home page
e-VĚSTNÍK
 
 


Termíny
  Racedays
Přihlášky
  Entries
Startky
  Declaration
Výsledky
  Results
Statistiky
  Statistics
Zprávy
  News
Legislativa Aviza
zahr. startů
Kontakty
  Contacts
Dokumenty
  Documents
Zákl. údaje
  Basic fig.

  strana 1 / 16 další »»
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 1/2020
Datum a místo: 13. 8. 2020, Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), J. Chaloupka, F. Minařík, MVDr. Fr. Horák se účastnil rozhodování telefonicky

Předmět jednání: Odvolání (i) majitele dostihové stáje MUDr. Nieslaniková (MUDr. Eva Nieslaniková) a (ii) žokejky Venduly Korečkové proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 9. 8. 2020 v Karlových Varech, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1151 „Cena RENOMIA AGRO“ (Rovina III. kat.) tak, že na prvním místě dostihu se umístil kůň č. 9 AVIGNON a na druhém místě kůň č. 1 VIVIANN (FR), a žokejce Vendule Korečkové byla uložena sankce odnětí licence na 2 dostihové dny (22. 8. a 23. 8) za naražení koně č. 1 VIVIANN (FR) koněm č. 9 AVIGNON (DŘ § 364c).

Na základě: protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatelů, slyšení jezdců ž. J. Palíka (kůň č. 1 VIVIANN), a ž. V. Korečkové (č. 9 AVIGNON), videozáznamu dostihu na stránkách JC ČR pořízeného Českou televizí,

Dostihový soud zjistil, že odvolání ž. V. Korečkové není důvodné, zatímco odvolání majitele dostihové stáje MUDr. Nieslaniková důvodné je,

a rozhodl: (i) odvolání ž. V. Korečkové zamítnout a

(ii) změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 9. 8. 2020 v Karlových Varech, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1151 Cena RENOMIA AGRO (Rovina III. kat.), a přesunout koně č. 1 VIVIANN (FR) na první místo a koně č. 9 AVIGNON na druhé místo.

Záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč složená ž. V. Korečkovou se nevrací.

Záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč složená MUDr. E. Nieslanikovou se vrací.

Odůvodnění: Obě odvolání byla podána za zachované lhůty osobami k tomu oprávněnými (ve smyslu §462, §470 a §465 DŘ). Dostihový soud projednání těchto odvolání s ohledem na jejich skutkovou souvislost sloučil do jednoho řízení.

Dostihový soud po podrobném projednání věci, výslechu obou zúčastněných jezdců koní č. 1 VIVIANN (FR) a č. 9 AVIGNON, zhlédnutí veškerých dostupných videozáznamů závěrečné fáze dostihu včetně čelních záběrů, které neměla Dostihová komise na závodišti k dispozici, neboť jí nebyly ze strany České televize pořizující záznam dostihu včas poskytnuty, a zhlédnutí srovnávacích pomocných materiálů rozhodl výše uvedeným výrokem.

K naražení mezi oběma koňmi bezpochyby došlo, přičemž narážejícím koněm byl kůň č. 9 AVIGNON, který bočil od středu dráhy doleva, do vnější stopy, v níž silným závěrem finišoval kůň č. 1 VIVIANN (FR). Je však zřejmé, že se ze strany jezdkyně koně č. 9 AVIGNON nejednalo o nebezpečnou jízdu ve smyslu §429 DŘ. Jezdkyně se sice snažila udržet směr pouze vychýlením své váhy, očividně se však nejednalo o naražení úmyslné, a proto není třeba koně z dostihu úplně diskvalifikovat.

Z videozáznamu je patrné, že k incidentu došlo těsně, cca 10 – 15 m, před cílem dostihu, ve chvíli, kdy koně č. 1 VIVIANN přicházejícího zezadu zvnějšku silným závěrem na úroveň vedoucího koně č. 9 AVIGNON dělil od čela dostihu cca krk. Při nárazu koněm č. 9 přestal jezdec koně č. 1 na okamžik koně č. 1 vyjíždět a pobízet, ztratil stabilitu, přičemž neměl čas se srovnat a proběhl cílem o krk za koněm č. 9.

Ve finiši dostihu je zřejmé, že do rozhodného okamžiku zrychlujícího koně č. 1 VIVIANN přestal jezdec těsně před cílem v důsledku ztráty rovnováhy po naražení koněm č. 9 AVIGNON na cca 2 - 3 cvalové skoky plně podporovat, kůň č. 1 ztratil akci a takto proběhl cílem.

Dostihový soud tak dospěl k názoru, že nebýt tohoto incidentu poškozený kůň č. 1 VIVIANN by dokončil dostih před viníkem incidentu, koněm č. 9 AVIGON, a proto pořadí koní v cíli změnil a přesunul koně č. 9 AVIGON bezprostředně za poškozeného koně č. 1 VIVIANN.

Dostihový soud se zabýval i výší sankce udělené DK ž. V. Korečkové za naražení koně č. 1 VIVIANN (FR) koněm č. 9 AVIGNON, a tuto shledal zcela oprávněnou, když byla tato jezdkyně za podobný přestupek (také naražení koně) naposledy sankcionována dne 28. 6. 2020 odnětím licence na 1 dostihový den.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 17.08.2020
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 01/2020
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D. a Jiří Zlámaný

uložila

jezdci Bejsimu Ferhanovovi sankci odnětí jezdecké licence (§ 427 DŘ) na jeden dostihový den (1. srpna 2020) a peněžitou sankci 2 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 316 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu sekretariátu Jockey Clubu ČR ze dne 8. července 2020 poukazujícího na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) Dostihového řádu (dále jen DŘ) jezdcem Bejsimem Ferhanovem z důvodu nadměrného použití bičíku (porušení povinnosti stanovené ustanovením § 316 DŘ) v dostihu č. 1095 Cena EBF konaného dne 6. července 2020 na závodišti v Lysé nad Labem přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise prostudovala videozáznam z dostihu č. 1095 Cena EBF (z odkazu umístěného u výsledku tohoto dostihu v příslušné sekci na webových stránkách JC ČR a z archivu televizního vysílání na webových stránkách České televize, pořad Dostihy - Memoriál Evy Palyzové, premiérově vysílaný 6. července 2020 v 15:35 na ČT Sport, dostih začíná cca ve 43 minutě záznamu) a telefonicky vyslechla jezdce Bejsima Ferhanova.

Jezdec Bejsim Ferhanov dne 6. července 2020 na závodišti v Lysé nad Labem v dostihu č. 1095 Cena EBF (rovina III. kat., 2 letí, 1 300 metrů, 60 000 Kč) startoval v sedle debutujícího koně Greenhorn (IRE) připravovaného trenérkou Helenou Vocáskovou. Hlavně ze záznamu dostihu vysílaného v České televizi je jasně patrné, že jezdec Ferhanov dvakrát použil bičík krátce po startu dostihu a další tři pobídky následovaly na konci protilehlé rovinky v detailním záběru kamer. Při vytáčení do cílové roviny v okamžiku střihu na chvíli zmizí ze záběru kamer, takže přesný počet použitých pobídek bičíkem nelze jednoznačně určit.

Jezdec Ferhanov při jednání Pořádkové komisi sdělil, že si je svého prohřešku vědom, ale že kůň Greenhorn, ačkoliv v paddocku působí temperamentním dojmem, v dostihu vůbec nechtěl utíkat a proto se ho snažil k větší aktivitě povzbudit pobídkami bičíkem. Podle názoru Pořádkové komise takové jednání, navíc u debutujího koně nelze akceptovat.

Pořádková komise na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že u jezdce Ferhanova došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 316 DŘ, jež stanoví, že je zakázáno používat bičíku k pobízení koně nadměrně, přičemž maximální povolený počet pobídek bičíkem v průběhu celého dostihu je v ustanovení § 1 DŘ v části definující správné použití bičíku v dostizích pro dvouleté koně omezen na čtyři pobídky. Z videozáznamu dostihu odvysílaného v rámci přenosu České televize je podle názoru Pořádkové komise jasně patrné, že tento počet byl překročen ještě před zatočením do cílové roviny. Ze záznamu i z vyjádření jezdce vyplývá, že se nejednalo o přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení, jezdec navíc své pochybení uznal. Pořádková komise se proto rozhodla mu udělit sankci za překročení maximálního povoleného množství pobídek bičíkem v dostizích pro dvouleté koně – vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o třetí přestupek tohoto charakteru v období posledních 12 měsíců, udělila Pořádková komise jezdci Ferhanovovi peněžitou sankci 2 000,- Kč a sankci odnětí jezdecké licence na jeden dostihový den, tj. 9. srpna 2020 v Karlových Varech (účinnost sankcí - § 438 DŘ, v případě rozhodnutí PK je vzhledem ke lhůtám pro podání odvolání rozhodující datum zveřejnění rozhodnutí ve Věstníku ČT). Jezdec Ferhanov se okamžitě po oznámení udělené sankce vzdal práva na odvolání a v souladu s ustanovením § 438 DŘ požádal Pořádkovou komisi, aby účinnost sankce odnětí jezdecké licence počala běžet již dnem následujícím po dni uložení sankce. Pořádková komise se s ohledem na okolnosti případu (nutnost zveřejnění rozhodnutí PK ve Věstníku ČT) a skutečnost, že jezdec Ferhanov v průběhu řízení příkladně spolupracoval, rozhodla jeho žádosti vyhovět a posunout okamžik účinnosti sankce odnětí jezdecké licence bezprostředně po vydání rozhodnutí ve Věstníku ČT, takže připadne na dostihový den 1. srpna 2020 v Lysé nad Labem.

