home page
e-VĚSTNÍK
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 2 / 15 další »»
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 7/2018
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila

trenéru Zdeno Koplíkovi sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a § 411 písm. a) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené ustanoveními § 45 a § 166 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ trenérem dostihových koní panem Zdeno Koplíkem, přestupkové řízení ve věci zadržování průkazů koní Speed Machine (IRE) a Opinion Maker (IRE) poté, co byli majitelem Walterem Stadlerem (stáj Walter) převezeni z tréninkové centrály pana Koplíka do tréninku Ing. Ivany Pejškové.

Pořádková komise se seznámila s dopisem pana Waltera Stadlera ze dne 11. října 2018 adresovaným Jockey Clubu ČR, který byl označen jako „Žádost o vyžádání případně vystavení duplikátu průkazů pro koně stáje Walter a vydání modrobílého dresu Stáje Walter“ a vyslechla trenéra Zdeno Koplíka, který se jednání zúčastnil v doprovodu svého právního zástupce JUDr. Petra Floriana (ČAK 07557).

Pan Stadler ve svém dopise uvedl, že při převozu koní Speed Machine (IRE) a Opinion Maker (IRE), kterých je majitelem, do jiné tréninkové centrály mu trenér Koplík odmítl vydat jejich průkazy, navzdory tomu, že řádně plnil své závazky. Trenér Koplík potvrdil, že průkazy zadržel a jako důvod uvedl, že se má jednat o důkaz při případném soudním sporu s panem Stadlerem o zaplacení dlužných částek z kupní ceny koně a za trénink. Pořádková komise trenéru Koplíkovi vysvětlila, že svým jednáním porušuje nejen ustanovení Dostihového řádu, který v ustanovení § 166 uvádí, že průkaz koně musí doprovázet koně při všech jeho přemístěních, ale i analogické ustanovení § 23 odst. 4 písm. c) zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Trenér Koplík požádal o lhůtu k pokusu o smírné vyřešení problému s panem Stadlerem, Pořádková komise jeho žádosti vyhověla a jako nejzazší termín pro odevzdání průkazů na sekretariát Jockey Clubu ČR stanovila datum 14. prosince 2018. Trenér Koplík ve stanoveném termínu průkazy na sekretariátu Jockey Clubu skutečně odevzdal.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že u trenéra Koplíka došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené v § 166 tím, že koně při přesunu do jiné tréninkové centrály nevybavil příslušnými průkazy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o první případ tohoto druhu, který Pořádková komise řešila, a trenér Koplík splnil lhůtu stanovenou pro odevzdání průkazů, rozhodla se Pořádková komise trenéru Koplíkovi uložit sankci výstrahu (§ 423). Současně Pořádková komise upozorňuje všechny trenéry a majitele, že zadržování průkazů není vhodným způsobem řešení vzájemných sporů a vyzývá je, aby věnovali zvýšenou pozornost formě smluvního zajištění vzájemných vztahů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedených sankcí (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 14. prosince 2018

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.01.2019
Rozhodnutí Dostihového soudu - 4/2018
Datum a místo: 15. 10. 2018

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, MVDr. Fr. Horák sdělil své stanovisko telefonicky

Předmět jednání: Odvolání jezdce Jana Ráji proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 7.10.2018, v dostihu č. 1395 „16. MEMORIÁL HARRYHO PETRLÍKA“ na závodišti v Praze, kterým mu byla uložena sankce 2500 Kč a odnětí licence na 2 dostihové dny (tj. 20.10. a 21.10.2018) za nadměrné použití bičíku.

Na základě: Videozáznamu z dostihu č. 1395 „16. MEMORIÁL HARRYHO PETRLÍKA“

Dostihový soud zjistil, že odvolání není důvodné

a výše uvedené rozhodnutí Dostihové komise potvrdil s tím, že vzhledem k odkladnému účinku odvolání, dojde k odnětí jezdecké licence na dostihové dny 28.10. a 3.11.2018

Složená záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se nevrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a je tedy přípustné.

V § 1 DŘ je stanoveno, že „

„Správné použití bičíku zahrnuje:

a) ukázání bičíku koni předtím, než je bičíku použito, a to od úrovně těla jezdce směrem dopředu k hlavě koně, jakékoliv ukázání bičíku od úrovně těla jezdce směrem dozadu k zádi koně je pro účely Dostihového řádu automaticky považováno za úder koně bičíkem bez ohledu na to, zda k úderu koně skutečně došlo,“

a dále

„f) omezení úderů bičíkem na nezbytné minimum, pokud v průběhu celého dostihu počet úderů bičíkem (s výjimkou pobídek bičíkem, kdy ruka jezdce drží bičík v „bekhendové“ pozici a obě ruce současně drží i otěže) v dostihu pro 2leté koně a v dostihu pro nestartovavší koně překročí počet 4, v ostatních rovinových dostizích překročí počet 6 …, je dostihová komise povinna přešetřit správnost použití bičíku a oprávněna přijmout opatření proti jezdci dostihového koně i v případě, že ostatní pravidla správného použití bičíku byla dodržena, výjimku z tohoto pravidla může činit přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení ….“

V § 1 DŘ je dále stanoveno, že:

„Jako nesprávné (zakázané – viz § 316 DŘ) použití bičíku se posuzuje:

ad c) nadměrné použití bičíku“,

přičemž „jako nadměrné použití bičíku se dále posuzují zejména (mimo jiné) údery bičíkem ….„opakované tak krátce po sobě, že kůň na předchozí údery nemohl reagovat (častěji jak jednou za tři cvalové skoky)“.

