home page
e-VĚSTNÍK
 
   strana 1 / 19 další »»
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 1/2023
Datum a místo: 18.5.2023 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, MVDr. Fr. Horák

Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje Stáj Březová (Jiřího Draga) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 13.5.2023 ve Slušovicích, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1067 „Cena společnosti D PLAST, a.s.“ (Rovina IV. kat. na 1600 m) tak, že na prvním místě dostihu se umístil kůň č. 1 PALOMINA (FR) a na druhém místě kůň č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE).

Na základě: dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, dostihového protokolu, videozáznamu dostihu a cílové fotografie doběhu dostihu pořízené cílovou kamerou

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 13.5.2023 ve Slušovicích, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1067 “Cena společnosti D PLAST, a.s.” (Rovina IV. kat. na 1600 m) tak, že na prvním místě současně doběhli koně č. 1 PALOMINA (FR) a č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE).

Záloha na náklady odvolacího se vrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (ve smyslu §462, §465 DŘ).

Dostihový soud po podrobném posouzení cílové fotografie, zhlédnutí videozáznamu dostihu a projednání věci rozhodl výše uvedeným výrokem.

Z videozáznamu je patrné, že v cílové rovině je vpředu trojice koní - při bariéře kůň č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE), nejdále od bariéry kůň č. 1 PALOMINA (FR) a mezi nimi, ve druhé stopě od bariéry, kůň č. 3 LENA (FR), který však již nezrychluje a propadá se na třetí pozici, zatímco zbylé dvě klisny jdou, každá stále ve stejné stopě, dopředu. Z videozáznamu je zřejmé, že šlo o velmi těsný doběh a z poněkud šikmého úhlu, v němž zabírá videokamera, se v cíli objevuje těsně první klisna dále od bariéry a blíže ke kameře, tzn. č. 1 PALOMINA (FR).

Protože v cíli bylo umístěno zrcadlo, je na cílové fotografii zachycen přední i zadní pohled na doběh, tzn. obraz skutečný a obraz v cílovém zrcadle; v takovém případě musí být oba tyto obrazy na téže svislici. Na předmětném snímku cílové kamery je však patrné, že čára dotýkající se nosu skutečného obrazu koně blíže ke kameře (kůň č. 1 PALOMINA (FR)) je výrazně před nosem zrcadlového obrazu téhož koně, což znamená, že cílová kamera nemohla být umístěna správně. Spojí-li se nos skutečného obrazu koně č. 1 PALOMINA (FR) s nosem obrazu téhož koně v cílovém zrcadle, dotýká se této spojnice i nos koně č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE). Je tedy na místě uplatnit ustanovení § 371 Dostihového řádu, které říká, že „Proběhnou-li cílem dva koně současně, takže ani za pomoci cílové fotografie (filmu) nemůže rozhodčí u cíle rozhodnout, kdo z nich je vítězem, označí doběh jako "současné vítězství“….".

Dostihový soud proto změnil pořadí koní v cíli tak, že přesunul koně č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE) na první místo s tím, že došlo k jeho současnému doběhu s koněm č. 1 PALOMINA (FR).

Dostihový soud tímto apeluje na pořadatele i členy dostihových komisí, aby vždy věnovali řádnému umístění cílové kamery odpovídající pozornost a provedli před začátkem dostihového dne praktickou kontrolu její správné funkčnosti.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 21.05.2023
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 8/2022
Datum a místo: 23.10.2022 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka

Předmět jednání: Odvolání ž. Martina Laubeho proti rozhodnutí Dostihové komise v dostihu č. 1345 „Cena DTS Vrbenský“ v Mostě dne 15.10.2022, kterým mu byla udělena sankce 2.000,- Kč za tísnění a následné křižování koně č.10 FABRIJAN ERSTE koněm č.9 DIAMONTE v cílové rovině.