V Praze, dne 15. července 2020

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 28.07.2020
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 15/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Ferdinand Minařík starší

v rámci přestupkového řízení zahájeném z vlastního podnětu na základě zjištění ke kterým dospěla v rámci řízení o protestu proti výsledku dostihu zahájeném na základě podnětu Jockey Clubu ČR z důvodu podezření na záměnu koní Finiga (nar. 12. dubna 2017, Mikhail Glinka (IRE) x Finity Run (GER)) a Forea (nar. 19. února 2017, Mikhail Glinka (IRE) x Footsie (IRE)) - viz rozhodnutí PK JC ČR č. 12/2019

uložila:

pořadateli dostihů společnosti Hipodrom Most a. s. peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a h) DŘ spočívající v porušení povinnosti stanovené v bodu 2. písm. d). Doplňujících ustanovení, které jsou na základě ustanovení § 1 DŘ závazné pro všechny účastníky dostihového provozu, tj. nezabezpečení provádění kontroly identity dostihových koní před startem dostihu,

pořadateli dostihů společnosti Hipodrom Holoubek s. r. o. peněžitou sankci ve výši 5 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a h) DŘ spočívající v porušení povinnosti stanovené v bodu 2. písm. d). Doplňujících ustanovení, které jsou na základě ustanovení § 1 DŘ závazné pro všechny účastníky dostihového provozu, tj. nezabezpečení provádění kontroly identity dostihových koní před startem dostihu,

a

pořadateli dostihů společnosti TMM s. r. o. sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a h) DŘ spočívající v porušení povinnosti stanovené v bodu 2. písm. d). Doplňujících ustanovení, které jsou na základě ustanovení § 1 DŘ závazné pro všechny účastníky dostihového provozu, tj. nezabezpečení provádění kontroly identity dostihových koní před startem dostihu.

Pořádková komise dále jako orgán Jockey Clubu ČR příslušný k projednání této záležitosti v přestupkovém řízení (§ 457 DŘ) na základě ustanovení § 10 písm. i) DŘ

zakázala:

Ing. Janu Vaňourkovi výkon funkce předsedy nebo člena dostihové komise na 8 dostihových dní s podmíněným odkladem na zkušební dobu do 30. června 2020,

MVDr. Františku Horákovi výkon funkce předsedy nebo člena dostihové komise na 8 dostihových dní s podmíněným odkladem na zkušební dobu do 30. června 2020

a Ing. Pavlu Chlístovskému výkon funkce předsedy nebo člena dostihové komise na osm dostihových dní s podmíněným odkladem na zkušební dobu do 30. června 2020.

z důvodu nezajištění správného chodu dostihů, které dostihové komisi ukládá Dostihový řád (zejm. ustanovení § 26 a § 29 DŘ), jež je přestupkem ve smyslu ustanovení § 416 DŘ a které spočívá především v tom, že připustila na start dostihu č. 1334 Cena portálu Fitmin & Turf Magazín (rovina, cena III. kat., 2letí, 1400 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli koně, u kterého vznikla pochybnost o jeho identitě, aniž by provedla fyzickou kontrolu jeho grafického popisu v průkazu koně.

Odůvodnění:

Pořádková komise na základě zjištění ke kterým dospěla v rámci řízení o protestu proti výsledku dostihu na základě podnětu Jockey Clubu ČR z důvodu podezření na záměnu koní Finiga (nar. 12. dubna 2017, Mikhail Glinka (IRE) x Finity Run (GER)) a Forea (nar. 19. února 2017, Mikhail Glinka (IRE) x Footsie (IRE), jež bylo zjištěno v rámci interního šetření Jockey Clubu ČR, provedeného na základě informace o nesouladu přečteného kódu mikročipu s číslem uvedeným v dokladech koně Finiga, zjištěném v rámci kontroly mikročipů u koní startujících v rámci dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, obsažené v dostihové zprávě z tohoto dostihového dne, zahájila z vlastního podnětu přestupkové řízení podle ustanovení § 457 DŘ z důvodu podezření na možné porušení ustanovení Dostihového řádu, respektive Doplňujících ustanovení vydávaných Jockey Clubem ČR k doplnění ustanovení DŘ o pořádání dostihů a mající platnost pro všechny účastníky dostihového provozu na území ČR ze strany pořadatelů příslušných dostihů, dostihové komise, resp. osoby oprávněné k provádění zkoušek koní ze způsobilosti ke startu z boxů

Ve zmíněném řízení o protestu Pořádková komise dospěla k závěru, že došlo k záměně obou klisen a v dostizích č. 1163 Cena výživových programů Fitmin (rovina, cena III. kategorie, 2letí, 1200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. června 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli, č. 1268 Cena EBF (rovina, cena III. kat., 2leté klisny, 1400 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 31. srpna 2019 na závodišti v Mostě, č. 1312 38. Cena Zimní královny DS Pegas (rovina, cena kategorie Listed, 2leté klisny, 1600 metrů, 550 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. září 2019 na závodišti v Karlových Varech a č. 1334 Cena portálu Fitmin & Turf Magazín (rovina, cena III. kat., 2letí, 1400 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli) namísto přihlášeného a jako startujícího oznámeného koně Finiga v dostizích startoval kůň Forea (Rozhodnutí PK JC ČR č. 12/2019).

Pořádková komise proto požádala pořadatele výše uvedených dostihů o vyjádření ke způsobu provádění kontroly identity dostihových koní před startem dostihu na jejich závodištích subjekty, prostudovala dostihovou zprávu z dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, vyslechla členy dostihové komise jmenované pro dostihový den 6. října 2019 (Ing. Jana Vaňourka, MVDr. Františka Horáka a Ing. Pavla Chlístovského, seznámila se se seznamy kontrolovaných koní na závodištích v Praze, Mostě a Karlových Varech, vyslechla osoby provádějící kontrolu identitity dostihových koní na závodišti v Praze – Velké Chuchli a zástupce pražského pořadatele Jiřího Zlámaného (který byl pro toto řízení z rozhodování Pořádkové komise vyloučen), telefonicky vyslechla MVDr. Josefa Tajmra, který prováděl kontrolu identity na závodištích v Mostě a Karlových Varech a telefonicky vyslechla Ing. Karla Dvořáka a Ing. Ladislava Pohanku.

Zástupce společnosti TMM s. r. o., pořadatele dostihů na závodišti v Praze – Velké Chuchli Jiří Zlámaný (TMM s. r.o. – pořadatel dostihu č. 1163 Cena výživových programů Fitmin konaného v rámci dostihového dne 22. června 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli a č. 1334 Cena portálu Fitmin & Turf Magazín (rovina, cena III. kat., 2letí, 1400 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli) uvedl, že kontrola identity dostihových koní před startem dostihu jak ukládá ustanovení bodu 2. odst. 4 Doplňujících ustanovení pro rok 2019 je na chuchelském závodišti prováděna před každým dostihem při příchodu koní do paddocku. Seznamy s vyznačením zkontrolovaných koní byly předány na sekretariát Jockey Clubu ČR, bohužel seznam z dostihového dne 22. června 2019 mezi nimi chyběl. Pořádková komise proto vyslechla Terezu Inemanovou a Kláru Nejdlovou, které byly tento den prováděním kontroly pověřeny – obě uvedly, že kontrolu prováděly u všech koní, přičemž si nejsou vědomy skutečnosti, že by nějakého koně zkontrolovat opomněly anebo zjistily nějaký nesoulad načteného kódu a číslem uvedeným na seznamu. Po skončení dostihového dne pravděpodobně seznam uložily k ostatním do kufříku se čtečkou, ale vzhledem ke skutečnosti, že to bylo již před čtyřmi měsíci, nejsou si úplně jisty, jestli ho daly do přímo do kufříku nebo ho nechaly ležet na něm. Při dostihovém dni 6. října 2019 tuto kontrolu prováděla Dagmar Skopalová, která u koně na seznamu uvedeného jako Finiga zjistila nesoulad mezi načteným číslem čipu a číslem uvedeným na seznamu. Při výslechu Pořádkové komisi uvedla, že tuto skutečnost vysílačkou nahlásila Dostihové komisi, která však bezprostředně nereagovala, příjem této informace potvrdil pouze tajemník Milan Čech. Pořádková komise proto vyslechla členy dostihové komise jmenované pro dostihový den 6. října 2019 předsedu Ing. Jana Vaňourka a členy MVDr. Františka Horáka a Ing. Pavla Chlístovského. Ti uvedli, že informace se k nim dostala, avšak pochopili ji jako nějakou administrativní chybu (s ohledem na skutečnost, že kůň již několikrát startoval, předpokládali chybu v čísle čipu uvedeném na seznamu předaném ze sekretariátu Jockey Clubu), fyzickou kontrolu koně oproti průkazu neprovedli, dostih nechali odstartovat a informaci o nesouladu zaznamenali do dostihové zprávy.

