home page
e-VĚSTNÍK
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

«« předchozí strana 2 / 15 další »»
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 3/2018
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila

trenérce Lence Kvapilové sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a § 411 písm. a) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti stanovené § 142 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Dostihové komise jmenované pro dostihový den 4. srpna 2018 v Mimoni obsaženém v dostihové zprávě z tohoto dostihového dne a poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ trenérkou dostihových koní paní Lenkou Kvapilovou, přestupkové řízení ve věci uvedení Lenky Kvapilové na startovní listině v dostihu č. 1263 Cena firmy ROKO jako jezdce koně Biarritz připravovaného trenérem Václavem Soukupem, ačkoli na startovní listině tohoto dostihu figuroval i kůň Laverno, u kterého je vedena jako jeho trenérka.

Pořádková komise se seznámila s Dostihovou zprávou z dostihového dne 4. srpna 2018 na závodišti v Mimoni a telefonicky vyslechla trenéra Václava Soukupa a trenérku a jezdkyni – žákyni Lenku Kvapilovou.

Trenér Václav Soukup ve své výpovědi uvedl, že o přítomnosti koně Laverno na přihláškách do dostihu věděl, ale s Lenkou Kvapilovou byli předběžně domluveni na tom, že jím trénovaného Biarritze bude moci jet, neboť uvažuje o tom, že kůň Laverno bude z dostihu škrtnut. Žákyni Kvapilovou jako jezdce pro svého koně Biarritz proto následně do dostihu oznámil v souladu s touto úmluvou, avšak aniž by si ověřil, že ke škrtu Laverna skutečně došlo. Trenérka a jezdkyně – žákyně Lenka Kvapilová uvedla, že jízdu na Lavernovi jí s trenérem Soukupem předběžně domlouval její přítel Marcel Novák, aniž by si přitom uvědomil, že jako trenérka jiného v dostihu startujícího koně tento závazek přijmout nemůže.

Pořádková komise na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že u trenérky Kvapilové došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 142 DŘ, jež stanoví, že trenér, který je zároveň držitelem jezdecké licence smí koně jiných trenérů v dostizích jezdit jen v případě, že v dostihu nestartuje kůň jím trénovaný. Vzhledem ke skutečnosti, že celou situaci ještě před vlastním dostihovým dnem vyřešilo zranění žk. Kvapilové, které jí znemožnilo jezdit dostihy (doloženo zdravotním záznamem od lékaře) a z hlediska zavinění se nejednalo o úmysl, rozhodla se Pořádková komise trenérce Kvapilové uložit sankci výstrahu (§ 423 DŘ) a sekretariátu JC ČR zároveň doporučit její přezkoušení z Dostihového řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedených sankcí (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 5. září 2018

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 14.09.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu č. 2/2018
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Ferdinand Minařík

projednala:

podnět Dostihové komise jmenované pro dostihový den 16. června 2018 na závodišti v Brně - Dvorskách, kterým postoupila Pořádkové komisi JC ČR prošetření identity koně Lunardo, jenž tento den startoval v dostihu č. 1181 Cena stáje MERIDIAN a v této souvislosti neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 a následujících Dostihového řádu.

Odůvodnění:

Pořádková komise obdržela podnět Dostihové komise (dále jen DK) jmenované pro dostihový den 16. června 2018 na závodišti v Brně – Dvorskách obsažený v Dostihové zprávě z tohoto dostihového dne, kterým DK postupuje Pořádkové komisi prošetření identity koně Lunardo startujícího v dostihu č. 1181 Cena stáje MERIDIAN, neboť identitu tohoto koně nebylo možné ověřit pomocí mikročipu z důvodu nefunkční čtečky a ani pomocí popisu v průkazu koně, neboť bylo zjištěno, že některé odznaky koně tomuto popisu zcela neodpovídají a na základě tohoto podnětu, v souladu s ustanovením § 457 Dostihového řádu (dále jen DŘ), zahájila přestupkové řízení.

Pořádková komise prostudovala Dostihovou zprávu z dostihového dne 16. června 2018 na závodišti Brno - Dvorska, zprávu MVDr. Adély Martínkové týkající se kontroly totožnosti koně Lunardo na brněnském závodišti v uvedený dostihový den ze dne 17. června 2018 včetně fotodokumentace a popisy koně Lunardo v jeho průkazu – kopii původního popisu, jež byla přílohou zprávy MVDr. Martínkové a popis opravený po ověření mikročipu dne 5. července 2018 inspektorem chovu Ing. Petrem Rydvalem. Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise konstatovala, že v souvislosti s otázkou identity koně Lunardo neshledala žádné porušení ustanovení Dostihového řádu.

Z hlediska startu koně Lunardo v dostihu č. 1181 Cena stáje Meridian Pořádková komise za zásadní považuje skutečnost, že Dostihové komisi se ve spolupráci s MVDr. Martínkovou podařilo potvrdit jeho totožnost ještě před startem dostihu na základě telefonické konzultace s ošetřujícím veterinářem MVDr. Hlačíkem. Pokud by k tomuto potvrzení nedošlo, neměla by Dostihová komise jeho start v dostihu umožnit.

Na základě nesrovnalostí v popisu koně Lunardo zjištěných při kontrole před jeho prvním životním startem v dostihu byla dne 5. července 2018 provedena jeho oprava. Vzhledem ke skutečnosti, že před opravou popisu v průkazu koně inspektor chovu Ing. Petr Rydval provedl ověření mikročipu, má Pořádková komise identitu tohoto koně za ověřenou. V této souvislosti Pořádková komise apeluje na členy jednotlivých realizačních týmů, zejména u koní poprvé startujících v pozdějším věku (Lunardo v Brně debutoval jako čtyřletý), aby při kontrole průkazů před dostihy věnovali pozornost i případným nesrovnalostem v popisu koně.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 21. srpna 2018

Za pořádkovou komisi:

Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 29.08.2018
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 3/2018
Datum a místo: 16. 8. 2018

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), Mgr. J. Chlaň (místopředseda), F. Minařík, J. Chaloupka zaslal své stanovisko písemně

MVDr. F. Horák byl z rozhodování Dostihového soudu (DS) vyloučen, neboť byl členem Dostihové komise (DK), proti jejímuž rozhodnutí bylo odvolání podáno.

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 12. 8. 2018, kterým na žádost ž. Martiny Havelkové rozhodla o posunutí data účinnosti sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku udělené 12. 8. 2018 v dostihu č. 1275 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s. na závodišti ve Slušovicích z původně stanoveného dne 25. 8. 2018 na 1. 9.2018.

