home page
e-VĚSTNÍK
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 3 / 14 další »»
Rozhodnutí Dostihového soudu 4/2016
Datum a místo: 15.7.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. K. Luftmanová (místopředseda), Ing. P. Viceník, J. Roubíček, T. Hurt

Předmět jednání:
Odvolání majitele dostihové stáje Stanislav Chudáček (Stanislav Chudáček) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 2.7.2016 v Brně, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1186 Cena pořadatele TJ Brno Dvorska, rovina IV. kategorie, 2200 m tak, že na prvním místě dostihu byl klasifikován kůň č. 5 NASK a na druhém místě dostihu byl klasifikován kůň č. 1 MADAM PERCY (IRE) a žokeji Janu Rájovi byla uložena sankce 1.000,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu.

Na základě:
protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, písemné výpovědi jezdců ž. J. Ráji a K. Hlubučkové, písemného vyjádření členů Dostihové komise: předsedy Prof. MVDr. Fr. Tremla, Ing. J. Vaňourka a L. Pokorné, písemného vyjádření svědka I. Köhlera, osobního slyšení odvolatele, předsedy Dostihové komise Prof. MVDr. Fr. Tremla a jezdkyně K. Hlubučkové a fotografií z okamžiku vběhnutí koní do cílové roviny (když video záznam dostihu nebyl pořízen).

Zjistil, že:
odvolání je důvodné,
a rozhodl:

změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 2.7.2016 v Brně a schválit výsledek dostihu tak, jak byl dosažen v cíli dostihu, tj. na prvním místě klasifikovat koně č. 1 MADAM PERCY (IRE) a na druhém místě klasifikovat koně č. 5 NASK a zároveň zrušit sankci 1.000,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu, uloženou žokeji Janu Rájovi.

Pořadí dostihu po rozhodnutí Dostihového soudu zní:
1. MADAM PERCY, 3 ž. Jan Rája
2. NASK, 3 Kateřina Hlubučková

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění:
Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §462 a §465 DŘ. Dostihový soud po podrobném projednání věci, zhodnocení písemných podkladů, výslechu odvolatele, předsedy Dostihové komise i jezdkyně koně č. 5 NASK a po zhlédnutí fotografií ze závěrečné fáze dostihu a jejich projednání s výše jmenovanými vyslechnutými osobami, rozhodl uvedeným výrokem, když dle jeho názoru nedošlo ke křižování v cílové rovině koně č. 5 NASK koněm č. 1 MADAM PERCY (IRE) a nepodařilo se nade vši pochybnost prokázat ani tísnění koně č. 5 NASK koněm č. 1 MADAM PERCY (IRE). Dostihový soud proto také zrušil sankci uloženou ž. J. Rájovi.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 20.07.2016
Rozhodnutí Dostihového soudu 3/2016
Datum a místo: 15.7.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. K. Luftmanová (místopředseda), Ing. P. Viceník, J. Roubíček, T. Hurt

Předmět jednání:
Odvolání trenéra R. Žaluda proti rozhodnutí Pořádkové komise č. 4/2016 ze dne 27.6.2016, kterým byl kůň MARL BORA diskvalifikován z dostihu č. 1137 Cena podporovaná městem Pardubice (steeplechase crosscountry, handicap III. kategorie, 5 letí a starší, 4 200 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. června 2016 na závodišti v Pardubicích, a udělena sankce trenéru R. Žaludovi 500,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené ustanovením § 290, tj. z důvodu nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu. (VČT č. 13/2016).

Na základě:
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 4/2016 a vyjádření odvolatele R. Žaluda

zjistil, že:
(i) odvolání bylo podáno osobou, která k tomu není oprávněna a (ii) odvolání nebylo podáno písemnou formou a podepsáno odvolávajícím se

a rozhodl takto:
odvolání se odmítá

Odůvodnění:
Odvolání bylo podáno za zachované lhůty, avšak osobou, která k tomu není oprávněna, neboť ačkoli trenér R. Žalud uvedl, že jedná za majitele M. Tomáška na základě plné moci, žádné zmocnění, nedoložil. Současně bylo toto odvolání podáno pouze elektronickou poštou (e-mailem z adresy pana R. Žaluda), nikoli písemně a s podpisem oprávněné osoby, a nebyla tedy dodržena ani Dostihovým řádem požadovaná forma odvolání.
Dostihový soud proto na základě § 465 Dostihového řádu odvolání odmítl jako nepřípustné.