Z videozáznamu je jasně patrné, že jezdec Rája použil bičík k úderům poprvé v 1. minutě a 20. vteřině záznamu a poté ještě v 1. minutě a 22., 27., 29., 33., 38., 42. a 44. vteřině záznamu, tedy k více než 6 úderům. Nad to, minimálně jednou tak učinil dříve, než mohl kůň na předchozí údery reagovat, tedy dříve než po třech cvalových skocích.

Nelze tedy než konstatovat, že k nadměrnému použití bičíku v daném případě došlo, a rozhodnutí Dostihové komise potvrdit.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 18.10.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 6/2018
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila

jezdkyni Daně Bořánkové sankci odnětí jezdecké licence (§ 427 DŘ) na dva dostihové dny (tj. 28. října 2018 a 3. listopadu 2018) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti stanovené § 361 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu sekretariátu Jockey Clubu ČR poukazujícího na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) Dostihového řádu (dále jen DŘ) v souvislosti s výkonem jezdkyně Dany Bořánkové a koně Merella (SWI) v dostihu č. 1339 Cena Zlínského kraje konaného dne 15. září 2018 na závodišti ve Slušovicích přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise prostudovala videozáznam z dostihu č.1339 Cena Zlínského kraje a telefonicky vyslechla jezdkyni Danu Bořánkovou, trenérku Helenu Vocáskovou, asistenta trenérky Heleny Vocáskové Františka Vocáska a předsedu dostihové komise jmenované pro dostihový den 15. září 2018 ve Slušovicích MVDr. Františka Horáka.

Klisna Merella (SWI) v sedle s jezdkyní Danou Bořánkovou dne 15. září 2018 na závodišti ve Slušovicích startovala v dostihu č. 1339 Cena Zlínského kraje. Z videozáznamu dostihu je patrné následující: Do dostihu odstartovalo pět koní, Merella (SWI) byla od startu vzadu pole a její odstup na vedoucí koně se postupně zvětšoval. Celý dostih absolvovala zhruba v páté stopě a to i v době, kdy už v její blízkosti nebyl žádný ze soupeřů. Z projevu její jezdkyně po celou dobu dostihu (kdy byla v záběru kamer) nebyla patrná žádná snaha o zlepšení její pozice.

Trenérka Helena Vocásková uvedla, že na dostihovém dni 15. září 2018 ve Slušovicích nebyla osobně přítomna a odkázala Pořádkovou komisi na svého asistenta pana Františka Vocáska, který ji při tomto dostihovém dni zastupoval. Pan František Vocásek vypověděl, že byl z výkonu klisny Merella (SWI) zklamán, neboť podle jeho názoru byla na dostih výborně připravená a očekával boj o vítězství, k výkonu jezdkyně Bořánkové poznamenal, že byl podle jeho názoru ovlivněn zraněním ve startovních boxech. Jezdkyně Bořánková vypověděla, že před startem dostihu ji klisna ve startovacích boxech přimáčkla ke stěně boxu, přičemž jí poranila kotník, což mělo negativní vliv na její výkon v dostihu – v jeho průběhu dokonce uvažovala o tom, že klisnu zastaví. Na dotaz, zda po doběhu vyhledala lékařské ošetření, odpověděla, že nikoli, protože si myslela, že to bude dobré. Ošetření u svého praktického lékaře vyhledala až v pondělí 17. září, když se situace podle jejích slov nelepšila, což doložila dekurzem z tohoto vyšetření zaslaným prostřednictvím faxu – z předloženého potvrzení však explicitně nevyplývá, zda k uváděnému zranění ve skutečnosti vůbec došlo. Předseda dostihové komise z dostihového dne 15. září 2018 ve Slušovicích MVDr. František Horák uvedl, že dostihová komise se výkonem koně Merella (SWI) po doběhu dostihu zabývala a předvedený výkon si její členové vysvětlili nezkušeností jezdkyně – do dostihového protokolu však dostihová komise tuto skutečnost nezaznamenala.

