home page
e-VĚSTNÍK
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 2 / 16 další »»
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 6/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Bridport (IRE), nar. 11. března 2015, majitele stáj Jakub Myška - Myšková, trenérky Štěpánky Myškové z dostihu č. 1055 Velká cena Vodafone & Českých lídrů – 14. Memoriál J. Maška (rovina, cena I. kategorie, 4 letí a starší, 1 400 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 28. dubna 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. RED PERSIAN (IRE), 4
2. TROPICAL BOND, 8
3. NOBLE CLIFFS (FR), 5
4. MASTER OF GOLD (FR), 8
5. LEXCEED (GER), 8
6. CELINE MY HEART (GB), 6
7. BENIDICTION (IRE), 5
8. FACTS AND FIGURES (IRE), 6
9. RABBIT HAVANA (GB), 4
10. LET FIRE (FR), 4
11. EFILY(FR), 6
12. ANITSCHKA (IRE), 6
Kůň BRIDPORT (IRE), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenérce Štěpánce Myškové peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustila porušení povinností stanovených ustanoveními § 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v době dostihu v těle koně Bridport (IRE),

trenérce Štěpánce Myškové na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 28. dubna 2019 po doběhu dostihu koni Bridport (IRE).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1055 Velká cena Vodafone & Českých lídrů – 14. Memoriál J. Maška (rovina, cena I. kategorie, 4 letí a starší, 1 400 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 28. dubna 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Bridport (IRE) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 22. května 2019 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201807072), který telefonicky konzultovala s předsedou Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenérku Myškovou, která se vzdala práva na provedení analýzy tzv. vzorku B, v rámci jednání, jemuž byla osobně přítomna.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Bridport (IRE) po odběhnutí dostihu č. 1055 Velká cena Vodafone & Českých lídrů – 14. Memoriál J. Maška (rovina, cena I. kategorie, 4 letí a starší, 1 400 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 28. dubna 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázaných látek morfin a oripavin.

Trenérka Štěpánka Myšková se jednání pořádkové komise zúčastnila společně se svým manželem žokejem Jaroslavem Myškou, který v jejich tréninkovém středisku působí v roli asistenta. Trenérka Myšková vypověděla, že vzhledem ke skutečnosti, že koni Bridport (IRE) nebyla v období několika měsíců před startem v dostihu, po kterém měl pozitivní dopingový nález, podávána žádná medikace (což doložila předložením medikačního deníku) se zakázané látky morfin a oripavin podle jejího názoru do těla koně dostaly prostřednictvím granulované krmné směsi pro koně Energys Extra, kterou trenérka Myšková doplňuje standardní krmnou dávku. Výrobcem tohoto krmiva je společnost De Heus a. s. (IČ 25321498), která s Pořádkovou komisí Jockey Clubu ČR při zjišťování okolností pozitivního nálezu zakázaných látek u koně Bridport (IRE) spolupracovala a poskytla jí osvědčení o analýze vzorku č. D22552-22 provedené francouzskou laboratoří Laboratoire de Courses Hippiques (LCH) ze dne 20. května 2019, ze kterého vyplývá, že v testovaném vzorku byla zjištěna přítomnost zakázaných látek morfin, tebain (jehož hlavním metabolitem je oripavin) a kodein. Pořádková komise si od zástupce společnosti De Heus a. s. MVDr. Martina Mahdala vyžádala další doklady za účelem potvrzení, že analyzovaný vzorek pochází ze stejné šarže krmiva, která tvořila předmět dodávky do tréninkové centrály paní Myškové. Dr. Mahdal Pořádkové komisi poskytl kopii dodacího listu a výpis z firemní databáze, ze které vyplývá, že analyzovaný vzorek pochází ze stejné šarže krmiva (545909), kterou pan Myška převzal 26. března 2019. Na dotaz Pořádkové komise proč manželé Myškovi odebírali krmivo od firmy De Heus, a. s. i přes to, že již v roce 2018 byl po startu ve francouzském Wissembourgu (21. května 2018) svěřenec trenérky Myškové Taste of Rock (FR) pozitivně testován na přítomnost zakázaných látek morfin a oripavin, přičemž zdrojem těchto látek bylo právě kontaminované krmivo dodávané společností De Heus, a. s., pan Myška odpověděl, že s touto firmou spolupracuje dlouhodobě a kromě uvedeného incidentu s krmivem byli spokojeni. Dále uvedl, že po zjištěném pozitivním nálezu krmení krmnou směsí Energys Extra pozastavili a obnovili ho až v tomto roce, poté, co byli ze strany společnosti De Heus, a. s. ujištěni (obecně prostřednictvím zaslaného sdělení ze dne 7. ledna 2019, které PK předložil) i při telefonickém rozhovoru), že zdroj kontaminace se podařilo nalézt a z výroby krmných směsí vyloučit. Pan Myška uvedl, že podle sdělení firmy De Heus, a. s., byla nově vyrobená krmiva otestována a výsledky přítomnost zakázaných látek neprokázaly, s tím, že testování bude pokračovat i do budoucna. Toto potvrzuje i vyjádření společnosti De Heus a. s. k nálezu morfinu v moči koně Bridport za dne 27. května 2019, ve kterém se uvádí, že výskyt zakázaných látek v šarži krmiva, která tvořila předmět dodávky panu Myškovi, zaznamenali v rámci interního monitoringu, avšak tuto informaci získali až 22. května 2019 a tudíž nemohli pana Myšku o výskytu zakázaných látek včas informovat.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že morfin a oripavin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Bridport (IRE) z doběhu dostihu č. 1055 Velká cena Vodafone & Českých lídrů – 14. Memoriál J. Maška (rovina, cena I. kategorie, 4 letí a starší, 1 400 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 28. dubna 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.

Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně. V případě paní Myškové bylo sice prokázáno, že zdrojem přítomnosti zakázaných látek morfin a oripavin bylo krmivo, avšak vzhledem ke skutečnosti, že v jejím případě se jedná již o druhý problém se stejným dodavatelem, jehož krmivo bylo navíc zdrojem nálezu zakázaných látek (zejm. morfinu) opakovaně v několika dalších případech, se Pořádková komise rozhodla udělit trenérce Myškové peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč, a to především proto, že by u trenéra, který s dodavatelem získal takto negativní zkušenosti, předpokládala větší opatrnost při dalším odběru krmiva a přijetí účinnějších opatření, aby se podobná situace neopakovala, například nespolehnout se jen na interní monitoring dodavatele, ale vyžadovat předložení negativního výsledeku otestování dané šarže krmiva na přítomnost zakázaných látek při jeho dodání. Dále má trenérka Myšková podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojených s odběrem, dopravou a analýzou příslušného vzorku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 12. června 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 21.06.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 5/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ diskvalifikovat koně Alexandr (IRE), narozeného 27. února 2013, majitele Stáje Těchov, trenéra Vladimíra Vinklárka z dostihu č. 1063 Cena společnosti Conseq (rovina, cena III. kategorie, 4 letí a starší, 1 700 metrů, 45 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 1. května 2019 na závodišti v Lysé nad Labem.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. LUSINDA (GB), 4
2. ČAMILLA, 6
3. MALQ (FR), 12
4. STORMICO, 8
5. WICKER STONE (IRE), 8
6. NAEX (IRE), 4
7. MO MY DREAM (FR), 4
8. PALE MARTINI (GER), 6

Kůň ALEXANDR (IRE), 6 byl diskvalifikován (D - § 428 DŘ).

a uložila:

oznamovateli koně Alexandr (IRE) jako startujícího, tj. majitelce Stáje Těrchov paní Svobodové peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 1 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinností stanovených ustanoveními § 290 a § 323 DŘ, tj. z důvodu omylu při stanovení hmotnosti a nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu.

Odůvodnění:

Pořádková komise na základě podnětu Jockey Clubu ČR zahájila řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1063 Cena společnosti Conseq (rovina, cena III. kategorie, 4 letí a starší, 1 700 metrů, 45 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 1. května 2019 na závodišti v Lysé nad Labem z důvodu, že vítězný valach Alexandr (IRE) nesl v dostihu nižší hmotnost, než odpovídalo propozici dostihu. Na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ byl proto kůň Alexandr (IRE) rozhodnutím Pořádkové komise diskvalifikován.

Pořádková komise prověřila oznámení koně Alexander (IRE) do předmětného dostihu a zjistila, že na OSK (kůň byl dohlašován do otevřeného dostihu) má uvedenou nesprávnou váhu 59,5 kg, ačkoli podle propozice dostihu by měl nést 62,0 kg. PK dospěla k závěru, že došlo k chybě při výpočtu hmotnostního zatížení, které kůň v dostihu ponese – v propozici dostihu č. 1063 byla stanovena základní hmotnost 57,0 kg, k níž bylo nutné přičíst dvakrát 2,5 kg za každou jednotlivou cenu 20 250,- Kč získanou v období od 1. května 2018 (tj. v případě Alexandra ceny za vítězství v dostizích dosažených 30. září 2018 – 30 000,- Kč a 13. dubna 2019 – 22 500,- Kč) a zároveň dalších 2,5 kg za každých 60 000,- Kč celkového zisku dosaženého v období od 1. května 2018 (v případě Alexandra celkem 74 700,- Kč), tj. celkem 7,5 kg, z čehož vyplývá celková hmotnost 64,5 kg. Od takto stanovené hmotnosti měla být odečtena úleva jezdce Daniela Vyhnálka pro rovinové dostihy, tj. 2,5 kg, čímž by došlo ke stanovení konečného hmotnostního zatížení pro koně Alexander (IRE) v předmětném dostihu ve výši 62,0 kg. Vzhledem k tomu, že svoji chybu paní Svobodová neobjevila ani při kontrole údajů zveřejněných v Dostihovém programu, kterou jí ukládá § 290 DŘ (a následně ji mohla v souladu s ustanovením § 323 DŘ i napravit), PK rozhodla o udělení peněžité sankce ve výší 1 000,- Kč.

