home page
e-VĚSTNÍK
 
 «« předchozí strana 2 / 19 další »»
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 8/2021
Datum a místo: 15. 10. 2021, Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, Mgr. J. Chlaň sdělil své stanovisko písemně. MVDr. Fr. Horák byl z rozhodování vyloučen, neboť byl předsedou Dostihové komise při dostihovém dni 10.10.2021 v Pardubicích.

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR (JC ČR) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 10.10.2021 v Pardubicích, kterým byla v dostihu č. 1298 „131. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se záštitou ministra zemědělství“ (Steeplechase crosscountry L – 6.900 m) žokejovi Pavlu Složilovi ml. uložena sankce odnětí jezdecké licence na jeden dostihový den (23.10.2021) za nadměrné použití bičíku (§ 316 DŘ).

Na základě: dostihového protokolu, písemného odvolání odvolatele, zhlédnutí záznamu dostihu a předloženého seznamu sankcí žokeje Pavla Složila ml. za posledních 12 měsíců

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl změnit výše uvedené rozhodnutí Dostihové komise tak, že žokejovi Pavlu Složilovi ml. se ukládá sankce odnětí jezdecké licence na 2 dostihové dny (počínaje 7.11.2021) za nadměrné použití bičíku (§ 316 DŘ).

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla stanovena.

Odůvodnění: DK udělila dne 10.10.2021 v Pardubicích v dostihu č. 1298 „131. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se záštitou ministra zemědělství“ (Steeplechase crosscountry L – 6.900 m) žokejovi Pavlu Složilovi ml. sankci odnětí jezdecké licence na jeden dostihový den (23.10.2021) za nadměrné použití bičíku (§ 316 DŘ).

Proti tomuto rozhodnutí o sankci podal odvolání JC ČR s tím, že se u žokeje P. Složila ml. jedná již o čtvrtý přestupek tohoto druhu v období posledních 12 měsíců, a proto tato sankce neodpovídá ustanovením DU o sankcích za tento přestupek proti DŘ, neboť mu měla být licence odňata na dva dostihové dny.

Odvolání bylo podáno za zachované lhůty Jockey Clubem ČR, který je oprávněn se písemně odvolat k Dostihovému soudu proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí.

Z videozáznamu dostihu č. 1298 „131. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se záštitou ministra zemědělství“ je patrné, že ž. P. Složil ml. v sedle koně č. 6 Talent použil bičík k nejméně 10 úderům jen v úseku od předposledního skoku do cíle.

Tím porušil zákaz používat bičíku k pobízení koně nadměrně stanovený v § 316 DŘ, když maximální počet pobídek bičíkem v průběhu celého překážkového dostihu je v § 1 DŘ omezen na osm pobídek.

Dostihový soud s ohledem na znění příslušných předpisů upravujících dostihový provoz, zejména s ohledem na ustanovení DU změnil sankci uloženou ž. P. Složilovi ml. na odnětí jezdecké licence na 2 dostihové dny, neboť se podle seznamu sankcí dopustil obdobného přestupku již 18.10.2020 ve dvou dostizích ve Wroclawi a 11.4.2021 v Bratislavě. V posuzovaném případě se tedy jednalo skutečně o čtvrtý přestupek proti DŘ za posledních 12 měsíců.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 4/2021
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová a Jiří Zlámaný

uložila:

žokeji Marcelu Novákovi

peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 2 500,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se během dostihového dne 10. října 2021 na závodišti v Pardubicích v dostihu č. 1297 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group dopustil porušením povinnosti stanovené v § 312 písm. b) DŘ (nedodržení sjednaného závazku), když ho v sedle koně č. 1 musel nahradit jezdec Adam Čmiel.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ na základě podnětu od předsedy dostihové komise jmenované pro dostihový den 10. října 2021 v Pardubicích MVDr. Františka Horáka, ve kterém upozorňuje na změnu jezdce u koně č. 1 Charismatic v dostihu č. 1297 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group a žádá její přešetření, zahájila přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se seznámila s podnětem předsedy dostihové komise jmenované pro dostihový den 10. října 2021 MVDr. Františka Horáka a vyslechla členku této dostihové komise Ing. Soňu Froňkovou, Ph.D. Bylo zjištěno, že v průběhu dostihového dne 10. října 2021 byla dostihové komisi ze strany realizačního týmu koně Charismatic nahlášena změna jezdce, spočívající v nahrazení ve startovní listině uvedeného žokeje Marcela Nováka jezdcem Adamem Čmielem. Dostihová komise tuto změnu projednala a vzhledem ke skutečnosti, že změna nebyla doložena žádným lékařským potvrzením a žokej Marcel Novák nadále figuroval na startovní listině Velké pardubické, která následovala až po Poplerově memoriálu, rozhodla o udělení peněžité sankce v souladu s ustanovením čl. 16 bod 15 Doplňujících ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2021 ve výši 2 500,- Kč. Tato skutečnost však nebyla zaznamenána do příslušného dostihového protokolu a ani ze strany dostihové komise postiženému oznámena – k tomuto opomenutí ze strany dostihové komise došlo pravděpodobně proto, že k projednání této skutečnosti nedošlo při hlášení změn v dostihovém programu 1,5 hodiny před startem prvního dostihu, ani v bezprostřední časové souvislosti s příslušným dostihem. Po zveřejnění výsledků pardubických dostihů si předseda DK MVDr. Horák tuto chybu uvědomil a podal podnět k Pořádkové komisi.
S ohledem na skutečnost, že nikde nezaznamenaná a postiženému neoznámená sankce nemá z hlediska Dostihového řádu žádnou relevanci a vzhledem k faktu, že jednáním žokeje Marcela Nováka k naplnění skutkové podstaty přestupku skutečně došlo (kůň č. 1 Charismatic dostih č. 1297 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group absolvoval v sedle s jezdcem Adamem Čmielem, ačkoli žokej Marcel Novák hned v následujícím dostihu č. 1298 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou startoval v sedle koně č. 9 Player), rozhodla Pořádková komise v rámci zahájeného přestupkového řízení v souladu s ustanovením čl. 16 bod 15. Doplňujících ustanovení o udělení peněžité sankce (§ 424 DŘ) ve výši 2 500, - Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ spočívající v nedodržení sjednaného závazku (§ 312 písm. b)).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 12. října 2021

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 3/2021
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová a Jiří Zlámaný

uložila:

žokeji Pavlovi Složilovi mladšímu

peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 60 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se během dostihového dne 10. října 2021 na závodišti v Pardubicích v dostihu č. 1298 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 6 Talent.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Dostihové komise jmenované pro dostihový den 10. října 2021 v Pardubicích obsaženého v dostihovém protokolu k dostihu č. 1298 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou, kterým dostihová komise, vzhledem k omezení danému ustanovením článku 18 Doplňujících ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2021, jež stanoví maximální výši peněžité sankce, kterou může dostihová komise udělit na 50 000,- Kč, předala dořešení přestupku žokeje Pavla Složila mladšího spočívajícího v nadměrném použití bičíku v sedle koně Talent Pořádkové komisi, přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise zhlédla videozáznam dostihu č. 1298 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou a konstatovala, že je z něj jasně patrné, že žokej Pavel Složil mladší v závěrečné fázi dostihu (po absolvování předposlední překážky) v sedle koně Talent použil bičík desetkrát – tím došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 316 DŘ, jež stanoví, že je zakázáno používat bičíku k pobízení koně nadměrně, přičemž maximální povolený počet pobídek bičíkem v průběhu celého dostihu je v ustanovení § 1 DŘ v části definující správné použití bičíku v překážkových dostizích omezen na osm pobídek. Z videozáznamu je podle názoru PK také jasně patrné, že se nejedná o přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení ani o jeho příležitostné použití k upomenutí koně na nutnost soustředit se na dostih, zejména před odskokem či po chybě na skoku.

Pořádková komise se proto rozhodla udělit žokeji Složilovi mladšímu sankci za překročení maximálního povoleného množství pobídek bičíkem v překážkových dostizích – vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o čtvrtý přestupek tohoto charakteru v období posledních 12 měsíců, udělila mu Pořádková komise za přestupek spáchaný v dostihu č. 1298 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou v souladu s ustanovením čl. 18 Doplňujících ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2021 peněžitou sankci ve výši 60 000,- Kč, tj. 5% z výše ceny dostihu, kterou kůň Talent získal svým umístěním (za vítězství získal 1 200 000,- Kč).