Ředitel Hipodromu Most Ing. Jakub Šimůnek, MBA (Hipodrom Most a. s. – pořadatel dostihu č. 1268 Cena EBF (rovina, cena III. kat., 2leté klisny, 1400 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 31. srpna 2019 na závodišti v Mostě), Pořádkové komisi poskytnul seznamy kontrolovaných koní z průběhu sezóny 2019 s tím, že kontrolu identity dostihových koní na Hipodromu Most provádí MVDr. Josef Tajmr, který na závodišti zároveň vykonává funkci službu konajícího veterináře.

I od karlovarského pořadatele (Hipodrom Holoubek s. r. o. – pořadatel dostihu č. 1312 38. Cena Zimní královny DS Pegas (rovina, cena kategorie Listed, 2leté klisny, 1600 metrů, 550 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. září 2019 na závodišti v Karlových Varech) Pořádková komise obdržela seznamy kontrolovaných koní s vyjádřením, že kontrolu identity dostihových koní vykonává MVDr. Josef Tajmr paralelně s výkonem funkce službu konajícího veterináře.

Pořádková komise proto Dr. Tajmra telefonicky vyslechla, přičemž zjistila, že pan Tajmr provádí kontrolu identity pouze u koní, kteří dosud nestartovali čili vzhledem ke skutečnosti, že zmiňovaná klisna poprvé startovala 22. června 2019, v jejím případě kontrolu ani při startu v Mostě ani při startu v Karlových Varech neprovedl, což potvrzují i předložené záznamy. Z časových důvodů navíc pan Tajmr kontrolu neprovádí při příchodu koně do paddocku před startem dostihu, nýbrž podle svých časových možností (vykonává zároveň funkci službu konajícího veterináře) v průběhu dostihového dne.

S ohledem na zjištěné skutečnosti Pořádková komise konstatovala, že v případě pořadatelů na závodištích v Mostě a Karlových Varech (Hipodrom a.s. a Hipodrom Holubek, s. r. o.) nedochází (a ve výše uvedených případech nedošlo) k naplnění povinnosti provádění kontroly identity dostihových koní před dostihem, tak jak ji stanoví bod 2. písm. d). Doplňujících ustanovení, které jsou na základě ustanovení § 1 DŘ závazné pro všechny účastníky dostihového provozu, neboť kontrola čísel mikročipů je prováděna pouze u poprvé startujících koní a navíc v průběhu dostihového dne nikoli při příchodu do paddocku před startem dostihu. Podle názoru Pořádkové komise je k naplnění výše uvedené povinnosti nutné, aby kontrola identity byla prováděna u každého startujícího koně při příchodu do paddocku před startem dostihu, neboť pouze tak je možné zajistit ověření identity bez následné možnosti záměny koně. Pořádková komise se proto oběma pořadatelským subjektům rozhodla za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a h) DŘ spočívající v porušení výše uvedené povinnosti uložit peněžitou sankci – v případě společnosti Hipodrom Holoubek s. r. o. ve výši 5 000,- Kč a v případě společnosti Hipodrom a. s. ve výši 10 000,- Kč, přičemž rozdílná výše sankce je důsledkem skutečnosti, že v případě společnosti Hipodrom Most a. s. se jedná o opakované porušení povinností pořadatele (viz rozhodnutí PK JC ČR č. 9/2019).

V případě pořadatele na závodišti v Praze – Velké Chuchli je dle zjištění Pořádkové komise kontrola identity prováděna v souladu s příslušným ustanovením Doplňujících ustanovení, avšak ve sledovaných dnech došlo k selhání jednotlivců kontrolu zajišťujících. V rámci dostihového dne 22. června 2019 pravděpodobně došlo k opomenutí osob provádějících kontrolu (koně nezkontrolovali anebo došlo k chybě při porovnání čísel mikročipů ze čtečky a seznamu startujících koní), za polehčující okolnost je možné považovat fakt, že v tento den kontrolu výjimečně prováděly osoby s minimem zkušeností. V rámci dostihového dne 6. října 2019, když kontrolu prováděla zkušená Dagmar Skopalová, byl problém s číslem mikročipu identifikován, avšak došlo k chybě ze strany dostihové komise, která před startem neprovedla fyzickou kontrolu problematického koně dle grafického popisu v průkazu koně. Pořádková komise proto, zejména ve vztahu k dostihovému dni 22. června 2019, rozhodla pořadatelskému subjektu na pražském závodišti, společnosti TMM s. r. o., udělit sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za korespondující přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a h) DŘ, spočívající v nedostatečném zajištění provedení kontroly identity startujících koní. Ve vztahu k dostihovému dni 6. října 2019 Pořádková komise shledala zásadní pochybení na straně dostihové komise (neprovedení fyzické kontroly koně podle grafického popisu v průkazu) a proto jako orgán Jockey Clubu ČR příslušný k projednání této záležitosti v přestupkovém řízení (§ 457 DŘ) na základě ustanovení § 10 písm. i) DŘ zakázala předsedovi DK jmenované pro tento den Ing. Janu Vaňourkovi a členům DK MVDr. Františku Horákovi a Ing. Pavlu Chlístovskému výkon funkce předsedy respektive člena dostihové komise na 8 dostihových dní s podmíněným odkladem na zkušební dobu do 30. června 2020 z důvodu nezajištění správného chodu dostihů, které dostihové komisi ukládá Dostihový řád (zejm. ustanovení § 26 a § 29 DŘ) a jež je přestupkem ve smyslu ustanovení § 416 DŘ s tím, že jako polehčující okolnost zvážila skutečnost, že kůň startoval již počtvrté, což mělo zásadní vliv na rozhodování DK o podstatě problému (administrativní chyba se jevila jako pravděpodobnější než záměna koní, nicméně to nic nemění na skutečnosti, že správným rozhodnutím měla být kontrola fyzického popisu v průkazu).

Pořádková komise se dále zabývala otázkou, proč nebyla záměna klisen Forea a Finiga odhalena již při absolvovaní zkoušky způsobilosti ke startům z boxů, kterou podle ustanovení § 314 DŘ musí každý kůň před svým prvním startem absolvovat. Dle Metodického pokynu k provádění zkoušek koní ze způsobilosti ze startů z boxů publikovaném ve Věstníku ČT č. 8/2019 je součástí zkoušky osobní kontrola totožnosti koně oprávněnou osobou dle předloženého průkazu koně bezprostředně před provedením zkoušky s tím, že od tohoto okamžiku ručí za to, že zkoušku vykonává uvedený kůň. Pořádková komise si vyžádala kopii příslušné stránky z dotčeného průkazu koně, ze kterého je patrné, že klisna Forea pod identitou klisny Finiga zkoušku způsobilosti ke startům z boxů absolvovala v Krabčicích dne 18. června 2019. Podle výše citovaného Metodického pokynu je v Krabčicích oprávněnou osobou pan Ing. Karel Dvořák. Pořádková komise ho proto telefonicky kontaktovala, avšak pan Dvořák uvedl, že vzhledem k tomu, že 15. června 2019 ukončil svůj pracovní poměr v této tréninkové centrále, vykonání zkoušky u tohoto koně nebyl přítomen. Razítko JC ČR, které osvědčuje složení zkoušky a jež Jockey Club ČR zapůjčuje oprávněným osobám, podle svých slov zanechal v Krabčicích - sekretariátu JC ČR však tuto skutečnost nenahlásil. Dalším šetřením bylo zjištěno, že toto razítko v Krabčicích nyní používá pan Ing. Ladislav Pohanka, kterého Pořádková komise telefonicky kontaktovala a který uznal, že kontrolu způsobilosti ke startu z boxů zaznamenanou v průkazu provedl on. Pořádková komise v této souvislosti doporučuje sekretariátu JC ČR odebrat toto razítko neoprávněně ho užívající osobě, dále provést kontrolu zaměřenou na okolnosti používání tohoto razítka včetně jeho „opuštění“ oprávněnou osobou a na základě zjištěných skutečností případně podat podnět k řešení přestupku Pořádkovou komisí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 23. prosince 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 20.01.2020
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – č. 14/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík starší a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět paní Ing. Ivany Pejškové, trenérky dostihových koní a majitelky dostihové stáje Hippolit Star - Pejšková, poukazující na možné podezření z porušení ustanovení Dostihového řádu a nedodržení instrukcí (tzv. ordre) ze strany žokeje Adama Floriana na koni č. 4 Orleano v dostihu č. 1371 Cena Klokánku Štěrboholy konaném dne 27. října 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli a v této souvislosti neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409, respektive § 412 Dostihového řádu.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ na základě písemného podnětu paní Ing. Ivany Pejškové, trenérky dostihových koní a majitelky dostihové stáje Hippolit Star - Pejšková, označeného jako Stížnost k Pořádkové komisi, který byl na sekretariát Jockey Clubu ČR doručen dne 30. října 2019, v němž si autorka stěžuje na výkon žokeje Adama Floriana na koni č. 4 Orleano v dostihu č. 1371 Cena Klokánku Štěrboholy konaného 27. října 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli především s ohledem na nedodržení ordre a nadměrné použití bičíku, zahájila přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise prostudovala podnět paní Ing. Ivany Pejškové, podrobně prostudovala videozáznam dostihu č. 1371 Cena Klokánku Štěrboholy, vyslechla trenérku Ing. Ivanu Pejškovou, která byla jednání Pořádkové komise osobně přítomna a telefonicky vyslechla žokeje Adama Floriana.