Pořádková komise na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že u jezdkyně Bořánkové došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 361 DŘ, jež stanoví, že každý jezdec dostihového koně v jakémkoli dostihu má povinnost snažit se dosáhnout se svým koněm regulérním způsobem vítězství nebo co nejlepšího umístění. Z projevu jezdkyně Bořánkové v dostihu není dle videozáznamu snaha o dosažení co nejlepšího umístění podle názoru Pořádkové komise vůbec patrná, pokud příčinou této situace bylo tvrzené zranění, měla koně z důvodu ochrany zdraví vlastního i ostatních účastníků dostihu zastavit. Velice zarážející je z pohledu Pořádkové komise i skutečnost, že po doběhu dostihu se svým zraněním nevyhledala lékařské ošetření. Vzhledem k okolnostem případu a dosavadní jezdecké kariéře jezdkyně Bořánkové (v rámci dostihového 26. srpna 2017 na závodišti v Mostě byla potrestána sankcí odnětí jezdecké licence na dva dostihové dny za nedostatečné vyjetí koně Samanda Mandura, umístěného na 5. místě, v cílové rovině) se Pořádková komise rozhodla uložit jí sankci odnětí licence na dva dostihové dny (i vzhledem k tomu, že od výše citovaného prohřešku již uplynulo více než jeden rok). Pořádková komise dále apeluje na členy dostihových komisí, aby věnovali zvýšenou pozornost změnám formy koní a nestandardním výkonům jezdců, požadovali vysvětlení a svá zjištění zaznamenávali do dostihových protokolů, resp. dostihových zpráv.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na délku uložené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 9. října 2018

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 18.10.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 5/2018
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D. a Ferdinand Minařík

uložila

jezdci Pavlu Složilovi mladšímu peněžitou sankci ve výši 500,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a písm. e), kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 45 DŘ a povinnost omluvy manželům Kučerovým za jeho nekorektní jednání a její zveřejnění ve Věstníku českého turfu

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu nazvaného „Stížnost na jezdce Pavla Složila ml.“ adresovaného Pořádkové komisi od manželů Karla a Veroniky Kučerových, pořadatelů dostihů na závodišti v Netolicích, poukazujícím na možné porušení ustanovení Dostihového řádu (dále jen DŘ) jezdcem Pavlem Složilem ml., kterého se měl dopustit hrubým a arogantním jednáním při vyžadovaní vjezdu na dráhu závodiště v Netolicích při dostihovém dnu 1. září 2018, přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se podrobně seznámila s textem „Stížnosti na jezdce Pavla Složila ml.“ od manželů Kučerových a telefonicky vyslechla jezdce Pavla Složila mladšího.

Manželé Kučerovi ve svém podání podrobně popisují situaci, při níž si jezdec Pavel Složil mladší pokoušel vynutit vjezd na dráhu závodiště v Netolicích, Pavel Složil mladší na přímý dotaz Pořádkové komise uznal, že se při tomto jednání s manželi Kučerovými choval hrubě a nekorektně.

Pořádková komise na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že u jezdce Pavla Složila mladšího došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a písm. e) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 45 DŘ, jež stanoví, že účastníci dostihového provozu mají ve vzájemném styku povinnost zachovávat pravidla korektního jednání. Za toto provinění Pořádková komise udělila jezdci Pavlu Složilovi mladšímu peněžitou sankci ve výši 500,- Kč a zároveň mu uložila povinnost omluvy manželům Kučerovým za jeho nekorektní jednání a jejího publikování ve Věstníku českého turfu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 20. září 2018

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 01.10.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 4/2018
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Like a Trinity (GB), nar. 6. května 2014, majitele stáj Březina Legacy Buršice, trenéra Ing. Ladislava Březiny z dostihu č. 1265 Memoriál Ing. Jiřího Chaloupky s podporou SČADJ dostih Fegentri – amatérky (dostih amatérů, rovina, cena IV. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 40 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 5. srpna 2018 na závodišti v Karlových Varech – Dvorech.
V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. ROLALIZA, 3
2. IWNIANKA (POL), 6
3. RUMPL CIMPR CAMPR (GB), 5
4. GOOD SIGN (FR), 4
5. LUSK, 6
6. DERNIERA (IRE), 3
7. MAKFIA (GB), 3
8. EMA RAL, 3
9. MARILYN DANCER, 5

Kůň LIKE A TRINITY (GB), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Ing. Ladislavu Březinovi peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v době dostihu v těle koně Like a Trinity (GB),

trenéru Ing. Ladislavu Březinovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 5. srpna 2018 po doběhu dostihu koni Like a Trinity (GB).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1265 Memoriál Ing. Jiří Chaloupky s podporou SČADJ dostih FEGENTRI - amatérky (dostih amatérů, rovina, handicap IV. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 40 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 5. srpna 2018 na závodišti v Karlových Varech – Dvorech z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Like a Trinity (GB) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 23. srpna 2018 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201805459), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 4. září 2018, které při jednání telefonicky konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem, stejně jako písemné vyjádření trenéra Ing. Ladislava Březiny, ve kterém se vzdal práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a trenéra Březinu v rámci jednání, kterému byl osobně přítomen, vyslechla.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Like a Trinity (GB) po odběhnutí dostihu č. 1265 Memoriál Ing. Jiří Chaloupky s podporou SČADJ dostih FEGENTRI - amatérky (dostih amatérů, rovina, handicap IV. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 40 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 5. srpna 2018 na závodišti v Karlových Varech – Dvorech prokázána přítomnost zakázané látky dexamethason.