O udělení sankce odnětí jezdecké licence (§ 427), jejíž uložení v kombinaci s peněžitou sankcí čl. 18 Doplňujících ustanovení u přestupků spočívajících v překročení maximálního počtu povolených úderů bičíkem předpokládá, příslušná dostihová komise rozhodla v rámci své kompetence, avšak podle názoru Pořádkové komise tuto sankci stanovila chybně, neboť žokeji Složilovi uložila sankci odnětí jezdecké licence na jeden dostihový den (tj. 23. října 2021), ačkoli vzhledem k tomu, že se jednalo o čtvrtý přestupek tohoto druhu v období posledních 12 měsíců, mu měla být licence v souladu s výše citovaným ustanovením Doplňujících ustanovení odňata na dva dostihové dny. Z tohoto důvodu Pořádková komise doporučuje Jockey Clubu ČR proti tomuto rozhodnutí dostihové komise na základě ustanovení § 470 DŘ podat odvolání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 12. října 2021

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 2/2021
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět sekretariátu Jockey Clubu ČR, který na základě návrhu výboru Asociace českých trenérů a jezdců, požádal o přešetření činnosti Dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 15. srpna 2021 v Netolicích, a to zejména ve vztahu k možnému spáchání přestupku proti ustanovení Dostihového řádu žokejem Jaromírem Šafářem v důsledku nadměrného (v sedlech koní Landaron a Secret Passion), respektive zbytečného (v sedle koně Stezka) použití bičíku, což dostihová komise při své činnosti nijak nereflektovala.

a jako orgán Jockey Clubu ČR příslušný k projednání této záležitosti v přestupkovém řízení (§ 457 DŘ) na základě ustanovení § 10 písm. i) DŘ

uložila:

Ing. Jiřímu Holíkovi sankci výstrahu (§ 423 DŘ),

Ing. Pavlu Chlístovskému sankci výstrahu (§ 423 DŘ),

a MVDr. Františku Horákovi sankci výstrahu (§ 423 DŘ)

za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ a § 416 DŘ, spočívající v porušení povinnosti stanovené ustanovením § 26 písm. d) DŘ, které dostihové komisi ukládá povinnost, sledovat a postihovat sankcemi přestupky proti ustanovením Dostihového řádu a doplňujícím a organizačním ustanovením platným pro jí řízené dostihy a kterého se v průběhu dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích dopustila tím, že žokeji Jaromíru Šafářovi neuložila sankce za přestupky ve smyslu § 409 písm. b), kterých se dopustil v dostizích č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. v sedle koně č. 3 Landaron a č. 1175 Cena města Netolic v sedle koně č. 1 Secret Passion (GB) porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 316, jež stanoví, že je zakázáno používat bičíku k pobízení koně nadměrně.

Pořádková komise dále

uložila:

žokeji Jaromíru Šafářovi sankce

odnětí jezdecké licence (§ 427) DŘ) na jeden dostihový den (18. září 2021) a peněžitou sankci 2 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se během dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích v dostihu č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 3 Landaron

a

odnětí licence na dva dostihové dny (19. a 25. září 2021) a peněžitou sankci 2 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se během dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích v dostihu č. 1175 Cena města Netolic dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 1 Secret Pasion (GB).

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu sekretariátu Jockey Clubu ČR, který na základě návrhu výboru Asociace českých trenérů a jezdců, požádal o přešetření činnosti Dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 15. srpna 2021 v Netolicích, a to ve vztahu k možnému spáchání přestupku proti ustanovení Dostihového řádu žokejem Jaromírem Šafářem v důsledku nadměrného (v sedlech koní Landaron a Secret Passion), respektive zbytečného (v sedle koně Stezka) použití bičíku, což dostihová komise při své činnosti nijak nereflektovala a dále ve věci prošetření pádů a jiných podnětů, které je dle AČTJ možné dodat podrobně přímo k pořádkové komisi přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se seznámila s textem výše uvedeného podnětu, s Dostihovou zprávou z dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích, prohlédla si záznamy z jednotlivých dostihů tohoto dostihového dne a telefonicky vyslechla předsedu dostihové komise jmenované pro dostihový den 15. srpna 2021 Ing. Jiřího Holíka, člena této dostihové komise MVDr. Františka Horáka, žokeje Jaromíra Šafáře, jezdkyni Lucii Fialovou a o bližší specifikaci návrhu požádala jeho autory Ing. Helenu Voršilkovou a Filipa Neuberga.

Výtky vůči činnosti dostihové komise v průběhu dostihového dne 15. srpna 2021 ze strany zástupců AČTJ směřovaly především vůči dvěma tvrzeným skutečnostem – nepotrestání žokeje Jaromíra Šafáře za nadměrné, respektive zbytečné použití bičíku a nepřešetření pádů koní, ke kterým v průběhu dostihového dne došlo. Ve vlastním textu podnětu uváděné jiné podněty nebyly při telefonické konzultaci s autory návrhu dostatečně specifikovány.

Pořádková komise prostudovala videozáznamy dostihu č. 1172 Cena Envisan – Gem a. s. – Prostor Design s. r. o., ve kterém se měl žokej Jaromír Šafář v sedle koně Stezka dopustit přestupku proti ustanovení DŘ spočívajícího ve zbytečném použití bičíku a dostihů č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. a č. 1175 Cena města Netolic, v nichž se měl dopustit v sedlech koní Landaron a Secret Passion (GB) přestupku nadměrného použití bičíku.

V případě dostihu č. 1172 Ceně Cena Envisan – Gem a. s. – Prostor Design s. r. o. je z videozáznamu patrné, že žokej Šafář používá bičík na začátku cílové roviny, kdy je sice již v čele dostihu, avšak s náskokem jen zhruba dvou délek, což podle názoru PK nelze považovat za situaci, kdy jasně vítězí nebo je umístěn s bezpečným rozestupem (viz definice zbytečného použití bičíku v ustanovení § 1 DŘ) a ve chvíli, kdy kůň akceleroval a zvětšil svůj náskok před soupeři, s jeho používáním přestal. PK proto v tomto případě konstatovala, že k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ nedošlo.

V případě dostihů č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. a č. 1175 Cena města Netolic je z videozáznamů patrné, že žokej Šafář v sedle koně Landaron použil bičík jedenáctkrát a v sedle koně Secret Passion desetkrát. V obou případech tak došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 316 DŘ, jež stanoví, že je zakázáno používat bičíku k pobízení koně nadměrně, přičemž maximální povolený počet pobídek bičíkem v průběhu celého dostihu je v ustanovení § 1 DŘ v části definující správné použití bičíku v rovinových dostizích omezen na šest pobídek. Z videozáznamů je podle názoru PK také jasně patrné, že se nejedná o přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení. Pořádková komise proto rozhodla udělit žokeji Šafářovi sankci za překročení maximálního povoleného množství pobídek bičíkem v rovinových dostizích – vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o třetí a čtvrtý přestupek tohoto charakteru v období posledních 12 měsíců, udělila mu Pořádková komise za přestupek spáchaný v dostihu č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. peněžitou sankci 2 000,- Kč a sankci odnětí jezdecké licence na jeden dostihový den, tj. 18. září 2021 ve Slušovicích a za přestupek spáchaný v dostihu č. 1175 Cena města Netolic peněžitou sankci 2000,- Kč a sankci odnětí licence na dva dostihové dny, tj. 19. září 2021 v Karlových Varech a 25. září 2021v Praze – Velké Chuchli (účinnost sankcí - § 438 DŘ, v případě rozhodnutí PK je vzhledem ke lhůtám pro podání odvolání rozhodující datum zveřejnění rozhodnutí ve Věstníku ČT).

Pořádková komise v rámci přešetřování činnosti DK jmenované pro dostihový den 15. srpna 2021 v Netolicích vyslechla jejího předsedu Ing. Jiřího Holíka, který v otázce nadměrného použití bičíku žokejem Šafářem uvedl, že členové DK v průběhu dostihu č. 1174 pojali podezření na nadměrné použití bičíku, avšak vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení – v prostoru pro činnost DK nebyl k dispozici televizor, videozáznam mohli sledovat pouze na pracovišti videoobsluhy na monitoru o rozměrech cca 15 x 10 cm - nebyli schopni o spáchání přestupku jednoznačně rozhodnout. Z tohoto důvodu člen DK Ing. Pavel Chlístovský před dalším dostihem upozornil žokeje Šafáře na podezření DK a vyzval ho, aby si na používání bičíku „dával pozor“. Žádnou z těchto skutečností DK však neuvedla do Dostihové zprávy. Právě v této skutečnosti PK spatřuje největší pochybení ze strany DK – nedostatečné technické vybavení mělo být v Dostihové zprávě zmíněno a pokud DK pojala podezření na spáchání přestupku, které vzhledem ke svým omezeným možnostem nemohla jednoznačně vyřešit, mohla a měla jeho vyřešení postoupit Pořádkové komisi. Následkem nedůsledného přístupu DK mohly nikoli banální přestupky žokeje Šafáře zůstat bez potrestání.