Na základě: protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, slyšení odvolatele, jezdců L. Charváta, S. Laubeové a L. Fialové, členů Dostihové komise MVDr. Fr. Horáka a Ing. P. Chlístovského a videozáznamu dostihu

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl: sankci 2.000,- Kč za tísnění a následné křižování koně č. 10 FABRIJAN ERSTE koněm č. 9 DIAMONTE v cílové rovině udělenou ž. M. Laubeovi zrušit.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení se vrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §470 a §465 DŘ. Odvolatel uvedl, že je přesvědčen o tom, že nikoho ze soupeřů nepoškodil a že z jeho strany k žádnému tísnění ani křižování v cílové rovině nedošlo, což mu potvrdili jezdci obou dalších, na incidentu zúčastněných koní - č. 10 FABRIJAN ERSTE a č. 6 VIENNA CALLING (IRE). Při výslechu pak odvolatel uvedl, že s ním Dostihová komise před rozhodnutím o protestu ex offo nehovořila.

Dostihový soud po prostudování videozáznamu dostihu, rozhovoru se členy Dostihové komise MVDr. Fr. Horákem a Ing. P. Chlístovským, výslechu odvolatele a jezdců koní č. 6 VIENNA CALLING (IRE), č. 10 FABRIJAN ERSTE a také koně č. 4 LAUNCH ZONE (IRE) a po podrobném projednání věci jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když, dle jeho názoru, k tísnění koně č. 10 FABRIJAN ERSTE došlo výlučně ze strany koně č. 6 VIENNA CALLING (IRE), jehož jezdec neudržel přímý směr a bočil vpravo, čímž ovlivnil tam finišujícího koně č. 10 FABRIJAN ERSTE, jehož jezdkyně tak byla nucena viditelně tahat koně vpravo a zpět za tam jdoucího koně č. 9 DIAMONTE, který držel v cílové rovině rovnou stopu a neměnil směr. To potvrdila jak jezdkyně koně č. 10 FABRIJAN ERSTE, S Laubeová, která uvedla, že ji tísnil pouze kůň č. 6 VIENNA CALLING (IRE), tak také jezdkyně koně č. 4 LAUNCH ZONE (IRE) finišujícího za touto trojící koní při vnitřní bariéře, L. Fialová, která vypověděla, že ze své pozice incident dobře viděla a že kůň č. 9 DIAMONTE byl od vnitřní bariéry stále vzdálen zhruba stejně daleko.

Členové Dostihového soudu jsou si vědomi faktu, že z předmětného doběhu nebyl z důvodu absence čelní kamery k dispozici čelní pohled, nicméně potřebnou informaci získali z výpovědi jezdkyně Fialové o zadním pohledu. Členové Dostihového soudu jsou si rovněž vědomi subjektivity rozhodování v obdobných věcech, avšak mají za to, že v těchto případech je nutno vyslechnout všechny zúčastněné jezdce, zejména pokud jezdec poškozeného koně uvádí informace neodpovídající závěrům Dostihové komise.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 26.10.2022
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 4/2022
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Tribute (POL), nar. 11. dubna 2018, majitele stáj FVE – Relay JK Levín, trenéra Michala Kalčíka z dostihu č. 1119 Cena Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. CHARMING EMMA, 5
2. LYSYANARGENT (FR), 8
3. ETERNITY, 6
4. GALNOTS (FR), 5
5. RABBIT WIN (IRE), 7
6. GOLDEN WARRIOR, 4

Kůň TRIBUTE (POL), 4 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Michalu Kalčíkovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 4. června 2022 po doběhu dostihu koni Tribute (POL).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1119 Cena Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Tribute (POL) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 24. června 2022 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR202202269), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 7. července 2022, stejně jako písemné vyjádření zástupkyně společnosti Jahodník s. r. o. (faktický vlastník koně Tribute (POL)) paní Petry Buřičové, ve kterém se jménem majitele i trenéra vzdává práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a jednatele společnosti Jahodník s. r. o. Jiří Balcara a trenéra Michala Kalčíka v rámci jednání, kterému byli osobně přítomni, vyslechla.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Tribute (POL) po odběhnutí dostihu č. 1119 Cena Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázaných látek morfinu, kodeinu a oripavinu.