Na základě: protokolu o dostihu a písemného odvolání odvolatele,

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné

a rozhodl: změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 12. 8. 2018 v dostihu č. 1275 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s. na závodišti ve Slušovicích o uložení sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku (§ 316 DŘ) tak, že
sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku se jezdkyni M. Havelkové ukládá na den 25.8.2018, jak bylo původně stanoveno.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a DS je považuje za důvodné.

V § 438 DŘ je stanoveno, že „Odnětí licence je účinné první kalendářní den následující po posledním dostihovém dni, na nějž byly v okamžiku uložení sankce již zveřejněny přihlášky (netýká se dlouhodobých přihlášek), nejsou-li na žádný dostihový den zveřejněny přihlášky je účinné devátý kalendářní den po dni uložení sankce.“ A dále „Na návrh postiženého může začít účinnost těchto sankcí již dnem následujícím po dni uložení sankce.“

Z uvedeného ustanovení DŘ je zřejmé, že na důvodnou žádost jezdce může sankce nabýt účinnosti dříve, než v den určený dle § 438 DŘ, nikoli však později.

Dostihová komise tak původně správně stanovila datum účinnosti sankce na dostihový den 25. 8. 2018, avšak následným rozhodnutím o odložení její účinnosti na 1. 9. 2018 překročila svou pravomoc, neboť DŘ jí svěřuje toliko možnost vyhovět návrhu postiženého na to, aby sankce nabyla účinnosti dříve, tedy pouze v době počínající dnem následujícím po dni uložení sankce a končící dnem předcházejícím dni určenému dle § 438 (ve spojení s ustanovením první věty třetího odstavce § 427 DŘ).

Možnost „odložení“ účinnosti sankce DŘ explicitně neupravuje, a proto by rozhodování o takové možnosti podle ustanovení § 10 písm. b), resp. § 10 písm. l) i s ohledem na dosavadní praxi náleželo do kompetence Prezidia, případně Rady JC ČR, nikoli však Dostihové komise.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 17.08.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 1/2018
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

projednala:
podnět pana Františka Vocáska poukazující na možné porušení ustanovení Dostihového řádu v souvislosti se zraněním koně Samanda Mandura (GB) v průběhu dostihu č. 1127 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s. konaném dne 27. května 2018 na závodišti ve Slušovicích a v této souvislosti neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409, § 412, resp. § 416 Dostihového řádu.

Odůvodnění:
Pořádková komise obdržela písemný podnět pana Františka Vocáska, asistenta trenérky Heleny Vocáskové, který byl na sekretariát Jockey Clubu ČR doručen dne 30. května 2018, v němž poukazuje na možné porušení Dostihového řádu (dále jen DŘ) v souvislosti se zraněním šlachy na pravé zadní končetině koně Samanda Mandura (GB) koněm Wenus v průběhu dostihu č. 1127 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s. konaném dne 27. května 2018 na závodišti ve Slušovicích.

V otázce vlastní příslušnosti k projednání tohoto podnětu Pořádková komise konstatovala, že řádným postupem by podle DŘ bylo podání protestu dostihové komisi dle ustanovení § 450 DŘ. Vzhledem k okolnostem tohoto případu, zejména lhůtě, kterou toto ustanovení pro podání protestu v tomto případě stanoví (před zvážením posledního jezdce po dostihu) a charakteru zranění, které se neprojevilo okamžitě, ale bylo zjištěno až v rámci péče o koně po doběhu dostihu (klisna Samanda Mandura (GB) dostih dokončila na čtvrtém místě) a o kterém byla Dostihová komise v průběhu dostihového dne řádně informována (v Dostihové zprávě z příslušného dostihového dne Dostihová komise konstatuje, že k uvedenému zranění pravděpodobně došlo v oblouku za cílem, kam není z místa Dostihové komise vidět) Pořádková komise dospěla k závěru, že podání protestu nebylo možné ve stanovené lhůtě stihnout a konstatovala proto vlastní příslušnost k projednání tohoto podnětu v rámci přestupkového řízení, které na základě ustanovení § 457 DŘ zahájila.

Pořádková komise prostudovala podnět pana Františka Vocáska, poukazujícího na zranění koně Samanda Mandura (GB) koněm Wenus v průběhu dostihu č. 1127 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s. konaného dne 27. května 2017 na závodišti ve Slušovicích, dostihovou zprávu z tohoto dostihového dne, shlédla videozáznam z průběhu inkriminovaného dostihu č. 1127 Cena DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s. a z dalších dostihů, ve kterých startoval kůň Wenus, který byl s největší pravděpodobností tím, jenž zranění klisně Samanda Mandura (GB) způsobil. Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise konstatovala, že v souvislosti se zraněním koně Samanda Mandura neshledala žádné porušení ustanovení Dostihového řádu ani ze strany jezdce koně Wenus, kterým byl Nikola Petrlík, ani ze strany Dostihové komise, která incident po doběhu dostihu z vlastní iniciativy neřešila.

Ke zranění šlachy na pravé zadní končetině koně Samanda Mandura (GB) s největší pravděpodobností došlo v závěru prvního oblouku dostihu, v místě které je z pohledu od tribuny zastíněno několika stromy. Z videozáznamu dostihu vyplývá, že nejpravděpodobnějším viníkem zranění je kůň Wenus, s jehož ovládáním měl jeho jezdec Nikola Petrlík v tu chvíli značné problémy. Kůň Samanda Mandura startoval ze startovního boxu č. 1, po startu nepatřil k nejrychlejším, takže se startovním polem pozvolna propadal, ale stále si držel pozici na bariéře. Kůň Wenus startoval ze startovního boxu č. 6, oproti většině předchozích startů tentokrát nebyl rychle na nohou, pravděpodobně ho jezdec na startu záměrně přidržel. Klisna Wenus se tak záhy po startu ocitla na konci startovního pole ve druhé až třetí stopě od bariéry, kam ji jezdec navedl, protože před sebou měla pomalejšího koně Dancing Blood (FR) a vedle sebe z pravé strany z vedlejšího startovního boxu startujícího koně Mystic Coral. Na začátku oblouku klopené slušovické dráhy se Wenus z pohledu od bariéry nacházela ve třetí stopě pod Dancing Bood (FR) a zhruba délku za Samandu Manduru (GB), v té době jdoucí druhou stopou. Vzhledem ke klopenému oblouku koně v jeho v průběhu „klesají“ směrem k bariéře, takže v jeho vrcholu se Samanda Mandura (GB) dosatala na bariéru, stejně jako Wenus s odstupem zhruba jedné a čtvrt délky. Z videozáznamu dostihu je podle názoru Pořádkové komise patrné, že jezdec Nikola Petrlík se snažil klisnu Wenus na začátku oblouku vést co „nejvýše“, ale z pravé strany byl jeho manévrovací prostor limitován přítomností koně Dancing Blood (FR), takže se záhy přes veškerou snahu ocitl na bariéře za v tu chvíli pomaleji jdoucí Samandou Mandurou (GB). Vzhledem ke skutečnosti, že Wenus v té chvíli měla vyšší okamžitou rychlost, snažil se ji Petrlík, jak je patrné z videozáznamu, brát zpět, avšak její rychlost úplně zkorigovat nedokázal. Druhá část oblouku je na videozáznamu zastíněna stromy, takže okamžik možného kontaktu, při kterém pravděpodobně došlo ke zranění koně Samanda Mandura (GB) nelze jednoznačně identifikovat. Nicméně počínání jezdce Petrlíka, které je na videozáznamu viditelné, nelze podle názoru Pořádkové komise nic vytknout, neboť učinil vše, aby potencionální kolizi zabránil. Pořádková komise tedy konstatovala, že nezjistila žádné porušení příslušných ustanovení Dostihového řádu, nicméně doporučuje, aby Dostihové komise při příštích startech věnovaly koni Wenus s ohledem na jeho ovladatelnost zvýšenou pozornost.