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 20.07.2016
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 4/2016
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 429 písm. a) Dostihového řádu (dále jen DŘ) diskvalifikovat koně Marl Bora, narozeného 16. května 2006, majitele stáj Quartis – Zámecký Vrch, trenéra Radka Žaluda z dostihu č. 1137 Cena podporovaná městem Pardubice (steeplechase crosscountry, handicap III. kategorie, 5 letí a starší, 4 200 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. června 2016 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. RENEARD ARGENTÉ, 10
2. TARANT (IRE), 7
3. TALENT, 5
4. GAUNER DANON (GER), 10
Kůň CROSS ICE (IRE), 6 byl zadržen (Z), kůň STEP DANCER, 8 ztratil jezdce (ZN) a kůň MARL BORA, 10 byl diskvalifikován (D - § 428 DŘ).

a uložila:
trenéru Radku Žaludovi peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 500,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené ustanovením § 290, tj. z důvodu nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1137 Cena podporovaná městem Pardubice (steeplechase crosscountry, handicap III. kategorie, 5 letí a starší, 4 200 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. června 2016 na závodišti v Pardubicích na základě podnětu podaného panem Ing. Václavem Lukou, majitelem stáje Luka - Mandak, v souladu s ustanovením § 449 DŘ. Pan Ing. Václav Luka, majitel valacha Renard Argenté, který v tomto dostihu doběhl na druhém místě, podal protest z důvodu, že vítězný valach Marl Bora nesl v dostihu hmotnost 60,0 kg, tj. o jeden kilogram nižší, než odpovídalo propozici dostihu. Pořádková komise tuto skutečnost prověřila a konstatovala, že kůň Marl Bora v předmětném dostihu skutečně nesl nižší hmotnost, než mu ukládala propozice dostihu, neboť pro šestileté a starší byla propozicí stanovena hmotnost hdcp – 5,5 kg, což v případě Marl Bory znamenalo, že měl nést hmotnost 61,0 kg, protože jeho průběžný handicap po předchozím startu 21. května 2016 byl stanoven na 66,5 kg (tj. 66,5 – 5,5 = 61,0). Na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ byl proto kůň Marl Bora rozhodnutím Pořádkové komise diskvalifikován.
Pořádková komise prověřila přihlášku a OSK koně Marl Bora do předmětného dostihu a zjistila, že na panem Žaludem elektronicky podané přihlášce byla uvedena správná váha 61,0 kg, avšak při jejím automatickém zpracování došlo k chybě systému a do databáze byla zanesena hmotnost 60,0 kg. Tuto skutečnost však pan Žalud nerozporoval ani v rámci OSK, kdy systémem chybně uvedenou hmotnost potvrdil a ani později, kdy ji měl objevit při kontrole údajů zveřejněných v Dostihovém programu, kterou mu ukládá § 290 DŘ. Za toto pochybení se PK rozhodla udělit panu Žaludovi peněžitou sankci ve výši 500,- Kč.

Poučení:
Proti rozhodnutí PK o diskvalifikaci koně je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 27. června 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Dostihového soudu 2/2016
Datum a místo: 1.6.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. K. Luftmanová, Ing. P. Viceník,
J. Bartoš

Předmět jednání:
Odvolání majitele dostihové stáje Rabbit Trhový Štěpánov (Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.) a odvolání žokeje Josefa Váni ml. proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 21.5.2016 v Pardubicích, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1090 Velká cena města Pardubic – XXIV. ročník – I. kvalifikace na 126. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou, steeplechase crosscountry (NL) tak, že na druhém místě dostihu byl klasifikován kůň č.1 HEGNUS a na třetím místě dostihu byl klasifikován kůň č. 10 RABBIT WELL (GB) a žokeji Josefu Váňovi ml. byla uložena sankce 2.500,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu (VČT č. 11 /2016).