Výtku AČTJ, že DK nepřešetřovala pády v dostizích (jednalo se zejména o pád jezdkyně Lucie Fialové z koně Rabbit Ruler, v dostihu č. 1172 Cena Envisan – Gem a. s. – Prostor Design s. r. o., který byl následně zastaven a opakován na závěr dostihového dne) její předseda Ing, Jiří Holík odmítl s tím, že DK se těmto situacím věnovala, avšak tuto skutečnost opomněla zmínit ve výsledcích příslušných dostihů. Uvedl, že příčinu pádu koně Rabbit Ruler DK zkoumala za přítomnosti jeho trenéra Allan Petrlíka a jezdkyně Fialová uvedla, že podrobnosti o situaci pádu předcházející sdělila dostihovému tajemníkovi Ing. Evě Chaloupkové. PK v této souvislosti konstatovala, že DK se situacím věnovala, pochybení však shledala ve skutečnosti, že zjištěné skutečnosti neuvedla do výsledků příslušných dostihů nebo alespoň do dostihové zprávy.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že se členové dostihové komise jmenované pro dostihový den 15. srpna 2021 v Netolicích dopustili přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ a § 416 DŘ, spočívajícího v porušení povinnosti stanovené ustanovením § 26 písm. d) DŘ, které dostihové komisi ukládá povinnost, sledovat a postihovat sankcemi přestupky proti ustanovením Dostihového řádu a doplňujícím a organizačním ustanovením platným pro jí řízené dostihy, jehož se v průběhu tohoto dostihového dne dopustili tím, že DK žokeji Jaromíru Šafářovi neuložila sankce za přestupky ve smyslu § 409 písm. b), kterých se dopustil v dostizích č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. v sedle koně č. 3 Landaron a č. 1175 Cena města Netolic v sedle koně č. 1 Secret Passion (GB) porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 316, jež stanoví, že je zakázáno používat bičíku k pobízení koně nadměrně. Vzhledem ke skutečnosti, že činnost DK byla v případě dostihů, kde se dopustila pochybení, zásadním způsobem ovlivněna nedostatečným technickým vybavením, rozhodla se PK udělit jednotlivým členům DK pouze sankci výstrahu (§ 423) s tím, že předpokládá, že pro členy DK byl tento případ dostatečným varováním a jako takový přispěje k zajištění zlepšení jejich činnosti při výkonu funkce předsedy, resp. člena DK.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o další problém na závodišti kategorie C, PK doporučuje dostihové autoritě (JC ČR) zvážit míru povinné vybavenosti těchto závodišť (TV v prostorách pro DK), neboť jak PK již jednou konstatovala: Je potřeba mít vždy na paměti, že i tyto dostihy jsou oficiální, konají se dle platného DŘ a o finanční ceny. I tyto dostihy musí být důvěryhodné pro účastníky, obchodní partnery i veřejnost a jejich výsledky musí být nezpochybnitelné též proto, že na ně jsou přijímány sázky (s tím souvisí i případná úvaha nad tím, zda by žokej Šafář zvítězil s Landaronem i Secret Passion, také bez nadměrného použití bičíku).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 6. září 2021

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 7/2021
Datum a místo: 14. 9. 2021, Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, Mgr. J Chlaň sdělil své stanovisko telefonicky. MVDr. Fr. Horák byl z rozhodování vyloučen, neboť byl členem Dostihové komise při dostihovém dni v Netolicích

Předmět jednání: Odvolání jezdce Jaromíra Šafáře proti rozhodnutí Pořádkové komise ze dne 6.6.2021, zveřejněnému dne 8.7.2021 ve Věstníku ČT, kterým mu byly uloženy sankce (i) odnětí jezdecké licence (§ 427 DŘ) na jeden dostihový den (18. září 2021) a peněžitá sankce 2 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se během dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích v dostihu č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 3 Landaron, (ii) odnětí jezdecké licence na dva dostihové dny (19. a 25. září 2021) a peněžitá sankce 2 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se během dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích v dostihu č. 1175 Cena města Netolic dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 1 Secret Pasion (GB).

Na základě: dostihového protokolu, písemného odvolání odvolatele, shlédnutí záznamů z dostihů č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. a č. 1175 Cena města Netolic

Dostihový soud zjistil, že odvolání není důvodné,

a proto je zamítl a napadené rozhodnutí Pořádkové komise potvrdil s tím, že vzhledem k odkladnému účinku odvolání, dojde k odnětí jezdecké licence na dostihové dny 25.9., 28.9. a 2.10.2021.

Záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se nevrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a je tedy přípustné.

Odvolatel uvedl, že si v zápalu dostihového zápolení neuvědomil, kolik ran bičíkem již dal, avšak zcela jistě neměl v úmyslu úmysl koním jakkoliv ublížit.

Z videozáznamu dostihu č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. je jasně patrné, že žokej Šafář v sedle koně Landaron použil bičík k celkem 11 úderům.

V případě dostihu č. 1175 Cena města Netolic je z videozáznamu zjevné, že žokej Šafář v sedle koně Secret Passion použil bičík nejméně desetkrát. Nad to, minimálně jednou tak učinil dříve, než mohl kůň na předchozí údery reagovat, tedy dříve než po třech cvalových skocích.

V obou případech tak byl porušen zákaz používat bičíku k pobízení koně nadměrně stanovený v § 316 DŘ, když maximální počet pobídek bičíkem v průběhu celého rovinového dostihu je v § 1 DŘ omezen na šest pobídek.

Nelze tedy než konstatovat, že k přestupku v obou předmětných dostizích došlo. Dostihový soud, rozumí, že k nadměrnému použití bičíku nedošlo s úmyslem koním ublížit, nicméně maximální počet pobídek byl překročen v jednom případě o 4 pobídky, ve druhém téměř dvojnásobně. Odvolatel je zkušeným, dlouholetým profesionálním žokejem, který by měl být schopen se podobným excesům vyhnout i v zápalu boje, zejména když amatérská jezdkyně těsně umístěná na druhém místě (v obou případech tatáž) v žádném z těchto soubojů nepoužila ani maximálního dovoleného počtu pobídek.

Dostihový soud proto rozhodl, jak je výše uvedeno, a rozhodnutí Pořádkové komise potvrdil s tím, že odnětí jezdecké licence na dostihové dny 25.9., 28.9. a 2.10.2021 stanovil ve smyslu § 438 DŘ.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 6/2021
Datum a místo: 20. 7. 2021

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, MVDr. Fr. Horák sdělil své stanovisko telefonicky

Předmět jednání: Odvolání Ing. Vaňourka, předsedy Dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 12.6.2021 na závodišti v Brně – Dvorskách, proti rozhodnutí Pořádkové komise ze dne 1.7.2021 zveřejněnému dne 8.7.2021 ve Věstníku ČT, kterým mu byl zakázán výkon funkce předsedy dostihové komise do 30.9.2021.

Na základě: Videozáznamů z jednotlivých dostihů dostihového dne konaného 12.6.2021 na závodišti v Brně, protokolů o jednotlivých dostizích, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, ústního vyjádření ž. M. Havelkové a telefonických vyjádření ž. M. Lišky, ž. O. Velka, am. T. Grbavčicové, trenérů J. Havlíčka a Fr. Zobala

Dostihový soud zjistil, že odvolání není důvodné,
a proto je zamítl a napadené rozhodnutí Pořádkové komise potvrdil.

Záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se nevrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (ve smyslu §470 DŘ) a je tedy přípustné.

Vzhledem k tomu, že je odvoláním žádán přezkum rozhodnutí Pořádkové komise („PK“), lze mít za to, že předmětem odvolání není pouze druh a výše uložené sankce, a proto Dostihový soud („DS”) v souladu s § 471 Dostihového řádu („DŘ“) znovu projednal předmět napadeného rozhodnutí, tedy činnost Dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 12.6.2021 na závodišti v Brně – Dvorskách.

Dostihový soud vyšel z již dříve podaných vyjádření jezdců, kteří se uvedeného dne odmítli dále účastnit dostihů (ž. M. Havelková a ž. M. Liška), rozhodl vyslechnout po jednom zástupci z řad rovinových a překážkových jezdců, kteří se uvedeného dne naopak zúčastnili všech svých smluvených dostihů (am. T. Grbavčicová a ž. O. Velek), a dále namátkou vybrané trenéry startujících koní, kteří podporovali pokračování dostihového dne (Fr. Zobala a J. Havlíčka).

Žokejka M. Havelková již dříve uvedla, že rovinová dráha měla již na začátku odpoledne povrch místy kluzký zejména v oblouku do cílové roviny a za ní, kde již po proběhnutí cílem prvního dostihu upadl kůň Fable. Po krátké bouřce, která přišla v průběhu třetího dostihu, se situace ještě zhoršila a start 4. dostihu byl téměř o hodinu odložen. V tomto dostihu poté došlo v oblouku před cílovou rovinou k pádům koní Golden Warrior a Goldenton, při nichž se zranily jejich jezdkyně, a dostih byl zastaven. Po tomto incidentu jednotliví jezdci i ona sama Dostihovou komisi upozorňovali na nebezpečí pádů a kluzký povrch, žádné organizované jednání s jezdci však neproběhlo a řešila se především úprava kurzu steeplechase dostihu č. 5, který byl dalším v pořadí. Dostihová komise sice stav dráhy zkoumala, ale nakonec dospěla k závěru, že je dráha způsobilá. S ohledem na bezpečnost svou i svěřených koní se žokejka M. Havelková dalších dostihů již neúčastnila.

Žokej M. Liška již dříve uvedl, že poté, co v průběhu 3. dostihu přišla bouřka, začala být dráha prakticky ihned kluzká, proto po 4. dostihu zašel jménem trenérů a jezdců za předsedou DK s tím, že s ohledem na povrch a v zájmu bezpečnosti navrhují změnu kurzu steeplechase tak, aby nevedl po diagonálách, kde jsou ostřejší oblouky, ale pouze po obvodu závodiště, čímž by bylo méně točení, kde to může koním klouzat. Dostihová komise jeho návrhu vyhověla. Poté, co jezdci absolvovali zkušební skok, na němž spadl žokej Matuský z koně Celentano, za ním žokej Kratochvíl z koně Legrand, se jezdci vrátili do paddocku s tím, že povrch je kluzký. Po bouřlivé diskusi s trenéry a majiteli pak někteří jezdci souhlasili, že pojedou a dostih byl se značným časovým posunem odstartován. On sám se dalších dostihů již neúčastnil.