Dostihová komise po doběhu dostihu z vlastní iniciativy tento incident formou protestu ex offo neřešila, ale podle názoru Pořádkové komise jí to nelze vyčítat, neboť kůň Samanda Mandura (GB) dostih dokončil bez viditelné známky zranění, a v jeho závěru dokonce finišem získal čtvrté místo. V této souvislosti by bylo vhodné, aby pořadatel na problematické místo za stromy, na které není z kabiny Dostihové komise vidět, umístil kameru, aby bylo možné dění na této části dráhy Dostihovou komisí řádně sledovat.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 13. června 2018

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 26.06.2018
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 2/2018
Datum a místo: 21.6.2018 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), Mgr. J. Chlaň (místopředseda), F. Minařík

Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje Lokotrans (LOKO TRANS, s.r.o.) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 20.5.2018 v Praze, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1106 Cena paddocku (Rovina IV. kat.) tak, že kůň č. 2 BARABASH (GER) byl přesunut na poslední místo za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c).

Na základě: protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, slyšení, jezdců ž. J. Chaloupky, A. Floriana, a ž. V. Korečkové, písemných vyjádření jezdců D. Vyhnálka, žk. Lišky a žk. Kvapilové, videozáznamu dostihu pořízeného firmou Equinet s.r.o.,

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl: potvrdit doběh dostihu č. 1106 Cena paddocku (Rovina IV. kat.) tak, jak byl dosažen na dostihové dráze, tzn. přesunout koně č. 2 BARABASH (GER) zpět na první místo.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §462 a §465 DŘ z důvodu přesunutí koně č. 2 BARABASH (GER), který proběhl cílem na prvním místě, na poslední místo za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c).

Dostihový soud po podrobném prostudování videozáznamu dostihu, výslechu jezdců koní č. 2 BARABASH (GER), č. 6 PAMPALINI (IRE) a č. 5 MATEESEK, seznámení se s písemnými vyjádřeními jezdců koní č. 1 LESANA (GER*), č. 8 MARIPOSSA a č. 9 LAVERNO a po podrobném projednání věci jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když:

a) Je zřejmé, že se ze strany jezdce koně č. 2 nejednalo o nebezpečnou jízdu ve smyslu § 429 DŘ; kůň z nějakého důvodu bočil vpravo do středu dráhy, jezdec přehodil bič a očividně se ho snažil rovnat, avšak ve chvíli, kdy míjel sousedního koně č. 6 a otevřel se před ním prostor, už přímý směr koně neudržel.

b) Je nesporné, že kůň č. 2 křižoval v cílové rovině tak, že zhruba na úrovni distančního mezníku vybočil od vnitřní bariéry směrem ke středu dráhy, přičemž došlo ke křižování koně č. 6, který poté křižoval koně č. 1 a č. 8. Poté ještě kůň č. 2 společně s koněm č. 5, který mírně bočil směrem do středu dráhy od jejího vnějšího okraje, křižovali a tísnili koně č. 9. Ke kontaktu koně č. 2 s koněm č. 5 podle sdělení obou jezdců však nedošlo a tito koně pak bojovali hlava hlava, až kůň č. 2 přešel na první pozici a proběhl cílem o ½ délky před koněm č. 5.

c) Z videozáznamu je patrné, že incident začal cca 200 m před cílem dostihu, ve chvíli kdy koně finišovali do cíle a kůň č. 2 přecházel do čela startovního pole. Kůň č. 2, křižoval již ztrácejícího koně č. 6 a poté, co se dostal vedle koně č. 5, znovu se rozešel, získal rychlost a proběhl cílem první s náskokem ½ délky.

d) Jezdkyně koně č. 6 PAMPALINI (IRE) uvedla, že její kůň je citlivý a na jakékoli kolizní situace v dostihu reaguje nechutí k dalšímu pohybu a že je přesvědčena, že nebýt incidentu její kůň by se umístil o dost lépe, třebaže by asi nezvítězil. Z videozáznamu je patrné, že kůň č. 6 vbíhal do cílové roviny na první pozici, v okamžiku započetí incidentu začínal ztrácet, po incidentu se jezdkyně snažila koně ještě vyjíždět, ten již však na pobídky nereagoval a ostatní koně přešli přes něj. Kůň č. 6 doběhl do cíle jako osmý se ztrátou asi 3 délek na prvního koně č. 2.

e) Jezdci koní č. 1 a č. 8 obdobně uvedli, že na výkon jejich koní incident větší vliv neměl; kůň č. 8 byl již unaven a nezrychloval a kůň č. 1 byl ovlivněn jen málo. V okamžiku překřížení své dráhy koněm č. 6 byl kůň č. 1 natolik za ním, že měl možnost se rychle srovnat a jeho jezdec prakticky nepřestal koně vyjíždět. Kůň č. 8 doběhl do cíle jako šestý se ztrátou cca 2 délek na prvního koně č. 2 a kůň č. 1 doběhl do cíle jako třetí se ztrátou cca ¾ délky na prvního koně č. 2.

f) Jezdkyně koně č. 9 Laverno uvedla, že nebýt incidentu dosáhl by její kůň lepšího umístění, ačkoli by patrně nezvítězil. Kůň č. 9 doběhl do cíle jako pátý se ztrátou asi 1 1/4 délky na prvního koně č. 2.

g) Jezdec koně č. 2 uvedl, že se kůň asi leknul, snad obrazovky vedle dostihové dráhy, a proto začal bočit, ale i přes tento incident celkem lehce vyhrál.