Na základě:
protokolu o dostihu, dostihové zprávy včetně písemného záznamu o výpovědi jezdců J. Váni ml. a J. Kratochvíla, písemného odvolání obou odvolatelů, osobního slyšení jezdců ž. J. Váni ml. a ž. J. Kratochvíla, shlédnutí videozáznamu dostihu dodaného pořadatelem, shlédnutí videozáznamů dostihu z vysílání České televize (záznam přenosu dostihového dne a pořadu Turf Magazín),

Zjistil, že:
odvolání je důvodné,

a rozhodl:
změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 21.5.2016 v Pardubicích a schválit výsledek dostihu tak, jak byl dosažen v cíli dostihu, tj. na druhém místě klasifikovat koně č. 10 RABBIT WELL (GB) a na třetím místě klasifikovat koně č. 1 HEGNUS a zároveň zrušit sankci 2.500,- Kč za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu, uloženou žokeji Josefu Váňovi ml..

Pořadí dostihu po rozhodnutí dostihového soudu zní:

1. KASIM, 11 ž. Marcel Novák
2. RABBIT WELL, 10 ž. Josef Váňa ml.
3. HEGNUS, 8 ž. Jan Kratochvíl

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění:
Obě odvolání byla podána za zachované lhůty a osobami k tomu oprávněnými ve smyslu §462 a §465 DŘ. Dostihový soud po podrobném projednání věci, výslechu obou zúčastněných jezdců a zhlédnutí veškerých dostupných videozáznamů závěrečné fáze dostihu jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když dle jeho názoru vůbec nedošlo ke křižování v cílové rovině koně č.1 HEGNUS koněm č. 10 RABBIT WELL (GB). Dle názoru DS naopak po zdolání poslední překážky kůň č. 1 HEGNUS opakovaně (2x) křižoval koně č. 10 RABBIT WELL (GB), poté ve finální fázi dostihu došlo ke vzájemnému tísnění koní č. 3 KASIM, č. 10 RABBIT WELL (GB) a č. 1 HEGNUS, avšak toto tísnění nemělo dle DS vliv na výsledek dostihu. Cíle dostihu dosáhli koně č. 3 KASIM a č. 10 RABBIT WELL (GB) o 4 a ¾ délky před koněm č. 1 HEGNUS, který po nalezení volné stopy již nijak nezrychlil. DS proto také nezbylo, než zrušit sankci uloženou ž. J. Váňovi ml.


Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Dostihovéhco soudu 1/2016
Datum a místo: 16.2.2016 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. Ing. K. Luftmanová,
Ing. J. Roubíček, J. Bartoš, T. Hurt

Předmět jednání:
Odvolání trenéra Vladislava Fedorowicze proti rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 3/2016 ze dne 26.1.2016, ve věci pozitivního dopingového nálezu u koně č. 8 POLYANTE (GER) v dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři, s.r.o., dostih amazonek, dne 10.10.2015 v Pardubicích (VČT č. 2/2016).

Na základě:
písemného odvolání, protokolu o dostihu č. 1420, přehledu udělených sankcí JC ČR trenéru V. Fedorowiczovi, vlastního šetření DS, písemného materiálu PK JC ČR

zjistil, že:
odvolání odvolatele je částečně důvodné,

a rozhodl:
změnit rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 3/2016 ze dne 26.1.2016 toliko ohledně výše udělené sankce tak, že trenéru Vladislavu Fedorowiczovi se ukládá peněžitá sankce (§424 DŘ) ve výši 1.000,- Kč. V ostatním zůstává rozhodnutí nedotčeno.

