home page
e-VĚSTNÍK
 
 


 Termíny
    Racedays
 Přihlášky
    Entries
 Startky
  Declaration
 Výsledky
    Results
 Statistiky
    Statistics
 Zprávy
    News
 Legislativa  Aviza
 zahr. startů
 Kontakty
    Contacts
 Dokumenty
  Documents
 Zákl. údaje
    Basic fig.
 

  strana 1 / 15 další »»
Rozhodnutí Dostihového soudu - 1/2019
Datum a místo: 31.7.2019 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), Mgr. J. Chlaň (místopředseda), F. Minařík, J. Chaloupka

Věc: Odvolání majitele dostihové stáje Rozkovec (pan Miloš Rozkovec) a trenéra Martina Pišla proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 27.7.2019 v Mostě, kterým

a) byl schválen výsledek dostihu č. 1227 Prix de Chantilly (Rovina V. kat.) tak, že kůň č. 5 LA SERENNE (FR) byl za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu, přesunut na druhé místo za poškozeného koně č. 3 TARIQUE (FR),

b) byla udělena sankce

(i) 500 Kč trenéru Pišlovi M. za nesprávné nasedlání koně č. 5 LA SERENNE do dostihu (DŘ § 306) a

(ii) odnětí licence na jeden dostihový den tj. 11.8.2019, jezdkyni. Fialové L. za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c)

Na základě: videozáznamu dostihu pořízeného pořadatelem, protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatelů, výpovědí jezdců ž. D. Lišky a j. L. Fialové

Dostihový soud zjistil, že

(i) odvolání trenéra není přípustné a odmítl je,

(ii) odvolání majitele je důvodné,

a rozhodl: změnit rozhodnutí DK ze dne 27.7.2019 v Mostě, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1227 Prix de Chantilly (Rovina V. kat.) a

potvrdit doběh dostihu č. 1227 Prix de Chantilly (Rovina V. kat.) tak, jak byl dosažen na dostihové dráze, tzn. přesunout koně č. 5 LA SERENNE (FR) zpět na první místo a

zrušit sankci odnětí licence na jeden dostihový den tj. 11.8.2019 uloženou jezdkyni Lucii Fialové.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se vrací.

Odůvodnění:

Odvolání bylo podáno za zachované lhůty trenérem a majitelem přesunutého koně č. 5 LA SERENNE, přičemž odvolatelé požadovali, aby (i) koni č. 5 LA SERENNE bylo vráceno vítězství, (ii) trenéru M. Pišlovi byla zrušena sankce za nesprávné nasedlání koně č. 5 LA SERENNE do dostihu, a (iii) jezdkyni L. Fialové zrušena sankce odnětí licence na jeden dostihový den tj. 11.8.2019, za křižování v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu.

Vzhledem k tomu, že odvolání proti rozhodnutí Dostihové komise v řízení o protestech může podat pouze majitel koně, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto (§ 462 DŘ), a odvolání proti udělení sankce pouze ten, komu byla sankce udělena, rozdělil Dostihový soud řízení na dvě části, a to na odvolání majitele v řízení o protestu a odvolání trenéra proti udělené sankci.

Pokud jde o odvolání trenéra, vzhledem k tomu, že výše udělené sankce nedosahuje minimální hranice 2.000,- Kč uvedené v § 470 DŘ, není odvolání proti této sankci přípustné, a proto je odvolání nutno odmítnout.

Dostihový soud po podrobném prostudování videozáznamu dostihu, výslechu jezdců koní č. 5 LA SERENNE (FR) a č. 3 TARIQUE (FR) a po podrobném projednání věci jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když:

a) Je nesporné, že kůň č. 5 LA SERENNE (FR) křižoval v cílové rovině tak, že zhruba na výjezdu z oblouku do cílové roviny, v místě, kde končí vnitřní plastová bariéra a dráha se na vnitřní stopě rozšiřuje až k bariéře z živého plotu, vybočil směrem k vnitřnímu okraji dráhy, přičemž došlo ke křižování koně č. 3 TARIQUE (FR), který v té chvíli běžel po pravé straně koně č. 5 LA SERENNE (FR), blíže k vnitřnímu okraji dráhy. Ke kontaktu koní podle sdělení obou jezdců však nedošlo;

b) Je zřejmé, že se ze strany jezdkyně koně č. 5 LA SERENNE (FR) nejednalo o nebezpečnou jízdu ve smyslu § 429 DŘ;

c) Z videozáznamu je patrné, že jezdkyni koně č. 5 LA SERENNE (FR) se v průběhu dostihu posunovalo sedlo, tedy že kůň č. 5 LA SERENNE (FR) nebyl správně nasedlán;

d) Z videozáznamu je rovněž patrné, že incident začal při točení do cílové roviny, kdy se jezdkyně koně č. 5 LA SERENNE (FR) snažila srovnat na vnější stranu posunuté sedlo a tím vychýlila svého koně do vnitřní stopy. Poté, co takto zkřížila dráhu koni č. 3 TARIQUE (FR), přestal jeho jezdec na okamžik jezdit a vytáhl koně do vnější stopy. Poté se kůň č. 3 TARIQUE (FR), znovu rozešel, získával rychlost a proběhl cílem na druhé pozici, ¾ délky za vítězným koněm č. 5 LA SERENNE (FR);

e) Jezdec koně č. 3 TARIQUE (FR) uvedl, že jeho kůň se déle rozchází, musel jej po incidentu rozejít znovu, a že má za to, že nebýt incidentu, mohl jeho kůň vyhrát;

f) Jezdkyně koně č. 5 LA SERENNE (FR) uvedla, že se jí posunulo sedlo a jak si je chtěla srovnat, našlápla vnitřní třmen, a proto začal její kůň bočit.