Z výše uvedeného je zřejmé, že byť kůň č. 2, který dostih dokončil jako první, způsobil výše uvedené omezení, žádný z poškozených koní č. 6, 1, 8 a 9 by jej neporazil. Současně se nejednalo ze strany jezdce koně č. 2 o nebezpečnou jízdu ve smyslu § 429 DŘ, a proto Dostihový soud rozhodl v souladu s § 429 DŘ potvrdit doběh tak, jak byl dosažen na dostihové dráze.

Dostihový soud má za to, že Dostihová komise při svém rozhodování o protestu ex officio proti doběhu dostihu nezohlednila nové znění § 429 DŘ, když se omezila na konstatování, že došlo ke křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu, aniž by se však zabývala celkovou situací a s ní souvisejícími šancemi jednotlivých poškozených koní na předstižení viníka tohoto incidentu, jak nový text § 429 DŘ požaduje.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 26.06.2018
Rozhodnutí Dostihového soudu č. 1/2018
Datum a místo: 13. 2. 2018 Praha

Přítomní členové: JUDr. J. Červenka (předseda), JUDr. Ing. K. Luftmanová,
J. Chaloupka

Předmět jednání: Odvolání trenéra Ludvíka Harise proti rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 5/2017 ze dne 19. 12. 2017 (zveřejněno ve VČT č. 24/2017), kterým bylo rozhodnuto ve věci pozitivního nálezu zakázané látky v těle koně Lagaro zapsaného na jeho tréninkové listině při kontrolním odběru dne 19. 7. 2017 v Krabčicích tak, že mu byla udělena sankce odnětí trenérské licence na dobu 10 měsíců za přestupek dle §409, písm. b) a n) DŘ z důvodu porušení povinností dle §293 (výklad v §1 DŘ) a povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 19. 7. 2017 v tréninkovém středisku Krabčice.

Na základě: písemného odvolání včetně připojených příloh (Stanovisko majitele koně Lagaro z 21. 12. 2017, Prohlášení pracovníků DS Darhorse z 20. 12. 2017, Zprávy MVDr. M. Dvořáka z 18. 12. 2017, Prohlášení MVDr. M. Dvořáka z 15. 12. 2017, Prohlášení Ing. K. Dvořáka z 22. 12. 2017, Studie z American journal of Veterinary č.5/1981, Studie z Equine Veterinary journal č.4/1975), při jednání doplněných příloh (Stanovisko MUDr. M. Němcové z 2. 1. 2018, Stanovisko Ing. R. Smrže, CSc., z 18. 12. 2017, Zpráva MUDr. M. Novotného z 21. 12. 2017) a odkazů na judikaturu disciplinárních orgánů JC ČR v dopingových věcech, písemného materiálu PK JC ČR, Stanoviska Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR z 1. 2. 2018 (k vyžádání DS), výslechu svědků Ing. M. Krejčí, M. Pínové, MVDr. V. Šimoníka, výslechu odvolatele,

zjistil, že: odvolání odvolatele je částečně důvodné,

a rozhodl: změnit rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 5/2017 ze dne 19. 12. 2017 tak, že trenéru Ludvíku Harisovi se ukládá:

a) sankce odnětí trenérské licence na dobu 6 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 1 roku (§427 DŘ),

b) peněžitá sankce ve výši 10.000,- Kč (§424 DŘ)
za přestupek dle §409, písm. b) a n) DŘ z důvodu porušení povinností dle §293 (výklad v §1 DŘ)

c) povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku (vzorek A – dne 27. 7. 2017 v laboratoři v Kolíně nad Rýnem (SRN), vzorek B – dne 19. 9. 2017 v laboratoři ve Fordhamu, Cambridgeshire, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska) odebraného dne 19. 7. 2017 koni Lagaro v tréninkovém středisku Krabčice, ve výši skutečně na tyto náklady JC ČR vynaložené.
Odůvodnění: Dostihový soud (dále „DS“) v řízení o odvolání odvolatele proti rozhodnutí Pořádkové komise (dále jen „PK“) JC ČR č. 5/2017 ze dne 19. 12. 2017 (datum zveřejnění rozhodnutí ve VČT č. 24/2017), konstatoval, že odvolání bylo dne 22. 12. 2017 podáno za zachované lhůty, osobou oprávněnou a DS je příslušný k jeho projednání (§470 DŘ).

DS konstatuje, že napadené rozhodnutí PK považuje za věcně správné a nemá proti jeho skutkovým zjištěním námitky.

V rámci odvolání došlo ke změně tvrzení odvolatele (současně i majitele koně a ošetřujícího veterináře), kdy jako rozhodná doba možného podání zakázané látky koni Lagaro byla označena doba v den odběru vzorku antidopingovou komisí JC ČR, tj. 19. 7. 2017, konkrétně pak doba od 8.30 do 11.30 hod. tohoto dne nebo doba od 8.00 do 11.45 hod. tohoto dne (obě doby obsahem zprávy MVDr. M. Dvořáka z 18. 12. 2017). Bylo zcela opuštěno původní tvrzení, že k podání látky koni Lagaro muselo dojít dne 16. 7. 2017 při jeho účasti na dostizích v Bratislavě, tedy tvrzení, se kterým se ve svém rozhodnutí vypořádala PK.

DS si vyžádal doplňující stanovisko Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR, která v odpovědi na položené otázky z 1. 2. 2018 uvedla mimo jiné, že vyjádření MVDr. M. Dvořáka ve zprávách z 15. 12. 2017 a 18. 12. 2017 považuje za irelevantní s tím, že s ohledem na absenci farmakokinetických a farmakodynamických studií metylfenidátu u koní, nelze spolehlivě specifikovat dobu, kdy byla zakázaná látka koni podána, a že závěr MVDr. Dvořáka ohledně doby podání látky koni není podložen žádnými konkrétními farmakokinetickými studiemi, proto jej nelze akceptovat. Komise dále uvedla, že přestože možnost vysvětlení nálezu zakázané látky v těle koně kontaminací (např. podestýlky) lze považovat za málo pravděpodobnou, nelze ji zcela vyloučit, přičemž s ohledem na vyjádření osob a objektivní skutečnosti se zcela jasně nejednalo o kontaminaci krmiva.