Trenér Ing. Ladislav Březina vypověděl, že z jeho strany k podání žádného přípravku obsahujícího zakázanou látku dexamethason klisně Like a Trinity (GB) nedošlo. Přítomnost této látky v odebraném vzorku si neumí vysvětlit, neboť jediným lékem, který byl této klisně od chvíle, kdy ji 6. března 2018 zakoupil, podán, byl přípravek na odčervení Panacur. Žádné jiné léčbě se Like a Trinity (GB) podle jeho slov nepodrobila, vyloučil i možnost, že by se kontaminovala v domovské stáji, neboť přípravky obsahující uvedenou látku nebyly použity u žádného z tam ustájených koní. Tyto skutečnosti trenér Březina doložil předložením medikačního deníku a čestného prohlášení MVDr. Lucie Vladařové, která koně v tréninkovém středisku pana Březiny v Buršicích ošetřuje. Trenér Březina dále uvedl, že nepoužívá ani žádné povolené preparáty (potravinové doplňky) a s ohledem na fakt, že veškeré záležitosti související s tréninkem, ošetřováním a krmením svých koní si zajišťuje sám, respektive s pomocí rodiny, vyloučil možnost podání zakázané látky, případně kontaminace klisny touto cestou. Vzhledem ke skutečnosti, že na dostihy své koně přepravuje vlastním přepravníkem (kterým žádné jiné koně nepřepravuje), jako jedinou možnost, jak se zakázaná látka mohla do těla klisny dostat, vidí kontaminaci na závodišti, například olíznutím boxu (klisna Like a Trinity (GB) podle něj trpí zlozvykem vše olizovat). Na otázku, zda byla klisna na závodišti v průběhu dostihového dne pod dohledem, uvedl, že ano, byly u ní děti ze stáje, avšak nemůže vyloučit, že na chvíli neodběhly třeba se podívat na dostih.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látka dexamethason patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Like a Trinity (GB) z doběhu dostihu č. 1265 Memoriál Ing. Jiří Chaloupky s podporou SČADJ dostih FEGENTRI - amatérky (dostih amatérů, rovina, handicap IV. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 40 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 5. srpna 2018 na závodišti v Karlových Varech – Dvorech diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. S ohledem na skutečnost, že klisna Like a Trinity (GB) nebyla léčena žádným přípravkem obsahujícím zjištěnou zakázanou látku, vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR a jejího předsedy MVDr. Ivo Strausse, z něhož vyplývá, že možnost náhodné kontaminace z prostředí je u uměle syntetizovaného dexamethasonu velice málo pravděpodobná a fakt, že trenér Březina na svou obhajobu neuvedl žádnou skutečnost, která by ho zbavovala odpovědnosti za nález zakázané látky, ani neprokázal úplné splnění všech výše citovaných povinností uložených mu v této souvislosti ustanovením § 296 DŘ, dospěla Pořádková komise k závěru, že trenér Ing. Ladislav Březina se dopustil přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchanému porušením povinností stanovených ustanoveními § 1, § 292 a § 296 DŘ. S přihlédnutím k jeho dosavadní bezúhonnosti se Pořádková komise rozhodla udělit mu za tento přestupek peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Březina podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 5. září 2018

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 14.09.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 3/2018
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila

trenérce Lence Kvapilové sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a § 411 písm. a) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti stanovené § 142 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Dostihové komise jmenované pro dostihový den 4. srpna 2018 v Mimoni obsaženém v dostihové zprávě z tohoto dostihového dne a poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ trenérkou dostihových koní paní Lenkou Kvapilovou, přestupkové řízení ve věci uvedení Lenky Kvapilové na startovní listině v dostihu č. 1263 Cena firmy ROKO jako jezdce koně Biarritz připravovaného trenérem Václavem Soukupem, ačkoli na startovní listině tohoto dostihu figuroval i kůň Laverno, u kterého je vedena jako jeho trenérka.

Pořádková komise se seznámila s Dostihovou zprávou z dostihového dne 4. srpna 2018 na závodišti v Mimoni a telefonicky vyslechla trenéra Václava Soukupa a trenérku a jezdkyni – žákyni Lenku Kvapilovou.