Trenér Michal Kalčík ještě před jednáním Pořádkové komise na dotaz sekretariátu JC ČR písemně uvedl, že kůň Tribute (POL) neměl v letošním roce vůbec žádné zdravotní problémy, očkování a odčervení jsme dělali v celé stáji hromadně v prosinci a jeho medikační deník pro letošní rok je tedy úplně prázdný. Vzhledem k této skutečnosti pan Balcar i trenér Kalčík za nejpravděpodobnější možnost, jak se zakázané látky morfin, kodein a opipavin do těla koně Tribute (POL) mohly dostat, považují kontaminaci z krmiva. Podle trenéra Kalčíka je kůň krmen převážně ovsem v kombinaci s granulemi Energys v množství jeden kilogram denně, dále pět dní před plánovaným dostihem ještě müsli Nutrihorse a Premin v množství cca 250 gramů od každého. Vzorky dostupných šarží těchto krmiv, kterými byl kůň krmen v době pozitivního výsledku antidopingové kontroly byly předány k analýze morfinu do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – Národní referenční laboratoře (stanovení oripavinu a kodeinu tato laboratoř neprovádí). Z potvrzení o přijetí vzorků k analýze od ÚKZÚZ (Ing, Jana Kalinová) ze dne 27, července 2022, které předložil pan Balcar, vyplývá, že analyzovaný vzorek krmného ovsa byl zjištěn jako pozitivní na morfin, s tím, že ještě bude provedena kvantitativní zkouška. Dodavatelem krmného ovsa pro levínskou tréninkovou centrálu je místní zemědělec pan Řehák, s jehož dodávkami podle sdělení trenéra Kalčíka i pana Balcara dosud neměli žádné problémy.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že morfin, kodein i oripavin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Tribute (POL) z doběhu dostihu č. 1119 Cena Hipospolu při Střední škole dostihového sportu a jezdectví (rovina, handicap V. kategorie, 3 letí a starší, 1 800 metrů, 20 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 4. června 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.

Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem k okolnostem případu pana Kalčíka, kdy byla prokázána přítomnost zakázané látky morfin v krmném ovsu, dodávaném od dosud bezproblémového dodavatele, přičemž domněnku kontaminace krmivem (nebo pozřením rostlin máku) s ohledem na přítomnost oripavinu (opioidní alkaloid přírodního původu, který se přirozeně nachází v máku a jenž se nevyskytuje v žádném léčivém přípravku, není metabolitem kodeinu ani morfinu a úmyslné podání této látky je proto nepravděpodobné) potvrzuje i stanovisko Antidopingové komise Jockey Clubu ČR, nelze u trenéra Kalčíka podle názoru Pořádkové komise dovodit odpovědnost za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například vedle běžné optické kontroly, po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení. Výjimečnost celé situace potvrzuje i výsledek antidopingové kontroly u jiného svěřence trenéra Kalčíka klisny Frami Hit, která se jí s negativním výsledkem podrobila 6. července 2022 po svém vítězství na závodišti v Lysé nad Labem. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavců 5 a 7 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku), které stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že učinil veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vystavení koní, kteří jsou v jeho péči, zakázaným látkám v rozporu s pravidly příslušné dostihové autority, rozhodla trenéru Kalčíkovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 27. července 2022

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 11.08.2022
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 3/2022
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně American Charlie (FR), nar. 15. března 2019, majitele stáj Vocetka, trenéra Ludvíka Harise z dostihu č. 1041 Cena společnosti Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. HAVANA SILK (GB), 3
2. VIGNETTA, 3
3. AGADIR GOLD (IRE), 3
4. CAUCASIAN (IRE), 3
5. APOLLON (GER), 3
6. WELL RIGHT (GB), 3
7. COSTA SMERALDA (GB), 3
8. CONNIE, 3

Kůň AMERICAN CHARLIE (FR), 3 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Ludvíku Harisovi na základě ustanovení § 299 povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 24. dubna 2022 po doběhu dostihu koni American Charlie (FR).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1041 Cena společnosti Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni American Charlie (FR) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 20. května 2022 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR202201694), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 6. června 2022, stejně jako společné písemné vyjádření trenéra Ludvíka Harise a majitele Václava Vocetky, ve kterém se vzdali práva na provedení analýzy tzv. vzorku B a trenéra Harise v rámci jednání, kterému byl osobně přítomen, vyslechla.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně American Charlie (FR) po odběhnutí dostihu č. 1041 Cena společnosti Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázané látky morfin.