Z výše uvedeného je zřejmé, že kůň č. 5 LA SERENNE (FR), který dostih dokončil jako první, skutečně křižoval, způsobil výše uvedený incident a omezil koně č. 3 TARIQUE (FR) tak, že jeho jezdec, sotva začal koně vyjíždět, nemohl pokračovat a mohl znovu začít poté, co vytáhl koně na vnější stopu.

Nicméně, k incidentu došlo cca 400 m před cílem, na začátku cílové roviny, a byť poškozený kůň č. 3 TARIQUE (FR) při incidentu ztratil tempo, nelze podle názoru Dostihového soudu s ohledem na vzdálenost od cíle, další průběh dostihu, rozestup mezi koňmi v době incidentu a v cíli i výrok dostihové komise, který zněl „JISTĚ“, jednoznačně uzavřít, že by, jak požaduje § 429 DŘ, tento poškozený kůň, nebýt incidentu, dokončil dostih před viníkem incidentu. Dostihový soud se tak neztotožnil s názorem Dostihové komise „že nebýt tohoto omezení by kůň č. 3 TARIQUE koně č. 5 LA SARENNE porazil“.

Vzhledem k tomu, že prvotní příčinou incidentu bylo nesprávné nasedlání koně č. 5 LA SERENNE (FR) do dostihu, za což byl potrestán dle DŘ trenér, v jehož důsledku se tomuto koni posunulo sedlo, dospěl Dostihový soud k závěru, že bočení koně a tím i křižování soupeře nelze dále přičítat jezdkyni, která se snažila na hřbetě koně udržet, a zrušil jezdkyni Fialové uloženou sankci odnětí licence na jeden dostihový den tj. 11.8.2019.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 02.08.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 7/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět paní Soni Bernreiterové zabývající se popisem situace předcházející udělení sankce stáji Colegium Racing za nenahlášenou změnu barvy dresu na koni č. 11 Nátura v dostihu 1124 Cena České pojišťovny, a. s. konaném dne 1. června 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli a v této souvislosti neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409, § 412, resp. § 416 Dostihového řádu.

Odůvodnění:

Pořádková komise obdržela písemný podnět paní Soni Bernreiterové označený jako stížnost, adresovaný sekretariátu Jockey Clubu ČR, kam byl doručen dne 3. června 2019, v němž se autorka zabývá situací, která předcházela udělení peněžité sankce ve výši 1 000,- Kč stáji Colegium Racing za nenahlášenou změnu barvy dresu koni č. 11 Nátura v dostihu č. 1124 Cena České pojišťovny, a. s. konaném dne 1. června 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli a vyjadřuje představu, že udělená sankce bude anulována.

V otázce vlastní příslušnosti k projednání tohoto podnětu Pořádková komise konstatovala, že ve vztahu k sankci udělené Dostihovou komisí stáji Colegium Racing není orgánem příslušným k projednání otázky oprávněnosti jejího udělení. Vzhledem ke skutečnosti, že paní Bernreiterová byla ze strany Dostihové komise i sekretariátu JC ČR informována o skutečnosti, že s ohledem na výši udělené sankce (1000,- Kč), se nelze proti jejímu udělení odvolat k Dostihovému soudu (§ 470 DŘ – stanoví jako minimální výši peněžité sankce, proti jejímuž udělení se lze odvolat částku 2 000,- Kč) a s ohledem na fakt, že Dostihová komise do dostihové zprávy z dostihového dne 1. června 2019 zaznamenala upozornění majitelky stáje Colgium Racing na nekorektní chování žokeje Lukáška, který si údajně odmítl vzít správný dres, se Pořádková komise rozhodla, že uvedený podnět bude považovat za podání upozorňující na možné porušení Dostihového řádu v této souvislosti, k jehož projednání v rámci přestupkového řízení je Pořádková komise příslušná a na základě ustanovení § 457 DŘ toto řízení zahájila.

Pořádková komise prostudovala podnět paní Soni Bernreiterové, popisující situaci před startem dostihu č. 1124 Cena České pojišťovny, a. s. konaném dne 1. června 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, dostihovou zprávu z tohoto dostihového dne a telefonicky vyslechla žokeje Tomáše Lukáška a startéra Jaromíra Štohanzla. Pořádková komise konstatovala, že v souvislosti s chováním žokeje Tomáše Lukáška, ani v souvislosti s jednáním startéra Jaromíra Štohanzla před startem tohoto dostihu neshledala žádné porušení ustanovení Dostihového řádu.

Paní Bernreiterová ve svém podání uvádí, že dres stáje Colegium Racing předali včas, avšak žokej Lukášek kvůli ceremoniálním povinnostem po vítězství v předcházejícím dostihu přišel do paddocku před startem s jejich koněm Nátura pozdě, když už všichni jezdci seděli na koních a navzdory upozornění, že má špatný dres, se po konzultaci s „panem vážným“ (podle zjištění Pořádkové komise startér Jaromír Štohanzl) nešel převléknout.