Trenér Václav Soukup ve své výpovědi uvedl, že o přítomnosti koně Laverno na přihláškách do dostihu věděl, ale s Lenkou Kvapilovou byli předběžně domluveni na tom, že jím trénovaného Biarritze bude moci jet, neboť uvažuje o tom, že kůň Laverno bude z dostihu škrtnut. Žákyni Kvapilovou jako jezdce pro svého koně Biarritz proto následně do dostihu oznámil v souladu s touto úmluvou, avšak aniž by si ověřil, že ke škrtu Laverna skutečně došlo. Trenérka a jezdkyně – žákyně Lenka Kvapilová uvedla, že jízdu na Lavernovi jí s trenérem Soukupem předběžně domlouval její přítel Marcel Novák, aniž by si přitom uvědomil, že jako trenérka jiného v dostihu startujícího koně tento závazek přijmout nemůže.

Pořádková komise na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že u trenérky Kvapilové došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 142 DŘ, jež stanoví, že trenér, který je zároveň držitelem jezdecké licence smí koně jiných trenérů v dostizích jezdit jen v případě, že v dostihu nestartuje kůň jím trénovaný. Vzhledem ke skutečnosti, že celou situaci ještě před vlastním dostihovým dnem vyřešilo zranění žk. Kvapilové, které jí znemožnilo jezdit dostihy (doloženo zdravotním záznamem od lékaře) a z hlediska zavinění se nejednalo o úmysl, rozhodla se Pořádková komise trenérce Kvapilové uložit sankci výstrahu (§ 423 DŘ) a sekretariátu JC ČR zároveň doporučit její přezkoušení z Dostihového řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedených sankcí (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 5. září 2018

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 14.09.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu - 2/2018
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Ferdinand Minařík

projednala:

podnět Dostihové komise jmenované pro dostihový den 16. června 2018 na závodišti v Brně - Dvorskách, kterým postoupila Pořádkové komisi JC ČR prošetření identity koně Lunardo, jenž tento den startoval v dostihu č. 1181 Cena stáje MERIDIAN a v této souvislosti neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 a následujících Dostihového řádu.

Odůvodnění:

Pořádková komise obdržela podnět Dostihové komise (dále jen DK) jmenované pro dostihový den 16. června 2018 na závodišti v Brně – Dvorskách obsažený v Dostihové zprávě z tohoto dostihového dne, kterým DK postupuje Pořádkové komisi prošetření identity koně Lunardo startujícího v dostihu č. 1181 Cena stáje MERIDIAN, neboť identitu tohoto koně nebylo možné ověřit pomocí mikročipu z důvodu nefunkční čtečky a ani pomocí popisu v průkazu koně, neboť bylo zjištěno, že některé odznaky koně tomuto popisu zcela neodpovídají a na základě tohoto podnětu, v souladu s ustanovením § 457 Dostihového řádu (dále jen DŘ), zahájila přestupkové řízení.

Pořádková komise prostudovala Dostihovou zprávu z dostihového dne 16. června 2018 na závodišti Brno - Dvorska, zprávu MVDr. Adély Martínkové týkající se kontroly totožnosti koně Lunardo na brněnském závodišti v uvedený dostihový den ze dne 17. června 2018 včetně fotodokumentace a popisy koně Lunardo v jeho průkazu – kopii původního popisu, jež byla přílohou zprávy MVDr. Martínkové a popis opravený po ověření mikročipu dne 5. července 2018 inspektorem chovu Ing. Petrem Rydvalem. Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise konstatovala, že v souvislosti s otázkou identity koně Lunardo neshledala žádné porušení ustanovení Dostihového řádu.

Z hlediska startu koně Lunardo v dostihu č. 1181 Cena stáje Meridian Pořádková komise za zásadní považuje skutečnost, že Dostihové komisi se ve spolupráci s MVDr. Martínkovou podařilo potvrdit jeho totožnost ještě před startem dostihu na základě telefonické konzultace s ošetřujícím veterinářem MVDr. Hlačíkem. Pokud by k tomuto potvrzení nedošlo, neměla by Dostihová komise jeho start v dostihu umožnit.

Na základě nesrovnalostí v popisu koně Lunardo zjištěných při kontrole před jeho prvním životním startem v dostihu byla dne 5. července 2018 provedena jeho oprava. Vzhledem ke skutečnosti, že před opravou popisu v průkazu koně inspektor chovu Ing. Petr Rydval provedl ověření mikročipu, má Pořádková komise identitu tohoto koně za ověřenou. V této souvislosti Pořádková komise apeluje na členy jednotlivých realizačních týmů, zejména u koní poprvé startujících v pozdějším věku (Lunardo v Brně debutoval jako čtyřletý), aby při kontrole průkazů před dostihy věnovali pozornost i případným nesrovnalostem v popisu koně.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 21. srpna 2018

Za pořádkovou komisi:

Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 29.08.2018
Rozhodnutí Dostihového soudu - 3/2018
Datum a místo: 16. 8. 2018

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), Mgr. J. Chlaň (místopředseda), F. Minařík, J. Chaloupka zaslal své stanovisko písemně

MVDr. F. Horák byl z rozhodování Dostihového soudu (DS) vyloučen, neboť byl členem Dostihové komise (DK), proti jejímuž rozhodnutí bylo odvolání podáno.