Amatérka T. Grbavčicová uvedla, že dráha sice některým koním klouzala a zejména po dešti se muselo jet opravdu patrně, ale ona sama výrazné problémy neměla a tak jezdila dále. Mimo jiné i proto, že si jako amatérka nemohla z finančních důvodů dovolit uhradit případnou sankci za nedodržení závazku nebo za nezdůvodněné škrtnutí svého koně. K jejímu pádu nedošlo v důsledku kluzké dráhy, ale v důsledku drobné kolize s jezdkyní Kvapilovou, kdy její kůň zakopl. Nicméně na příčiny tohoto pádu se jí nikdo neptal. Dále uvedla, že také jí vedenému koni Facts and Figures se v 6. dostihu otevřel startovní box se zpožděním, ale protože kůň došel na čtvrtém místě, nakonec to majitel koně neřešil.

Žokej O. Velek uvedl, že dráha sice klouzala, ale jednak byli jeho koně dobře a čerstvě okovaní a jednak se snažil jezdit první stopou, kde to bylo lepší. S koněm Dzinfizz se z této stopy vychýlil a kůň silně podklouzl. Po jeteli, jehož porost na dráze v některých místech převládá, to skutečně klouzalo, ale „když se jelo jako při Hubertově jízdě, tak se dalo dojet“.

Trenér Fr. Zobal uvedl, že dráha sice trochu klouzala, ale nebezpečná nebyla, že sice k několika karambolům došlo, ale z části proto, že se koním neotevřely správně startovní boxy a jezdci se snažili ztrátu dohnat a jeli moc rychle, což by byl problém na sebelepší dráze. Dále uvedl, že důvody pádů na zkušebním skoku a po něm sice nezná, ale podle jeho názoru s povrchem dráhy nesouvisely a nebyl důvod, aby DD nepokračoval.

Trenér J. Havlíček sdělil, že podle jeho názoru byla dráha korektní a to i s ohledem na počasí. Podle jeho názoru je nutné mít na takové dráze koně stále pod kontrolou a plně jej ovládat a pak lze projet cokoli. Kdo se do dostihu na takové dráze přihlásí, musí si být jejích specifik vědom, počítat s tím, že může klouzat a tomu musí přizpůsobit jízdu.

Ing. J. Vaňourek již dříve vedl, že dostihová dráha v Brně má nevhodné složení travního porostu a nedostatečnou závlahu, nicméně povrch byl na počátku dostihového dne pevný a vcelku standardní. Po bouřce Dostihová komise odložila start dalšího, čtvrtého dostihu, aby dráha měla možnost oschnout. Poté, co v tomto dostihu došlo ke dvěma pádům koní, členové DK projeli dráhu a prošli oblouky, avšak neshledali stopy po žádných podsmeknutích koní, dráha byla stále pevná, tráva vlivem slunce a větru oschla, a proto Dostihová komise po diskusi s majiteli a trenéry rozhodla, že dostihový den bude pokračovat a rozhodla vyhovět návrhu na úpravu kurzů steeplechase dostihů, s nímž po 4. dostihu přišel žokej M. Liška. V dalších dostizích sice ještě došlo k podsmeknutím i pádům koní, nicméně Dostihová komise, byť měla k dispozici záznamy dostihů a měla možnost si je zpětně prohlédnout, neshledala vzhledem k typu dráhy a povrchu nic zásadně nestandardního; dráha byla podle jejího názoru způsobilá. Ing. J. Vaňourek neshledal nic mimořádného ani v tom, že v průběhu odpoledne došlo k šesti pádům jezdců, čtyřem pádům koní a třem zraněním jezdců, vše v rovinovém dostihu.

V odvolání Ing. J. Vaňourek vytkl Pořádkové komisi, že nevyslechla všechny účastníky řízení, že nekontaktovala a nevyslechla účastníky DD a předmětného řízení, kteří s rozhodnutím DK pokračovat v dostizích souhlasili, takže nenaplnila požadavky § 420 a), b) a c) DŘ, tedy neměla jasno (a) o příčinách, průběhu a důsledcích události, která je důvodem uložení sankce, (b) zda skutečně došlo k přestupku proti ustanovením Dostihového řádu, (c) o míře zavinění provinivších se osob (nedbalost, vědomá nedbalost, úmysl).

Rozhodování PK tak bylo podle jeho názoru od počátku jednostranně ovlivněno, neboť nikdo z jejích členů v Brně nebyl a PK tak rozhodla na základě videozáznamu a výpovědi účastníků DD, kteří pokračovat nechtěli.

Dále vyjádřil nesouhlas s názorem PK, že by on sám anebo DK jako celek vystavovali zdraví jezdců a koní nebezpečí zranění s tím, že tomuto nebezpečí se účastníci DD zvláště při nepříznivém počasí, které dle jeho názoru v Brně nebylo, vystavují vždy.

Dostihový soud konstatuje, že poté, co vyslechl odvolavatelem navržené osoby souhlasící s pokračováním předmětného DD i jezdce, kteří se DD dále účastnili, nezjistil žádné nové skutečnosti. I tyto osoby potvrdily, že dráha objektivně byla místy kluzká, lišily se pouze v subjektivním názoru na to, zda a jak na ní bylo možno jezdit, popř. zda byla nebo nebyla bezpečná, přičemž tento názor vycházel především z jejich subjektivní situace (trenérů, kteří na dostih přivezli koně a v případě zrušení DD by je bez účasti vezli zpět, a jezdců, kterým při odmítnutí účasti hrozily nemalé finanční sankce).

Z absence jakékoli poznámky v tomto směru v jednotlivých dostihových protokolech dospěl Dostihový soud k závěru, že Dostihová komise nevěnovala prakticky žádnou pozornost ani problémům se startovními boxy, ani příčinám pádů, k nimž v průběhu dostihového dne od počátku docházelo. Přesto (anebo zřejmě právě proto), že ji jezdci informovali o kluzkém povrchu, dospěla Dostihová komise k závěru, že průběh DD není zásadně nestandardní a koně padají výlučně v důsledku kluzké dráhy, takže příčiny jediného z pádů nepřešetřila, v dostihové zprávě ani v jednotlivých protokolech nic k jejich důvodům neuvedla a s jezdci otázku bezpečnosti nijak neřešila. Nelze tak nyní ani určit, zda ke všem pádům skutečně došlo v důsledku kluzkého povrchu, nebo např. vlivem kolize, nebezpečné jízdy některého z účastníků anebo z jiného důvodu.

Dostihová komise dostihový den s ohledem na povětrnostní vlivy přerušila, ale poté, co rozhodla v něm pokračovat, nesledovala dostatečně bedlivě situaci ohledně podsmekávání a pádů koní, k nimž i poté docházelo, a nevěnovala pozornost jejich příčinám a tedy ani otázce bezpečnosti. Dostihová komise neshledala nic mimořádného ani v tom, že v průběhu odpoledne došlo minimálně k šesti pádům jezdců, čtyřem pádům koní a nejméně třem zraněním jezdců v rovinovém dostihu. S výjimkou akceptace návrhu ž. Lišky na úpravu kurzu steeplechase dostihů nepřijala Dostihová komise žádná faktická opatření ke zvýšení bezpečnosti (nedošlo ani k oficiálnímu pohovoru bez účasti široké veřejnosti se všemi jezdci a trenéry), ani zbývající dostihy nezrušila. Zde je nutno zmínit, že v minulých třech letech (2018-2020) byly prakticky veškeré pády koní i jezdců na závodišti v Brně ze strany DK (a to dokonce ve stejném složení jaké měla dne 12.6.2021) vždy řádně přešetřovány, přičemž při žádném z těchto DD nedošlo k tolika incidentům jako 12.6.2021, naopak za tuto dobu došlo v celkem 36 rovinových dostizích pouze k jedinému pádu koně. V rozporu s názorem DK lze tedy uzavřít, že průběh DD 12.6.2021 rozhodně nebyl standardní a to ani z pohledu brněnských dostihů.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Dostihový soud ztotožňuje s názorem PK, že Dostihová komise skutečně neplnila řádně všechny povinnosti vyplývající pro výkon její funkce z DŘ. A to zejména proto, že rozhodla v dostihovém dni pokračovat, aniž by (i) zjišťovala příčiny kteréhokoli z celé řady pádů koní (a jezdců), k nimž v předmětný DD prokazatelně došlo, (ii) řádně a oficiálně jednala o celé situaci s pořadatelem dostihů a dalšími účastníky dostihů tohoto DD, nebo (iii) přijala jakékoli účinné opatření ke zvýšení bezpečnosti. V této souvislosti Dostihový soud podotýká, že, podobné situace má DK řešit v pokud možno uzavřeném prostoru a výlučně s trenéry, majiteli a jezdci účastnících se koní, nikoli na veřejně přístupných místech před zraky a za účasti široké veřejnosti.