Žokej Tomáš Lukášek na dotaz Pořádkové komise k situaci před startem dostihu Cena České pojišťovny, a. s. uvedl, že v daný dostihový den vyhrál první dostih, po kterém se účastnil dekorování v ceremoniálním paddocku a posléze poskytoval rozhovory novinářům a do místního rozhlasu. To bylo podle jeho slov příčinou zdržení, díky kterému se nestíhal dostavit včas do paddocku před dalším dostihem. V šatně pak při převlékání ve spěchu zaměnil modrobílý dres stáje Colegium Racing za jiný modrobílý dres, který měl vedle sedící žokej Jaromír Šafář připravený do dalšího dostihu, neboť, jak uvedl, věděl, že má mít modrobílý dres, ale přesnou kombinaci si nepamatoval. Když přišel do paddocku, byl ze strany majitelů upozorněn, že nemá správný dres, ale vzhledem k situaci, kdy koně již odcházeli z paddocku, se odmítl jít převléct. Jeho výpověď se shoduje s tím, co Pořádkové komisi uvedl startér Jaromír Štohanzl, který uvedl, že s ohledem na situaci, kdy koně odcházeli z paddocku, nepovažoval za vhodné, aby se žokej Lukášek ještě více zdržoval dalším převlékáním. Na dotaz Pořádkové komise zda se žokej Lukášek vůči majitelům choval slušně a korektně, pan Štohanzl uvedl, že ano. Celá situace byla Pořádkové komise způsobena shodou nešťastnou okolností (rozhovor po vítězství, podobné dresy v šatně), které by samostatně nepředstavovaly problém a Pořádková komise proto u nikoho neshledala naplnění skutkové podstaty přestupku podle příslušných ustanovení DŘ.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání nepřípustné (§ 470 DŘ).

V Praze, dne 12. června 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 21.06.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 6/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Bridport (IRE), nar. 11. března 2015, majitele stáj Jakub Myška - Myšková, trenérky Štěpánky Myškové z dostihu č. 1055 Velká cena Vodafone & Českých lídrů – 14. Memoriál J. Maška (rovina, cena I. kategorie, 4 letí a starší, 1 400 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 28. dubna 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. RED PERSIAN (IRE), 4
2. TROPICAL BOND, 8
3. NOBLE CLIFFS (FR), 5
4. MASTER OF GOLD (FR), 8
5. LEXCEED (GER), 8
6. CELINE MY HEART (GB), 6
7. BENIDICTION (IRE), 5
8. FACTS AND FIGURES (IRE), 6
9. RABBIT HAVANA (GB), 4
10. LET FIRE (FR), 4
11. EFILY(FR), 6
12. ANITSCHKA (IRE), 6
Kůň BRIDPORT (IRE), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenérce Štěpánce Myškové peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč (§ 424 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustila porušení povinností stanovených ustanoveními § 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v době dostihu v těle koně Bridport (IRE),

trenérce Štěpánce Myškové na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 28. dubna 2019 po doběhu dostihu koni Bridport (IRE).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1055 Velká cena Vodafone & Českých lídrů – 14. Memoriál J. Maška (rovina, cena I. kategorie, 4 letí a starší, 1 400 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 28. dubna 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Bridport (IRE) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 22. května 2019 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201807072), který telefonicky konzultovala s předsedou Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenérku Myškovou, která se vzdala práva na provedení analýzy tzv. vzorku B, v rámci jednání, jemuž byla osobně přítomna.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Bridport (IRE) po odběhnutí dostihu č. 1055 Velká cena Vodafone & Českých lídrů – 14. Memoriál J. Maška (rovina, cena I. kategorie, 4 letí a starší, 1 400 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 28. dubna 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázaných látek morfin a oripavin.

Trenérka Štěpánka Myšková se jednání pořádkové komise zúčastnila společně se svým manželem žokejem Jaroslavem Myškou, který v jejich tréninkovém středisku působí v roli asistenta. Trenérka Myšková vypověděla, že vzhledem ke skutečnosti, že koni Bridport (IRE) nebyla v období několika měsíců před startem v dostihu, po kterém měl pozitivní dopingový nález, podávána žádná medikace (což doložila předložením medikačního deníku) se zakázané látky morfin a oripavin podle jejího názoru do těla koně dostaly prostřednictvím granulované krmné směsi pro koně Energys Extra, kterou trenérka Myšková doplňuje standardní krmnou dávku. Výrobcem tohoto krmiva je společnost De Heus a. s. (IČ 25321498), která s Pořádkovou komisí Jockey Clubu ČR při zjišťování okolností pozitivního nálezu zakázaných látek u koně Bridport (IRE) spolupracovala a poskytla jí osvědčení o analýze vzorku č. D22552-22 provedené francouzskou laboratoří Laboratoire de Courses Hippiques (LCH) ze dne 20. května 2019, ze kterého vyplývá, že v testovaném vzorku byla zjištěna přítomnost zakázaných látek morfin, tebain (jehož hlavním metabolitem je oripavin) a kodein. Pořádková komise si od zástupce společnosti De Heus a. s. MVDr. Martina Mahdala vyžádala další doklady za účelem potvrzení, že analyzovaný vzorek pochází ze stejné šarže krmiva, která tvořila předmět dodávky do tréninkové centrály paní Myškové. Dr. Mahdal Pořádkové komisi poskytl kopii dodacího listu a výpis z firemní databáze, ze které vyplývá, že analyzovaný vzorek pochází ze stejné šarže krmiva (545909), kterou pan Myška převzal 26. března 2019. Na dotaz Pořádkové komise proč manželé Myškovi odebírali krmivo od firmy De Heus, a. s. i přes to, že již v roce 2018 byl po startu ve francouzském Wissembourgu (21. května 2018) svěřenec trenérky Myškové Taste of Rock (FR) pozitivně testován na přítomnost zakázaných látek morfin a oripavin, přičemž zdrojem těchto látek bylo právě kontaminované krmivo dodávané společností De Heus, a. s., pan Myška odpověděl, že s touto firmou spolupracuje dlouhodobě a kromě uvedeného incidentu s krmivem byli spokojeni. Dále uvedl, že po zjištěném pozitivním nálezu krmení krmnou směsí Energys Extra pozastavili a obnovili ho až v tomto roce, poté, co byli ze strany společnosti De Heus, a. s. ujištěni (obecně prostřednictvím zaslaného sdělení ze dne 7. ledna 2019, které PK předložil) i při telefonickém rozhovoru), že zdroj kontaminace se podařilo nalézt a z výroby krmných směsí vyloučit. Pan Myška uvedl, že podle sdělení firmy De Heus, a. s., byla nově vyrobená krmiva otestována a výsledky přítomnost zakázaných látek neprokázaly, s tím, že testování bude pokračovat i do budoucna. Toto potvrzuje i vyjádření společnosti De Heus a. s. k nálezu morfinu v moči koně Bridport za dne 27. května 2019, ve kterém se uvádí, že výskyt zakázaných látek v šarži krmiva, která tvořila předmět dodávky panu Myškovi, zaznamenali v rámci interního monitoringu, avšak tuto informaci získali až 22. května 2019 a tudíž nemohli pana Myšku o výskytu zakázaných látek včas informovat.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že morfin a oripavin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Bridport (IRE) z doběhu dostihu č. 1055 Velká cena Vodafone & Českých lídrů – 14. Memoriál J. Maška (rovina, cena I. kategorie, 4 letí a starší, 1 400 metrů, 150 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 28. dubna 2019 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.

Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně. V případě paní Myškové bylo sice prokázáno, že zdrojem přítomnosti zakázaných látek morfin a oripavin bylo krmivo, avšak vzhledem ke skutečnosti, že v jejím případě se jedná již o druhý problém se stejným dodavatelem, jehož krmivo bylo navíc zdrojem nálezu zakázaných látek (zejm. morfinu) opakovaně v několika dalších případech, se Pořádková komise rozhodla udělit trenérce Myškové peněžitou sankci ve výši 10 000,- Kč, a to především proto, že by u trenéra, který s dodavatelem získal takto negativní zkušenosti, předpokládala větší opatrnost při dalším odběru krmiva a přijetí účinnějších opatření, aby se podobná situace neopakovala, například nespolehnout se jen na interní monitoring dodavatele, ale vyžadovat předložení negativního výsledeku otestování dané šarže krmiva na přítomnost zakázaných látek při jeho dodání. Dále má trenérka Myšková podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojených s odběrem, dopravou a analýzou příslušného vzorku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 12. června 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 21.06.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 5/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ diskvalifikovat koně Alexandr (IRE), narozeného 27. února 2013, majitele Stáje Těchov, trenéra Vladimíra Vinklárka z dostihu č. 1063 Cena společnosti Conseq (rovina, cena III. kategorie, 4 letí a starší, 1 700 metrů, 45 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 1. května 2019 na závodišti v Lysé nad Labem.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. LUSINDA (GB), 4
2. ČAMILLA, 6
3. MALQ (FR), 12
4. STORMICO, 8
5. WICKER STONE (IRE), 8
6. NAEX (IRE), 4
7. MO MY DREAM (FR), 4
8. PALE MARTINI (GER), 6

Kůň ALEXANDR (IRE), 6 byl diskvalifikován (D - § 428 DŘ).

a uložila:

oznamovateli koně Alexandr (IRE) jako startujícího, tj. majitelce Stáje Těrchov paní Svobodové peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 1 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustila porušením povinností stanovených ustanoveními § 290 a § 323 DŘ, tj. z důvodu omylu při stanovení hmotnosti a nepřekontrolování údajů uvedených v Dostihovém programu.

Odůvodnění:

Pořádková komise na základě podnětu Jockey Clubu ČR zahájila řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1063 Cena společnosti Conseq (rovina, cena III. kategorie, 4 letí a starší, 1 700 metrů, 45 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 1. května 2019 na závodišti v Lysé nad Labem z důvodu, že vítězný valach Alexandr (IRE) nesl v dostihu nižší hmotnost, než odpovídalo propozici dostihu. Na základě ustanovení § 429 písm. a) DŘ byl proto kůň Alexandr (IRE) rozhodnutím Pořádkové komise diskvalifikován.

Pořádková komise prověřila oznámení koně Alexander (IRE) do předmětného dostihu a zjistila, že na OSK (kůň byl dohlašován do otevřeného dostihu) má uvedenou nesprávnou váhu 59,5 kg, ačkoli podle propozice dostihu by měl nést 62,0 kg. PK dospěla k závěru, že došlo k chybě při výpočtu hmotnostního zatížení, které kůň v dostihu ponese – v propozici dostihu č. 1063 byla stanovena základní hmotnost 57,0 kg, k níž bylo nutné přičíst dvakrát 2,5 kg za každou jednotlivou cenu 20 250,- Kč získanou v období od 1. května 2018 (tj. v případě Alexandra ceny za vítězství v dostizích dosažených 30. září 2018 – 30 000,- Kč a 13. dubna 2019 – 22 500,- Kč) a zároveň dalších 2,5 kg za každých 60 000,- Kč celkového zisku dosaženého v období od 1. května 2018 (v případě Alexandra celkem 74 700,- Kč), tj. celkem 7,5 kg, z čehož vyplývá celková hmotnost 64,5 kg. Od takto stanovené hmotnosti měla být odečtena úleva jezdce Daniela Vyhnálka pro rovinové dostihy, tj. 2,5 kg, čímž by došlo ke stanovení konečného hmotnostního zatížení pro koně Alexander (IRE) v předmětném dostihu ve výši 62,0 kg. Vzhledem k tomu, že svoji chybu paní Svobodová neobjevila ani při kontrole údajů zveřejněných v Dostihovém programu, kterou jí ukládá § 290 DŘ (a následně ji mohla v souladu s ustanovením § 323 DŘ i napravit), PK rozhodla o udělení peněžité sankce ve výší 1 000,- Kč.