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 12. 8. 2018, kterým na žádost ž. Martiny Havelkové rozhodla o posunutí data účinnosti sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku udělené 12. 8. 2018 v dostihu č. 1275 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s. na závodišti ve Slušovicích z původně stanoveného dne 25. 8. 2018 na 1. 9.2018.

Na základě: protokolu o dostihu a písemného odvolání odvolatele,

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné

a rozhodl: změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 12. 8. 2018 v dostihu č. 1275 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s. na závodišti ve Slušovicích o uložení sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku (§ 316 DŘ) tak, že
sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku se jezdkyni M. Havelkové ukládá na den 25.8.2018, jak bylo původně stanoveno.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a DS je považuje za důvodné.

V § 438 DŘ je stanoveno, že „Odnětí licence je účinné první kalendářní den následující po posledním dostihovém dni, na nějž byly v okamžiku uložení sankce již zveřejněny přihlášky (netýká se dlouhodobých přihlášek), nejsou-li na žádný dostihový den zveřejněny přihlášky je účinné devátý kalendářní den po dni uložení sankce.“ A dále „Na návrh postiženého může začít účinnost těchto sankcí již dnem následujícím po dni uložení sankce.“

Z uvedeného ustanovení DŘ je zřejmé, že na důvodnou žádost jezdce může sankce nabýt účinnosti dříve, než v den určený dle § 438 DŘ, nikoli však později.

Dostihová komise tak původně správně stanovila datum účinnosti sankce na dostihový den 25. 8. 2018, avšak následným rozhodnutím o odložení její účinnosti na 1. 9. 2018 překročila svou pravomoc, neboť DŘ jí svěřuje toliko možnost vyhovět návrhu postiženého na to, aby sankce nabyla účinnosti dříve, tedy pouze v době počínající dnem následujícím po dni uložení sankce a končící dnem předcházejícím dni určenému dle § 438 (ve spojení s ustanovením první věty třetího odstavce § 427 DŘ).

Možnost „odložení“ účinnosti sankce DŘ explicitně neupravuje, a proto by rozhodování o takové možnosti podle ustanovení § 10 písm. b), resp. § 10 písm. l) i s ohledem na dosavadní praxi náleželo do kompetence Prezidia, případně Rady JC ČR, nikoli však Dostihové komise.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 17.08.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 1/2018
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

projednala:
podnět pana Františka Vocáska poukazující na možné porušení ustanovení Dostihového řádu v souvislosti se zraněním koně Samanda Mandura (GB) v průběhu dostihu č. 1127 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s. konaném dne 27. května 2018 na závodišti ve Slušovicích a v této souvislosti neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409, § 412, resp. § 416 Dostihového řádu.

Odůvodnění:
Pořádková komise obdržela písemný podnět pana Františka Vocáska, asistenta trenérky Heleny Vocáskové, který byl na sekretariát Jockey Clubu ČR doručen dne 30. května 2018, v němž poukazuje na možné porušení Dostihového řádu (dále jen DŘ) v souvislosti se zraněním šlachy na pravé zadní končetině koně Samanda Mandura (GB) koněm Wenus v průběhu dostihu č. 1127 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s. konaném dne 27. května 2018 na závodišti ve Slušovicích.

V otázce vlastní příslušnosti k projednání tohoto podnětu Pořádková komise konstatovala, že řádným postupem by podle DŘ bylo podání protestu dostihové komisi dle ustanovení § 450 DŘ. Vzhledem k okolnostem tohoto případu, zejména lhůtě, kterou toto ustanovení pro podání protestu v tomto případě stanoví (před zvážením posledního jezdce po dostihu) a charakteru zranění, které se neprojevilo okamžitě, ale bylo zjištěno až v rámci péče o koně po doběhu dostihu (klisna Samanda Mandura (GB) dostih dokončila na čtvrtém místě) a o kterém byla Dostihová komise v průběhu dostihového dne řádně informována (v Dostihové zprávě z příslušného dostihového dne Dostihová komise konstatuje, že k uvedenému zranění pravděpodobně došlo v oblouku za cílem, kam není z místa Dostihové komise vidět) Pořádková komise dospěla k závěru, že podání protestu nebylo možné ve stanovené lhůtě stihnout a konstatovala proto vlastní příslušnost k projednání tohoto podnětu v rámci přestupkového řízení, které na základě ustanovení § 457 DŘ zahájila.

Pořádková komise prostudovala podnět pana Františka Vocáska, poukazujícího na zranění koně Samanda Mandura (GB) koněm Wenus v průběhu dostihu č. 1127 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s. konaného dne 27. května 2017 na závodišti ve Slušovicích, dostihovou zprávu z tohoto dostihového dne, shlédla videozáznam z průběhu inkriminovaného dostihu č. 1127 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s. a z dalších dostihů, ve kterých startoval kůň Wenus, který byl s největší pravděpodobností tím, jenž zranění klisně Samanda Mandura (GB) způsobil. Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise konstatovala, že v souvislosti se zraněním koně Samanda Mandura neshledala žádné porušení ustanovení Dostihového řádu ani ze strany jezdce koně Wenus, kterým byl Nikola Petrlík, ani ze strany Dostihové komise, která incident po doběhu dostihu z vlastní iniciativy neřešila.