Trenérka Pejšková ve svém podání uvádí, že žokej Adam Florian zajel dostih svévolně proti jejímu ordre – po startu zaujmout třetí až pátou pozici (podobně jako žokej de Vries v dostihu Cena společnosti Trade Fides dne 28. září 2019) a poté jezdit cca 400 metrů před cílem. Žokej Florian pokyny akceptoval, ale v průběhu dostihu se jimi neřídil - v rozporu s těmito pokyny dostih odvodil a v cílové rovině navíc zbytečně nadměrně použil bič. Na přímý dotaz Pořádkové komise, proti porušení jakého ustanovení DŘ její podání směřuje, odpověděla, že proti ustanovení, které stanoví, že každý jezdec má v dostihu povinnost snažit se dosáhnout vítězství nebo co nejlepšího umístění (§ 361 DŘ), které žokej Florian úmyslně porušil, když neuposlechl jejího ordre a koně zajel jiným způsobem.

Žokej Adam Florian uvedl, že pokyny trenérky Pejškové se snažil řídit, ale Orleano byl po startu rychle na nohou a ostatní jezdci vzali své koně zpět rychleji než on a tak ocitl na čele. Než aby se s koněm pral, rozhodl se dostih odvodit, před distancí koně pobízel bičíkem ve snaze udržet pozici, ale u distance přestal a podporoval ho jen rukama. Nadměrného použití bičíku si není vědom.

Pořádková komise důkladně prostudovala videozáznam dostihu a konstatovala, že jezdec ordre skutečně nedodržel, otázkou však je, nakolik to v dané situaci po startu bylo možné a reálné – ordre by podle názoru Pořádkové komise mělo být souborem pokynů jak si v dostihu obecně počínat, avšak nikoli dogmatem, které jezdec musí za každou cenu dodržet, neboť ten se v dostihu musí podle svého nejlepšího vědomí přizpůsobovat aktuální situaci, což pochopitelně může mít za následek nedodržení ordre. Vlastní dodržení ordre je ale čistě soukromoprávní záležitostí smluvních vztahů mezi trenérkou a majitelkou na straně jedné a jezdcem poskytujícím jí svou službu na straně druhé, do této sféry ostatně odkazuje i DŘ, např. v ustanovení § 154. Případné nesplnění závazků jezdce z těchto vztahů nepřísluší k rozhodování Pořádkové komisi ani jiným orgánům Jockey Clubu ČR, nýbrž patří do oblasti věcné působnosti obecných soudů.

Pořádková komise se tedy zaměřila na výkon žokeje Adama Floriana z pohledu tvrzených porušení ustanovení DŘ, avšak žádná ze zjištěných skutečností nenasvědčuje tomu, že by se žokej Adam Florian v dostihu vědomě nesnažil dosáhnout co nejlepšího umístění (§ 361 DŘ) a ani jeho způsob použití bičíku v cílové rovině (5 pobídek) nevybočuje z rámce Dostihovým řádem nastavených pravidel (§ 316 DŘ).
Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise konstatovala, že v souvislosti s počínáním žokeje Adama Floriana v průběhu dostihu č. 1371 Cena Klokánku Štěrboholy neshledala žádné naplnění skutkové podstaty přestupku proti ustanovení Dostihového řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 5. listopadu 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 09.11.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 13/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík starší a Jiří Zlámaný

rozhodla

o distancování koně Fringant de Chanay (FR) z dostihového provozu na období do 31. července 2020 (§ 431) pro opakovanou neovladatelnost.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Dostihové komise jmenované pro dostihový den 26. října 2019 na závodišti v Pardubicích obsaženém v dostihové zprávě z tohoto dostihového dne, kterým postoupila Pořádkové komisi záležitost koně Fringant de Chanay (FR), který se pro neovladatelnost nedostavil na start dostihu č. 1365 Cena za podpory PREMIN s návrhem na jeho distancování na dobu, která přesahuje pravomoc dostihové komise (více než 4 týdny), přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se seznámila s Dostihovou zprávou z dostihového dne 26. října 2019 na závodišti v Pardubicích a dosavadní kariérou koně Fringant de Chanay (FR).

Ze záznamu v dostihové zprávě i z kariéry koně Fringant de Chanay (FR), narozeného dne 20. dubna 2015, majitel stáj DiJana Dobšice, vyplývá, že se jedná o problémového koně, jeho trenér Stanislav Kovář byl již během dostihového dne 10. srpna 2019 na závodišti v Pardubicích (dostih č. 1250 Cena podporovaná společností AGROVENKOV o.p.s.) potrestán sankcí 500,- Kč za nepřipravenost koně do dostihu, když pro neovladatelnost vybočil v průběhu dostihu a předtím v květnu ve Wroclawi do dostihu vůbec neodstartoval. Jezdec Josef Borč a trenér Stanislav Kovář byli dostihovou komisí vyslechnuti, přičemž trenér připustil, že zvažuje, zda s ohledem na problémovost koně s jeho tréninkem pro dostihy dále pokračovat. Vzhledem ke skutečnosti, že trenér Kovář byl 26. října 2019 dostihovou komisí potrestán sankcí 1 000,- Kč za nepřipravenost koně do dostihu, Pořádková komise se zabývala pouze otázkou distancování koně Fringant de Chanay (FR) a vzhledem k jeho opakované neovladatelnosti se rozhodla ho distancovat z dostihového provozu na období do 31. července 2020.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 29. října 2019

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 09.11.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 12/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Ferdinand Minařík starší

rozhodla:

na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ diskvalifikovat koně Forea, nar. 19. února 2017, majitele stáj DAR, trenéra Ludvíka Harise z dostihů č. 1163 Cena výživových programů Fitmin (rovina, cena III. kategorie, 2letí, 1200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. června 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli, č. 1268 Cena EBF (rovina, cena III. kat., 2leté klisny, 1400 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 31. srpna 2019 na závodišti v Mostě, č. 1312 38. Cena Zimní královny DS Pegas (rovina, cena kategorie Listed, 2leté klisny, 1600 metrů, 550 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. září 2019 na závodišti v Karlových Varech a č. 1334 Cena portálu Fitmin & Turf Magazín (rovina, cena III. kat., 2letí, 1400 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětných dostizích takto:

č. 1163 Cena výživových programů Fitmin

1. MILUŠKA ex MEGGLE, 2
2. DARKELTON LADY, 2
3. FATRA GLONKA, 2
4. SHIROCCO ALIGHIERI, 2
5. LUCAS WARRIOR, 2
6. ROBINSONKA, 2
7. NA KONCI DUHY, 2
8. JESIENKA, 2
Kůň FOREA, 2 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ)

č. 1268 Cena EBF

1. FRANCESKA BELLA (IRE), 2
2. DASA IN (IRE), 2
3. RENATA (GB), 2
4. KINGSTON LILLY (IRE), 2
5. RABBIT MAKE (IRE), 2
6. VECTRA (IRE), 2
7. SYLVIANA (FR), 2
8. SAIGON ICON (IRE), 2
9. LADY LAURETTA (GB), 2
10. ROBINSONKA, 2
11. DELLIPSA, 2
12. GALAXIE, 2
13. APRILIS (IRE), 2

Kůň FOREA, 2 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ)

č. 1312 38. Cena Zimní královny DS Pegas

1. FRAGA (IRE), 2
2. BARTHESA (IRE), 2
3. STERLI (FR), 2
4. FRANCESKA BELLA (IRE), 2
5. MAVERANA (POL), 2
6. MILUŠKA ex MEGGLE, 2
7. AMBRA (FR), 2
8. VECTRA (IRE), 2
9. DARKELTON LADY, 2

Kůň FOREA, 2 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ)

č. 1334 Cena portálu Fitmin & Turf Magazín

1. VADETABERRY, 2
2. LUCAS WARRIOR, 2
3. FATRA GLONKA, 2
4. NA KONCI DUHY, 2
5. FLYING FINN, 2
6. SHEBY LOVE, 2
7. MATEY, 2

Kůň FOREA, 2 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ)

a uložila:

trenérovi Ludvíkovi Harisovi peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil zejména porušením povinnosti stanovené ustanovením § 216 DŘ písm. c), tj. tím, že do výše uvedených dostihů vyslal koně, který do nich nebyl přihlášen v souladu s příslušnými ustanoveními DŘ - do výše uvedených dostihů byl přihlášen kůň Finiga, nar. 12. dubna 2017, avšak startoval v nich kůň Forea, nar. 19. února 2017.