Trenér Ludvík Haris vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň American Charlie (FR) nebyl léčen žádnými přípravky obsahujícími morfin, ani žádnou látku, která na morfin metabolizuje, dospěli společně s majitelem Václavem Vocetkou k závěru, že nejpravděpodobnějším způsobem, jak se zakázaná látka morfin do těla koně American Charlie (FR) mohla dostat je kontaminace z krmiva. Z tohoto důvodu byly vzorky krmného ovsa a doplňkových krmiv Nutri Horse, Red Mills 14% Racehorse Cubes a Red Mills 20% OAT Balancer Cooked Mix, kterými byl kůň American Charlie (FR) v období kolem startu v dostihu, po němž měl pozitivní výsledek antidopingové kontroly, krmen, majitelem panem Vocetkou odeslány k analýze na přítomnost morfinu do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – Národní referenční laboratoře. Pořádkové komisi byly poskytnuty výsledky této analýzy s tím, že dle výsledku obsaženého v Protokolu o zkouškách vzorku č. 919/2022/K BR v předloženém vzorku krmné suroviny – krmného ovsa byla zjištěna přítomnost morfinu. Trenér Haris uvedl, že dodavatelem kontaminovaného ovsa bylo Zemědělské družstvo Libeň, dosud s ovsem od tohoto dodavatele žádné problémy neměli a při standardních kontrolách, které prováděli – optická kontrola, resp. prosívání, nic nenasvědčovalo přítomnosti máku. Majitel Vocetka v e-mailu, kterým na sekretariát JC ČR zasílal výsledky analýzy krmiv od ÚKZÚZ uvedl, že v současné době již krmný oves odebírají u jiného dodavatele.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že morfin patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek, Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně American Charlie (FR) z doběhu dostihu č. 1041 Cena společnosti Tipsport (rovina, cena II. kategorie, 3 letí, 1 800 metrů, 100 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. dubna 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.

Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem k okolnostem případu pana Harise, kdy byla prokázána přítomnost zakázané látky morfin v krmném ovsu, dodávaném od dosud bezproblémového dodavatele, nelze u trenéra Harise podle názoru Pořádkové komise dovodit odpovědnost za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například vedle běžné optické kontroly, po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavců 5 a 7 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku), které stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že učinil veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vystavení koní, kteří jsou v jeho péči, zakázaným látkám v rozporu s pravidly příslušné dostihové autority, rozhodla trenéru Harisovi neudělit žádnou sankci, zůstává mu však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 27. července 2022

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 11.08.2022
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 7/2022
Datum a místo: 19.7.2022 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, Mgr. Jiří Chlaň

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 16. 7. 2022, kterým na žádost ž. Eduardo Pedrozy rozhodla o posunutí data účinnosti sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku udělené 16.7.2022 v dostihu č. 1192 Cena FONTANA WATERCOOLERS na závodišti v Praze Velké Chuchli z původně stanoveného dne 30.7.2022 na 6.8.2022.

Na základě: protokolu o dostihu a písemného odvolání odvolatele,

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné

a rozhodl: změnit rozhodnutí Dostihové komise ze dne 16.7.2022 v dostihu č. 1192 Cena FONTANA WATERCOOLERS na závodišti v Praze Velké Chuchli o uložení sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku (§ 316 DŘ) tak, že

sankce odnětí jezdecké licence na jeden den za nadměrné použití bičíku se ž. Eduardo Pedrozovi ukládá na den 30.7.2022, jak bylo původně stanoveno.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a DS je považuje za důvodné.

V § 438 DŘ je stanoveno, že „Odnětí licence je účinné první kalendářní den následující po posledním dostihovém dni, na nějž byly v okamžiku uložení sankce již zveřejněny přihlášky (netýká se dlouhodobých přihlášek), nejsou-li na žádný dostihový den zveřejněny přihlášky je účinné devátý kalendářní den po dni uložení sankce.“ A dále „Na návrh postiženého může začít účinnost těchto sankcí již dnem následujícím po dni uložení sankce.“

Z uvedeného ustanovení DŘ je zřejmé, že na důvodnou žádost jezdce může sankce nabýt účinnosti dříve, než v den určený dle § 438 DŘ, nikoli však později.