Odůvodnění:
Dostihový soud (dále „DS“) v odvolacím řízení, kterým měl k odvolání odvolatele přezkoumat výše označené rozhodnutí Pořádkové komise (dále jen „PK“), byl vázán rozsahem podaného odvolání, kterým byla napadena toliko výše odvolateli uložené sankce (10.000,- Kč). Přestože DS nepovažoval udělenou sankci za nepřiměřeně přísnou, když v případě pozitivního dopingového nálezu činí horní hranice sankce 100.000,- Kč, rozhodl se tuto sankci snížit na samotné minimum a to z těchto důvodů: Odvolatel je trenérem s dlouholetou praxí (35 sezón), starobním důchodcem, jedná se u něj o první prohřešek proti dopingovým pravidlům a i jeho sankční minulost v posledních deseti letech obsahuje pouze minimální počet přestupků za v podstatě bagatelní provozní přestupky, poslední pak v sezoně 2013. DS souhlasí s vyjádřeným závěrem PK, že s největší pravděpodobností nedošlo k úmyslnému podání zakázané látky za účelem ovlivnění výkonu koně. Vysvětlení odvolatele k přítomnosti zakázané látky bylo podpořeno i vlastním šetřením člena DS (dotazem u dodavatele zmíněného krmiva, jehož odběratelem byl i odvolatel, kterým bylo potvrzeno zpracování máku v rozhodné době). Další úvahou pro rozhodování DS byla i odvolateli uložená povinnost úhrady nákladů spojených s odběrem vzorku, která je ve vztahu k jeho osobě též v podstatné výši (cca 7.000,- Kč).

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 3/2016
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Polyante (GER), nar. 20. dubna 2011, majitele stáj Swiss Fans - Fedorowicz, trenéra Vladislava Fedorowicze z dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. - dostih amazonek (rovina, cena IV. kategorie, 3 letí a starší, 2 900 metrů, 35 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. PAT’S GOLD, 6
2. PLAYSTARABAD, 3
3. CHERRIES, 3
4. CARRY THE GLORY, 3
5. POLONAISE, 4
6. LEDGER, 4
7. VICTORY BOND, 5
8. SWEET RED WINE, 3
9. ARMANNO, 4
10. ALONE, 7
11. PRINCEZNA ARABELA, 4

Kůň POLYANTE (GER), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).
a uložila:
trenéru Vladislavu Fedorowiczovi peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázaných látek v době dostihu v těle koně Polyante (GER),
trenéru Vladislavu Fedorowiczovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 10. října 2015 po doběhu dostihu koni Polyante (GER).

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. – dostih amazonek (rovina, cena IV. kategorie, 3 letí a starší, 2 900 metrů, 35 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Polyante (GER) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 6. listopadu 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201509018 – 2), akceptovala oznámení pana Vladislava Fedorowicze jako majitele koně, kterým se vzdává práva na analýzu tzv. vzorku B, prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 12. ledna 2016, které při jednání konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Vladislava Fedorowicze.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Polyante (GER) po odběhnutí dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. – dostih amazonek dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích prokázána přítomnost zakázané látky morfin. Trenér Vladislav Fedorowicz vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Polyante (GER) nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím morfin, se tato zakázaná látka podle jeho názoru do těla koně dostala prostřednictvím krmiva – v ovsu, kterým koně ve své stáji krmil, byla později (až po pozitivním dopingovém nálezu u Polyante) nalezena semena máku.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látka morfin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Polyante (GER) z doběhu dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři s. r. o. – dostih amazonek dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích diskvalifikovala.
Vzhledem ke skutečnosti, že kůň Polyante (GER) nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím zakázanou látku, s ohledem na fakt, že podle vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR nelze dle dostupných informací možné podat jednoznačnou informaci o původu morfinu v tělních tekutinách testovaného koně a na účinky této zakázané látky (analgetický účinek) a trenérovo vysvětlení, jak se zakázané látky do těla koně dostaly, Pořádková komise dospěla k závěru, že s největší pravděpodobností nedošlo k podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. Ve vztahu k přestupku (ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchanému porušením povinností stanovených výše uvedenými ustanoveními DŘ Pořádková komise u trenéra Vladislava Fedorowicze dovodila zavinění ve formě nedbalosti a proto se rozhodla udělit mu peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Fedorowicz podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku. Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 26. ledna 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 09.07.2016
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 2/2016
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Nikas, nar. 10. ledna 2005, majitele stáj Castor, trenéra Stanislava Popelky z dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, cena kategorie Listed, 6 letí a starší, 6 900 metrů, 5 000 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. RIBELINO (FR), 7
2. ZARIF (IRE), 8
3. UNIVERSE OF GRACIE (GER), 10
4. RABBIT WELL (GB), 9
5. KASIM, 10
6. LORAIN, 8
7. MODENA, 8
8. TEMPLÁŘ, 8
9. PASQUINI ROUGE (FR), 7
10. KLAUS (POL), 10

