dostihové komise do dostihu („Nechceme být těmi, kteří berou vítěznému koni jeho vítězství, vůbec nejde o vyplacené výhry, ale o princip, že je něco špatně a členové dostihové komise se k problému postavili s arogancí.“) Pořádková komise konstatovala svoji příslušnost k projednání tohoto podnětu a v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila v této souvislosti přestupkové řízení.
Pořádková komise prostudovala videozáznam dostihu, ve věci vyslechla pana Ing. Jana Vaňourka, vykonávajícího 15. srpna 2015 funkci předsedy dostihové komise, pana Milana Olehlu, vykonávajícího funkci člena dostihové komise a projednala písemné vyjádření paní Kateřiny Mandysové, vykonávající funkci člena dostihové komise a pana Vlastinila Knápka, který vykonával funkci startéra. Z uvedených výpovědí vyplynulo, že dostihová komise se problémy na startu inkriminovaného dostihu zabývala a věc podle názoru Pořádkové komise posoudila správně. Opakovaná snaha majitelů stáje Meridian osobně přímo ovlivnit jednání dostihové komise o regulérnosti startu po doběhu dostihu nemá žádnou oporu v Dostihovém řádu, správným postupem by v tomto případě bylo podání písemného protestu prostřednictvím dostihového tajemníka (§ 351 DŘ). Pořádková komise spatřuje jediné možné pochybení členů dostihové komise v tom, že majitele stáje Meridian o možnosti podání protestu při vykazování z prostoru určeného pro práci dostihové komise nepoučili. Jednání pana Milana Olehly při osobním kontaktu se zástupci stáje Meridian podle vyjádření ostatních členů DK nijak nevybočilo z mezí pravidel korektního společenského chování.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 2. září 2015
Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 08.10.2015
Pořádková komise 08/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 08/2015

Pořádková komise ve složení :
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, Milan Olehla, RNDr. Jan Schulmann a Jiří Zlámaný
uložila:
• poplatek stáji Darhorse Syndikát ve výši 2 500,- Kč za nezdůvodněnou změnu jezdce na koni Seep (FR) v dostihu č. 1291 Cena Tempo Servis CZ, a. s. konaného dne 16. srpna 2015 v Karlových Varech
• poplatek stáji Alpej vy výši 2 500,- Kč za nezdůvodněnou změnu jezdce na koni Galis v dostihu č. 1296 Cena Masise – Pohár Grandhotelu Pupp za podpory společnosti Charvát Group, s. r. o.
Odůvodnění:
Na základě podnětu předsedy Dostihové komise Ing. Jiří Holíka, kterým Dostihová komise, jmenovaná pro dostihový den 16. srpna 2015 na závodišti v Karlových Varech, předala Pořádkové komisi přestupkové řízení ve věcí posouzení okolností změny jezdce na koních trenéra Allana Petrlíka Seep (FR) v dostihu č. 1291 a Galis v dostihu č. 1296 pokračovala Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ v řízení v této věci.
Pořádková komise v této souvislosti vyslechla žokeje Milana Zatloukala a zástupce majitele stájí Darhorse syndikát a Alpej Rostislava Kopeckého. Žokej Milan Zatloukal uvedl, že měl v sobotu 15. srpna na dostizích ve Slušovicích pád, po kterém absolvoval vyšetření v nemocnici, během něhož však nebyla zjištěna žádná překážka bránící mu startovat v dostizích. Tuto skutečnost s ohledem na nedělní starty prostřednictvím textové zprávy (kterou PK předložil) oznámil trenéru Allanu Petrlíkovi. Pan Kopecký uvedl, že poté co zjistil, že žokej Zatloukal měl ve Slušovicích pád a od svých kontaktů ve Slušovicích zjistil, že byl převezen do nemocnice, zajistil pro koně Seep (FR) a Galis na neděli náhradního jezdce – žokeje Jana Ráju. S ohledem na skutečnost, že podle jeho tvrzení žokej Zatloukal uvedl pochybnosti ohledně své způsobilosti dostát dalším domluveným závazkům (úterní starty ve Francii), dospěl k závěru, že zdravotní stav žokeje Zatloukala není stoprocentní a rozhodl se pro změnu jezdce.
Pořádková komise po zvážení všech aspektů – zejména s ohledem na skutečnost, že žokej Zatloukal v neděli 16. srpna 2015 v Karlových Varech opravdu startoval (ve čtvrtém dostihu v sedle koně Nyani Tomba) a byl pro starty koní Seep (FR) a Galis k dispozici – dospěla k závěru, že k žádnému přestupku (ve smyslu nedodržení sjednaného závazku) ze strany žokeje Zatloukala nedošlo a ke změně jezdce na koních Seep (FR) v dostihu č. 1291 a Galis v dostihu č. 1296 došlo na základě rozhodnutí zástupce majitelů p. Kopeckého, což je standardně zpoplatněno poplatkem ve výši 2 500,- Kč (Doplňující ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2015 – bod 16./1.).