V této fázi DS konstatuje, že při svém rozhodování se důrazně distancoval od náznaků a tvrzení, že snad zakázanou látku mohl či dokonce měl koni Lagaro podat některý ze členů antidopingové komise JC ČR, možná z důvodu konkurenčního boje interesovaných osob. Tuto skutečnost dle názoru DS vyloučila vyjádření členů této komise v souznění s vyjádřením odvolatele, kteří všichni potvrdili, že ve stáji se celou dobu pohybovali výhradně společně. Vysvětlení se dostalo i samotnému průběhu kontroly, kdy na žádost trenéra Šavujeva byl upřednostněn odběr vzorku v jeho trenérském úseku a následně byly odebrány vzorky v úseku trenéra Harise, s čímž tento sám souhlasil. Především podání nazvané Prohlášení pracovníků dostihové stáje – tréninkového střediska centra Darhorse ze dne 20. 12. 2017, podepsané jmény A. Petrlíková, M. Mokošová, J. Bartoš, M. Zach, M. Gruber, a dále podání Ing. K. Dvořáka, vedoucího chovu koní střediska Darhorse datované 22. 12. 2017, jsou dle názoru DS svým obsahem zcela způsobilé k zahájení řádného disciplinárního řízení s jejich autory ve smyslu porušení ustanovení §409, písm. c) a e) DŘ.

DS konstatuje, že PK ve svém rozhodnutí správně zhodnotila objektivní odpovědnost odvolatele (trenéra koně Lagaro) za dodržení §293 DŘ, avšak DS se neztotožňuje s vyjádřeným názorem PK v napadeném rozhodnutí, že „vzhledem ke skutečnosti, že trenér Haris nedokázal uspokojivě vysvětlit původ zakázané látky v tělních tekutinách koně a s ohledem na fakt, že metylfenidát není ve veterinárních léčivých přípravcích obsažen a jeho podávání koním nemá medicínské zdůvodnění, proto PK považuje za reálné zavinění trenéra Harise formou úmyslu, rozhodla o udělení své sankce“. Takové rozhodnutí by dle názoru DS bylo na místě pouze v případě, že by odvolateli bylo v řízení skutečně prokázáno úmyslné podání zakázané látky koni nebo jeho vědomost o úmyslném podání takové látky jinou osobou a souhlas s ním, byť i formou mlčení a nekonání opatření k nápravě. K tomu však dle názoru DS v řízení nedošlo.
Přestože tedy z důvodu výše popsané objektivní odpovědnosti trenér vždy odpovídá za přítomnost zakázaných látek v těle jím trénovaného koně, rozhodně nelze přijmout závěr, že trenérova odpovědnost za úmyslné podání látky jakkoli souvisí s charakterem látky a jejím užitím, popř. neužitím, ve veterinární praxi. I pokud látku někdo koni podal úmyslně, s úmyslem jej (nebo jiného) poškodit, nelze takové úmyslné podání bez dalšího přičítat trenérovi koně.

Při subsidiárním užití předpisů českého trestního práva ohledně úmyslného zavinění, respektive pojmu úmysl (§15 zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění) je zřejmé, že na jednání trenéra Harise v projednávané věci nelze za stávající důkazní situace vztáhnout ani jednu z forem úmyslného zavinění, tj. úmysl přímý nebo nepřímý. V řízení před orgány JC ČR rozhodně nebylo bez jakékoli pochybnosti prokázáno, že by to byla konkrétní osoba, např. odvolatel, která koni látku podala, nebo která alespoň o podání látky koni věděla a toto jednání strpěla. Podpůrně i výpovědi slyšených svědků, převedším o zcela standardním chování koně v době před odběrem i při něm, o pohybu osob a to i dalších osob ve stáji nebo jejím okolí, o způsobu zabezpečení stáje, nemohly vést DS k jinému závěru, než k závěru o důvodnosti subsidiárního užití jedné ze základních zásad trestního práva, zásady v pochybnostech ve prospěch obviněného. Důsledkem užití této zásady bylo rozhodnutí o změně trestu uděleného odvolateli v rozhodnutí PK do takové míry, která dle názoru DS plně odpovídá stávající již poměrně ustálené judikatuře disciplinárních orgánů JC ČR (viz rozhodnutí PK č. 3/2016 ve znění rozhodnutí DS č. 1/2016, rozhodnutí PK č. 5/2016, rozhodnutí PK č. 1/2016, rozhodnutí PK č. 12/2015).

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jan Červenka
předseda Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 19.02.2018
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 7/2017
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík st. a Jiří Zlámaný

uložila

trenéru Martinu Bělkovi sankci odnětí trenérské licence na dobu pěti měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ a § 411 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené §§ 123 - 125 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise Jockey Clubu ČR v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Jockey Clubu ČR poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ a § 411 písm. b) DŘ trenérem Martinem Bělkou, přestupkové řízení ve věci neohlášení změny v tréninkové listině - odchod koně z tréninku, kterého však nadále hlásil do dostihů.

Pořádková komise se seznámila se Zápisem z kontroly tréninkových středisek, které ve dnech 31. října a 1. listopadu 2017 provedly Ing. Martina Krejčí, Ph.D. (generální sekretář JC ČR) a pí Markéta Pínová (tréninkové listiny, vedení ÚEK A1/1, JC ČR) a s vyjádřením trenéra Martina Bělky ohledně neohlášení odchodu z tréninku u koně Stager, kterého nadále hlásil do dostihů.

Ze zápisu z kontroly tréninkového střediska Stachovice a z vyjádření trenéra Martina Bělky vyplývají následující zjištění: Při kontrole dne 1. listopadu 2017 bylo zjištěno, že v tréninkovém středisku pana Bělky se nachází jen 8 z 11 koní, kteří byli ke dni kontroly uvedeni na jeho tréninkové listině. Nalezeni nebyli koně Coak du Fruitier (FR), Quaff a Stager. Kůň Coak du Fruitier byl předchozí den prodán, klisna Quaff byla v předchozím týdnu (28. října 2017) přesunuta k novému trenérovi (MVDr. Petr Kantek – v jeho tréninkovém středisku byla dle zápisu z kontroly nalezena). Obě tyto změny trenér Bělka dne následujícího po kontrole nahlásil na sekretariát Jockey Clubu. Kůň Stager byl dle trenérem předloženého stájového deníku dne 11. října 2017 přesunut ke svému majiteli (Reality RO&Li s. r. o.) s předpokladem prodeje. Dle vyjádření trenéra Bělky mu poté majitel sdělil, že se se zamýšleným prodejem možná unáhlil a navrhl mu, aby koně přihlásil do dostihu v Pardubicích dne 21. října 2017, s tím, že pokud uspěje, prodávat ho nebude. Trenér Bělka s vidinou návratu Stagera do jeho tréninku majiteli vyhověl a start koně zaštítil. Dostih se však příliš nepovedl a tak majitel navrhl další start 4. listopadu 2017 v Kolesách. Trenér Bělka se opět nechal přesvědčit a koně do dostihu přihlásil. Prvního listopadu však v jeho tréninkovém středisku proběhla kontrola, při které byla zjištěna nepřítomnost koně Stager. Zatímco nenalezené koně Coak du Fruitier a Quaff trenér Bělka ihned po kontrole ze své tréninkové listiny odhlásil, koně Stager nechal pod svým jménem 4. listopadu 2017 startovat.