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledkům dostihů č. 1163 Cena výživových programů Fitmin (rovina, cena III. kategorie, 2letí, 1200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. června 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli, č. 1268 Cena EBF (rovina, cena III. kat., 2leté klisny, 1400 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 31. srpna 2019 na závodišti v Mostě, č. 1312 38. Cena Zimní královny DS Pegas (rovina, cena kategorie Listed, 2leté klisny, 1600 metrů, 550 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. září 2019 na závodišti v Karlových Varech a č. 1334 Cena portálu Fitmin & Turf Magazín (rovina, cena III. kat., 2letí, 1400 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli z důvodu podezření na záměnu koní Finiga (nar. 12. dubna 2017, Mikhail Glinka (IRE) x Finity Run (GER)) a Forea (nar. 19. února 2017, Mikhail Glinka (IRE) x Footsie (IRE), jež bylo zjištěno v rámci interního šetření Jockey Clubu ČR, provedeného na základě informace o nesouladu přečteného kódu mikročipu s číslem uvedeným v dokladech koně Finiga, zjištěném v rámci kontroly mikročipů u koní startujících v rámci dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, obsažené v dostihové zprávě z tohoto dostihového dne.

Pořádková komise se seznámila s dostihovou zprávou z dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, vyjádřením k případu záměny koní Finiga a Forea zpracovaným Ing. Ondřejem Plachým, zaměstnance sekretariátu JC ČR, které s autorem konzultovala, vyslechla trenéra Ludvíka Harise, zkontrolovala trenérem předložené průkazy obou klisen, shlédla videozáznamy dotčených dostihů a prohlédla si fotografie z těchto dostihů.

Na základě shromážděných podkladů Pořádková komise dospěla k závěru, že došlo k záměně obou klisen a ve všech čtyřech dostizích (č. 1163 Cena výživových programů Fitmin (rovina, cena III. kategorie, 2letí, 1200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. června 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli, č. 1268 Cena EBF (rovina, cena III. kat., 2leté klisny, 1400 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 31. srpna 2019 na závodišti v Mostě, č. 1312 38. Cena Zimní královny DS Pegas (rovina, cena kategorie Listed, 2leté klisny, 1600 metrů, 550 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. září 2019 na závodišti v Karlových Varech a č. 1334 Cena portálu Fitmin & Turf Magazín (rovina, cena III. kat., 2letí, 1400 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli) namísto přihlášeného a jako startujícího oznámeného koně Finiga v dostizích startoval kůň Forea.

Předseda dostihové komise Ing. Jan Vaňourek do dostihové zprávy z dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli uvedl, že při identifikaci startujících koní (čtení mikročipu) byl u koně Finiga zjištěn nesoulad přečteného kódu s číslem uvedeným v dokladech této klisny. Přečtené číslo zapsal do zprávy, avšak nebyla provedena kontrola této klisny dle grafického popisu v průkazu koně. Uvedený kód (203010033020878) však není číslo mikročipu klisny Finiga, nýbrž její stájové kolegyně Forea. Z tohoto důvodu byla na sekretariátu JC ČR provedena revize podkladů pro vydávání identifikačního dokladu (průkaz koně) obou klisen. Z grafických popisů obou klisen a rovněž z numerického kódu mikročipu je jasné, že došlo k jejich záměně, pravděpodobně již při příchodu do tréninku (klisny pochází ze stejného chovu v Krabčicích, mají stejného chovatele i majitele). Z grafických popisů je však zřejmé, že klisny nelze zaměnit (Finiga je hnědka bez odznaků, zatímco Forea je hnědka s odznaky) a to i bez vybavení zařízením na čtení mikročipů, aniž by se nejednalo o nedbalost odpovědné osoby, tj. trenéra, který při převzetí klisen do své péče nepřekontroloval grafický popis v průkazu, přičemž tato povinnost mu vyplývá z Řádu plemenné knihy oddíl D) Průkaz koně, bod 48. K pouhé záměně číselných kódů v době označování klisen coby hříbat mikročipem nemohlo dojít, neboť v takovém případě by Laboratoř imunogenetiky musela na základě vyhodnocení vzorku žíní (zasílaných do laboratoře s vylepeným kódem aplikovaného mikročipu a identifikační kartou hříběte, obsahující grafický popis) konstatovat, že u daných koní nesouhlasí uvedená paternita.

Trenér Ludvík Haris ve své výpovědi uvedl, že za záměnu je odpovědný on, neboť si klisny zafixoval obráceně, ještě než přišly do jeho tréninku. Chovatelské centrum stáje DAR totiž těsně sousedí s jeho tréninkovým střediskem, takže klisny Foreu i Finigu vídal ještě před jejich příchodem do jeho tréninku a jako hříbata si je identifikoval podle toho, v blízkosti které matky je vídal. Vzhledem ke skutečnosti, že byl přesvědčen o tom, že je zná, při vlastním převzetí do tréninku před letošní sezónou neprovedl kontrolu podle průkazů a do připravených boxů je umístil obráceně. A od té chvíle s nimi nakládal obráceně, Foreu považoval za Finigu a obráceně. Na záměnu se bohužel nepřišlo ani ve chvíli, kdy se klisny podrobovaly zkouškám způsobilosti ke startům z boxů, ani během kontroly čipů, která měla být provedena před prvními třemi dostihy, které Forea absolvovala pod identitou Finigy.

Ustanovení § 216 písm. c) DŘ stanoví, že dostihu se nesmí zúčastnit, který nebyl do dostihu přihlášen v souladu s ustanoveními DŘ. Vzhledem ke skutečnosti, že z videozáznamů a dostupné fotodokumentace ze všech čtyřech dostihů je jasné, že se jich účastní klisna s odznaky, je zřejmé, že tímto koněm je Forea a nikoli v souladu s DŘ do dostihů přihlášená Finiga. Pořádková komise proto neoprávněně startující Foreu ze všech těchto dostihů (tj. dostihů č. č. 1163 Cena výživových programů Fitmin (rovina, cena III. kategorie, 2letí, 1200 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. června 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli, č. 1268 Cena EBF (rovina, cena III. kat., 2leté klisny, 1400 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 31. srpna 2019 na závodišti v Mostě, č. 1312 38. Cena Zimní královny DS Pegas (rovina, cena kategorie Listed, 2leté klisny, 1600 metrů, 550 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 22. září 2019 na závodišti v Karlových Varech a č. 1334 Cena portálu Fitmin & Turf Magazín (rovina, cena III. kat., 2letí, 1400 metrů, 60 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 6. října 2019 na závodišti v Praze-Velké Chuchli) na základě ustanovení § 429 písm. a) stanovícího, že orgány dostihového provozu jsou povinny diskvalifikovat koně v případech, kdy nebyl do dostihu přihlášen a oznámen jako startující v souladu s ustanoveními DŘ, diskvalifikovala.

Osobou odpovědnou za záměnu je v tomto případě trenér Ludvík Haris, který si identitu klisen svěřených mu do tréninku neověřil a do dostihů opakovaně vysílal jinou klisnu, než která byla přihlášena a figurovala na startovní listině. Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že se z jeho strany nejednalo o úmysl a proto mu za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) spočívající zejména v porušení povinnosti stanovené ustanovením § 216 písm. c) DŘ uložila peněžitou sankci ve 20 000,- Kč, která podle názoru Pořádkové komise zcela odpovídá závažnosti jeho přestupku.

Otázka případného porušení ustanovení DŘ v souvislosti s prováděním kontroly identity startujících koní v dostizích, která neodhalila záměnu klisen Finiga a Forea je předmětem samostatného přestupkového řízení, které Pořádková komise zahájila s odpovědnými subjekty.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 5. listopadu 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 09.11.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – č. 11/2019
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík starší a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět paní MUDr. Evy Nieslanikové, majitelky dostihové stáje MUDr. Eva Nieslaniková, poukazující na podezření z porušení ustanovení Dostihového řádu a žádající o prošetření výkonu žokeje Davida Lišky na koni č. 3 Lexceed (GER) v dostihu č. 1321 Leram EJC Million konaném dne 28. září 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli a v této souvislosti neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409, respektive § 412 Dostihového řádu.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě písemného podnětu paní MUDr. Evy Nieslanikové, majitelky dostihové stáje MUDr. Eva Nieslaniková, označeného jako Podnět Pořádkové komisi z důvodu porušení ustanovení Dostihového řádu, který byl na sekretariát Jockey Clubu ČR doručen dne 30. září 2019, v němž autorka upozorňuje na možné porušení ustanovení DŘ ze strany žokeje Davida Lišky a žádá o prošetření jeho výkonu na koni č. 3 Lexceed (GER) v dostihu č. 1321 Leram EJC Million konaného 28. září 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise prostudovala podnět paní MUDr. Evy Nieslanikové, podrobně prostudovala videozáznam dostihu č. 1321 Leram EJC Million, vyslechla trenéra Miroslava Nieslanika a žokeje Davida Lišku, kteří byli jednání Pořádkové komise osobně přítomni a telefonicky vyslechla asistenta trenéra Nieslanika pana Jana Ráju.