Proto Dostihový soud rozhodl, jak výše uvedeno, odvolání zamítl a rozhodnutí Pořádkové komise potvrdil.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 1/2021
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět prezidenta Jockey Clubu ČR Ing. Josefa Bečváře k prošetření činnosti Dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 12. června 2021 na závodišti v Brně – Dvorskách, jenž byl zásadním způsobem ovlivněn dešťovou přeháňkou a navzdory Dostihovou komisí přijatým opatřením docházelo v dostizích i mimo ně k častým pádům koní a jezdců, a podnět Asociace českých trenérů a jezdců označený jako Návrh na prošetření dostihového dne 12. června 2021 Brno – Dvorska a konání dostihové komise, který za AČT podaly Ing. Oliva Horová (předseda AČTJ), Ing. Helena Voršilková (místopředseda AČTJ) a Bc. Martina Havelková (člen výboru AČTJ) a ve kterém na základě podnětů jezdců a trenérů upozorňují na určité nedostatky a poznatky z průběhu tohoto dostihového dne, a jako orgán Jockey Clubu ČR příslušný k projednání této záležitosti v přestupkovém řízení (§ 457 DŘ) na základě ustanovení § 10 písm. i) DŘ

zakázala:

Ing. Janu Vaňourkovi výkon funkce předsedy dostihové komise do 30. září 2021,

prof. MVDr. Františku Tremlovi, CSc. výkon funkce člena dostihové komise do 30. září 2021

a Ing. Leoně Pokorné výkon funkce člena dostihové komise do 30. září 2021

z důvodu nezajištění správného chodu dostihů, které dostihové komisi ukládá Dostihový řád (zejm. ustanovení § 26 a § 29 DŘ), jež je přestupkem ve smyslu ustanovení § 416 DŘ, a které spočívá především v tom, že nevěnovala dostatečnou pozornost přešetření příčin pádů koní v průběhu dostihového dne, podcenila situaci, která nastala v důsledku dešťové přeháňky v průběhu dostihového dne, a nezastavila průběh tohoto dostihového dne, i když vzhledem ke stavu dráhy hrozilo reálné nebezpečí dalšího zranění koní i jezdců, ke kterým nakonec i došlo.

Pořádková komise dále

zakázala:

panu Františku Srncovi výkon funkce startéra do 30. září 2021 z důvodu nezajištění ustanovení DŘ o startu dostihu a nezajištění správného odstartování koní oprávněných ke startu (§ 42 DŘ), jež je přestupkem ve smyslu ustanovení § 416 DŘ a které spočívá především v tom, že ve spolupráci s dostihovou komisí nevěnoval dostatečnou pozornost skutečnosti, že startovní boxy se v několika případech neotevřely, resp. se otevřely pozdě, což mělo za následek poškození dotčených koní.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu prezidenta Jockey Clubu ČR Ing. Josefa Bečváře k prošetření činnosti Dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 12. června 2021 na závodišti v Brně – Dvorskách, jenž byl zásadním způsobem ovlivněn dešťovou přeháňkou a navzdory Dostihovou komisí přijatým opatřením docházelo v dostizích i mimo ně k častým pádům koní a jezdců, a podnětu Asociace českých trenérů a jezdců označeného jako Návrh na prošetření dostihového dne 12. června 2021 Brno – Dvorska a konání dostihové komise, který za AČTJ podaly Ing. Oliva Horová (předseda AČTJ), Ing. Helena Voršilková (místopředseda AČTJ) a Bc. Martina Havelková (člen výboru AČTJ) a ve kterém na základě podnětů jezdců a trenérů upozorňují na určité nedostatky a poznatky z průběhu tohoto dostihového dne přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se seznámila s texty výše uvedených podnětů, se Zápisem o uznání a kategorizaci rovinové a překážkové dráhy na závodišti Brno Dvorska pro dostihovou sezónu 2021, které dne 10. června 2021 provedl pan Pavel Složil, s Dostihovou zprávou z dostihového dne 12. června 2021, prohlédla si záznamy z jednotlivých dostihů dostihového dne 12. června 2021, seznámila se se Zprávou o průběhu dostihového dne 12. června 2021 vypracovanou zástupcem pořadatele TJ Brno Dvorska z. s., panem Josefem Vymazalem a telefonicky vyslechla předsedu dostihové komise jmenované pro dostihový den 12. června 2021 Ing. Jana Vaňourka, členku této dostihové komise Ing. Leonu Pokornou, startéra Františka Srnce, zástupce pořadatele pana Josefa Vymazala, inspektora rovinových/překážkových drah Pavla Složila, jezdce Jana Odložila, jezdce a trenéra Martina Lišku, jezdkyni a trenérku Martinu Havelkovou, jezdkyni Veroniku Řezáčovou, amatéra Jindřicha Fabrise, jezdkyni Lucii Fialovou, amatérku Sabinu Mokrošovou a asistenta trenérky Heleny Vocáskové pana Františka Vocáska.

Pořádková komise v rámci svého šetření zjistila, že průběh dostihového dne 12. června 2021 byl zásadním způsobem ovlivněn především dvěma faktory – problematicky fungujícími startovacími boxy a dráhou, jejíž stav se radikálně zhoršil v důsledku dešťové přeháňky, která začala v průběhu třetího dostihu.

Jak vyplývá ze Zápisu o uznání a kategorizaci rovinové a překážkové dráhy na závodišti Brno Dvorska pro dostihovou sezónu 2021, které dne 10. června 2021 provedl inspektor Pavel Složil, nedošlo v rámci tohoto uznání k vyzkoušení otvírání startovacích boxů, protože nebyl k dispozici traktor (nutnost připojení hydrauliky a el. instalace) – toto však na uznání dráhy nemohlo mít vliv, neboť startovací boxy nepatří k povinnému vybavení závodišť kategorie C. Vyzkoušením startovacích boxů před začátkem dostihového dne pověřil předseda DK Ing. Jan Vaňourek startéra Františka Srnce, který Pořádkové komisi sdělil, že zkoušku provedl bezprostředně před startem prvního dostihu. Žádný z jezdců, u kterých si PK tuto skutečnost ověřovala (ž. Havelková, j. Fialová, am. Mokrošová), však provedení zkoušky nepotvrdil. Start prvního dostihu byl zpožděn incidentem, kdy došlo k zaklínění levé zadní končetiny koně č. 1 Sharp Jailer v konstrukci boxů, kůň se snažil vyprostit a byl startérem podle jeho slov vypuštěn, odchycen byl až cca po 20 minutách – v dostihovém protokolu k 1. dostihu je však uvedeno, že kůň Sharp Jailer v dostihu nestartoval z důvodu proražení startovacích boxů, trenér Bělka dostal sankci výstrahu za nepřipravenost koně a koni bylo nařízeno přezkoušení schopnosti startovat z boxů. Při vlastním startu prvního dostihu se neotevřel box č. 9 (což je jasně patrné z videozáznamu) a kůň Tanitschka tak neměl stejné podmínky jako ostatní startující. Startér si problému nevšiml (ani později na videu, na které se byl podívat, jak PK uvedl), členové dostihové komise si dle sdělení předsedy DK Ing. Vaňourka problému všimli, ale nepovažovali ho za dostatečně závažný, aby dostih zastavili a namísto tohoto, aby aplikovali ustanovení § 384 písm. h) DŘ a postiženého koně prohlásili za nestartovavšího, do dostihového protokolu uvedli, že kůň Tanitschka na startu ztratil asi 7 délek. Po doběhu dostihu v zatáčce za cílem došlo k podklouznutí koně Fable a pádu am. Fabrise. Tato skutečnost není zmíněna ani v dostihovém protokolu, ani v dostihové zprávě.

Někteří jezdci (vedle am. Jindřicha Fabrise například i žokej Martina Havelková) při výpovědi uvedli, že jejich koně na tvrdé dráze podkluzovali ještě před přeháňkou, která začala v průběhu třetího dostihu. Na základě zkušeností z třetího dostihu se po doběhu tohoto dostihu do dostihové komise dostavil žokej Martin Liška a jako člen výboru ČASCH a předseda překážkové komise dostihové komisi navrhl, aby upravila kurzy překážkových dostihů, tak aby se neběhalo po diagonálách, neboť na klouzající dráze by někteří koně mohli mít problém s vytáčením ostrých oblouků. Dostihová komise jeho návrh s určitým časovým odstupem akceptovala a od pátého dostihu se překážkové dostihy z důvodu změny stavu dráhy běhaly jen po oválu.

Ve čtvrtém dostihu zůstali na startu dva koně Golden Warrior a Goldenton (boxy č. 5 a 9 - tentokrát však problém s boxy nebyl tak markantní) a při likvidování vstupní ztráty došlo k jejich pádu v oblouku těsně před cílovou rovinou. Dostihová komise probíhající dostih s ohledem na tuto skutečnost správně zastavila. Po tomto dostihu se do dostihové komise dostavila část jezdců (ž. Havelková, ž. Šafář, ž. Kratochvíl, ž. Kašný, j. Škvařilová, ž. Korečková atd.) zastávající názor, že dráha je po dešti nebezpečná, a chtěli dostihový den ukončit.