Poučení:

Proti rozhodnutí PK o diskvalifikaci koně je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

Podle ustanovení § 463 DŘ odvolání není přípustné, pokud se kůň, jehož majitel se odvolal, zúčastnil dalšího dostihu, aniž by nesl přídavek dle ustanovení § 464 DŘ, druhý odstavec, který stanoví, že až do rozhodnutí Dostihového soudu nese každý kůň, jemuž může tímto rozhodnutím vzniknout nebo zaniknout nárok na vítězství nebo umístění, všechny penality, úlevy a další omezení, které z vítězství nebo z umístění vyplývají.

V Praze, dne 7. května 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 14.05.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 4/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila:

trenérce Martině Růžičkové sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a e) DŘ, kterého se dopustila porušením povinností stanovených ustanoveními § 45 a § 46 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu Rady Jockey Clubu ČR obsaženém v bodě 12. Zápisu z jednání Rady Jockey Clubu ČR dne 12. října 2018 poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) a e) DŘ trenérkou dostihových koní paní Martinou Růžičkovou, přestupkové řízení ve věci korektnosti a pravdivosti informací zveřejněných v rozhovoru publikovaném na portálu www.idnes.cz pod titulkem „Vzali mi koně. Úspěch se neodpouští, říká dostihová trenérka Růžičková“ dne 5. října 2018.

Pořádková komise se detailně seznámila s rozhovorem pana Tomáše Macka s trenérkou Martinou Růžičkovou publikovaným pod titulkem „Vzali mi koně. Úspěch se neodpouští, říká dostihová trenérka Růžičková“ publikovaným na portálu www.idnes.cz dne 5. října 2018, požádala o vyjádření paní Ing, Kateřinu Duškovou, majitelku stáje Orling, která byla v článku několikrát zmiňována a vyslechla trenérku Martinu Růžičkovou.

Trenérka Růžičková v rozhovoru s Tomášem Mackem ze svého pohledu popisuje okolnosti rozchodu se svými největšími majiteli – stájí Orling, s jejímiž koňmi dosáhla řady úspěchů. V této souvislosti uvádí několik kontroverzních tvrzení, např. „Navzdory úspěchům nám majitelé začali do práce stále více mluvit. A bohužel se začalo stávat normálním i to, že když nějakému koni něco bylo, než by ho nechali léčit, tak se uspal.“ nebo „Když měl jeden náš kůň úlomky v karpálních kloubech, což se při dostihu stane, pokud se o něco bouchne, nebo případně i z jiných důvodů, tak nás paní majitelka nařkla, že jsme ho vzali kovovou tyčí přes nohy.“

Paní Kateřina Dušková ve vyjádření za majitele stáje Orling uvedla mimo jiné, že „žádný majitel ani veterinář nemůže koně utratit jen tak, že je nepohodlný. Musejí k tomu být vážné zdravotní důvody a negativní prognóza. Je ovšem pravda, že někteří majitelé koní, ať již ve slepé naději či z nedostatku odvahy nechají koně se špatnou prognózou žít a ještě jej darují do dobrých rukou. To proto, aby se koníček měl dobře. A co kůň? A co nový majitel? Ne, tuto faleš opravdu nevyznáváme. Respektujeme Zákon 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, kdy za týrání se podle § 4 d) považuje vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení. To je zákonné, soucitné a milosrdné. Všechno ostatní lze považovat za týrání koně dle výše uvedeného zákona.“ Ve svém vyjádření popisuje stanovení diagnózy a uvádí stanoviska veterinářů doporučujících utracení některých koní. Na závěr svého vyjádření pro Pořádkovou komisi paní Dušková uvádí, že vyjádření paní Růžičkové na idnes.cz a MF Dnes považuje „za hrubě nekorektní, nesportovní a neprofesionální a ve svých důsledcích poškozující dobré jméno naší firmy, celého turfu, Jockey Clubu ČR, majitelů obecně a konkrétně nás majitelů stájí Orling a BoKa seniors, případně dalších majitelů, kteří si jen vzali své koně.“