Pořádková komise na základě uvedených skutečností konstatovala, že trenér Martin Bělka se svým jednáním dopustil porušení povinnosti stanovené v §§ 123 – 125 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá povinnost jakoukoli změnu ve své tréninkové listině do 24 hodin ohlásit Jockey Clubu ČR. Vzhledem k faktu, že se jedná o závažné porušení povinností trenéra a zejména s ohledem na skutečnost, že trenér Bělka i po provedené kontrole nechal koně, který prokazatelně nebyl připravován v jeho tréninkové centrále, startovat pod svým jménem, se Pořádková komise rozhodla udělit mu za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ a § 411 písm. b) DŘ sankci odnětí trenérské licence na dobu pěti měsíců (§ 427 DŘ).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 11. prosince 2017

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 19.12.2017
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 6/2017
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík st. a Jiří Zlámaný

uložila

trenérce Lence Syslové peněžitou sankci ve výši 1 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti stanovené § 295 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise Jockey Clubu ČR v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Jockey Clubu ČR poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ trenérkou Lenkou Syslovou, přestupkové řízení ve věci nevedení medikačního deníku.

Pořádková komise se seznámila se Zápisem z kontroly tréninkových středisek, které ve dnech 31. října a 1. listopadu 2017 provedly Ing. Martina Krejčí, Ph.D. (generální sekretář JC ČR) a pí Markéta Pínová (tréninkové listiny, vedení ÚEK A1/1, JC ČR) a s vyjádřením trenérky Lenky Syslové k otázce vedení medikačního deníku.

Ze zápisu z kontroly tréninkového střediska Klokočov – Františkův Dvůr a z vyjádření trenérky Lenky Syslové vyplývají následující zjištění: Při kontrole dne 1. listopadu 2017 bylo zjištěno, že trenérka Lenka Syslová nevede medikační deník. Trenérka Syslová byla upozorněna, aby tento nedostatek napravila, což učinila – na její žádost jí byl medikační deník ze sekretariátu Jockey Clubu ČR zaslán. Pořádková komise na základě uvedených skutečností konstatovala, že trenérka Lenka Syslová se svým jednáním dopustila porušení povinnosti stanovené v § 295 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá povinnost vést medikační deník, ve kterém jsou uváděny veškeré léky a léčby, které byly aplikovány u jím trénovaných koní. Vzhledem nezastupitelné roli medikačního deníku v rámci řešení případného pozitivního dopingového nálezu jí Pořádková komise za přestupek ve smyslu § 409 písm. b) DŘ uložila peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 1 000,- Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedených sankcí (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 11. prosince 2017

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 19.12.2017
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 5/2017
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík st., Jiří Zlámaný

uložila:

trenéru Ludvíku Harisovi sankci odnětí trenérské licence na dobu deseti měsíců (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 293 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v těle koně Lagaro zapsaném na jeho tréninkové listině,
trenéru Ludvíku Harisovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 19. července 2017 v tréninkovém středisku Krabčice.

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o přestupku s trenérem Ludvíkem Harisem z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Lagaro v rámci antidopingové kontroly provedené v souladu s ustanovením § 293 DŘ při kontrole na trenérském úseku Ludvíka Harise v tréninkovém středisku Krabčice dne 19. července 2017 (kontrolu prováděly pracovnice JC ČR Ing. Martina Krejčí, Ph.D. a pí Markéta Pínová, odběr vzorku provedl člen Antidopingové komise JC ČR MVDr. Vladimír Šimoník).

Pořádková komise se seznámila s výsledky antidopingové kontroly ze dne 1. září 2017 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201705516 – tzv. vzorek A) a ze dne 20. října 2017 (antidopingová laboratoř LGC Limited, Certificate of Analysis 129486) – tzv. vzorek B), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 7. listopadu 2017, které konzultovala s jejím členem MVDr. Petrem Jahnem (osobně se zúčastnil prvního jednání ve věci a při dalších byl k dispozici na telefonu), vyslechla trenéra Ludvíka Harise, který předložil příslušný medikační deník, zástupce majitele koně Lagaro stáje DAR Ing. Rostislava Kopeckého a telefonicky též žokeje Martina Laubeho.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Lagaro ke dni 19. července 2017 zapsaného na tréninkové listině Ludvíka Harise prokázána přítomnost zakázané látky kyseliny ritalinové (ritalinic acid), farmakologicky inaktivního metabolitu metylfenidátu. Podle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab)) považován za přestupek proti ustanovením DŘ a je proto důvodem k zahájení disciplinárního řízení.

Trenér Ludvík Haris na úvodním jednání PK v této záležitosti dne 10. listopadu 2017 vypověděl, že si přítomnost této látky ve vzorku odebraném koni Lagaro neumí vysvětlit, neboť Lagaro nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím kyselinu ritalinovou ani metylfenidát, jehož metabolickým produktem je právě kyselina ritalinová. Podle jeho názoru jedinou možností jak Lagaro mohl přijít do kontaktu se zakázanou látkou je, vzhledem k bezpečnostním opatřením, které panují v domovské tréninkové centrále, podání nějakého přípravku cizí osobou při jeho startu v Bratislavě dne 16. července 2017, ačkoli i zde byl kůň po většinu času pod dozorem stájového personálu. Ing. Kopecký tuto verzi podpořil s tím, že Lagaro se v Bratislavě oproti svým předcházejícím startům choval nestandardně – motal se v paddocku, lehal si ve startovacích boxech, v dostihu nechtěl utíkat a po návratu byl dva dny skleslý. Vzhledem k teplému počasí se domnívali, že se jedná o únavu po dostihu a dehydrataci a tuto situaci řešili s veterinářem MVDr. Mojmírem Dvořákem, který koně vyšetřil, přičemž neshledal žádný vážný problém a koni aplikoval glukózový roztok a vitamíny na doplnění energie (přesnou indikaci dokládá záznam v předloženém medikačním deníku s datem 17. července 2017), dle konstatování pana Kopeckého tedy nic co by mohlo obsahovat nalezenou zakázanou látku. Pan Kopecký situaci s podáním zakázané látky konzultoval s prof. MUDr. Miovským z Kliniky adiktologie 1. LF UK, který mu sdělil, že s ohledem na předpokládanou rychlost odbourávání zakázané látky (podle působení uvedené látky v humánní medicíně) a odhad množství, které by koni muselo být podáno tři dni před dnem odběru, se pravděpodobně jednalo o pro koně smrtelnou dávku. Pan Kopecký na základě této informace vyjádřil domněnku, že se jednalo o pokus o fyzickou likvidaci koně, jejímž motivem podle jeho názoru mohly být sázky (kůň byl v Bratislavě favoritem svého dostihu), konkurenční boj (Lagaro je jedním z nejlepších českých odchovanců) anebo pomsta některého z bývalých zaměstnanců jeho tréninkového střediska. Pan Haris i pan Kopecký striktně vyloučili možnost úmyslného podání či kontaminace stájovým personálem nebo z prostředí (krmivo, podestýlka).