Pořádková komise v souvislosti s tímto případem konstatovala, že Dostihová komise jmenovaná pro příslušný dostihový den, měla k dispozici všechny potřebné prostředky k vyřešení tohoto případu a jeho předání Pořádkové komisi se jeví jako nadbytečné, zejména, když s ohledem na ustanovení § 459 DŘ, by k předání Pořádkové komisi mělo docházet především v souvislosti s omezenými možnostmi Dostihové komise uložit sankci ve výši odpovídající závažnosti přestupku.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 2. září 2015
Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 25.09.2015
Pořádková komise 07/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 07/2015

Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, Milan Olehla, RNDr. Jan Schulmann a Jiří Zlámaný
projednala:
písemný podnět „Oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle § 45 DŘ“ pana Ing. Radka Vraje týkající se porušení povinnosti zachovávat ve vzájemném styku mezi účastníky dostihového provozu pravidla korektního jednání prezidentem JC ČR JUDr. Ing. Jiřím Charvátem a neshledala, že by jeho jednání naplnilo znaky skutkové podstaty přestupku proti ustanovení § 45 DŘ.
Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě písemného podnětu pana Ing. Radka Vraje, místopředsedy spolku Dostihy Slušovice o. s., pořadatele dostihů ve Slušovicích, označeného jako Oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle § 45 DŘ, poukazujícího na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) a e) DŘ prezidentem JC ČR JUDr. Ing. Jiřím Charvátem, přestupkové řízení ve věci porušení povinnosti zachovávat ve vzájemném styku mezi účastníky dostihového provozu pravidla korektního jednání, k němuž mělo dojít v rámci telefonického rozhovoru dne 16. srpna 2015 dopoledne.
Pořádková komise ve věci vyslechla prezidenta JC ČR JUDr. Ing. Jiřího Charváta a projednala písemné vyjádření Ing. Radka Vraje a Mgr. Zdeňka Karlacha, kteří se z jednání PK omluvili. Ing. Vraj ve svém podnětu uvádí, že Dr. Charvát během jejich telefonického rozhovoru jeho a Mgr. Karlacha označil za kriply, kteří nemají jinou snahu, než pořádat dostihy na závodišti ve Slušovicích z důvodu osobního prospěchu, bez ohledu na zdraví jezdců a koní a že se postará o to, aby dostihy nadále nemohli pořádat. Dr. Charvát ve své výpovědi potvrdil, že v telefonickém rozhovoru Ing. Vrajovi vytýkal vlastní prospěch jako motivaci k pořádání dostihů, nedostatky v zajištění plnění povinností pořadatele i to, že se bude zasazovat o to, aby dostihy za těchto okolností nemohli nadále pořádat. Dr. Charvát připustil, že telefonát byl z jeho strany veden poměrně emotivně, takže používal i silnější výrazy, zpochybnil ale použití slova kripl, které podle svých slov běžně nepoužívá.
Pořádková komise po zvážení všech okolností dospěla k závěru, že Dr. Charvát se svým jednám přestupku proti ustanovení § 45 DŘ, které ukládá účastníkům dostihového provozu zachovávat ve vzájemném styku pravidla korektního jednání, nedopustil a to zejména proto, že z titulu své funkce prezidenta Jockey Clubu ČR je oprávněn od představitelů pořadatelského subjektu vyžadovat plnění jejich povinností a učinil tak, v rámci soukromého telefonického rozhovoru (používání dehonestujících výrazů v jeho rámci se nepodařilo prokázat), nikoli veřejně, následná medializace celého problému je již vlastní iniciativou zástupců pořadatelského subjektu Dostihy Slušovice o. s. (zveřejnění Otevřeného dopisu prezidentovi Jockey Clubu ČR JUDr. Ing. Charvátovi na internetových stránkách).
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 2. září 2015
Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 25.09.2015
Pořádková komise 06/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 06/2015

Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., RNDr. Jan Schulmann, Ing. Lubomír Vrba a Jiří Zlámaný
rozhodla
o změně sankce uložené trenéru Janu Demelemu Dostihovou komisí v dostihu č. 1289 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích (peněžitá sankce ve výši 2 000,- Kč za špatné nasedlání koně) na peněžitou sankci ve výši 15 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci podmíněného odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců se zkušební dobou jeden rok (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 324 DŘ,
a o změně sankce uložené žokeji Jaromíru Šafářovi Dostihovou komisí v dostihu č. 1290 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích (peněžitá sankce ve výši 2 000,- Kč za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu) na sankci odnětí licence na období čtrnácti dnů (§ 427 DŘ) za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg (§ 383 písm. e))
a udělila
žokeji Bayurzhanu Murzabajevovi peněžitou sankci ve 5 000,- Kč (§ 424 DŘ) za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg (§ 383 písm. e)) v dostihu č. 1289 z dostihového dne 15. srpna 2015 ve Slušovicích.