Pořádková komise trenérku Růžičkovou vyslechla, přičemž se zajímala o to, zda její výroky uvedené v publikovaném textu rozhovoru jsou autentické a nezkreslené. Paní Růžičková autenticitu uvedených vyjádření potvrdila a uvedla, že za vším, co je v článku uvedeno, si stojí. Pořádková komise ji proto vyzvala, aby svá tvrzení uvedená v článku doložila. Paní Růžičková nabídla zaslání e-mailové komunikace, která v článku uvedená tvrzení potvrdí. Z e-mailů, které paní Růžičková Pořádkové komisi poskytla, však nic takového nevyplynulo.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že u trenérky Růžičkové došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a e) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti zachovávat ve vzájemném styku mezi jednotlivými účastníky dostihového provozu pravidla korektního jednání stanovených v ustanovení § 45 a § 46 DŘ tím, že v rozhovoru s panem Tomášem Mackem v souvislosti se stájí Orling uváděla skutečnosti, jejichž pravdivost není schopna doložit a které jsou způsobilé poškodit dobré jméno nejenom firmy Orling, ale i celého turfu obecně. Podle názoru Pořádkové komise se ze strany paní Růžičkové jedná o neadekvátní reakci na těžkou životní situaci, do které se po odchodu drtivé většiny koní ze svého tréninkového střediska dostala, a na ztrátu koní, o něž řadu let každodenně pečovala. Pořádková komise je dále toho názoru, že samotný dopad medializace celé kauzy a průběh řízení před Pořádkovou komisí jsou pro trenérku Růžičkovou dostatečným ponaučením pro to, aby příště svá vyjádření volila obezřetněji a proto se rozhodla uložit trenérce Růžičkové sankci výstrahu (§ 423).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uložené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 22. února 2019

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 11.03.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 3/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Orssio (FR), nar. 15. března 2014, majitele stáj Hrubý, trenéra Jaroslava Drlíka z dostihu č. 1426 Říjnový handicap (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 21. října 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. OCARA (GER), 6
2. BLACK BARD (IRE), 3
3. TROP, 9
4. IWNIANKA (POL), 6
5. CELINE MY HEART (GB), 5
6. SHEIKH YERBOUTI, 6
7. VALMONT OHNE, 6
8. LIKE A TRINITY (GB), 4
9. MANOLLA, 5
10. RIVERTON, 4
11. PRIVATE RYAN, 5

Kůň ORSSIO (FR), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Jaroslavu Drlíkovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 21. října 2018 po doběhu dostihu koni Orssio (FR).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1426 Říjnový handicap (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 21. října 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Orssio (FR) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 8. listopadu 2018 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201807072), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 28. listopadu 2018, stejně jako písemné vyjádření trenéra Jaroslava Drlíka, ve kterém se vzdal práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a trenéra Drlíka v rámci jednání, kterému byl osobně přítomen, vyslechla.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Orssio (FR) po odběhnutí dostihu č. 1426 Říjnový handicap (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 21. října 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázané látky morfin.

Trenér Jaroslav Drlík vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Orssio (FR) byl v období cca tří měsíců před startem v dostihu, po kterém měl pozitivní dopingový nález, zdravotně zcela v pořádku a bez jakékoli medikace, se zakázaná látka morfin podle jeho názoru do těla koně dostala prostřednictvím granulované krmné směsi pro koně Energys Extra, kterou trenér Drlík doplňuje standardní krmnou dávku. Výrobcem tohoto krmiva je společnost De Heus a. s. (IČ 25321498), která Jockey Clubu ČR poskytla Protokol o zkouškách vzorku č. 1285/2018/KBR od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – Národní referenční laboratoře ze dne 20. září 2018, ze kterého vyplývá, že v testovaném vzorku krmné směsi pro koně Energys Extra byla zjištěna přítomnost zakázané látky morfin. Pořádková komise si od zástupce společnosti De Heus a. s. MVDr. Martina Mahdala vyžádala další doklady za účelem potvrzení, že analyzovaný vzorek pochází ze stejné šarže krmiva, která tvořila předmět dodávky trenéru Drlíkovi. Dr. Mahdal Pořádkové komisi poskytl kopii dodacího listu a výpis z firemní databáze ze které vyplývá, že analyzovaný vzorek pochází ze stejné šarže krmiva (540713), která byla trenéru Drlíkovi dodána koncem měsíce srpna. Pořádková komise se pozastavila nad skutečností, že ačkoli zástupci společnosti De Heus a. s. o přítomnosti zakázané látky v této šarži krmiva věděli minimálně od konce září, trenéra Drlíka o této skutečnosti do 21. října neinformovali. Dr. Mahdal ve svém vyjádření uvedl, že pana Drlíka se o možnosti výskytu morfinu v krmivu snažili informovat ode dne 27. 9. 2018 a to telefonicky na telefonním čísle, ze kterého pan Drlík vždy komunikoval, nicméně pan Drlík nikdy hovor nepřijal a jiné spojení na něj neměli. Trenér Drlík na dotaz Pořádkové komise uvedl, že žádných nepřijatých hovorů si není vědom a e-mail nepoužívá.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že morfin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Orssio (FR) z doběhu dostihu č. 1426 Říjnový handicap (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 21. října 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.

Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem k okolnostem případu pana Drlíka, kdy byla prokázána přítomnost zakázané látky morfin v krmivu z produkce renomovaného dodavatele, nelze u trenéra Drlíka podle názoru Pořádkové komise dovodit odpovědnost za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení. Pořádková komise by v tomto případě předpokládala i větší aktivitu dodavatele krmiva, který je o přítomnosti zakázané látky informován a když se mu nedaří trenéra kontaktovat telefonicky, nepokusí se například o osobní návštěvu (k té dle sdělení trenéra Drlíka došlo až po zveřejnění informace o pozitivním dopingovém nálezu). Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavců 5 a 7 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku, české znění publikováno ve VČT č. 7/2018), které stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že učinil veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vystavení koní, kteří jsou v jeho péči, zakázaným látkám v rozporu s pravidly příslušné dostihové autority a rozhodla trenéru Drlíkovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 11. ledna 2018

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.01.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 2/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Jenny Walker (IRE), nar. 17. května 2014, majitele Stáj Arenzo, trenéra Bc. René Vinklárka z dostihu č. 1377 Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 30. září 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. CANDLE IN THE WIND, 6
2. LYSYANARGENT (FR), 4
3. LABOND, 7
4. LA LAGION, 8
5. RABBIT CRAFTSMAN, 3
6. WARSPITE (IRE), 3
7. LAKAR, 8
8. PRINCESS VIKTORIA (IRE), 4

Kůň JENNY WALKER (IRE), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Bc. René Vinklárkovi peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v době dostihu v těle koně Jenny Walker (IRE),

trenéru Bc. René Vinklárkovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 30. září 2018 po doběhu dostihu koni Jenny Walker (IRE).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1377 Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 30. září 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Jenny Walker (IRE) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 31. října 2018 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201806852), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 13. prosince 2018, stejně jako písemné vyjádření trenéra Bc. René Vinklárka, který se vzdal práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a z jednání Pořádkové komise se z pracovních důvodů omluvil.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Jenny Walker (IRE) po odběhnutí dostihu č. 1377 Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 30. září 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázané látky flunixin.

Trenér Bc. René Vinklárek ve svém vyjádření uvedl, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků získávaných výkonem povolání trenéra dostihových koní, již několik let trénuje spíše externě, tj. ve stáji se nezdržuje každý den. Dále uvedl, že ani on, ani personál stáje, si neumí vysvětlit pozitivní dopingový test klisny Jenny Walker (IRE). Jedinou možností, která podle něj přichází v úvahu, je ta, že v té době se po operaci léčila klisna, která byla ustájena ve vedlejším boxu. Této klisně byl po zákroku podáván lék s účinnou látkou flunixin v tabletách, protože si preparát nenechá aplikovat injekčně. Krmení na odpoledne se ve stáji připravuje již v poledních hodinách a pak se jen nakrmí předem připravené dávky. Je tedy možné, že personál stáje připravené kbelíky s krmením pomíchal. Tuto domněnku trenér Vinklárek podpořil přeložením medikačního deníku, ve kterém je u klisny Cool Baby (GB) záznam o léčbě flunixinem s datem 21. září 2018. Pořádková komise příslušný záznam v medikačním deníku konzultovala s předsedou Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR MVDr. Ivo Straussem, který konstatoval, že z tohoto záznamu nijak nevyplývá, že by klisně flunixin měl být podáván v tabletách, nikoli injekcí.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látka flunixin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Jenny Walker (IRE) z doběhu dostihu č. 1377 Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 30. září 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. S ohledem na skutečnost, že klisna Jenny Walker (IRE) nebyla léčena žádným přípravkem obsahujícím zjištěnou zakázanou látku, vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR a fakt, že trenér Vinklárek na svou obhajobu neuvedl žádnou skutečnost, která by ho zbavovala odpovědnosti za nález zakázané látky, ani neprokázal úplné splnění všech výše citovaných povinností uložených mu v této souvislosti ustanovením § 296 DŘ, dospěla Pořádková komise k závěru, že trenér Bc. René Vinklárek se dopustil přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchanému porušením povinností stanovených ustanoveními § 1, § 292 a § 296 DŘ. S přihlédnutím k jeho dosavadní bezúhonnosti se Pořádková komise rozhodla udělit mu za tento přestupek peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Vinklárek podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 11. ledna 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.01.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 1/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

rozhodla:

ponechat doběh dostihu č. 1324 Cena města Pardubic – Euro Equus – IV. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, kategorie NL, 5 letí a starší, 5 800 metrů, 300 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 8. září 2018 na závodišti v Pardubicích v podobě jaké byl dosažen na dráze a schválen Dostihovou komisí, neboť v rámci analýzy tzv. vzorku B odebraného po doběhu dostihu u koně Vicody (FR) se nepodařilo prokázat přítomnost zakázané látky testosteron, která byla indikována v rámci analýzy tzv. vzorku A.

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1324 Cena města Pardubic – Euro Equus – IV. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, kategorie NL, 5 letí a starší, 5 800 metrů, 300 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 8. září 2018 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Vicody (FR) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 5. listopadu 2018 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201806918) a s vyjádřením paní Katell Himeur z francouzské laboratoře GIE Laboratoire des Courses Hippiques ve Verrières le Buisson, kde trenér koně Vicody (FR) Stanislav Popelka požadoval provést analýzu tzv. vzorku B.