Poučení:

Proti rozhodnutí PK o diskvalifikaci koně je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

Podle ustanovení § 463 DŘ odvolání není přípustné, pokud se kůň, jehož majitel se odvolal, zúčastnil dalšího dostihu, aniž by nesl přídavek dle ustanovení § 464 DŘ, druhý odstavec, který stanoví, že až do rozhodnutí Dostihového soudu nese každý kůň, jemuž může tímto rozhodnutím vzniknout nebo zaniknout nárok na vítězství nebo umístění, všechny penality, úlevy a další omezení, které z vítězství nebo z umístění vyplývají.

V Praze, dne 7. května 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 14.05.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 4/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila:

trenérce Martině Růžičkové sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a e) DŘ, kterého se dopustila porušením povinností stanovených ustanoveními § 45 a § 46 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu Rady Jockey Clubu ČR obsaženém v bodě 12. Zápisu z jednání Rady Jockey Clubu ČR dne 12. října 2018 poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) a e) DŘ trenérkou dostihových koní paní Martinou Růžičkovou, přestupkové řízení ve věci korektnosti a pravdivosti informací zveřejněných v rozhovoru publikovaném na portálu www.idnes.cz pod titulkem „Vzali mi koně. Úspěch se neodpouští, říká dostihová trenérka Růžičková“ dne 5. října 2018.

Pořádková komise se detailně seznámila s rozhovorem pana Tomáše Macka s trenérkou Martinou Růžičkovou publikovaným pod titulkem „Vzali mi koně. Úspěch se neodpouští, říká dostihová trenérka Růžičková“ publikovaným na portálu www.idnes.cz dne 5. října 2018, požádala o vyjádření paní Ing, Kateřinu Duškovou, majitelku stáje Orling, která byla v článku několikrát zmiňována a vyslechla trenérku Martinu Růžičkovou.

Trenérka Růžičková v rozhovoru s Tomášem Mackem ze svého pohledu popisuje okolnosti rozchodu se svými největšími majiteli – stájí Orling, s jejímiž koňmi dosáhla řady úspěchů. V této souvislosti uvádí několik kontroverzních tvrzení, např. „Navzdory úspěchům nám majitelé začali do práce stále více mluvit. A bohužel se začalo stávat normálním i to, že když nějakému koni něco bylo, než by ho nechali léčit, tak se uspal.“ nebo „Když měl jeden náš kůň úlomky v karpálních kloubech, což se při dostihu stane, pokud se o něco bouchne, nebo případně i z jiných důvodů, tak nás paní majitelka nařkla, že jsme ho vzali kovovou tyčí přes nohy.“

Paní Kateřina Dušková ve vyjádření za majitele stáje Orling uvedla mimo jiné, že „žádný majitel ani veterinář nemůže koně utratit jen tak, že je nepohodlný. Musejí k tomu být vážné zdravotní důvody a negativní prognóza. Je ovšem pravda, že někteří majitelé koní, ať již ve slepé naději či z nedostatku odvahy nechají koně se špatnou prognózou žít a ještě jej darují do dobrých rukou. To proto, aby se koníček měl dobře. A co kůň? A co nový majitel? Ne, tuto faleš opravdu nevyznáváme. Respektujeme Zákon 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, kdy za týrání se podle § 4 d) považuje vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení. To je zákonné, soucitné a milosrdné. Všechno ostatní lze považovat za týrání koně dle výše uvedeného zákona.“ Ve svém vyjádření popisuje stanovení diagnózy a uvádí stanoviska veterinářů doporučujících utracení některých koní. Na závěr svého vyjádření pro Pořádkovou komisi paní Dušková uvádí, že vyjádření paní Růžičkové na idnes.cz a MF Dnes považuje „za hrubě nekorektní, nesportovní a neprofesionální a ve svých důsledcích poškozující dobré jméno naší firmy, celého turfu, Jockey Clubu ČR, majitelů obecně a konkrétně nás majitelů stájí Orling a BoKa seniors, případně dalších majitelů, kteří si jen vzali své koně.“

Pořádková komise trenérku Růžičkovou vyslechla, přičemž se zajímala o to, zda její výroky uvedené v publikovaném textu rozhovoru jsou autentické a nezkreslené. Paní Růžičková autenticitu uvedených vyjádření potvrdila a uvedla, že za vším, co je v článku uvedeno, si stojí. Pořádková komise ji proto vyzvala, aby svá tvrzení uvedená v článku doložila. Paní Růžičková nabídla zaslání e-mailové komunikace, která v článku uvedená tvrzení potvrdí. Z e-mailů, které paní Růžičková Pořádkové komisi poskytla, však nic takového nevyplynulo.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že u trenérky Růžičkové došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a e) DŘ, kterého se dopustila porušením povinnosti zachovávat ve vzájemném styku mezi jednotlivými účastníky dostihového provozu pravidla korektního jednání stanovených v ustanovení § 45 a § 46 DŘ tím, že v rozhovoru s panem Tomášem Mackem v souvislosti se stájí Orling uváděla skutečnosti, jejichž pravdivost není schopna doložit a které jsou způsobilé poškodit dobré jméno nejenom firmy Orling, ale i celého turfu obecně. Podle názoru Pořádkové komise se ze strany paní Růžičkové jedná o neadekvátní reakci na těžkou životní situaci, do které se po odchodu drtivé většiny koní ze svého tréninkového střediska dostala, a na ztrátu koní, o něž řadu let každodenně pečovala. Pořádková komise je dále toho názoru, že samotný dopad medializace celé kauzy a průběh řízení před Pořádkovou komisí jsou pro trenérku Růžičkovou dostatečným ponaučením pro to, aby příště svá vyjádření volila obezřetněji a proto se rozhodla uložit trenérce Růžičkové sankci výstrahu (§ 423).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uložené sankce (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 22. února 2019