Kůň NIKAS, 10 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ), koně HIPO JAPE, 9 a ORIX, 8 byli zadržení, koně AL JAZ, 9; AMARAGON 10; NEBRIUS (POL), 7; PARETO, 8; PEINTRE ABSTRAIT (IRE), 9; SHERARDO, 11 a SOKOL (CAN), 8 padli a koně GAUNER DANON (GER), 9 a TER MILL, 9 ztratili jezdce.

a uložila:
trenéru Stanislavu Popelkovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 11. října 2015 po doběhu dostihu koni Nikas.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, cena kategorie Listed, 6 letí a starší, 6 900 metrů, 5 000 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Nikas v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 6. listopadu 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201509018 – 1), s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek B) ze dne 14. ledna 2016 (antidopingová laboratoř LGC Newmarket Road, Fordham –LGC Data Pack, reference No. 804536), prostudovala stanovisko Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 22. ledna 2016, které při jednání konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Stanislava Popelku.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Nikas po odběhnutí dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích prokázána přítomnost zakázaných látek kofein a theobromin. Trenér Stanislav Popelka vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Nikas nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím kofein nebo theobromin, se tyto zakázané látky podle jeho názoru do těla koně dostaly prostřednictvím doplňkového krmiva pro dostihové koně v zátěži Th Dostih zátěž 2015+++ od výrobce Troubecká hospodářská a. s., které koním ve své stáji začal podávat v období zhruba dvou týdnů před inkriminovaným dostihem. Na podporu svého tvrzení trenér Popelka Pořádkové komisi předložil Odborný posudek zbožíznalkyně Ing. Jany Kalinové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sekce zemědělských vstupů – oddělení krmiv (čj. UKZUZ 126333/2015). Z předloženého posudku vyplývá, že ačkoli v deklarovaném surovinovém složení vzorku tohoto krmiva předaného k analýze (zapečetěný vzorek předán k analýze 20. listopadu 2015 za přítomnosti zástupce výrobce) nebyla uvedena žádná surovina, u které by se dal obsah theobrominu a kofeinu předpokládat, analyzovaný vzorek tyto látky obsahoval - v závěru tohoto posudku proto jeho zpracovatelka konstatuje, že posuzovaný vzorek krmiva nevyhovuje deklarovanému složení uvedenému výrobcem tohoto krmiva, čímž mohl být odběratel tohoto krmiva uveden v omyl.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), respektive podmíněně zakázané látky (písm. aaa) v části Zakázané látky) v množství přesahujícím stanovenou prahovou hodnotu, u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že kofein patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek a i u theobrominu byla u koně Nikas překročena povolená prahová hodnota (detekováno bylo 2,89 µg/ml moči, zatímco prahová hodnota je v tomto případě stanovena na 2,00 µg/ml moči), Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Nikas z doběhu dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích diskvalifikovala.
Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR ve svém Stanovisku k pozitivnímu nálezu kofeinu a theobrominu v tělních tekutinách koní Nikas a Čáriray konstatuje, že s ohledem výsledky různých farmakologických studií je možné předpokládat, že zjištěná přítomnost kofeinu a theobrominu i s ohledem na zjištěné množství theobrominu v tělních tekutinách obou koní, nemohla ovlivnit jejich výkon, přičemž v daných případech a se znalostí dostupných informací, lze za možný zdroj obou látek označit kontaminaci prostředím, resp. podání kontaminovaného krmiva. Vzhledem ke skutečnosti, že domněnku podání kontaminovaného krmiva podporuje i závěr trenérem Popelkou předloženého Odborného posud z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, dospěla Pořádková komise k závěru, že nedošlo k úmyslnému podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.
Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem ke konkrétním okolnostem případu pana Popelky, zejména skutečnosti, kdy dlouhodobě spolehlivý dodavatel krmiva trenérovi dodá doplňkové krmivo, jehož faktické složení neodpovídá složení výrobcem deklarovanému (což potvrzuje odborný posudek ÚKZÚZ), nelze u trenéra Popelky podle názoru Pořádkové komise dovodit zavinění za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení, obzvláště nenasvědčuje-li nic tomu, že je něco v nepořádku. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavce 5 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku, české znění publikováno ve VČT č. 9/2015), který stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že k přítomnosti látky došlo mimo jeho vliv a kontrolu, rozhodla trenéru Popelkovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 26. ledna 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 28.01.2016
Rozhodnutí Pořádkové komise č. 1/2016
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, Ing. Lubomír Vrba, Jiří Zlámaný