Dostihová komise tak původně správně stanovila datum účinnosti sankce na dostihový den 30.7.2022, avšak následným rozhodnutím o odložení její účinnosti na 6.8.2022 překročila svou pravomoc, neboť DŘ jí svěřuje toliko možnost vyhovět návrhu postiženého na to, aby sankce nabyla účinnosti dříve, tedy pouze v době počínající dnem následujícím po dni uložení sankce a končící dnem předcházejícím dni určenému dle § 438 (ve spojení s ustanovením první věty třetího odstavce § 427 DŘ).

Možnost „odložení“ účinnosti sankce DŘ explicitně neupravuje, a proto by rozhodování o takové možnosti podle ustanovení § 10 písm. b), resp. § 10 písm. l) i s ohledem na dosavadní praxi náleželo do kompetence Prezidia, případně Rady JC ČR, nikoli však Dostihové komise.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti má Dostihový soud za to, že Dostihová komise výše uvedeným porušila jednoznačné ustanovení DŘ, a proto podal Pořádkové komisi podnět k prošetření její činnosti.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 22.07.2022
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 6/2022
Datum a místo: 7.7.2022 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, MVDr. Fr. Horák

Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje Jezdecký klub Cholupice proti rozhodnutí Dostihové komise v dostihu č. 1154 „Cena HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE” konaném dne 19.6.2022 v Karlových Varech, kterým mu byla udělena sankce 2.500,- Kč za nezdůvodněné škrtnutí koně č.7 ROXETTE z dostihu (DŘ § 302, DU 16/9).

Na základě: dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, slyšení odvolatele a Ing. J. Holíka vykonávajícího dne 19.6.2022 v Karlových Varech funkci předsedy dostihové komise a Ing. E. Chaloupkové vykonávající tamtéž funkci tajemníka a videozáznamu dostihového dne,

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl: sankci za nezdůvodněné škrtnutí koně č. 7 ROXETTE z dostihu č. 1154 „Cena HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE” konaného dne 19.6.2022 v Karlových Varech zrušit.
Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty, osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §470 a §465 DŘ.

Odvolatel uvedl, že kůň připravený na plánovaný start svého dostihu v 16:30 již chodil spolu s ostatními účastníky tohoto dostihu v prostoru stájí („okolo kolotoče“), když zjistil, že v předchozím dostihu došlo k pádu koně a několika jezdců. V obavě, že bude start dostihu odložen, odešel z prostoru stájí na závodiště, aby zjistil bližší podrobnosti. Tam pak ve vážnici hovořil s tajemnicí Ing. E. Chaloupkovou, která mu sdělila, že start bude odložen minimálně o 10 minut. Proto zavolal vodiči, aby s koněm zatím s ohledem na velmi vysoké teploty odešel do stáje, kde je stín, a sledoval ostatní, aby se k nim připojil, až půjdou do paddocku. Sám již zůstal na závodišti, kde poté odešel spolu s jezdcem do paddocku. Když zjistil, že jeho kůň nepřišel spolu s ostatními koňmi ani se neblíží, volal vodiči, od něhož se dozvěděl, že jim ostatní koně odešli a kůň ROXETTE odmítá vstoupit do podchodu pod silnicí. Šel tedy pomoci a s tím, že koně přivedou už rovnou na dráhu, se snažil spolu s vodičem dostat koně do podchodu, což se jim nakonec podařilo. Mezitím však odešli koně z paddocku do dráhy, Dostihová komise vydala startérovi pokyn ke startu a koně začali být zaváděni do startovacích boxů. Koni ROXETTE tak nebyl start umožněn a byl odsedlán a odveden.

Tajemnice Ing. E. Chaloupková potvrdila, že s odvolatelem ve vážnici hovořila a že v té době ještě nebylo zcela jisté, o kolik bude start opožděn, předpokládalo se však, že nejméně o 10 minut.