Pořádková komise následně telefonicky kontaktovala žokeje Martina Laubeho, který byl jezdcem Lagara nejen při jeho bratislavském startu 16. července 2017, ale i při jeho předcházejícím startu 24. června 2017 taktéž v Bratislavě, aby si u něj ověřila chování koně popisované panem Harisem a panem Kopeckým. Žokej Laube uvedl, že nepozoroval žádný rozdíl mezi chováním Lagara v obou dostizích, před červencovým startem se mu nezdál unavený anebo že by se choval jinak než by měl. Na dotaz ohledně jeho chování ve startovacích boxech sdělil, že v boxech zlobil už při startu 24. června a předtím jednou zlobil i Janu Vernerovi, ale pouze jednou.

Pořádková komise proto na jednání 21. listopadu znovu vyslechla trenéra Ludvíka Harise, který uvedl, že Lagaro se před dostihem 16. července 2017 choval normálně, změna byla maximálně v tom, že necaploval jako to dělá obvykle. Dále sdělil, že problém v Bratislavě nastal až po vstupu do startovacích boxů – kůň nejprve stál dobře, pak se mlátil zleva doprava, následně dal hlavu dolů a lehal si. Zvedali ho za ocas, kůň se postavil, ale dostih byl odstartován v okamžiku, kdy kůň nebyl připraven, odskočil tedy za koňmi a neměl chuť závodit. Po návratu do stájí nevyžral, byl kyselý a jezdit v tréninku ho začali až čtvrtý den po dostihu. Ve středu (den odběru) se již choval normálně. Pan Haris nadále trval na tom, že zakázaná látka byla koni podána v Bratislavě, explicitně vyloučil možnost, že by tuto látku koní podal někdo ze stájového personálu, stejně jako popřel úmyslné podání ze strany své či pana Kopeckého.

V souvislosti s tvrzením pana Harise a pana Kopeckého, že k podání zakázané látky došlo při bratislavském startu 16. července 2017, tj. tři dni před odběrem vzorku, v němž byla prokázana přítomnost zakázané látky kyseliny ritalinové, Pořádková komise požádala MVDr. Petra Jahna, člena Antidopingové komise JC ČR, o vyjádření nakolik je toto při německou laboratoří (Institut für Biochemie, Deutsche Sporthochschule Köln) odhadovaném množství (15 ng/ml) zakázané látky v odebraném vzorku možné. MVDr. Jahn po konzultaci s MVDr. Melkovou (Antidopingová komise JC ČR) a MVDr. Zavadilovou (Ústav farmakologie VFU Brno) odpověděl, že teoreticky by pozitivní nález kyseliny ritalinové zjištěný ve středu mohl být důsledkem aplikace vysoké (toxické) dávky předchozí neděli (tuto hypotézu podle něj není možné vyvrátit), předpokládá však, že kůň by bezprostředně po podání takového množství metylfenidátu vykazoval příznaky intoxikace. Těmito příznaky podle studie autorů Gabriel a kol. (1963) citované ve Stanovisku antidopingové komise k pozitivnímu nálezu ritalinové kyseliny v tělních tekutinách koně Lagaro jsou motorický neklid, zvýšení srdeční frekvence na dvojnásobek a výrazné zvýšení dechové frekvence až na hranici měřitelnosti.

Pořádková komise zvážila výše uvedené skutečnosti a vzhledem k rozporům v popisech chování koně Lagaro před dostihem v Bratislavě (zásadní rozpory v popisu pana Kopeckého a žokeje Laubeho, změna popisu Lagarova chování v rámci jednotlivých výpovědí u trenéra Harise), přičemž žádný z popisovaných způsobů chování neodpovídá chování koně po podání vysoké dávky uvedený v rámci studie autorů Gabriel a kol. (1963), s tím, že podaná dávka by pro koně s největší pravděpodobností musela být smrtelná, dospěla k závěru, že verze předpokládající podání zakázané látky cizí osobou při dostihovém dni v Bratislavě je podle jejího názoru krajně nepravděpodobná. Naopak podle názoru Pořádkové komise je s ohledem na možné účinky metylfenidátu (u lidí je využíván ke zvyšování hladiny dopaminu v mozku, tj. látky nutné pro vznik motivace a potěšení, čímž stimuluje organismus k výkonům a ke zvýšení koncentrace na jejich provádění), na krátkou dobu účinku metylfenidátu a jeho rychlou metabolickou transformaci na kyselinu ritalinovou, za reálné možné považovat úmyslné podání zakázané látky v rámci tréninkového procesu.

Ustanovení § 293 DŘ stanoví, že žádný kůň zapsaný na tréninkové listině trenéra nesmí mít ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku (§ 1 DŘ), pokud není tato látka podávána podle předpisu veterináře z léčebných důvodů. Jockey Club ČR má právo kdykoli nařídit odběr potřebných biologických vzorků kterémukoli koni uvedenému na tréninkové listině kteréhokoli trenéra dostihových koní. Vzhledem ke skutečnosti, že trenér Haris nedokázal uspokojivě vysvětlit původ zakázané látky kyseliny ritalinové v tělních tekutinách koně Lagaro, s ohledem na fakt, že metylfenidát není ve veterinárních léčivých přípravcích obsažen a jeho podávání koním nemá medicínské zdůvodnění a protože ve vztahu k přestupku (ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchanému porušením povinnosti stanovené ve výše uvedeném ustanovení Pořádková komise považuje u trenéra Harise za reálné zavinění ve formě úmyslu, rozhodla se udělit mu sankci odnětí trenérské licence na dobu deseti měsíců (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Haris podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 11. prosince 2017

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 19.12.2017
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR č. 4/2017
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila
trenérce Miroslavě Maršíčkové peněžitou sankci ve výši 1 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti stanovené §§ 123 – 125 DŘ,

trenéru René Vinklárkovi peněžitou sankci ve výši 500,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené §§ 123 – 125 DŘ
a
trenérce Martině Růžičkové peněžitou sankci ve výši 500,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti stanovené §§ 123 – 125 DŘ.