Zatímco analýza tzv. vzorku A v německé laboratoři Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie indikovala přítomnost zakázané látky testosteron v množství přesahujícím stanovenou prahovou hodnotu pro valachy, francouzská laboratoř GIE Laboratoire des Courses Hippiques ve Verrières le Buisson oznámila, že analýzu tzv. vzorku B není možné provést, protože doručený vzorek byl hemolyzován.

Vzhledem ke skutečnosti, že analýzou tzv. vzorku B nebylo možné prokázat přítomnost zakázané látky, Pořádková komise konstatovala, že přítomnost zakázané látky v tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech u koně Vicody (FR) v době dostihu nelze mít za prokázanou. Z tohoto důvodu se rozhodla protest proti výsledku dostihu č. 1324 Cena města Pardubic – Euro Equus – IV. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, kategorie NL, 5 letí a starší, 5 800 metrů, 300 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 8. září 2018 na závodišti v Pardubicích zamítnout a potvrdit jeho doběh v podobě dosažené na dráze.

S ohledem na skutečnost, že kůň Vicody (FR) musel být po následujícím startu 14. října 2018 kvůli zranění utracen, není možné nechat ho vyšetřit s ohledem na možnost zjištění přirozené příčiny zvýšené hladiny testosteronu.

Náklady spojené s odběrem dopingového vzorku, jeho dopravou a analýzou (§ 299 DŘ) v tomto případě nese Jockey Club ČR, neboť ve vzorku se nepodařilo prokázat přítomnost zakázané látky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 11. ledna 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.01.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 7/2018
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila

trenéru Zdeno Koplíkovi sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a § 411 písm. a) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené ustanoveními § 45 a § 166 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ trenérem dostihových koní panem Zdeno Koplíkem, přestupkové řízení ve věci zadržování průkazů koní Speed Machine (IRE) a Opinion Maker (IRE) poté, co byli majitelem Walterem Stadlerem (stáj Walter) převezeni z tréninkové centrály pana Koplíka do tréninku Ing. Ivany Pejškové.

Pořádková komise se seznámila s dopisem pana Waltera Stadlera ze dne 11. října 2018 adresovaným Jockey Clubu ČR, který byl označen jako „Žádost o vyžádání případně vystavení duplikátu průkazů pro koně stáje Walter a vydání modrobílého dresu Stáje Walter“ a vyslechla trenéra Zdeno Koplíka, který se jednání zúčastnil v doprovodu svého právního zástupce JUDr. Petra Floriana (ČAK 07557).

Pan Stadler ve svém dopise uvedl, že při převozu koní Speed Machine (IRE) a Opinion Maker (IRE), kterých je majitelem, do jiné tréninkové centrály mu trenér Koplík odmítl vydat jejich průkazy, navzdory tomu, že řádně plnil své závazky. Trenér Koplík potvrdil, že průkazy zadržel a jako důvod uvedl, že se má jednat o důkaz při případném soudním sporu s panem Stadlerem o zaplacení dlužných částek z kupní ceny koně a za trénink. Pořádková komise trenéru Koplíkovi vysvětlila, že svým jednáním porušuje nejen ustanovení Dostihového řádu, který v ustanovení § 166 uvádí, že průkaz koně musí doprovázet koně při všech jeho přemístěních, ale i analogické ustanovení § 23 odst. 4 písm. c) zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Trenér Koplík požádal o lhůtu k pokusu o smírné vyřešení problému s panem Stadlerem, Pořádková komise jeho žádosti vyhověla a jako nejzazší termín pro odevzdání průkazů na sekretariát Jockey Clubu ČR stanovila datum 14. prosince 2018. Trenér Koplík ve stanoveném termínu průkazy na sekretariátu Jockey Clubu skutečně odevzdal.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že u trenéra Koplíka došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené v § 166 tím, že koně při přesunu do jiné tréninkové centrály nevybavil příslušnými průkazy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o první případ tohoto druhu, který Pořádková komise řešila, a trenér Koplík splnil lhůtu stanovenou pro odevzdání průkazů, rozhodla se Pořádková komise trenéru Koplíkovi uložit sankci výstrahu (§ 423). Současně Pořádková komise upozorňuje všechny trenéry a majitele, že zadržování průkazů není vhodným způsobem řešení vzájemných sporů a vyzývá je, aby věnovali zvýšenou pozornost formě smluvního zajištění vzájemných vztahů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedených sankcí (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 14. prosince 2018

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.01.2019
Rozhodnutí Dostihového soudu - 4/2018
Datum a místo: 15. 10. 2018

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, MVDr. Fr. Horák sdělil své stanovisko telefonicky

Předmět jednání: Odvolání jezdce Jana Ráji proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 7.10.2018, v dostihu č. 1395 „16. MEMORIÁL HARRYHO PETRLÍKA“ na závodišti v Praze, kterým mu byla uložena sankce 2500 Kč a odnětí licence na 2 dostihové dny (tj. 20.10. a 21.10.2018) za nadměrné použití bičíku.