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Čáriray, nar. 4. dubna 2007, majitele Sectori Ševčík - Vlachovice, trenéra Stanislava Popelky z dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt, s. r. o. (proutky, cena kategorie NL, 5 letí a starší, 4 100 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. ADIUTANT (POL), 6
2. MENY BAY (IRE), 5
3. ANGE GUARDIAN (GER), 7
4. SORGENIO, 5
5. MAKLER (POL), 9

Kůň ČÁRIRAY, 8 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ), koně VENI VIDI VICI, 6 a SARAS (FR), 5 byli zadrženi.

a uložila:
trenéru Stanislavu Popelkovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 10. října 2015 po doběhu dostihu koni Čáriray.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt s. r. o. (proutky, cena kategorie NL, 5 letí a starší, 4 100 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Čáriray v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 6. listopadu 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201509018 – 3), s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek B) ze dne 14. ledna 2016 (antidopingová laboratoř LGC Newmarket Road, Fordham –LGC Data Pack, reference No. 804537), prostudovala stanovisko Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 22. ledna 2016, které při jednání konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Stanislava Popelku.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Čáriray po odběhnutí dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt s. r. o. dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích prokázána přítomnost zakázaných látek kofein a theobromin. Trenér Stanislav Popelka vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Čáriray nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím kofein nebo theobromin, se tyto zakázané látky podle jeho názoru do těla koně dostaly prostřednictvím doplňkového krmiva pro dostihové koně v zátěži Th Dostih zátěž 2015+++ od výrobce Troubecká hospodářská a. s., které koním ve své stáji začal podávat v období zhruba dvou týdnů před inkriminovaným dostihem. Na podporu svého tvrzení trenér Popelka Pořádkové komisi předložil Odborný posudek zbožíznalkyně Ing. Jany Kalinové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sekce zemědělských vstupů – oddělení krmiv (čj. UKZUZ 126333/2015). Z předloženého posudku vyplývá, že ačkoli v deklarovaném surovinovém složení vzorku tohoto krmiva předaného k analýze (zapečetěný vzorek předán k analýze 20. listopadu 2015 za přítomnosti zástupce výrobce) nebyla uvedena žádná surovina, u které by se dal obsah theobrominu a kofeinu předpokládat, analyzovaný vzorek tyto látky obsahoval - v závěru tohoto posudku proto jeho zpracovatelka konstatuje, že posuzovaný vzorek krmiva nevyhovuje deklarovanému složení uvedenému výrobcem tohoto krmiva, čímž mohl být odběratel tohoto krmiva uveden v omyl.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), respektive podmíněně zakázané látky (písm. aaa) v části Zakázané látky) v množství přesahujícím stanovenou prahovou hodnotu, u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že kofein patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek a i u theobrominu byla u koně Čáriray překročena povolená prahová hodnota (detekováno bylo 6,66 µg/ml moči, zatímco prahová hodnota je v tomto případě stanovena na 2,00 µg/ml moči), Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Čáriray z doběhu dostihu č. 1418 Křišťálový pohár podporovaný společností Bohemia Sekt, s. r. o. dne 10. října 2015 na závodišti v Pardubicích diskvalifikovala.
Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR ve svém Stanovisku k pozitivnímu nálezu kofeinu a theobrominu v tělních tekutinách koní Nikas a Čáriray konstatuje, že s ohledem výsledky různých farmakologických studií je možné předpokládat, že zjištěná přítomnost kofeinu a theobrominu i s ohledem na zjištěné množství theobrominu v tělních tekutinách obou koní, nemohla ovlivnit jejich výkon, přičemž v daných případech a se znalostí dostupných informací, lze za možný zdroj obou látek označit kontaminaci prostředím, resp. podání kontaminovaného krmiva. Vzhledem ke skutečnosti, že domněnku podání kontaminovaného krmiva podporuje i závěr trenérem Popelkou předloženého Odborného posud z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, dospěla Pořádková komise k závěru, že nedošlo k úmyslnému podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.
Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem ke konkrétním okolnostem případu pana Popelky, zejména skutečnosti, kdy dlouhodobě spolehlivý dodavatel krmiva trenérovi dodá doplňkové krmivo, jehož faktické složení neodpovídá složení výrobcem deklarovanému (což potvrzuje odborný posudek ÚKZÚZ) nelze u trenéra Popelky podle názoru Pořádkové komise dovodit zavinění za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení, obzvláště nenasvědčuje-li nic tomu, že je něco v nepořádku. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavce 5 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku, české znění publikováno ve VČT č. 9/2015), který stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že k přítomnosti látky došlo mimo jeho vliv a kontrolu, rozhodla trenéru Popelkovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 26. ledna 2016