Déšť mezitím ustal, začal foukat vítr a vysvitlo slunce, DK rozhodla o přerušení dostihového dne cca na 1 hodinu, s tím, že poté provede kontrolu dráhy a rozhodne o dalším pokračování. Při prohlídce bylo dle vyjádření předsedy DK Ing. Vaňourka zjištěno, že dráha je podle názoru DK taková jako v Brně v posledních letech vždycky bývala, tj. tvrdá a suchá. Členové DK v Brně slouží již dlouho a tak na základě svých zkušeností DK rozhodla o pokračování v dostihovém dni. Jakmile DK rozhodla o jeho pokračování, přizpůsobila tomu i své další kroky - vzhledem ke skutečnosti, že dráhu měla za způsobilou, udělila „rebelujícím“ jezdcům sankce, trenéři začali shánět nové jezdce, neboť ti co jet odmítli, závodiště postupně opouštěli.

Nicméně již cestou ke zkušebnímu skoku před pátým dostihem měli někteří koně problém se stabilitou na kluzké dráze, přičemž v souvislosti s absolvováním zkušebního skoku došlo k pádu koní Celentano (GER) a Le Grand (POL) a zranění žokejů Lukáše Matuského a Jana Kratochvíla. V důsledku těchto událostí někteří jezdci odmítli v dostihu startovat (jezdkyně Škvařilová - Řezáčová, ž. Kašný, ž. Liška), za což byli dostihovou komisí postiženi sankcí za nedodržení sjednaného závazku.

Obdobná situace následovala před šestým dostihem, ve kterém odmítla startovat část rovinových jezdců (ž. Šafář, jezdkyně Fialová, ž. Laube a ž. Havelková), a kterým byla rovněž dostihovou komisí udělena za nedodržení sjednaného závazku. Do průběhu šestého dostihu opět promluvily startovací boxy, tentokrát byl postiženým koněm Tropical Bond v sedle s amatérem Jindřichem Fabrisem, jemuž se startovací box č. 6 otevřel se zpožděním. Amatér Fabris po problematickém startu se svým koněm v dostihu nepokračoval, po dostihu problém nahlásil dostihové komisi, avšak ta koně do výsledku v dostihovém protokolu uvedla jako zadrženého, s tím, že zadržení přešetřila a vysvětlení jezdce (neregulérní start) vzala na vědomí. Dle vyjádření předsedy DK Ing. Vaňourka situaci konzultovala se startérem, který žádný problém nezaznamenal. Nicméně poslední dva rovinové dostihy nechala dostihová komise startovat praporkem. Stav dráhy v tomto dostihu ilustruje výkon koně Rabbit Toronado (GB) vedeného amatérem Marcelem Novákem mladším, který oblouky najížděl velice opatrně, avšak při točení do cílové roviny stejně vyšlápl do písku a musel být diskvalifikován.

Stav dráhy se zásadně nezlepšil ani s přibývajícím časem, v osmém dostihu podklouzla a upadla desetiletá matadorka Heure, která většinu ze svých 73 životních startů absolvovala na provinciích (z toho plných 16 na brněnské dráze), čili nelze mluvit o koni, který by s drahami tohoto typu neměl zkušenosti. V opakovaném čtvrtém dostihu, který se běžel jako poslední dostih programu, došlo k pádu koně Rabbit Makfi (GB) a zranění amatérky Terezy Grbavčicové. Příčinou ani jednoho z těchto pádů se dostihová komise dle záznamů v dostihovém protokolu nezabývala.

Při přihlédnutí k vypjatosti situace a jejímu eskalování protichůdnými názory skupin účastníků, měla DK hodnotit probíhající události z pozice autority dostihového dne a s maximálním zřetelem na bezpečnost koní a jezdců vzhledem k aktuální situaci a událostem, jež se do té doby odehrály, a nikoliv pocitově usoudit, že se „nic nevymyká průběhům a podmínkám předešlých dostihových dní na stejném závodišti“. DK sice správně vyslechla podněty některých účastníků a konzultovala je s dalšími, avšak jejich vyhodnocení a následné rozhodnutí o pokračování dostihového dne po jeho přerušení kvůli bouřce se jeví jako podcenění rizika, s nímž se dostihy za daného stavu dráhy a počasí konaly. Je nutné učinit vše pro z-d-á-r-n-é dokončení programu, nikoliv pro dokončení programu „za každou cenu“. Minimálně jedna z takových cen totiž může být skutečně až příliš vysoká.
Došlo k dalším pádům, v zatáčkách ve vnitřních stopách koně podkluzovali a ve vnějších je působení odstředivé síly vynášelo na kraj dráhy, případně za něj, a to přesto, že se jezdci snažili zpomalovat. Názor, že jezdci mají přizpůsobit rychlost koní aktuálním okolnostem je relevantní pouze tehdy, když ono přizpůsobení rychlosti (rozuměj snížení tempa) vede k bezpečnému absolvování příslušného úseku (např. najetí zatáčky nebo objetí točného bodu). Avšak v případě, že povrch dráhy klouže už i při přímočarém pohybu, je zjevné, že takový stav je pro konání dostihu za hranicí bezpečnosti. Dostih je mj. výkonnostní zkouškou anglického plnokrevníka, testující jeho základní užitkovou vlastnost – rychlost (odtud i dotace MZe 2.A.e.2.b., jež je poměrně rozdělována podle počtu všech uskutečněných dostihů, tedy bez ohledu na jejich typ, druh, kategorii či jiné parametry) a nelze tedy jezdce nabádat k tomu, aby tempo celkově neustále zpomalovali, dokud „to nebude bezpečné“. V případě, že dráha je objektivně nebezpečná zdraví účastníků (např. v důsledku kluzkého povrchu hrozí pády, či už k nim dokonce dochází), je dle PK jediným správným řešením takové situace předčasné ukončení dostihového dne ze strany DK, k čemuž ji explicitně opravňuje i Dostihový řád v ustanovení § 291, které stanoví, že pokud se nutnost zrušení dostihu nebo dostihového dne projeví v den konání dostihového dne, rozhodne o konání, odložení nebo zrušení dostihu, popřípadě dostihového dne po poradě s pořadatelem dostihů, eventuálně s dalšími účastníky dostihů tohoto dostihového dne, dostihová komise jmenovaná pro tento dostihový den.

Z ustanovení DŘ, která obecně definují práva a povinnosti dostihové komise (tj. zejm. § 26 a § 29 DŘ), vyplývá, že DK řídí průběh dostihů a je oprávněna vydávat taková nařízení, která považuje za nutná pro správný chod dostihů – z tohoto ustanovení však pro dostihovou komisi a contrario vyplývá i povinnost tento správný chod dostihů zajistit a této povinnosti dostihová komise podle názoru Pořádkové komise tím, že v průběhu dostihového dne vystavila řadu účastníků dostihového provozu nebezpečí zranění, protože jeho průběh nezastavila, rozhodně nedostála. Ustanovení § 416 DŘ stanoví, že přestupku proti ustanovením DŘ se dopouští člen nebo předseda dostihové komise, který neplní povinnosti vyplývající pro výkon jeho funkce z ustanovení DŘ. Pořádková komise proto konstatovala naplnění skutkové podstaty přestupku ze strany dostihové komise působící ve složení předseda Ing. Jan Vaňourek a členové Prof. MVDr. František Treml, CSc. a Ing. Leona Pokorná a s ohledem na dosavadní kariéru všech tří členů dostihové komise rozhodla jako příslušný orgán Jockey Clubu ČR podle ustanovení § 10 písm. i) DŘ o postihu v podobě zákazu výkonu činnosti předsedy (v případě Ing. Vaňourka) nebo členů dostihové komise (v případě Dr. Tremla a Ing. Pokorné) do 30. září 2021.

Dostihový řád v ustanovení § 42 mimo jiné stanoví, že rozhodčí u startu odpovídá za dodržení ustanovení DŘ o startu dostihu a za správné odstartování koní oprávněných ke startu. Minimálně v prvním a šestém dostihu došlo vinou selhání startovacího zařízení k situaci, že všichni startující neměli možnost správného odstartování a startér na tuto situaci ani ve vztahu k dostihové komisi nijak nereagoval, i když si byl po dostihu prohlédnout videozáznam. Také na tuto situaci dopadá ustanovení § 416 DŘ, podle kterého se přestupku proti ustanovením DŘ dopouští rozhodčí, který neplní povinnosti vyplývající pro výkon jeho funkce z ustanovení DŘ a Pořádková komise proto konstatovala naplnění skutkové podstaty přestupku ze strany rozhodčího u startu pana Františka Srnce a s ohledem na jeho dosavadní bezúhonnost rozhodla jako příslušný orgán Jockey Clubu ČR podle ustanovení § 10 písm. i) DŘ o jeho postihu v podobě zákazu výkonu činnosti rozhodčího u startu do 30. září 2021.