Odůvodnění:
Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Jockey Clubu ČR poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ trenéry dostihových koní paní Miroslavou Maršíčkovou, panem René Vinklárkem a paní Martinou Růžičkovou, přestupkové řízení ve věci neoznámení změn v tréninkové listině.

Pořádková komise se seznámila se Zápisem z kontroly tréninkového střediska Hipodrom Most – trenérský úsek trenérky Miroslavy Maršíčkové a trenérský úsek trenéra René Vinklárka, kterou dne 19. července 2017 provedli Ing. Martina Krejčí, Ph.D. (generální sekretář JC ČR), Markéta Pínová (treninkové listiny, vedení ÚEK A1/1, JC ČR) a MVDr. Vladimír Šimoník (Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR), se Zápisem z kontroly tréninkového střediska Pohoří – trenérský úsek trenérky Martiny Růžičkové, kterou dne 9. srpna 2017 provedli Ing. Martina Krejčí, Ph.D. (generální sekretář JC ČR), Markéta Pínová (treninkové listiny, vedení ÚEK A1/1, JC ČR) a vyslechla paní Markétu Pínovou.

Ze zápisu z kontroly tréninkového střediska Hipodrom Most – trenérský úsek trenérky Miroslavy Maršíčkové a z výpovědi paní Markéty Pínové vyplývá následující zjištění: Z koní uvedených k 19. 7. 2017 na tréninkové listině trenérky Miroslavy Maršíčkové při kontrole nebyl nalezen kůň Donauwind(GER), který dle sdělení přítomné pracovnice stáje Romany Harausové před cca 1 rokem změnil majitele a tréninkové středisko opustil. Klisna Black Starlight(GB) uvedená stále na tréninkové listině trenérky se sice ve stáji nachází, ale je již zařazena do chovu a má pod sebou letošní hříbě. Trenérka byla po provedené kontrole vyzvána, aby koně Donauwind a Black Starlight ze svojí tréninkové listiny vyškrtla. Pořádková komise na základě uvedených skutečností konstatovala, že trenérka Miroslava Maršíčková se svým jednáním dopustila porušení povinnosti stanovené v § 125 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá jakoukoli změnu ve svojí tréninkové listině (tréninková listina dle ustanovení § 124 DŘ obsahuje zejména seznam koní trénovaných dotyčným trenérem dostihových koní) do 24 hodin ohlásit Jockey Clubu ČR. I vzhledem ke skutečnosti, že trenérka Maršíčková do jednání Pořádkové komise závadný stav nenapravila, Pořádková komise jí za přestupek ve smyslu § 409 písm. b) DŘ uložila peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 1 000,- Kč.

Ze zápisu z kontroly tréninkového střediska Hipodrom Most – trenérský úsek trenéra Reného Vinklárka a z výpovědi paní Markéty Pínové vyplývá následující zjištění: Z 9 koní uvedených k 19. 7. 2017 na tréninkové listině trenéra Reného Vinklárka bylo v jeho stáji při kontrole nalezeno 5 koní. Jednalo se o koně BIGI(IRE), CUSTER, LONG POND, OLD BEER a POKER RUN(FR). Ke koním Artistin(GER), Shamalar(GER) a Van Venture(GER) pan René Vinklárek sdělil, že byli v průběhu předchozích dvou let prodáni, resp. i exportováni mimo ČR, kůň Vrak již není v letošním roce registrován do dostihového provozu. Trenér René Vinklárek byl po provedené kontrole vyzván, aby si svoji tréninkovou listinu dal do pořádku, což následující den splnil. Pořádková komise na základě uvedených skutečností konstatovala, že trenér René Vinklárek se svým jednáním dopustil porušení povinnosti stanovené v § 125 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá jakoukoli změnu ve svojí tréninkové listině (tréninková listina dle ustanovení § 124 DŘ obsahuje zejména jiné seznam koní trénovaných dotyčným trenérem dostihových koní) do 24 hodin ohlásit Jockey Clubu ČR. S přihlédnutím ke skutečnosti, že trenér Vinklárek závadný stav ihned po kontrole napravil, Pořádková komise mu za přestupek ve smyslu § 409 písm. b) DŘ uložila peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 500,- Kč.

Ze zápisu z kontroly tréninkového střediska Pohoří – trenérský úsek trenérky Martiny Růžičkové a z výpovědi paní Markéty Pínové vyplývá následující zjištění: Ke dni kontroly byli na tréninkové listině trenérky Martiny Růžičkové uvedeni celkem 34 koně. V tréninkovém středisku nebyli z tohoto seznamu nalezeni koně LE ROCK a PERFECT STORM, kteří byli dle sdělení trenérky prodáni před cca 2 roky, klisna TERRESCA, která byla zařazena do chovu, kůň VILLON, jež byl 31. 7. 2017 odvezen na rekonvalescenci a léčení mimo tréninkové středisko a klisna TOBIANNA, která uhynula na jaře 2017, přičemž úhyn nebyl Jockey Clubu ČR ohlášen. Trenérka Martina Růžičková byla vyzvána, aby si svoji tréninkovou listinu dala do pořádku a aby zároveň nahlásila úhyn klisny Tobianna, což ještě před jednáním Pořádkové komise učinila. Pořádková komise na základě uvedených skutečností konstatovala, že trenérka Martina Růžičková se svým jednáním dopustila porušení povinnosti stanovené v § 125 DŘ, který trenéru dostihových koní ukládá jakoukoli změnu ve svojí tréninkové listině (tréninková listina dle ustanovení § 124 DŘ obsahuje zejména seznam koní trénovaných dotyčným trenérem dostihových koní) do 24 hodin ohlásit Jockey Clubu ČR. S přihlédnutím ke skutečnosti, že trenérka Růžičková závadný stav po kontrole napravila, Pořádková komise jí za přestupek ve smyslu § 409 písm. b) DŘ uložila peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 500,- Kč.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedených sankcí (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 21. srpna 2017

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 05.09.2017