Ke zranění šlachy na pravé zadní končetině koně Samanda Mandura (GB) s největší pravděpodobností došlo v závěru prvního oblouku dostihu, v místě které je z pohledu od tribuny zastíněno několika stromy. Z videozáznamu dostihu vyplývá, že nejpravděpodobnějším viníkem zranění je kůň Wenus, s jehož ovládáním měl jeho jezdec Nikola Petrlík v tu chvíli značné problémy. Kůň Samanda Mandura startoval ze startovního boxu č. 1, po startu nepatřil k nejrychlejším, takže se startovním polem pozvolna propadal, ale stále si držel pozici na bariéře. Kůň Wenus startoval ze startovního boxu č. 6, oproti většině předchozích startů tentokrát nebyl rychle na nohou, pravděpodobně ho jezdec na startu záměrně přidržel. Klisna Wenus se tak záhy po startu ocitla na konci startovního pole ve druhé až třetí stopě od bariéry, kam ji jezdec navedl, protože před sebou měla pomalejšího koně Dancing Blood (FR) a vedle sebe z pravé strany z vedlejšího startovního boxu startujícího koně Mystic Coral. Na začátku oblouku klopené slušovické dráhy se Wenus z pohledu od bariéry nacházela ve třetí stopě pod Dancing Bood (FR) a zhruba délku za Samandu Manduru (GB), v té době jdoucí druhou stopou. Vzhledem ke klopenému oblouku koně v jeho v průběhu „klesají“ směrem k bariéře, takže v jeho vrcholu se Samanda Mandura (GB) dosatala na bariéru, stejně jako Wenus s odstupem zhruba jedné a čtvrt délky. Z videozáznamu dostihu je podle názoru Pořádkové komise patrné, že jezdec Nikola Petrlík se snažil klisnu Wenus na začátku oblouku vést co „nejvýše“, ale z pravé strany byl jeho manévrovací prostor limitován přítomností koně Dancing Blood (FR), takže se záhy přes veškerou snahu ocitl na bariéře za v tu chvíli pomaleji jdoucí Samandou Mandurou (GB). Vzhledem ke skutečnosti, že Wenus v té chvíli měla vyšší okamžitou rychlost, snažil se ji Petrlík, jak je patrné z videozáznamu, brát zpět, avšak její rychlost úplně zkorigovat nedokázal. Druhá část oblouku je na videozáznamu zastíněna stromy, takže okamžik možného kontaktu, při kterém pravděpodobně došlo ke zranění koně Samanda Mandura (GB) nelze jednoznačně identifikovat. Nicméně počínání jezdce Petrlíka, které je na videozáznamu viditelné, nelze podle názoru Pořádkové komise nic vytknout, neboť učinil vše, aby potencionální kolizi zabránil. Pořádková komise tedy konstatovala, že nezjistila žádné porušení příslušných ustanovení Dostihového řádu, nicméně doporučuje, aby Dostihové komise při příštích startech věnovaly koni Wenus s ohledem na jeho ovladatelnost zvýšenou pozornost.

Dostihová komise po doběhu dostihu z vlastní iniciativy tento incident formou protestu ex offo neřešila, ale podle názoru Pořádkové komise jí to nelze vyčítat, neboť kůň Samanda Mandura (GB) dostih dokončil bez viditelné známky zranění, a v jeho závěru dokonce finišem získal čtvrté místo. V této souvislosti by bylo vhodné, aby pořadatel na problematické místo za stromy, na které není z kabiny Dostihové komise vidět, umístil kameru, aby bylo možné dění na této části dráhy Dostihovou komisí řádně sledovat.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 13. června 2018

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 26.06.2018
Rozhodnutí Dostihového soudu - 2/2018
Datum a místo: 21.6.2018 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), Mgr. J. Chlaň (místopředseda), F. Minařík

Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje Lokotrans (LOKO TRANS, s.r.o.) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 20.5.2018 v Praze, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1106 Cena paddocku (Rovina IV. kat.) tak, že kůň č. 2 BARABASH (GER) byl přesunut na poslední místo za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c).

Na základě: protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, slyšení, jezdců ž. J. Chaloupky, A. Floriana, a ž. V. Korečkové, písemných vyjádření jezdců D. Vyhnálka, žk. Lišky a žk. Kvapilové, videozáznamu dostihu pořízeného firmou Equinet s.r.o.,

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl: potvrdit doběh dostihu č. 1106 Cena paddocku (Rovina IV. kat.) tak, jak byl dosažen na dostihové dráze, tzn. přesunout koně č. 2 BARABASH (GER) zpět na první místo.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §462 a §465 DŘ z důvodu přesunutí koně č. 2 BARABASH (GER), který proběhl cílem na prvním místě, na poslední místo za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c).