Na základě: Videozáznamu z dostihu č. 1395 „16. MEMORIÁL HARRYHO PETRLÍKA“

Dostihový soud zjistil, že odvolání není důvodné

a výše uvedené rozhodnutí Dostihové komise potvrdil s tím, že vzhledem k odkladnému účinku odvolání, dojde k odnětí jezdecké licence na dostihové dny 28.10. a 3.11.2018

Složená záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se nevrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a je tedy přípustné.

V § 1 DŘ je stanoveno, že „

„Správné použití bičíku zahrnuje:

a) ukázání bičíku koni předtím, než je bičíku použito, a to od úrovně těla jezdce směrem dopředu k hlavě koně, jakékoliv ukázání bičíku od úrovně těla jezdce směrem dozadu k zádi koně je pro účely Dostihového řádu automaticky považováno za úder koně bičíkem bez ohledu na to, zda k úderu koně skutečně došlo,“

a dále

„f) omezení úderů bičíkem na nezbytné minimum, pokud v průběhu celého dostihu počet úderů bičíkem (s výjimkou pobídek bičíkem, kdy ruka jezdce drží bičík v „bekhendové“ pozici a obě ruce současně drží i otěže) v dostihu pro 2leté koně a v dostihu pro nestartovavší koně překročí počet 4, v ostatních rovinových dostizích překročí počet 6 …, je dostihová komise povinna přešetřit správnost použití bičíku a oprávněna přijmout opatření proti jezdci dostihového koně i v případě, že ostatní pravidla správného použití bičíku byla dodržena, výjimku z tohoto pravidla může činit přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení ….“

V § 1 DŘ je dále stanoveno, že:

„Jako nesprávné (zakázané – viz § 316 DŘ) použití bičíku se posuzuje:

ad c) nadměrné použití bičíku“,

přičemž „jako nadměrné použití bičíku se dále posuzují zejména (mimo jiné) údery bičíkem ….„opakované tak krátce po sobě, že kůň na předchozí údery nemohl reagovat (častěji jak jednou za tři cvalové skoky)“.

Z videozáznamu je jasně patrné, že jezdec Rája použil bičík k úderům poprvé v 1. minutě a 20. vteřině záznamu a poté ještě v 1. minutě a 22., 27., 29., 33., 38., 42. a 44. vteřině záznamu, tedy k více než 6 úderům. Nad to, minimálně jednou tak učinil dříve, než mohl kůň na předchozí údery reagovat, tedy dříve než po třech cvalových skocích.

Nelze tedy než konstatovat, že k nadměrnému použití bičíku v daném případě došlo, a rozhodnutí Dostihové komise potvrdit.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 18.10.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 6/2018
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila

jezdkyni Daně Bořánkové sankci odnětí jezdecké licence (§ 427 DŘ) na dva dostihové dny (tj. 28. října 2018 a 3. listopadu 2018) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti stanovené § 361 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu sekretariátu Jockey Clubu ČR poukazujícího na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) Dostihového řádu (dále jen DŘ) v souvislosti s výkonem jezdkyně Dany Bořánkové a koně Merella (SWI) v dostihu č. 1339 Cena Zlínského kraje konaného dne 15. září 2018 na závodišti ve Slušovicích přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise prostudovala videozáznam z dostihu č.1339 Cena Zlínského kraje a telefonicky vyslechla jezdkyni Danu Bořánkovou, trenérku Helenu Vocáskovou, asistenta trenérky Heleny Vocáskové Františka Vocáska a předsedu dostihové komise jmenované pro dostihový den 15. září 2018 ve Slušovicích MVDr. Františka Horáka.

Klisna Merella (SWI) v sedle s jezdkyní Danou Bořánkovou dne 15. září 2018 na závodišti ve Slušovicích startovala v dostihu č. 1339 Cena Zlínského kraje. Z videozáznamu dostihu je patrné následující: Do dostihu odstartovalo pět koní, Merella (SWI) byla od startu vzadu pole a její odstup na vedoucí koně se postupně zvětšoval. Celý dostih absolvovala zhruba v páté stopě a to i v době, kdy už v její blízkosti nebyl žádný ze soupeřů. Z projevu její jezdkyně po celou dobu dostihu (kdy byla v záběru kamer) nebyla patrná žádná snaha o zlepšení její pozice.