Paní Nieslaniková ve svém podání uvádí, že žokej David Liška byl upozorněn na aktuální výbornou formu koně Lexceed (GER) a byl seznámen s požadavky trenéra a zástupce trenéra (pan Rája) na průběh dostihu. Dále konstatuje, že ona jako majitelka, ani nikdo jiný z realizačního týmu nebyl seznámen s aktuální zdravotní situací žokeje Lišky před dostihem, který podle jejího tvrzení pouze během vstupu na dráhu před vypuštěním upozornil vodiče, ať koně nevypouští, že má zlomenou ruku. K samotnému výkonu žokeje Lišky v průběhu dostihu paní Nieslaniková uvedla, že v průběhu dostihu je zřejmé, že kůň je na dobré pozici a zhruba 200 metrů před cílem po první ráně bičíkem žokej Liška končí pobízení a vyjíždění koně, pokládá ruce a propadá se z aktuální čtvrté až páté pozice na poslední místo.

Trenér Miroslav Nieslanik ve své výpovědi dával výkon žokeje Lišky do souvislosti s jeho (podle Nieslaníkova názoru) ne úplně stoprocentním zdravotním stavem, přičemž poukazoval především na to, že když po první pobídce bičíkem přestal koně Lexceed vyjíždět, bylo to pravděpodobně proto, že ho zraněná ruka začala bolet. Na dotaz Pořádkové komise, v čem spatřuje provinění žokeje Lišky proti ustanovením Dostihového řádu, uvedl, že hlavně v tom, že na dobré pozici (podle jeho názoru byl Lexeed v okamžiku, kdy ho žokej Liška přestal vyjíždět na čtvrté nebo páté pozici) ve velkém dostihu (dotace 2,6 milionu Kč, dotovaných bylo prvních sedm míst) se jezdec nesnažil o dosažení co nejlepšího umístění až do konce dostihu.

Žokej David Liška uvedl, že svůj aktuální zdravotní stav nijak neskrýval, o tom, že měl zlomenou ruku, hovořil v několika rozhovorech publikovaných na internetu, stejně jako o tom, že starty v rámci Evropského poháru žokejů 28. září 2019 budou jeho prvními po zranění. Uvedl, že příliš neočekával, že vzhledem k prodělanému zranění o něj bude při EJC velký zájem, ale vzhledem k tomu, že při ježdění v práci, do kterého se v té době již zapojil, neměl žádné problémy, angažmá přijal bez obav. Ke svému výkonu v dostihu žokej Liška uvedl, že prodělané zranění ho nijak nelimitovalo, koni se snažil zajistit co nejlepší průběh, avšak zhruba v polovině cílové roviny mu Lexceed začal slábnout. Začal ho vyjíždět, ale když Lexceed nezareagoval ani na pobídku bičíkem a zvnějšku se přes něj hnalo pole koní, vyhodnotil situaci ve vztahu k zisku dotovaného umístění jako beznadějnou a i s ohledem na skutečnost, že na výkon koně mohla mít negativní vliv skutečnost, že ho po příchodu na dráhu shodil a utekl, rozhodl se ho dále nepobízet a dostih pouze dokončit.

Pořádková komise důkladně prostudovala videozáznam dostihu a dospěla k závěru, že žokej Liška přestal koně Lexceed vyjíždět až ve chvíli, kdy ho zvnějšku míjí pole zrychlujících koní, takže je zřejmé, že na dotované umístění již dosáhnout nemůže. S ohledem na okolnosti předcházející startu dostihu, kdy Lexceed po příchodu na dráhu žokeje Lišku shodil a volně se pohyboval po závodišti, podle názoru Pořádkové komise jezdci nelze vyčítat, že se koně nereagujícího na pobídky a vůči zbytku startovního pole evidentně stagnujícího nesnažil vyjíždět až do cíle.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise konstatovala, že v souvislosti s počínáním žokeje Davida Lišky v průběhu dostihu č. 1321 Leram EJC Million neshledala žádné naplnění skutkové podstaty přestupku proti ustanovení Dostihového řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 13. října 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 25.10.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 10/2019
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), Jiří Zlámaný a Ferdinand Minařík

uložila

jezdci Pavlu Složilovi mladšímu peněžitou sankci ve výši 1 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a písm. e), kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené § 45 DŘ a povinnost omluvy dostihovému tajemníkovi Ing. Yvoně Pavelkové za jeho nekorektní jednání a její zveřejnění ve Věstníku českého turfu.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu Dostihové komise obsaženého v Dostihové zprávě z dostihového dne, který se konal 31. srpna 2019 na závodišti v Mostě, jímž tato dostihová komise předala Pořádkové komisi k řešení hrubé a nevhodné chování jezdce Pavla Složila mladšího vůči dostihovému tajemníku Ing. Yvoně Pavelkové po doběhu 5. dostihu uvedeného dostihového dne, s upozorněním, že v případě tohoto jezdce se nejedná o první prohřešek proti ustanovením DŘ tohoto druhu, přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se podrobně seznámila s podnětem dostihové komise obsaženým v Dostihové zprávě z dostihového dne 31. srpna 2019 na závodišti v Mostě, s písemným vyjádřením Ing. Yvony Pavelkové, která tento dostihový den vykonávala funkci dostihového tajemníka a telefonicky vyslechla jezdce Pavla Složila mladšího.

Dostihová komise ve svém podnětu a Ing. Yvona Pavelková ve svém vyjádření popsali situaci, kdy byl jezdec Pavel Složil mladší poté co po doběhu 5. dostihu Cena společností United Energy a Severočeská teplárenská odsedlal svého koně mimo vyhrazený prostor a chystal se odejít do vážnice, byl dostihovým tajemníkem napomenut a jeho reakcí na tuto výtku bylo použití vulgárního vyjádření. Pavel Složil mladší na přímý dotaz Pořádkové komise uznal, že se při tomto jednání vůči dostihovému tajemníkovi Ing. Yvoně Pavelkové choval hrubě a nekorektně.

Pořádková komise na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že u jezdce Pavla Složila mladšího došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a písm. e) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 45 DŘ, jež stanoví, že účastníci dostihového provozu mají ve vzájemném styku povinnost zachovávat pravidla korektního jednání. Vzhledem ke skutečnosti, že v případě jezdce Pavla Složila mladšího se jednalo o opakovaný přestupek stejného druhu (viz. rozhodnutí PK č. 5/2018) udělila mu Pořádková komise peněžitou sankci ve výši 1 000,- Kč a zároveň mu uložila povinnost omluvy Ing. Yvoně Pavelkové za jeho nekorektní jednání a jejího publikování ve Věstníku českého turfu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 15. září 2019

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 25.10.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 09/2019
Pořádková komise ve složení:
Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět Jockey Clubu ČR k prošetření činnosti dostihové komise, pořadatele a všech dalších složek podílejících se na organizování a zajišťování průběhu dostihového dne 31. srpna 2019 na Hipodromu Most, zejména ve vztahu k pádům a zraněním jezdců, ke kterým došlo v dostizích č. 1266 Cena Darsalama a č. 1271 Charvát CTS Velká mostecká steeplechase 2019 a podnět žokeje Marcela Nováka označený jako Stížnost proti činnosti dostihové komise dne 31. srpna 2019

a jako orgán Jockey Clubu ČR příslušný k projednání této záležitosti v přestupkovém řízení (§ 457 DŘ) na základě ustanovení § 10 písm. i) DŘ

zakázala:

Ing. Jiřímu Holíkovi výkon funkce předsedy nebo člena dostihové komise do 31. prosince 2019,

Ing. Soně Froňkové, Ph.D. výkon funkce předsedy nebo člena dostihové komise do 31. prosince 2019

a panu Milanu Čechovi výkon funkce předsedy nebo člena dostihové komise do 31. prosince 2019

z důvodu nezajištění správného chodu dostihů, které dostihové komisi ukládá Dostihový řád (zejm. ustanovení § 26 a § 29 DŘ), jež je přestupkem ve smyslu ustanovení § 416 DŘ a které spočívá především v tom, že nezastavila průběh dostihů č. 1266 Cena Darsalama a č. 1271 Charvát CTS Velká mostecká steeplechase 2019, i když po pádech v těchto dostizích hrozilo reálné nebezpečí dalšího zranění nejen jezdcům, kteří spadli, ale i ostatním aktivním účastníkům těchto dostihů a v případě dostihu č. 1266 Cena Darsalama i záchranářům, kteří na dráze ošetřovali zraněného žokeje Petra Foreta.

Pořádková komise dále

uložila:

pořadateli dostihů společnosti Hipodrom Most a. s. sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), spočívající v porušení povinnosti stanovené ustanovením § 70 DŘ, tj. nezajištění řádného chodu všech bezpečnostních opatření pro provoz dostihových zařízení.


Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR k prošetření činnosti dostihové komise, pořadatele a všech dalších složek podílejících se na organizování a zajišťování průběhu dostihového dne 31. srpna 2019 na Hipodromu Most, zejména ve vztahu k pádům a zraněním jezdců, ke kterým došlo v dostizích č. 1266 Cena Darsalama a č. 1271 Charvát CTS Velká mostecká steeplechase 2019 a podnětu žokeje Marcela Nováka označeného jako Stížnost proti činnosti dostihové komise dne 31. srpna 2019 přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se seznámila s texty výše uvedených podnětů, s Dostihovou zprávou z dostihového dne 31. srpna 2019, prohlédla si záznamy z obou problematických dostihů (v rámci záznamu přenosu České televize z tohoto dostihového dne), vyslechla členy dostihové komise jmenované pro dostihový den 31. srpna 2019 na závodišti v Mostě – předsedu DK Ing. Jiřího Holíka a členy DK Ing. Soňu Froňkovou, Ph.D. a pana Milana Čecha, vyslechla ředitele Hipodromu Most, a. s. Ing. Jakuba Šimůnka, MBA., seznámila se s vyjádřením pana Davida Štědroňského, provozního správce areálu Hipodromu a vyslechla paní Kateřinu Tajmrovou, vykonávající na závodišti zdravotnickou službu.

Členové dostihové komise v zásadě shodně uvedli, že při dostihu č. 1266 Cena Darsalama po pádu koně Ladar, který po fatálním zranění zůstal ležet v cílové rovině dráhy mosteckého závodiště cca 100 metrů za cílem, původně o zastavení dostihu neuvažovali, protože se domnívali, že jezdci zastavující koně po proběhnutí cílem dostihu ho mohou objet. Ke zraněnému žokeji Petru Foretovi, jenž také zůstal ležet na dráze, záhy na pokyn DK přijela sanitka, záchranáři ho začali ošetřovat, a když na místo po chvíli přijela i druhá sanitka, která zastavila v prostoru mezi ležícím koněm a vnitřní bariérou, uvědomili si členové DK, že v této situaci je kolize prakticky nevyhnutelná. Jako nejefektivnější řešení v této situaci, kdy koně v dostihu vybíhali z oblouku do cílové roviny, vyhodnotili možnost, požádat vysílačkou startéra Karla Bielika, který se nacházel na místě startu dostihu, tj. cca 200 metrů před cílem dostihu, ať je na koně ležícího za cílem upozorní. Přerušení dostihu pomocí sirény by podle názoru DK z důvodu její delší reakční doby nemuselo být dostatečné. Na základě tohoto pokynu zavaděči vběhli do dráhy, na což drtivá většina jezdců zareagovala zadržením svých koní. Dostih následně DK z důvodu výskytu mimořádné události prohlásila za neplatný.

K situaci v dostihu č. 1271 Charvát CTS Velká mostecká steeplechase 2019 členové dostihové komise uvedli, že pád žokeje Marcela Nováka z koně Caline de Juilley (FR) zaregistrovali, předseda DK Ing. Holík záhy, když ze stanoviště DK nebylo vidět, že by se žokej Novák zvedal, prostřednictvím vysílačky žádal sanitku, aby vyjela k překážce č. 7, kde k pádu došlo. Podle vyjádření členů dostihové komise ze stanoviště dostihové komise je dobře vidět na překážku č. 7, avšak nikoli do prostoru těsně za ní, což znamená, kdyby žokej Novák vstal, byl by vidět, ale pokud zůstal ležet, anebo například klečet vidět by nebyl. Sanitka hned vyrazila, avšak vyžádala si navigaci k překážce z obavy, aby nevjela do cesty koním pokračujícím v dostihu. Za asistence správce závodiště pana Štědroňského ve služebním voze Toyota nakonec zastavila u spojnice obou diagonál a čekala až je minou koně, kteří po vyběhnutí z oblouku znovu po diagonále zamířili k překážce č. 7. Dostihová komise podle vyjádření svých členů stále neměla informace o situaci, v jaké se nachází žokej Novák. Ze stanoviště DK nebylo vidět, že by vstal, neležel ani nikde v prostoru, kam bylo vidět. Vzhledem k tomu, že sanitka na místo nedorazila, DK potřebné informace o tom, v jakém stavu je žokej Novák nezískala. Podle vyjádření členů DK v pravé části závodiště stáli dva lidé, pravděpodobně zaměstnanci pořadatele, kteří za překážku podle jejich názoru mohli vidět, ale byli úplně v klidu. DK i s ohledem na tento fakt předpokládala, že situace není kritická a proto dostih nezastavila. Po překonání překážky však jezdec Složil mladší signalizoval problém, který záhy potvrdila i sanitka dorazivší na místo – žokej Novák stále leží za překážkou. Potřetí již překážka č. 7 v kurzu dostihu nebyla a tak zastavení dostihu v této chvíli již nemělo smysl.

Podle názoru Pořádkové komise dostihová komise v obou případech pochybila především v tom, že dostihy zejména s ohledem na bezpečnost všech aktérů nezastavila. V Ceně Darsalama byl ohrožen nejen zraněný žokej Foret, ale i záchranáři, kteří ho po pádu na dráze ošetřovali a samozřejmě také všichni jezdci pokračující v dostihu, na něž pár metrů za cílem čekala neřešitelná situace v podobě dvou sanitek, ležícího koně a řady lidí pohybujících se okolo. Můžeme spekulovat, zda domněnka, že kolem ležícího koně, sanitky a zasahujících záchranářů šlo bezpečně projet, byla správná, avšak nejpozději ve chvíli, kdy druhá sanitka zastavivší na dráze u bariéry i tuto hypotetickou možnost vyloučila, bylo na místě probíhající dostih zastavit. Dostihová komise nebyla nečinná, pokynem startérovi k upozornění jezdců dosáhla podobného efektu jako spuštěním sirény, avšak tento způsob je zcela nestandardní a zdaleka nemusel skončit úspěšně. Kdyby ho však doprovodila spuštěním sirény a oznámením o přerušení dostihu, jedinou výtkou by mohlo být, že reagovala pozdě, avšak správně. V případě dostihu č. 1271 Charvát CTS Velká mostecká steeplechase 2019 dostihová komise správně ihned, když se ukázalo, že žokej Novák se po pádu nezvedl, vyslala na místo sanitku. Ta však na místo kvůli možné kolizi s v dostihu startujícími koňmi nedorazila a dostihové komisi nemohla podat informaci o stavu žokeje Nováka, který ze stanoviště dostihové komise nebyl vidět. Zde dostihová komise podle názoru Pořádkové komise udělala chybu, když ačkoli o stavu žokeje Nováka neměla žádné informace, a vzhledem k tomu, že se nikde v dohledu neobjevil, mohla a měla předpokládat jeho zranění, nechala v dostihu, jehož kurz navíc vedl znovu přes překážku č. 7, pokračovat a riskovala tak, že ležící jezdec utrpí další zranění.

Dostihový řád neobsahuje žádné explicitní ustanovení, které by řešilo přerušení nebo zastavení dostihu, avšak z ustanovení, která obecně definují práva a povinnosti dostihové komise (zejm. § 26 a § 29 DŘ) vyplývá, že řídí průběh dostihů a je oprávněna vydávat taková nařízení, která považuje za nutná pro správný chod dostihů – z tohoto oprávnění však pro dostihovou komisi vyplývá i povinnost tento správný chod dostihů zajistit a této povinnosti dostihová komise podle názoru Pořádkové komise tím, že v obou dostizích vystavila řadu účastníků dostihového provozu nebezpečí zranění, protože je nezastavila, rozhodně nedostála. Ustanovení § 416 DŘ stanoví, že přestupku proti ustanovením DŘ se dopouští člen nebo předseda dostihové komise, který neplní povinnosti vyplývající pro výkon jeho funkce z ustanovení DŘ, Pořádková komise proto konstatovala naplnění skutkové podstaty přestupku ze strany dostihové komise působící ve složení předseda Ing. Jiří Holík a členové Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Milan Čech a s ohledem na dosavadní bezúhonnost všech tří členů dostihové komise jako příslušný orgán Jockey Clubu ČR podle ustanovení § 10 písm. i) rozhodla o postihu v podobě zákazu výkonu činnosti předsedy nebo členů dostihové komise do 31. prosince 2019.