Dostihový soud po podrobném prostudování videozáznamu dostihu, výslechu jezdců koní č. 2 BARABASH (GER), č. 6 PAMPALINI (IRE) a č. 5 MATEESEK, seznámení se s písemnými vyjádřeními jezdců koní č. 1 LESANA (GER*), č. 8 MARIPOSSA a č. 9 LAVERNO a po podrobném projednání věci jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když:

a) Je zřejmé, že se ze strany jezdce koně č. 2 nejednalo o nebezpečnou jízdu ve smyslu § 429 DŘ; kůň z nějakého důvodu bočil vpravo do středu dráhy, jezdec přehodil bič a očividně se ho snažil rovnat, avšak ve chvíli, kdy míjel sousedního koně č. 6 a otevřel se před ním prostor, už přímý směr koně neudržel.

b) Je nesporné, že kůň č. 2 křižoval v cílové rovině tak, že zhruba na úrovni distančního mezníku vybočil od vnitřní bariéry směrem ke středu dráhy, přičemž došlo ke křižování koně č. 6, který poté křižoval koně č. 1 a č. 8. Poté ještě kůň č. 2 společně s koněm č. 5, který mírně bočil směrem do středu dráhy od jejího vnějšího okraje, křižovali a tísnili koně č. 9. Ke kontaktu koně č. 2 s koněm č. 5 podle sdělení obou jezdců však nedošlo a tito koně pak bojovali hlava hlava, až kůň č. 2 přešel na první pozici a proběhl cílem o ½ délky před koněm č. 5.

c) Z videozáznamu je patrné, že incident začal cca 200 m před cílem dostihu, ve chvíli kdy koně finišovali do cíle a kůň č. 2 přecházel do čela startovního pole. Kůň č. 2, křižoval již ztrácejícího koně č. 6 a poté, co se dostal vedle koně č. 5, znovu se rozešel, získal rychlost a proběhl cílem první s náskokem ½ délky.

d) Jezdkyně koně č. 6 PAMPALINI (IRE) uvedla, že její kůň je citlivý a na jakékoli kolizní situace v dostihu reaguje nechutí k dalšímu pohybu a že je přesvědčena, že nebýt incidentu její kůň by se umístil o dost lépe, třebaže by asi nezvítězil. Z videozáznamu je patrné, že kůň č. 6 vbíhal do cílové roviny na první pozici, v okamžiku započetí incidentu začínal ztrácet, po incidentu se jezdkyně snažila koně ještě vyjíždět, ten již však na pobídky nereagoval a ostatní koně přešli přes něj. Kůň č. 6 doběhl do cíle jako osmý se ztrátou asi 3 délek na prvního koně č. 2.

e) Jezdci koní č. 1 a č. 8 obdobně uvedli, že na výkon jejich koní incident větší vliv neměl; kůň č. 8 byl již unaven a nezrychloval a kůň č. 1 byl ovlivněn jen málo. V okamžiku překřížení své dráhy koněm č. 6 byl kůň č. 1 natolik za ním, že měl možnost se rychle srovnat a jeho jezdec prakticky nepřestal koně vyjíždět. Kůň č. 8 doběhl do cíle jako šestý se ztrátou cca 2 délek na prvního koně č. 2 a kůň č. 1 doběhl do cíle jako třetí se ztrátou cca ¾ délky na prvního koně č. 2.

f) Jezdkyně koně č. 9 Laverno uvedla, že nebýt incidentu dosáhl by její kůň lepšího umístění, ačkoli by patrně nezvítězil. Kůň č. 9 doběhl do cíle jako pátý se ztrátou asi 1 1/4 délky na prvního koně č. 2.

g) Jezdec koně č. 2 uvedl, že se kůň asi leknul, snad obrazovky vedle dostihové dráhy, a proto začal bočit, ale i přes tento incident celkem lehce vyhrál.

Z výše uvedeného je zřejmé, že byť kůň č. 2, který dostih dokončil jako první, způsobil výše uvedené omezení, žádný z poškozených koní č. 6, 1, 8 a 9 by jej neporazil. Současně se nejednalo ze strany jezdce koně č. 2 o nebezpečnou jízdu ve smyslu § 429 DŘ, a proto Dostihový soud rozhodl v souladu s § 429 DŘ potvrdit doběh tak, jak byl dosažen na dostihové dráze.

Dostihový soud má za to, že Dostihová komise při svém rozhodování o protestu ex officio proti doběhu dostihu nezohlednila nové znění § 429 DŘ, když se omezila na konstatování, že došlo ke křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu, aniž by se však zabývala celkovou situací a s ní souvisejícími šancemi jednotlivých poškozených koní na předstižení viníka tohoto incidentu, jak nový text § 429 DŘ požaduje.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 26.06.2018