Ustanovení § 173 DŘ mimo jiné stanoví, že pořadatel dostihů je povinen udržovat závodiště v nejlepším stavu tak, aby dostihy byly regulérní a v maximální možné míře bylo zabráněno zraněním jezdců dostihových koní, dostihových koní, dalších účastníků dostihového provozu a diváků. Z vyjádření členů dostihové komise i samotných jezdců (např. ž. Liška nebo j. Odložil) o výborně připravené dráze je zřejmé, že celkově se pořadatel TJ Brno Dvorska z. s., zejména v osobě pana Vymazala, snaží pro konání dostihů dělat, co umí a může, ale (především bezpečnostní) standardy pro současné dostihy nemohou být tytéž, jako před třiceti lety. Na závodiště kategorie C nejsou, vzhledem k jejich statusu, kladeny tak náročné požadavky ohledně vybavení, jako na závodiště vyšších kategorií, nicméně pokud podmínky (např. stav dráhy, startovních boxů apod.) ohrožují zdraví účastníků a regulérnost dostihů, je nutno ze strany DK (jakožto řídícího orgánu dostihového dne) ihned a adekvátně reagovat. Ale nelze spoléhat jen na DK, reagovat musí i sama dostihová autorita (JC ČR) – Pořádková komise proto doporučuje zevrubnou kontrolu připravenosti závodiště a nové uznání dráhy za způsobilou, a to nejpozději dva týdny před termínem příštího dostihového dne (v průběhu šetření PK totiž vyšly najevo i některé další nedostatky – nefunkční váha, smyšlená hodnota stavu dráhy, přestože je na závodišti k dispozici funkční penetrometr, rovněž není vhodné do zápisu o uznání dráhy uvádět požadavky na splnění typu modlit se za dobré počasí apod.). Do budoucna také stojí za úvahu změna struktury dostihových dní na brněnském závodišti, namísto rychlých rovinových dostihů na kratších distancích, pro něž parametry (poloměr oblouků apod.) tohoto závodiště nejsou optimální, se zaměřit na překážkové dostihy a vytrvalecké rovinové dostihy nižších kategorií, které lze startovat bez boxů a rychlost je v nich nižší. Závodiště kategorie C mají předepsanou vybavenost úměrně své kategorii, tedy většinou níže než závodiště vyšších kategorií, avšak ony požadované prvky a elementární regulérnost musejí být dodržovány. Je potřeba mít vždy na paměti, že i tyto dostihy jsou oficiální, konají se dle platného DŘ a o finanční ceny. I tyto dostihy musejí být důvěryhodné pro účastníky, obchodní partnery i veřejnost a jejich výsledky musejí být nezpochybnitelné též proto, že na ně jsou přijímány sázky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 1. července 2021

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 5/2021
Datum a místo: 18. 6. 2021

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, MVDr. Fr. Horák sdělil své stanovisko telefonicky

Předmět jednání: Odvolání jezdců M. Lišky, P. Kašného, V. Škvařilové - Řezáčové, M. Havelkové, M. Laubeho, L. Fialové a T. Mášové proti rozhodnutím Dostihové komise ze dne 12.6.2021 v dostihu č. 1072 CENA K-K- METAL a.s. (Steeplechase IV. kat. na 3600 m), č. 1073 „Letní Brněnská míle - Cena pořadatele a příznivců brněnských dostihů“ (Rovina III. kat. na 1600 m), č. 1074 LETNÍ BRNĚNSKÁ STEEPLECHASE - CENA CHARVÁT GROUP s.r.o. (Steeplechase III. kat. na 4100 m a č. 1075 CENA JOCKEY CLUBU ČR (Rovina IV. kat. na 2200 m) na závodišti v Brně, kterými jim byla uložena sankce 2500 Kč za nedodržení sjednaného závazku.

Na základě: Videozáznamů z jednotlivých dostihů dostihového dne konaného 12.6.2021 na závodišti v Brně, protokolů o jednotlivých dostizích, dostihové zprávy, písemných odvolání odvolatelů, ústního vyjádření ž. M. Havelkové a telefonických vyjádření ž. M. Lišky a předsedy Dostihové komise Ing. J. Vaňourka

Dostihový soud zjistil, že odvolání jsou důvodná

a výše uvedená rozhodnutí Dostihové komise o udělení sankcí za nedodržení sjednaného závazku zrušil.

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla stanovena.

Odůvodnění: Všechna odvolání byla podána za zachované lhůty osobami k tomu oprávněnými (ve smyslu §470 DŘ) a jsou tedy přípustná. Dostihový soud projednání těchto odvolání s ohledem na jejich skutkovou souvislost sloučil do jednoho řízení.

Dostihový soud rozhodl vyslechnout po jednom zástupci odvolatelů z řad rovinových i překážkových jezdců.

Žokejka M. Havelková uvedla, že rovinová dráha měla již na začátku odpoledne povrch místy kluzký, což zaznamenala i ona sama na jí vedených koních zejména v oblouku do cílové roviny a v oblouku za ní, kde již po proběhnutí cílem prvního dostihu upadl kůň Fable. Po krátké bouřce, která přišla v průběhu třetího dostihu, se situace ještě zhoršila. Kvůli bouřce a dešti byl start 4. dostihu téměř o hodinu odložen, přesto v tomto dostihu došlo v oblouku před cílovou rovinou k pádům koní Golden Warrior a Goldenton, při nichž se zranily jejich jezdkyně. Dostih byl proto zastaven a došlo k další časové prodlevě, neboť zranění jezdkyň si vyžádala převoz do nemocnice. Po tomto incidentu jednotliví jezdci i ona sama Dostihovou komisi upozorňovali na nebezpečí pádů a kluzký povrch, zejména v oblouku před cílem. Žádné organizované jednání s jezdci však neproběhlo a v nastalé pauze se řešila především úprava kurzu steeplechase dostihu č. 5, který byl dalším v pořadí. Dostihová komise sice stav dráhy řešila a jednala s trenéry a majiteli, avšak přesto, že do té doby došlo již k několika pádům a nebyla přijata žádná opatření k nápravě, dospěla nakonec k závěru, že dráha je způsobilá. S ohledem na bezpečnost svou i svěřených koní se již žokejka M. Havelková dalších dostihů neúčastnila.

Žokej M. Liška uvedl, že poté, co v průběhu 3. dostihu přišla bouřka, začala být dráha prakticky ihned kluzká, proto po 4. dostihu zašel jménem trenérů a jezdců za předsedou DK s tím, že s ohledem na povrch a v zájmu bezpečnosti navrhují změnu kurzu steeplechase tak, aby nevedl po diagonálách, kde jsou ostřejší oblouky, ale pouze po obvodu závodiště, čímž by bylo méně točení, kde to může koním klouzat. Dostihová komise jeho návrhu vyhověla, avšak poté, co jezdci absolvovali zkušební skok, na němž spadl žokej Matuský z koně Celentano, za ním žokej Kratochvíl z koně Legrand a také ostatní koně klouzali, se jezdci vrátili do paddocku s tím, že povrch není bezpečný. Po diskusi s trenéry a majiteli pak někteří souhlasili, že pojedou, a dostih byl se značným časovým posunem odstartován. On sám se s ohledem na to, že to pro jeho koně měla být první steeplechase, po dohodě s majitelkou rozhodl pátého dostihu neúčastnit. Neúčastnil se již ani posledního překážkového dostihu.

Předseda DK, Ing. J. Vaňourek uvedl, že dostihová dráha v Brně má nevhodné složení travního porostu a nedostatečnou závlahu, nicméně povrch byl na počátku dostihového dne pevný a vcelku standardní. Po bouřce Dostihová komise odložila start dalšího, čtvrtého dostihu, aby dráha měla možnost oschnout. Poté, co v tomto dostihu došlo ke dvěma pádům koní, členové DK projeli dráhu a prošli oblouky, avšak neshledali stopy po žádných podsmeknutích koní, dráha byla stále pevná, tráva vlivem slunce a větru oschla, a proto Dostihová komise po poradě s majiteli a trenéry rozhodla, že dostihový den bude pokračovat a rozhodla vyhovět návrhu na úpravu kurzů steeplechase dostihů, s nímž po 4. dostihu přišel žokej M. Liška. V dalších dostizích sice došlo ještě k podsmeknutím i pádům koní, nicméně Dostihová komise, byť měla k dispozici záznamy dostihů a měla možnost si je zpětně prohlédnout, neshledala vzhledem k typu dráhy a povrchu nic zásadně nestandardního; dráha byla podle jejího názoru způsobilá. S tím podle vyjádření předsedy DK souhlasili také četní trenéři i někteří jezdci. Předseda DK neshledal nic mimořádného ani v tom, že v průběhu odpoledne došlo k šesti pádům jezdců, čtyřem pádům koní a třem zraněním jezdců, přičemž k pádům koní i ke zraněním jezdců došlo vždy v rovinovém dostihu.

Také z absence jakékoli poznámky v tomto směru v jednotlivých dostihových protokolech je zřejmé, že Dostihová komise žádný z pádů jezdců ani koní neprošetřila, nic k jejich příčinám neuvedla a s jezdci otázku bezpečnosti nijak neřešila.