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 11.03.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 3/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Orssio (FR), nar. 15. března 2014, majitele stáj Hrubý, trenéra Jaroslava Drlíka z dostihu č. 1426 Říjnový handicap (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 21. října 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. OCARA (GER), 6
2. BLACK BARD (IRE), 3
3. TROP, 9
4. IWNIANKA (POL), 6
5. CELINE MY HEART (GB), 5
6. SHEIKH YERBOUTI, 6
7. VALMONT OHNE, 6
8. LIKE A TRINITY (GB), 4
9. MANOLLA, 5
10. RIVERTON, 4
11. PRIVATE RYAN, 5

Kůň ORSSIO (FR), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Jaroslavu Drlíkovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 21. října 2018 po doběhu dostihu koni Orssio (FR).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1426 Říjnový handicap (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 21. října 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Orssio (FR) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 8. listopadu 2018 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201807072), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 28. listopadu 2018, stejně jako písemné vyjádření trenéra Jaroslava Drlíka, ve kterém se vzdal práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a trenéra Drlíka v rámci jednání, kterému byl osobně přítomen, vyslechla.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Orssio (FR) po odběhnutí dostihu č. 1426 Říjnový handicap (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 21. října 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázané látky morfin.

Trenér Jaroslav Drlík vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Orssio (FR) byl v období cca tří měsíců před startem v dostihu, po kterém měl pozitivní dopingový nález, zdravotně zcela v pořádku a bez jakékoli medikace, se zakázaná látka morfin podle jeho názoru do těla koně dostala prostřednictvím granulované krmné směsi pro koně Energys Extra, kterou trenér Drlík doplňuje standardní krmnou dávku. Výrobcem tohoto krmiva je společnost De Heus a. s. (IČ 25321498), která Jockey Clubu ČR poskytla Protokol o zkouškách vzorku č. 1285/2018/KBR od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – Národní referenční laboratoře ze dne 20. září 2018, ze kterého vyplývá, že v testovaném vzorku krmné směsi pro koně Energys Extra byla zjištěna přítomnost zakázané látky morfin. Pořádková komise si od zástupce společnosti De Heus a. s. MVDr. Martina Mahdala vyžádala další doklady za účelem potvrzení, že analyzovaný vzorek pochází ze stejné šarže krmiva, která tvořila předmět dodávky trenéru Drlíkovi. Dr. Mahdal Pořádkové komisi poskytl kopii dodacího listu a výpis z firemní databáze ze které vyplývá, že analyzovaný vzorek pochází ze stejné šarže krmiva (540713), která byla trenéru Drlíkovi dodána koncem měsíce srpna. Pořádková komise se pozastavila nad skutečností, že ačkoli zástupci společnosti De Heus a. s. o přítomnosti zakázané látky v této šarži krmiva věděli minimálně od konce září, trenéra Drlíka o této skutečnosti do 21. října neinformovali. Dr. Mahdal ve svém vyjádření uvedl, že pana Drlíka se o možnosti výskytu morfinu v krmivu snažili informovat ode dne 27. 9. 2018 a to telefonicky na telefonním čísle, ze kterého pan Drlík vždy komunikoval, nicméně pan Drlík nikdy hovor nepřijal a jiné spojení na něj neměli. Trenér Drlík na dotaz Pořádkové komise uvedl, že žádných nepřijatých hovorů si není vědom a e-mail nepoužívá.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že morfin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Orssio (FR) z doběhu dostihu č. 1426 Říjnový handicap (rovina, handicap II. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 90 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 21. října 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.

Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem k okolnostem případu pana Drlíka, kdy byla prokázána přítomnost zakázané látky morfin v krmivu z produkce renomovaného dodavatele, nelze u trenéra Drlíka podle názoru Pořádkové komise dovodit odpovědnost za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení. Pořádková komise by v tomto případě předpokládala i větší aktivitu dodavatele krmiva, který je o přítomnosti zakázané látky informován a když se mu nedaří trenéra kontaktovat telefonicky, nepokusí se například o osobní návštěvu (k té dle sdělení trenéra Drlíka došlo až po zveřejnění informace o pozitivním dopingovém nálezu). Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavců 5 a 7 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku, české znění publikováno ve VČT č. 7/2018), které stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že učinil veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vystavení koní, kteří jsou v jeho péči, zakázaným látkám v rozporu s pravidly příslušné dostihové autority a rozhodla trenéru Drlíkovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 11. ledna 2018

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.01.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 2/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Jenny Walker (IRE), nar. 17. května 2014, majitele Stáj Arenzo, trenéra Bc. René Vinklárka z dostihu č. 1377 Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 30. září 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. CANDLE IN THE WIND, 6
2. LYSYANARGENT (FR), 4
3. LABOND, 7
4. LA LAGION, 8
5. RABBIT CRAFTSMAN, 3
6. WARSPITE (IRE), 3
7. LAKAR, 8
8. PRINCESS VIKTORIA (IRE), 4

Kůň JENNY WALKER (IRE), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Bc. René Vinklárkovi peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v době dostihu v těle koně Jenny Walker (IRE),

trenéru Bc. René Vinklárkovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 30. září 2018 po doběhu dostihu koni Jenny Walker (IRE).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1377 Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 30. září 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Jenny Walker (IRE) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 31. října 2018 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201806852), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 13. prosince 2018, stejně jako písemné vyjádření trenéra Bc. René Vinklárka, který se vzdal práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a z jednání Pořádkové komise se z pracovních důvodů omluvil.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Jenny Walker (IRE) po odběhnutí dostihu č. 1377 Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 30. září 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázané látky flunixin.