Předseda Dostihové komise Ing. J. Holík uvedl, že původně bylo vzhledem k pádům tří jezdců v předešlém dostihu předpokládáno větší zpoždění, nakonec se ale vše vyřešilo celkem rychle a rozhlasem bylo vyhlášeno, že start dostihu bude o 10 minut opožděn. Předseda si již nebyl zcela jist, zda byl hlášen údaj o zpoždění, anebo nový čas plánovaného startu dostihu, tzn. 16:40. V každém případě odvolatel s jezdcem v paddocku byl, ale kůň nikoli a odvolatel jej sice vyhlížel, ale jinak kromě telefonování nic nedělal a teprve až když začali jezdci nasedat, odešel k podchodu. Kůň se dostavil až po vydání pokynu ke startu dostihu a nebyl již ke startu připuštěn.

Dostihový soud vzal v potaz, že (i) došlo k posunutí plánovaného startu, přičemž nebylo zcela jasně zjištěno, zda byl jeho nový start stanoven přesným časovým údajem, anebo dobou předpokládaného zpoždění, (ii) ve skutečnosti byl předmětný dostih odstartován pouhých 40 minut po předešlém dostihu a zpoždění mezi dostihy bylo tedy nakonec minimální, (iii) v prostoru stájí není rozhlasové hlášení slyšet a (iv) jednalo se o předposlední dostih dne, kdy panovaly skutečně velmi vyčerpávající a stresující klimatické podmínky (bylo jasno a slunečno s teplotami vysoko nad 30°C) a dospěl k závěru, že prokazatelně nebylo úmyslem koně z předmětného dostihu škrtnout, naopak, kůň byl připraven se dostihu zúčastnit a všichni zainteresovaní si jeho účast přáli, pouze se jej nepodařilo v důsledku pochybení trenéra a vodiče, určitých časových nejasností způsobených narušením průběhu dostihového dne pády v předcházejícím dostihu a zřejmě i klimatických podmínek, dopravit včas do paddocku, takže když se konečně dostavil, byl již vydán pokyn ke startu dostihu.

Dostihový soud tak má za to, že se v daném případě nejednalo o nezdůvodněné škrtnutí koně z dostihu a že majitel koně byl dostatečně potrestán již tím, že se jeho kůň vlivem výše uvedené souhry okolností, ač nachystán, dostihu nakonec nezúčastnil.

Dostihový soud v této souvislosti připomíná jak obecné ustanovení o sankcích uvedené v § 420 DŘ, podle něhož musí mít ten, kdo sankci ukládá, zde Dostihová komise, před jejím udělením, vždy jasno mimo jiné o příčinách, průběhu a důsledcích události, která je důvodem uložení sankce, jakož i o míře zavinění provinivších se osob, tak i § 302 DŘ, který ponechává na uvážení Dostihové komise, zda, popř. do jaké míry byla neúčast koně v dostihu vyvolána okolnostmi, které nebylo v silách majitele nebo trenéra ovlivnit, a zda tedy sankci udělí. Není tedy povinností Dostihové komise uložit sankci za všech okolností. Na druhou stranu Dostihový soud chápe, že v omezeném časovém úseku, který Dostihová komise pro své rozhodování má, může být obtížné zjistit všechny relevantní okolnosti. Proto je v DŘ stanovena možnost předat rozhodování o přestupku a sankci Pořádkové komisi a v závažných případech i právo sankcionovaného na odvolání a přezkum.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 22.07.2022
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 5/2022
Datum a místo: 28. 6. 2018 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, MVDr. Fr. Horák
Předmět jednání: Odvolání majitele dostihové stáje Hospůdka u Nováků (p. Milan Novák) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 19.6.2022 v Karlových Varech, kterým byl schválen výsledek dostihu č. 1156 „Cena společnosti Vladimír MAREK s.r.o.“ (Rovina IV. kat.) tak, že kůň č. 7 DUMON ROCLAY (FR) byl přesunut na třetí místo za tísnění koní č. 8 DABING (IRE) a koně č. 3 BONANZA GOLD (IRE) v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c).