Ing. Jakub Šimůnek, MBA., ředitel společnosti Hipodrom, a. s., která je pořadatelem dostihů na závodišti v Mostě, předložil Pořádkové komisi vyjádření správce areálu Davida Štědroňského. Pan Šimůnek uvedl, že podle jeho názoru personál závodiště v případě obou dostihů postupoval správně a příčinou problémů, které nastaly, byla skutečnost, že dostihová komise dostihy nezastavila. V případě dostihu č. 1266 Cena Darsalama záchranáři, veterinář i správce dráhy vyrazili do prostoru za cílem, kde padl kůň Ladar ještě v průběhu dostihu, v této souvislosti pan Šimůnek i pan Štědroňský ve svém vyjádření uvedli, že Dostihová komise do vysílaček žádný pokyn k zásahu nevydala, což není pravda, jak potvrdil člen Pořádkové komise Jiří Zlámaný, který při dostihovém dni vykonával funkci hlasatele i záchranářka Kateřina Tajmrová. K dostihu č. 1271 Charvát CTS Velká mostecká steeplechase 2019 pan Šimůnek uvedl, že pan Štědroňský i sanitka vyrazili k překážce č. 7, kde došlo k pádu žokeje Nováka prakticky ihned, avšak vzhledem k nezastavení dostihu ze strany dostihové komise byli nuceni počkat na spojnici diagonál mezi překážkami č. 6 a č. 10, než kolem nich koně pokračující v dostihu znovu proběhnou směrem k překážce č. 7, aby nedošlo ke kolizi a až pak za nimi pokračovali k překážce č. 7, kde ležel žokej Novák. Na dotaz Pořádkové komise, jak je to se zajištěním doprovodu sanitky po závodišti k zásahu na dráze při probíhajících při dostizích pan Šimůnek uvedl, že v případě překážkových dostihů je správce dráhy pan Štědroňský se svým automobilem k dispozici na stanovišti sanitek, aby případně sanitku na místo pádu navedl, záchranáři sami podle interních nařízení Hipodromu do dráhy překážkového dostihu vjíždět nesmí.

Podle ustanovení § 70 DŘ pořadatel dostihů zajišťuje v průběhu dostihového dne řádný chod všech bezpečnostních opatření pro provoz diváckých a dostihových zařízení. Z pohledu Pořádkové komise je především zarážející, že pan Štedroňský ve svém vyjádření tvrdí, že v případě Ceny Darsalama „DK do vysílaček žádný pokyn nevydala“, což pan Šimůnek vysvětloval různými vysílacími kanály pro komisi a pro personál – není možné, aby člověk, který má koordinovat pohyb záchranné služby po závodišti, nebyl, byť jen chvílemi, na stejné frekvenci jako dostihová komise, která dostihy řídí. Ve vztahu k Velké mostecké steeplechase Pořádková komise konstatovala, že je otázkou, zda k překážce č. 7 pan Štědroňský se sanitkou nemohli projet před tím, než se tam znovu přiblížili koně pokračující v dostihu, ale kdo je kvalifikovanější osobou toto posoudit než správce areálu závodiště, který ho zná nejlépe, takže toto pořadateli nelze vyčítat. Situaci, která následovala chvíli poté však již ano – když na místo pádu žokeje dorazila sanitka a bylo potřeba zásahu lékaře, ukázalo se, že ten zůstal za zamčenou brankou na dráhu v prostoru pro veřejnost, kam si odskočil na WC. Není možné branku zamknout a ponechat bez dozoru - absence dozoru měla v případě Ceny Darsalama opačný efekt, když po pádu koně Ladar do dráhy přes zábradlí začal přeskakovat stájový personál. Šetření Pořádkové komise ukázalo i několik dlouhodobějších nedostatků – například před začátkem dostihového dne nedocházelo k žádným kontaktům zástupce pořadatele s dostihovou komisí, v rámci kterých by členové DK byli informování o případných změnách a novinkách na závodišti (např. instalování plastové bariéry v oblouku, která ovlivní délku dostihu) či způsob jakým byl mrtvý kůň Ladar odstraňován z dostihové dráhy. Na základě těchto skutečností Pořádková komise konstatovala naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a § 415 DŘ spočívající v porušení povinností stanovených ustanovením § 70 DŘ, tj. zajištění řádného chodu všech bezpečnostních opatření pro provoz dostihových zařízení a udělila pořadateli dostihů na závodišti v Mostě, společnosti Hipodrom, a. s. sankci výstrahu (§ 423 DŘ).

Na základě výše uvedených zjištění Pořádková komise navrhuje příslušným orgánům Jockey Clubu ČR upravit Dostihový řád, tak aby byl zpřesněn postup dostihové komise při obdobných nepředvídatelných událostech (např. povinnost zastavit dostih v případě jezdce či koně ležícího v kurzu dostihu) a stanovena povinnost pořadatele na problematická místa na závodišti (zejména místa, na která není vidět ze stanoviště dostihové komise) umístil svůj personál, který by DK informoval o případných problémech. Dále Pořádková komise příslušným orgánům Jockey Clubu ČR doporučuje zpracovat materiál obsahující základní zásady zdravotního, veterinárního a technického zajištění dostihového provozu, které by shrnuly dosavadní zkušenosti z jednotlivých závodišť, nastavily jednotná pravidla a byly zárukou bezpečnosti dostihového provozu pro jezdce i koně na všech tuzemských závodištích.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 8. září 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 18.09.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 08/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Lad In, narozeného 28. května 2012, majitele Rovina a. s. Hulín, trenérky Hany Kabelkové z dostihu č. 1172 Červnová cross country Válečníka (steeplechase crosscountry, cena I. kategorie, 5 letí a starší, 3 300 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 23. června 2019 na závodišti v Pardubicích.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. MEDIC, 6
2. THEOPHILOS (FR), 9
3. TIARA MAN (FR), 8
4. STARBUCK, 10
5. IMPHAL (POL), 6
6. HELIOSTAT (IRE), 7


Kůň LAD IN, 7 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenérce Haně Kabelkové peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustila porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v době dostihu v těle koně Lad In,

trenérce Haně Kabelkové na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 23. června 2019 po doběhu dostihu koni Lad In.

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1172 Červnová cross country Válečníka (steeplechase crosscountry, cena I. kategorie, 5 letí a starší, 3 300 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 23. června 2019 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Lad In v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 23. července 2019 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201904934), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 13. srpna 2019, které při jednání telefonicky konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a trenérku Hanu Kabelkovou, která se vzdala práva na provedení analýzy tzv. vzorku B, v rámci jednání, jemuž byla osobně přítomna, vyslechla.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Lad In po odběhnutí dostihu č. 1172 Červnová cross country Válečníka (steeplechase crosscountry, cena I. kategorie, 5 letí a starší, 3 300 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 23. června 2019 na závodišti v Pardubicích prokázána přítomnost zakázané látky hydroxylidokain.

Trenérka Hana Kabelková vypověděla, že zakázaná látka se do těla koně Lad In dostala nešťastnou shodou okolností. Uvedla, že v úterý před dostihem, po kterém byla ve vzorku moči odebraném koni Lad In indikována zakázaná látka hydroxylidokain, při uzdění do tréninku zjistili, že kůň Lad In má problém se zubem. MVDr. Mezerová, se kterou trenérka Kabelková při ošetřování dostihových koní standardně spolupracuje, však v té době měla dovolenou a tak paní Kabelková požádala o pomoc MVDr. Josefa Michalce, který k nim měl odpoledne přijet ošetřovat skot. Vzhledem k nabitému programu, neboť trenérka Kabelková odpoledne zajišťovala svoz a lisování sena, nebyla vlastnímu ošetření koně přítomna. Bohužel po ošetření se pana MVDr. Michalce nezeptala, zda při ošetření nepoužil nějaký přípravek obsahující zakázanou látku a MVDr. Michalec, který nebyl informován o skutečnosti, že kůň má za několik dní startovat v dostihu, ji na tuto skutečnost neupozornil. Až když byla trenérka Kabelková ze strany sekretariátu Jockey Clubu ČR informována o pozitivním nálezu, zjistila u MVDr. Michalce, že k lokálnímu znecitlivění při zákroku použil přípravek obsahující lidokain (hydroxylidokain je metabolitem lidokainu). Uvedené skutečnosti si Pořádková komise telefonicky ověřila u MVDr. Josefa Michalce.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látka hydroxylidokain patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Lad In z doběhu dostihu č. 1172 Červnová cross country Válečníka (steeplechase crosscountry, cena I. kategorie, 5 letí a starší, 3 300 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 23. června 2019 na závodišti v Pardubicích diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. S ohledem na skutečnost, že valach Lad In byl léčen přípravkem obsahujícím zjištěnou zakázanou látku, avšak tato skutečnost nebyla zaznamenána v medikačním deníku (trenérka Kabelková léčbu doložila ex post vystaveným Záznamem o podávání léčivých přípravků zvířatům vystaveným MVDr. Michalcem) a trenérka Kabelková si tuto skutečnost před startem koně v dostihu u ošetřujícího veterináře neověřila a takto léčeného koně vyslala do dostihu, čímž porušila výše citované povinnosti uložené jí v této souvislosti ustanovením § 296 DŘ, dospěla Pořádková komise k závěru, že trenérka Hana Kabelková se dopustila přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ spáchaného porušením povinností stanovených ustanoveními § 1, § 292 a § 296 DŘ. S přihlédnutím k její dosavadní bezúhonnosti se Pořádková komise rozhodla udělit jí za tento přestupek peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ), vedle toho má trenérka Kabelková podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 26. srpna 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 30.08.2019