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 28.01.2016
Pořádková komise 13/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 13/2015

Pořádková komise ve složení :

Mgr. Otakar Nový, Ing. Soňa Froňková Ph.D., PhDr. Tomáš Krůta, Ferdinand Minařík, RNDr. Jan Schulmann

rozhodla:
na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ diskvalifikovat koně Laurian, narozeného 20. května 2009, majitele stáj Antonín Šimera, trenéra MVDr. Čestmíra Olehly z dostihu č. 1447 Cena podporovaná společností SK – EKO Pardubice, s. r. o. (proutky, cena IV. kategorie, 4 letí a starší, 3 200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2015 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. CHEEKY CHAPPIE (IRE), 4
2. THE IRON MAIDEN (GB), 6
3. MAKLER (POL), 9
4. RABBIT MOTIVMAN (GB), 5
5. STRIKE (GER), 5
6. OKRINEK (IRE), 4
7. SÍGR, 5

Koně ANATOL ARTIST (GER), 5 a HOLIN ONE, 6 byli zadrženi (Z), kůň ELEN (FR), 5 ztratil jezdce (ZN) a kůň LAURIAN, 6 byl diskvalifikován (D - § 428 DŘ).

a uložila:
trenéru MVDr. Čestmíru Olehlovi peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 1 000.- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 290 a 323 DŘ, tj. z důvodu omylu při stanovení hmotnosti a nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1447 Cena podporovaná společností SK – EKO Pardubice, s. r. o. (proutky, cena IV. kategorie, 4 letí a starší, 3 200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2015 na závodišti v Pardubicích na základě podnětu podaného panem Jiřím Posadem, majitelem stáje Monte Negro, v souladu s ustanovením § 449 DŘ a na základě podnětu Dostihové komise obsaženém v dostihové zprávě ze dne 24. října 2015 (DK byla na nesprávnou hmotnost u koně Laurian upozorněna až po schválení výsledku příslušného dostihu). Pan Jiří Posad, majitel hřebce Cheeky Chappie (IRE), který v tomto dostihu doběhl na druhém místě, podal protest z důvodu, že vítězný valach Laurian nesl v dostihu nižší hmotnost než odpovídalo propozici dostihu. Na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ byl proto kůň Laurian rozhodnutím Pořádkové komise diskvalifikován.
Pořádková komise prověřila přihlášku a OSK koně Laurian do předmětného dostihu a zjistila, že na přihlášce má uvedenou správnou váhu 68,5 kg, zatímco na OSK má váhu 66,5 kg. PK dospěla k závěru, že k chybě došlo pravděpodobně v důsledku překlepu při zadávání elektronického OSK, jehož se dopustil oznamovatel, kterým byl v tomto případě trenér MVDr. Čestmír Olehla. Vzhledem k tomu, že svoji chybu Dr. Olehla mohl a měl objevit při kontrole údajů zveřejněných v Dostihovém programu, kterou mu ukládá § 290 DŘ (a následně ji v souladu s ustanovením § 323 DŘ i napravit), PK rozhodla o udělení peněžité sankce ve výší 1 000,- Kč.