Trenér Bc. René Vinklárek ve svém vyjádření uvedl, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků získávaných výkonem povolání trenéra dostihových koní, již několik let trénuje spíše externě, tj. ve stáji se nezdržuje každý den. Dále uvedl, že ani on, ani personál stáje, si neumí vysvětlit pozitivní dopingový test klisny Jenny Walker (IRE). Jedinou možností, která podle něj přichází v úvahu, je ta, že v té době se po operaci léčila klisna, která byla ustájena ve vedlejším boxu. Této klisně byl po zákroku podáván lék s účinnou látkou flunixin v tabletách, protože si preparát nenechá aplikovat injekčně. Krmení na odpoledne se ve stáji připravuje již v poledních hodinách a pak se jen nakrmí předem připravené dávky. Je tedy možné, že personál stáje připravené kbelíky s krmením pomíchal. Tuto domněnku trenér Vinklárek podpořil přeložením medikačního deníku, ve kterém je u klisny Cool Baby (GB) záznam o léčbě flunixinem s datem 21. září 2018. Pořádková komise příslušný záznam v medikačním deníku konzultovala s předsedou Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR MVDr. Ivo Straussem, který konstatoval, že z tohoto záznamu nijak nevyplývá, že by klisně flunixin měl být podáván v tabletách, nikoli injekcí.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látka flunixin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Jenny Walker (IRE) z doběhu dostihu č. 1377 Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 600 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 30. září 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. S ohledem na skutečnost, že klisna Jenny Walker (IRE) nebyla léčena žádným přípravkem obsahujícím zjištěnou zakázanou látku, vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR a fakt, že trenér Vinklárek na svou obhajobu neuvedl žádnou skutečnost, která by ho zbavovala odpovědnosti za nález zakázané látky, ani neprokázal úplné splnění všech výše citovaných povinností uložených mu v této souvislosti ustanovením § 296 DŘ, dospěla Pořádková komise k závěru, že trenér Bc. René Vinklárek se dopustil přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchanému porušením povinností stanovených ustanoveními § 1, § 292 a § 296 DŘ. S přihlédnutím k jeho dosavadní bezúhonnosti se Pořádková komise rozhodla udělit mu za tento přestupek peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Vinklárek podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 11. ledna 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.01.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 1/2019
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

rozhodla:

ponechat doběh dostihu č. 1324 Cena města Pardubic – Euro Equus – IV. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, kategorie NL, 5 letí a starší, 5 800 metrů, 300 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 8. září 2018 na závodišti v Pardubicích v podobě jaké byl dosažen na dráze a schválen Dostihovou komisí, neboť v rámci analýzy tzv. vzorku B odebraného po doběhu dostihu u koně Vicody (FR) se nepodařilo prokázat přítomnost zakázané látky testosteron, která byla indikována v rámci analýzy tzv. vzorku A.

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1324 Cena města Pardubic – Euro Equus – IV. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, kategorie NL, 5 letí a starší, 5 800 metrů, 300 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 8. září 2018 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Vicody (FR) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 5. listopadu 2018 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR201806918) a s vyjádřením paní Katell Himeur z francouzské laboratoře GIE Laboratoire des Courses Hippiques ve Verrières le Buisson, kde trenér koně Vicody (FR) Stanislav Popelka požadoval provést analýzu tzv. vzorku B.

Zatímco analýza tzv. vzorku A v německé laboratoři Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie indikovala přítomnost zakázané látky testosteron v množství přesahujícím stanovenou prahovou hodnotu pro valachy, francouzská laboratoř GIE Laboratoire des Courses Hippiques ve Verrières le Buisson oznámila, že analýzu tzv. vzorku B není možné provést, protože doručený vzorek byl hemolyzován.

Vzhledem ke skutečnosti, že analýzou tzv. vzorku B nebylo možné prokázat přítomnost zakázané látky, Pořádková komise konstatovala, že přítomnost zakázané látky v tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech u koně Vicody (FR) v době dostihu nelze mít za prokázanou. Z tohoto důvodu se rozhodla protest proti výsledku dostihu č. 1324 Cena města Pardubic – Euro Equus – IV. kvalifikace na 128. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, kategorie NL, 5 letí a starší, 5 800 metrů, 300 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 8. září 2018 na závodišti v Pardubicích zamítnout a potvrdit jeho doběh v podobě dosažené na dráze.

S ohledem na skutečnost, že kůň Vicody (FR) musel být po následujícím startu 14. října 2018 kvůli zranění utracen, není možné nechat ho vyšetřit s ohledem na možnost zjištění přirozené příčiny zvýšené hladiny testosteronu.

Náklady spojené s odběrem dopingového vzorku, jeho dopravou a analýzou (§ 299 DŘ) v tomto případě nese Jockey Club ČR, neboť ve vzorku se nepodařilo prokázat přítomnost zakázané látky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 11. ledna 2019

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.01.2019
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR - 7/2018
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

uložila

trenéru Zdeno Koplíkovi sankci výstrahu (§ 423 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a § 411 písm. a) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené ustanoveními § 45 a § 166 DŘ.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR poukazujícím na možné spáchání přestupku ve smyslu § 409 písm. b) DŘ trenérem dostihových koní panem Zdeno Koplíkem, přestupkové řízení ve věci zadržování průkazů koní Speed Machine (IRE) a Opinion Maker (IRE) poté, co byli majitelem Walterem Stadlerem (stáj Walter) převezeni z tréninkové centrály pana Koplíka do tréninku Ing. Ivany Pejškové.