Odůvodnění:
Na základě podnětu Jockey Clubu ČR, podaného dne 17. srpna 2015 pro podezření ze záměrného uvádění nepravdivých informací a úmyslného porušení Dostihového řádu o vážení jezdců, k nimž mělo dojít v rámci dostihového dne 15. srpna 2015 na závodišti ve Slušovicích (podněty doručené JC ČR od p. Milana Olehly a p. Martina Bělky poukazující na podezřelé okolnosti ohledně zjištění rozdílných vah po dostizích č. 7 a 8), zahájila Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ přestupkové řízení s žokejem Bayurzhanem Murzabayevem, trenérem Janem Demelem, žokejem Jaromírem Šafářem a trenérem Zdeňkem Mimrou pro podezření ze spáchání přestupků ve smyslu ustanovení § 409 písm. a), b), m) a p).
Při vážení po doběhu 7. dostihu (Cena Regionální agrární komory Jihočeského kraje pod záštitou Ing. Pavla Dlouhého, předsedy komory za podpory GM Elektronic spol s r.o.) byla u žokeje Bayurzhana Murzabayeva zjištěna váha 63,5 kg, tj. o šest kilogramů nižší váha než při vážení do dostihu. Dostihová komise na základě této skutečnosti diskvalifikovala koně Sharp Brook z doběhu dostihu a trenéru Janu Demelemu udělila peněžitou sankci 2 000,- Kč za špatné nasedlání koně do dostihu.
Pořádková komise v souvislosti s prošetřováním této okolnosti vyslechla člena dostihové komise Milana Olehlu, rozhodčího u váhy Vladislava Kieryka, žokeje Bayurzhana Murzabayeva, trenéra Jana Demeleho, trenéra Františka Holčáka (písemné vyjádření doplněné telefonicky), paní Hanu Bělkovou (písemné vyjádření doplněné telefonicky) a pana Ondřeje Horvátha (majitel – písemné vyjádření doplněné telefonicky).
Z výpovědí žokeje Murzabayeva, trenéra Demeleho a vážného Kieryka vyplývá, že před dostihem se žokej Murzabayev řádně odvážil, následně položil sedlo s příslušenstvím ve vážnici na zem a ukázal trenéru Demelemu, o které sedlo se jedná. Trenér Demele si posléze ve vážnici sedlo vyzvednul, koně Sharp Brook nasedlal, aniž zaznamenal, že u sedla chybí blajdeka.
Při odsedlávání koní po doběhu pojali majitel druhého v cíli El Camina Ondřej Horváth a manželka jeho trenéra Hana Bělková podezření, že se sedlem žokeje Murzabayeva není vše v pořádku a vydali se ho sledovat cestou do vážnice, se stejným podezřením se tam vydal i trenér František Holčák. Ve vážnici Murzabayev podle slov trenéra Holčáka nezamířil přímo na váhu, nýbrž podél hrazení, odhodil sedlo na ležící blajdeku a chtěl si ji přibrat na váhu. Tuto skutečnost však žádný další ze svědků nepotvrdil - pan Horváth ve svém písemném vyjádření uvádí, že viděl pana Holčáka zamezit jezdci položit sedlo na zem, paní Bělková v písemném vyjádření uvádí, že Murzabayev nezamířil vlevo na váhu, nýbrž šel rovně, kde na zemi ležela blajdeka, kterou si chtěl vzít, do telefonu však uvedla, že byla za nějakými lidmi a panem Holčákem, takže co přesně dělal Murzabayev vůbec neviděla. Žokej Murzabayev ohledně situace po dostihu vypověděl, že po odsedlání mu sedlo přišlo příliš lehké, nicméně zamířil k vážnici, aby se odvážil. Dále uvedl, že po jeho vstupu do vážnice byla váha obsazená, před vstupem do prostoru váhy stáli nějací lidé a tak zamířil podél zábradlí ohraničujícího prostor váhy odhodit použitou dečku s číslem do připravených košů a odložit si přilbu. Při odkládání přilby ho podle jeho slov zadržel trenér Holčák a přikázal mu jít se odvážit. Chybějící blajdeka podle jeho slov nebyla v jeho v dosahu, nikde ji neviděl, ani ji nehledal. Pořádková komise po zvážení všech okolností, zejména vzhledem k rozporům ve výpovědích svědků Holčáka, Horvátha, Bělkové – navzájem i mezi vlastním písemným vyjádřením a vysvětlením podaným do telefonu a s přihlédnutím k absenci jakékoli zjevné motivace žokeje Murzabayeva riskovat svoji slibně rozvíjející se kariéru pokusem o podvod s váhou v pro něj nijak výjimečném dostihu dospěla k závěru, že pokus o úmyslné porušení ustanovení DŘ se nepodařilo prokázat. Dostihová komise však podle názoru Pořádkové komise měla jezdce Murzabajeva potrestat sankcí za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg podle ustanovení § 383 písm. e) a proto i vzhledem k okolnostem (velký rozdíl předepsané a skutečně nesené hmotnosti, podíl na vzniku podmínek ke ztrátě blajdeky – předání sedla položením na zem) rozhodla o udělení peněžité sankce ve výši 5 000,- Kč.