Poučení:
Proti rozhodnutí PK o diskvalifikaci koně je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvoláním do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 10. listopadu 2015

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 23.11.2015
Pořádková komise 12/2015
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 12/2015

Pořádková komise ve složení :
Mgr. Otakar Nový, JUDr. Jana Fialová, Ing. Jiří Fechtner, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík, RNDr. Jan Schulmann, Ing. Lubomír Vrba

rozhodla:
na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Sky Arrow (FR), nar. 11. dubna 2011, majitele Stáj Polouček, trenéra Josefa Vymazala z dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy (rovina, handicap III. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě.
V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. TROPICAL BOND, 4
2. STINGER (GER*), 7
3. ROYAL KINGDOM (GER), 4
4. STEP STAR, 4
5. RHEEDIA, 3
6. LUSK, 3
7. FUR COAT (FR), 5
8. YONAS ART (IRE), 4
9. BLACK STARLIGHT (GB), 4
10. NEE L’AMOUR (GER), 5
11. SPLASH, 3
Kůň SKY ARROW (FR), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:
trenéru Josefu Vymazalovi sankci odnětí trenérské licence na deset měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázaných látek v době dostihu v těle koně Sky Arrow (FR) a za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. a) a b), kterého se dopustil porušením povinností stanovených v ustanovení §§ 123 – 125, když na své tréninkové listině vedl koně na jehož přípravě se nepodílel,
trenéru Josefu Vymazalovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 29. srpna 2015 po doběhu dostihu koni Sky Arrow (FR)

a

koni Sky Arrow (Fr) sankci zákazu startu v dostizích (distancování dostihového koně - § 431 DŘ) po dobu deseti měsíců.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy (rovina, handicap III. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Sky Arrow (FR) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 5. října 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201507806 – 1), akceptovala oznámení majitele koně pana Ivo Poloučka, kterým se vzdává práva na analýzu tzv. vzorku B, prostudovala vyjádření předsedy Antidopingové komise JC ČR MVDr. Ivo Strausse a vyslechla trenéra Josefa Vymazala, který předložil svůj medikační deník.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Sky Arrow (FR) po odběhnutí dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě prokázána přítomnost zakázaných látek furosemide a clenbuterol. Trenér Josef Vymazal vypověděl, že neví, jakým způsobem se zakázané látky do těla koně dostaly, neboť trenérem tohoto koně je pouze fiktivně, přičemž ve skutečnosti ho připravuje majitel Ivo Polouček, využívající k tréninku dráhu pana Vymazala.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látky furosemide i clenbuterol patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Sky Arrow (FR) z doběhu dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě diskvalifikovala.
Vzhledem ke skutečnosti, že podle záznamů v medikačním deníku kůň Sky Arrow (FR) nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím některou z nalezených zakázaných látek, s ohledem na účinky obou látek (clenbuterol – mj. rozšíření průdušek; furosemid – mj. snižuje krvácení do dýchacích cest), absenci vysvětlení jak se zakázané látky do těla koně dostaly a majitelovo vzdání se analýzy vzorku B, Pořádková komise dospěla k závěru, že s největší pravděpodobností došlo k podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. S ohledem na výše citovaná ustanovení DŘ se Pořádková komise rozhodla udělit trenéru Josefu Vymazalovi sankci odnětí trenérské licence na deset měsíců (§ 427), přičemž při určení výše sankce zohlednila i související přestupek s uvedením koně Sky Arrow (FR) na jeho tréninkové listině, ačkoli ho fakticky netrénoval.
Vzhledem ke skutečnosti, že pan Vymazal se na přípravě koně Sky Arrow fakticky nepodílel a tím, kdo koni zakázané látky za účelem ovlivnění jeho výkonu podal, je podle názoru Pořádkové komise s největší pravděpodobností někdo jiný, rozhodla Pořádková komise z důvodu zabránění podvodům (zkreslení výkonnostních ukazatelů koní, ochrana důvěryhodnosti sázkového provozu) a ochrany koně před neetickým týráním (dopování škodlivými látkami) o distancování koně Sky Arrow (FR), s tím, že se nesmí po dobu deseti měsíců účastnit dostihů (§ 431 DŘ).

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 25. října 2015

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 04.11.2015