Pořádková komise se seznámila s dopisem pana Waltera Stadlera ze dne 11. října 2018 adresovaným Jockey Clubu ČR, který byl označen jako „Žádost o vyžádání případně vystavení duplikátu průkazů pro koně stáje Walter a vydání modrobílého dresu Stáje Walter“ a vyslechla trenéra Zdeno Koplíka, který se jednání zúčastnil v doprovodu svého právního zástupce JUDr. Petra Floriana (ČAK 07557).

Pan Stadler ve svém dopise uvedl, že při převozu koní Speed Machine (IRE) a Opinion Maker (IRE), kterých je majitelem, do jiné tréninkové centrály mu trenér Koplík odmítl vydat jejich průkazy, navzdory tomu, že řádně plnil své závazky. Trenér Koplík potvrdil, že průkazy zadržel a jako důvod uvedl, že se má jednat o důkaz při případném soudním sporu s panem Stadlerem o zaplacení dlužných částek z kupní ceny koně a za trénink. Pořádková komise trenéru Koplíkovi vysvětlila, že svým jednáním porušuje nejen ustanovení Dostihového řádu, který v ustanovení § 166 uvádí, že průkaz koně musí doprovázet koně při všech jeho přemístěních, ale i analogické ustanovení § 23 odst. 4 písm. c) zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Trenér Koplík požádal o lhůtu k pokusu o smírné vyřešení problému s panem Stadlerem, Pořádková komise jeho žádosti vyhověla a jako nejzazší termín pro odevzdání průkazů na sekretariát Jockey Clubu ČR stanovila datum 14. prosince 2018. Trenér Koplík ve stanoveném termínu průkazy na sekretariátu Jockey Clubu skutečně odevzdal.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že u trenéra Koplíka došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti stanovené v § 166 tím, že koně při přesunu do jiné tréninkové centrály nevybavil příslušnými průkazy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o první případ tohoto druhu, který Pořádková komise řešila, a trenér Koplík splnil lhůtu stanovenou pro odevzdání průkazů, rozhodla se Pořádková komise trenéru Koplíkovi uložit sankci výstrahu (§ 423). Současně Pořádková komise upozorňuje všechny trenéry a majitele, že zadržování průkazů není vhodným způsobem řešení vzájemných sporů a vyzývá je, aby věnovali zvýšenou pozornost formě smluvního zajištění vzájemných vztahů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí Pořádkové komise je odvolání s ohledem na výši uvedených sankcí (§ 470 DŘ) nepřípustné.

V Praze, dne 14. prosince 2018

Za Pořádkovou komisi
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 16.01.2019
Rozhodnutí Dostihového soudu - 4/2018
Datum a místo: 15. 10. 2018

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, MVDr. Fr. Horák sdělil své stanovisko telefonicky

Předmět jednání: Odvolání jezdce Jana Ráji proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 7.10.2018, v dostihu č. 1395 „16. MEMORIÁL HARRYHO PETRLÍKA“ na závodišti v Praze, kterým mu byla uložena sankce 2500 Kč a odnětí licence na 2 dostihové dny (tj. 20.10. a 21.10.2018) za nadměrné použití bičíku.

Na základě: Videozáznamu z dostihu č. 1395 „16. MEMORIÁL HARRYHO PETRLÍKA“

Dostihový soud zjistil, že odvolání není důvodné

a výše uvedené rozhodnutí Dostihové komise potvrdil s tím, že vzhledem k odkladnému účinku odvolání, dojde k odnětí jezdecké licence na dostihové dny 28.10. a 3.11.2018

Složená záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se nevrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a je tedy přípustné.

V § 1 DŘ je stanoveno, že „

„Správné použití bičíku zahrnuje:

a) ukázání bičíku koni předtím, než je bičíku použito, a to od úrovně těla jezdce směrem dopředu k hlavě koně, jakékoliv ukázání bičíku od úrovně těla jezdce směrem dozadu k zádi koně je pro účely Dostihového řádu automaticky považováno za úder koně bičíkem bez ohledu na to, zda k úderu koně skutečně došlo,“

a dále

„f) omezení úderů bičíkem na nezbytné minimum, pokud v průběhu celého dostihu počet úderů bičíkem (s výjimkou pobídek bičíkem, kdy ruka jezdce drží bičík v „bekhendové“ pozici a obě ruce současně drží i otěže) v dostihu pro 2leté koně a v dostihu pro nestartovavší koně překročí počet 4, v ostatních rovinových dostizích překročí počet 6 …, je dostihová komise povinna přešetřit správnost použití bičíku a oprávněna přijmout opatření proti jezdci dostihového koně i v případě, že ostatní pravidla správného použití bičíku byla dodržena, výjimku z tohoto pravidla může činit přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení ….“

V § 1 DŘ je dále stanoveno, že:

„Jako nesprávné (zakázané – viz § 316 DŘ) použití bičíku se posuzuje:

ad c) nadměrné použití bičíku“,

přičemž „jako nadměrné použití bičíku se dále posuzují zejména (mimo jiné) údery bičíkem ….„opakované tak krátce po sobě, že kůň na předchozí údery nemohl reagovat (častěji jak jednou za tři cvalové skoky)“.

Z videozáznamu je jasně patrné, že jezdec Rája použil bičík k úderům poprvé v 1. minutě a 20. vteřině záznamu a poté ještě v 1. minutě a 22., 27., 29., 33., 38., 42. a 44. vteřině záznamu, tedy k více než 6 úderům. Nad to, minimálně jednou tak učinil dříve, než mohl kůň na předchozí údery reagovat, tedy dříve než po třech cvalových skocích.

Nelze tedy než konstatovat, že k nadměrnému použití bičíku v daném případě došlo, a rozhodnutí Dostihové komise potvrdit.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 18.10.2018