Odpovědnost za nasedlání koně Sharp Brook sedlem s odváženým příslušenstvím podle ustanovení § 324 DŘ leží na trenérovi a vzhledem k tomu, že Jan Demele se proti výše popsanému „předání“ sedla nijak neohradil, nese plnou odpovědnost za skutečnost, že koně Sharp Brook do dostihu nasedlal bez blajdeky. Trenér Demele uvedl, že si chybějící blajdeky při zvedání sedla nevšiml a sedlo mu ani nepřipadalo příliš lehké. Ačkoli se trenéru Demelemu v rámci provedených šetření v souvislosti s tímto dostihem nepodařilo prokázat úmysl (žokej Murzabajev výslovně popřel, že by ho trenér Demele naváděl k dodatečnému vyzvednutí blajdeky ve vážnici po doběhu dostihu) sankce udělená trenérovi za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 324 Dostihovou komisí je podle názoru Pořádkové komise vzhledem k závažnosti případu danou obrovským rozdílem zjištěných hmotností (trenér sedlající pro jezdce běžně jezdícího 54 kg extrémní váhu 68 kg si sice nemusí uvědomit rozdíl šesti kilogramů ve váze sedla s příslušenstvím, ale prakticky se mu v tomto výjimečném případě podle názoru Pořádkové komise nemůže stát, aby přehlédl chybějící blajdeku), jakož i dalším dopadům této skutečnosti (diskvalifikace koně, negativní dopad na sázkový provoz, poškození dobrého jména dostihového sportu) velice nízká. Pořádková komise proto rozhodla o změně peněžité sankce udělené Dostihovou komisí na finanční sankci ve výši 15 000 Kč a podmíněnou sankci odnětí licence na půl roku se zkušební dobou jednoho roku.
Při vážení po doběhu 8. dostihu (Cena společnosti GA Energo technik s.r.o.) byla u žokeje Jaromíra Šafáře zjištěna váha 60,5 kg, tj. o tři a půl kilogramu nižší než při vážení do dostihu. Dostihová komise na základě této skutečnosti diskvalifikovala koně Sergej z 3. místa a žokeji Jaromíru Šafářovi udělila sankci 2 000,- Kč za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu.
Pořádková komise v souvislosti s prošetřováním okolností této události vyslechla člena dostihové komise Milana Olehlu, rozhodčího u váhy Vladislava Kieryka, žokeje Jaromíra Šafáře a trenéra Zdeňka Mimru. Na základě jejich výpovědí dospěla Pořádková komise k závěru, že zjištěný váhový rozdíl byl způsoben nedbalostí žokeje Šafáře, který po odvážení do dostihu sedlo ihned nepředal trenéru Mimrovi, nýbrž ho ve vážnici položil na zem ke svým dalším sedlům a při přípravě k předání trenérovi (omotání…) následně zaměnil blajdeku. Trenér Mimra si ve vážnici posléze připravené sedlo s příslušenstvím vyzvedl a koně Sergej nasedlal, aniž měl možnost záměnu blajdek zaregistrovat. Pořádková komise v jednání žokeje Šafáře ani trenéra Mimry neshledala úmysl vedoucí k porušení ustanovení DŘ, avšak nedbalost žokeje Šafáře, která způsobila diskvalifikaci koně, měla negativní dopad do sázkového provozu a v očích veřejnosti poškodila dobré jméno dostihového sportu, by podle názoru Pořádkové komise měla být potrestána přísnější sankcí a Pořádková komise proto v jeho případě rozhodla o změně sankce peněžité sankce ve výši 2 000,- Kč za nižší hmotnost zjištěnou po dostihu o více než 0,5 kg podle ustanovení § 383 písm. e) udělené mu Dostihovou komisí na sankci odnětí licence na dobu čtrnácti dní.Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné. Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.
V Praze, dne 2. září 2015

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 10.09.2015