Trenérka Helena Vocásková uvedla, že na dostihovém dni 15. září 2018 ve Slušovicích nebyla osobně přítomna a odkázala Pořádkovou komisi na svého asistenta pana Františka Vocáska, který ji při tomto dostihovém dni zastupoval. Pan František Vocásek vypověděl, že byl z výkonu klisny Merella (SWI) zklamán, neboť podle jeho názoru byla na dostih výborně připravená a očekával boj o vítězství, k výkonu jezdkyně Bořánkové poznamenal, že byl podle jeho názoru ovlivněn zraněním ve startovních boxech. Jezdkyně Bořánková vypověděla, že před startem dostihu ji klisna ve startovacích boxech přimáčkla ke stěně boxu, přičemž jí poranila kotník, což mělo negativní vliv na její výkon v dostihu – v jeho průběhu dokonce uvažovala o tom, že klisnu zastaví. Na dotaz, zda po doběhu vyhledala lékařské ošetření, odpověděla, že nikoli, protože si myslela, že to bude dobré. Ošetření u svého praktického lékaře vyhledala až v pondělí 17. září, když se situace podle jejích slov nelepšila, což doložila dekurzem z tohoto vyšetření zaslaným prostřednictvím faxu – z předloženého potvrzení však explicitně nevyplývá, zda k uváděnému zranění ve skutečnosti vůbec došlo. Předseda dostihové komise z dostihového dne 15. září 2018 ve Slušovicích MVDr. František Horák uvedl, že dostihová komise se výkonem koně Merella (SWI) po doběhu dostihu zabývala a předvedený výkon si její členové vysvětlili nezkušeností jezdkyně – do dostihového protokolu však dostihová komise tuto skutečnost nezaznamenala.

Pořádková komise na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že u jezdkyně Bořánkové došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 361 DŘ, jež stanoví, že každý jezdec dostihového koně v jakémkoli dostihu má povinnost snažit se dosáhnout se svým koněm regulérním způsobem vítězství nebo co nejlepšího umístění. Z projevu jezdkyně Bořánkové v dostihu není dle videozáznamu snaha o dosažení co nejlepšího umístění podle názoru Pořádkové komise vůbec patrná, pokud příčinou této situace bylo tvrzené zranění, měla koně z důvodu ochrany zdraví vlastního i ostatních účastníků dostihu zastavit. Velice zarážející je z pohledu Pořádkové komise i skutečnost, že po doběhu dostihu se svým zraněním nevyhledala lékařské ošetření. Vzhledem k okolnostem případu a dosavadní jezdecké kariéře jezdkyně Bořánkové (v rámci dostihového 26. srpna 2017 na závodišti v Mostě byla potrestána sankcí odnětí jezdecké licence na dva dostihové dny za nedostatečné vyjetí koně Samanda Mandura, umístěného na 5. místě, v cílové rovině) se Pořádková komise rozhodla uložit jí sankci odnětí licence na dva dostihové dny (i vzhledem k tomu, že od výše citovaného prohřešku již uplynulo více než jeden rok). Pořádková komise dále apeluje na členy dostihových komisí, aby věnovali zvýšenou pozornost změnám formy koní a nestandardním výkonům jezdců, požadovali vysvětlení a svá zjištění zaznamenávali do dostihových protokolů, resp. dostihových zpráv.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na délku uložené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 9. října 2018

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 18.10.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 5/2018
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D. a Ferdinand Minařík

uložila

jezdci Pavlu Složilovi mladšímu peněžitou sankci ve výši 500,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a písm. e), kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 45 DŘ a povinnost omluvy manželům Kučerovým za jeho nekorektní jednání a její zveřejnění ve Věstníku českého turfu

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu nazvaného „Stížnost na jezdce Pavla Složila ml.“ adresovaného Pořádkové komisi od manželů Karla a Veroniky Kučerových, pořadatelů dostihů na závodišti v Netolicích, poukazujícím na možné porušení ustanovení Dostihového řádu (dále jen DŘ) jezdcem Pavlem Složilem ml., kterého se měl dopustit hrubým a arogantním jednáním při vyžadovaní vjezdu na dráhu závodiště v Netolicích při dostihovém dnu 1. září 2018, přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se podrobně seznámila s textem „Stížnosti na jezdce Pavla Složila ml.“ od manželů Kučerových a telefonicky vyslechla jezdce Pavla Složila mladšího.

Manželé Kučerovi ve svém podání podrobně popisují situaci, při níž si jezdec Pavel Složil mladší pokoušel vynutit vjezd na dráhu závodiště v Netolicích, Pavel Složil mladší na přímý dotaz Pořádkové komise uznal, že se při tomto jednání s manželi Kučerovými choval hrubě a nekorektně.

Pořádková komise na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že u jezdce Pavla Složila mladšího došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a písm. e) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 45 DŘ, jež stanoví, že účastníci dostihového provozu mají ve vzájemném styku povinnost zachovávat pravidla korektního jednání. Za toto provinění Pořádková komise udělila jezdci Pavlu Složilovi mladšímu peněžitou sankci ve výši 500,- Kč a zároveň mu uložila povinnost omluvy manželům Kučerovým za jeho nekorektní jednání a jejího publikování ve Věstníku českého turfu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 20. září 2018

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 01.10.2018