Podle zjištění Dostihového soudu Dostihová komise, ačkoli jí je známo, že je brněnská dostihová dráha specifická zejména v obloucích, nevěnovala pozornost příčinám pádů, k nimž v průběhu dostihového dne, prakticky od jeho počátku, docházelo a to ani poté, co se při pádu koní zranily dvě jezdkyně. Nepřešetřila průběh a příčiny pádů, přestože ji jezdci o kluzkém povrchu informovali a k podsmeknutím i pádům koní fakticky došlo. Dostihová komise sice dostihový den s ohledem na povětrnostní vlivy přerušila, ale poté, co rozhodla v něm pokračovat, nesledovala dostatečně bedlivě situaci ohledně podsmekávání koní a jejich pádů, k nimž i poté docházelo, a nevěnovala náležitou pozornost otázce bezpečnosti. Nepřijala ani žádná faktická opatření ke zlepšení situace (pokud byla možná), ani zbývající dostihy zejména s ohledem na bezpečnost všech aktérů nezrušila.

Pokud jde o ukládání sankcí, podle ustanovení § 420 DŘ musí mít ten, kdo sankci ukládá, v tomto případě Dostihová komise, před jejím udělením, jasno zejména (a) o příčinách, průběhu a důsledcích události, která je důvodem uložení sankce, (b) zda skutečně došlo k přestupku proti ustanovením Dostihového řádu, (c) o míře zavinění provinivších se osob (nedbalost, vědomá nedbalost, úmysl), (d) o provinivších se osobách z hlediska jejich předchozího vystupování a jednání a (e) zda jde u provinivších se osob o opakovaný přestupek, přičemž při zvážení všech těchto hledisek mohou být při stejném přestupku uloženy i odlišné sankce.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že před uložením sankce byla Dostihová komise povinna vyjasnit a zvážit, (i) proč jezdci, kteří všichni byli (minimálně při uložení své první sankce v tento den) na místě přítomni a připraveni svým závazkům dostát, nakonec své závazky nedodrželi, popř. dodržet odmítli, přičemž překážkoví jezdci tak učinili až poté, co nejprve dosáhli úpravy kurzu steeplechase dostihů a absolvovali zkušební skok, a (ii) zda se uvedení jezdci dopustili takovéhoto přestupku již v minulosti.
Dostihová komise však uložila sankce za nedodržení sjednaného závazku, aniž by se nejprve zabývala tím, proč se výše uvedené incidenty staly, a zda lze za dané situace po jezdcích, kteří s výjimkou jezdkyně Řezáčové-Škvařilové, dosud vždy své závazky jezdit určitého koně v určitém dostihu dodrželi, spravedlivě požadovat, aby své závazky dodrželi i tentokrát, byť za cenu zvýšeného bezpečnostního rizika.

Dostihový soud dospěl na základě výše uvedených zjištění k názoru, že za situace, kdy v průběhu dostihového dne prokazatelně došlo k opakovaným podklouznutím koní, z nichž některá skončila pádem koní, aniž by bylo zjišťováno, proč se tak děje, a přijata jakákoli opatření, nelze brát bezpečnostní rizika a jasně vyjádřené obavy jezdců na lehkou váhu. Za takových okolností nelze po jezdcích spravedlivě požadovat, aby své dříve sjednané závazky dodrželi, a pokud je nedodrží, ukládat jim sankce.

Proto Dostihový soud rozhodl, jak výše uvedeno, a uložené sankce zrušil.

V této souvislosti Dostihový soud připomíná, že je vždy nutno mít na zřeteli, že život a zdraví jsou nejvyšší hodnoty, a k otázce bezpečnosti přistupovat s maximální pozorností, respektem a odpovědností. Dostihová komise je orgánem, který ve smyslu § 26 DŘ řídí průběh dostihů, z čehož vyplývá, že je za tento průběh také odpovědná. DŘ poskytuje Dostihové komisi pro výkon její funkce širokou škálu pravomocí, vedle ukládání sankcí, také např. oprávnění změnit kurz dostihu, dostih odložit, popř. dostihový den zrušit.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti má Dostihový soud za to, že Dostihová komise neplnila řádně všechny povinnosti vyplývající pro výkon její funkce z DŘ, nicméně, protože podnět k prošetření činnosti Dostihové komise při dostihovém dni 12.6.2021 v Brně podal Pořádkové komisi již dříve Jockey Club ČR, Dostihový soud obdobný podnět nepodal.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 4/2021
Datum a místo: 15. 6. 2021, Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, MVDr. Fr. Horák sdělil své stanovisko telefonicky

Předmět jednání: Odvolání jezdce Jaromíra Šafáře proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 12. 6. 2021, v dostihu č. 1073 „Letní Brněnská míle - Cena pořadatele a příznivců brněnských dostihů“ (Rovina III. kat. na 1600m) na závodišti v Brně, kterým mu byla uložena sankce 2.500 Kč za nedodržení sjednaného závazku.

Na základě: dostihového protokolu, písemného odvolání odvolatele, písemného vyjádření majitelky dostihové stáje DS Gaudium a koně SECRET PASSION (GB), JUDr. Ivety Cibrikové

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné

a výše uvedené rozhodnutí Dostihové komise o uložení sankce 2.500,- Kč Jaromíru Šafářovi za nedodržení sjednaného závazku zrušil

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla stanovena.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a je tedy přípustné.

Odvolatel uvedl, že nemohl sjednaný závazek dodržet, protože vzhledem ke skutečnosti, že předmětný kůň v dostihu nestartoval z rozhodnutí majitelky dostihové stáje, jeho závazek zanikl.

Majitelka dostihové stáje uvedla, že poté, co se od jezdců dozvěděla, že je dráha kluzká, hovořila s předsedou dostihové komise a informovala jej o svých obavách o zdraví jezdce J. Šafáře a klisny SECRET PASSION (GB), na což jí bylo sděleno, že může koně z dostihu škrtnout, a to bez sankce. Protože je pro ni bezpečnost a ochrana života a zdraví jezdce i koně prioritou, klisnu z dostihu škrtla. Večer zjistila, že toto její škrtnutí bylo pokládáno za nezdůvodněné, a proto jí byla udělena sankce ve výši 2.500,- Kč. To se však v pondělí změnilo a v oficiálních výsledcích bylo uvedeno, že sankce byla uložena J. Šafářovi za nedodržení sjednaného závazku.

Nelze tedy než konstatovat, že závazek jezdce zanikl, neboť byl zrušen majitelkou dostihové stáje, když tato předmětného koně SECRET PASSION (GB) z uvedeného dostihu sama škrtla.

Dostihový soud proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 3/2021
Datum a místo: 15. 6. 2021 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), J. Chaloupka, F. Minařík, stanovisko MVDr. Fr. Horáka bylo zjištěno telefonicky

Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje FVE – Relay JK Levín (Michala Kalčíka) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 12. 6. 2021 v Brně, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1073 „Letní Brněnská míle - Cena pořadatele a příznivců brněnských dostihů“ (Rovina III. kat. na 1600 m) tak, že kůň č. 6 TROPICAL BOND byl zadržen.

Na základě: protokolu o dostihu, písemného odvolání odvolatele a videozáznamu dostihu,

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 12. 6. 2021 v Brně tak, že kůň č. 6. TROPICAL BOND v dostihu nestartoval, majiteli se vrací zápisné a startovné dle § 258 Dostihového řádu.

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla stanovena.

Odůvodnění: V dostihovém protokolu stojí, že „DK vyslechla am. Fabrise J. k zadržení koně č. 6 TROPICAL BOND a jeho vysvětlení (že dle jeho názoru byl start neregulérní) vzala na vědomí.”

Z videozáznamu dostihu je patrno, že v okamžiku startu nejsou otevřeny všechny startovní boxy. Zatímco startovní boxy č. 1, 2, 4, 5, 7 a 8 (a dále 10, 11 a 12, které byly prázdné) jsou otevřeny, startovní box č. 6 (a také 3 a 9, které byly prázdné) jsou značně přivřené (box č. 9 dokonce plně zavřený).
Je tedy zřejmé, že startovací boxy nefungovaly správně a v důsledku toho neměli všichni koně při startu do dostihu shodné podmínky. Startér však neprohlásil start za neplatný. Kůň č. 6 TROPICAL BOND, kterému se startovní box otevřel později než jeho soupeřům, ztratil na startu asi 5 délek a jeho jezdec jej zadržel.

Za takové situace je na místě posoudit možnost uplatnění § 384 písm. h) Dostihového řádu, který mimo jiné uvádí, že „V případě, že bude zjištěno, že vlivem technické závady či chyby startéra/pomocného startéra neměli všichni startující koně při startu do dostihu shodné podmínky a zároveň tím byla ovlivněna možnost poškozeného koně dosáhnout v dostihu platného umístění, bude takový kůň prohlášen v dostihu za nestartujícího a majiteli se vrací zápisné a startovné dle § 258 DŘ.“

V tomto případě jsou splněny obě podmínky, neboť (i) vlivem technické závady neměli všichni startující koně při startu do dostihu shodné podmínky a (ii) vlivem nerovných podmínek ztratil kůň č. 6 TROPICAL BOND na startu asi 5 délek, což ovlivnilo jeho možnost dosáhnout v dostihu platného umístění. Skutečnost, že jej za takové situace jeho jezdec zadržel, na tom při počtu 7 startujících nic nemění.

Dostihový soud proto rozhodl, jak je výše uvedeno a prohlásil koně č. 6 TROPICAL BOND za v dostihu nestartujícího s tím, že majiteli bude vráceno zápisné a startovné.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 30.12.2021