Na základě: protokolu o dostihu, dostihové zprávy, písemného odvolání odvolatele, slyšení, jezdců ž. V. Korečkové, ž. M. Havelkové a žk. M. Nováka ml. a videozáznamu dostihu,

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl: potvrdit doběh dostihu č. 1156 Cena společnosti Vladimír MAREK s.r.o. (Rovina IV. kat.) tak, že přesunula koně č. 7 DUMON ROCLAY (FR) za koně č. 8 DABING (IRE), avšak před koně č. 3 BONANZA GOLD (IRE), tedy na druhé místo.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení se vrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou ve smyslu §462 a §465 DŘ z důvodu přesunutí koně č. 7 DUMON ROCLAY (FR), který proběhl cílem na prvním místě, na třetí místo za koně č. 8 DABING (IRE) a koně č. 3 BONANZA GOLD (IRE) za tísnění v cílové rovině, které mělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c).

Dostihový soud po prostudování videozáznamu dostihu, výslechu jezdců koní č. 8 DABING (IRE), č. 3 BONANZA GOLD (IRE) a koně č. 7 DUMON ROCLAY (FR) po podrobném projednání věci jednomyslně rozhodl výše uvedeným výrokem, když, dle jeho názoru, pohyb koně č. 7 DUMON ROCLAY (FR), který cca 200m před cílem začal bočit od vnitřního kraje dráhy doleva, do střední stopy, negativně ovlivnil tam finišujícího koně č. 8 DABING (IRE), jehož jezdkyně byla nucena opakovaně viditelně tahat koně doleva k vnějšímu okraji dráhy směrem k tam jdoucímu koni č. 3 BONANZA GOLD (IRE), jehož jezdkyně tak byla v počáteční fázi rovněž nucena vést tohoto koně více doleva. Žádná z jezdkyň dotčených koní však nepřestala svého koně vyjíždět a pobízet a žádný z koní neztratil tempo. Zatímco však kůň č. 8 DABING (IRE) na této delší dráze zrychloval a v cíli přišel těsně, pouze o krátkou hlavu, za tísnícím koněm č. 7 DUMON ROCLAY (FR), kůň č. 3 BONANZA GOLD (IRE) tempo nezměnil, dále již nezrychloval a doběhl o 2,5 délky za koněm 8 DABING (IRE).

Členové Dostihového soudu si jsou vědomi subjektivity rozhodování v obdobných věcech, lze však zdůraznit, že ve finiši dostihu nebylo možno zaznamenat moment, kdy by koně č. 3 BONANZA GOLD (IRE) a č. 8 DABING (IRE) ztratili svou akci. K tísnění bezpochyby došlo, avšak dle jednomyslného názoru Dostihového soudu souboj všech tří koní nadále pokračoval, přičemž kůň č. 3 BONANZA GOLD (IRE) tempu svých dvou soupeřů nestačil, ti se od něj cca 80 m před cílem odpoutali a nadále soupeřili již jen mezi sebou.

Dostihový soud se tak ztotožnil se závěrem Dostihové komise, že nebýt tohoto incidentu, poškozený kůň č. 8 DABING (IRE) by dokončil dostih před viníkem incidentu, koněm č. 7 DUMON ROCLAY (FR), nikoli však se závěrem, že by před ním dokončil dostih i kůň č. 3 BONANZA GOLD (IRE), a proto pořadí koní v cíli změnil tak, že přesunul koně č. 3 BONANZA GOLD (IRE) na třetí místo, na němž dostih dokončil na dostihové dráze.

Současně je zřejmé, že byť kůň č. 7 DUMON ROCLAY (FR) z nějakého důvodu bočil vlevo a jeho mladý jezdec jej nedokázal udržet v přímém směru, nejednalo se ze strany tohoto jezdce o nebezpečnou jízdu ve smyslu § 429, a proto není koně třeba zcela diskvalifikovat.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
místopředsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 01.07.2022
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 4/2022
Datum a místo: 20. 6. 2022 Praha

Věc: Odvolání p. Přemka Kejzlara proti rozhodnutí Dostihové komise v dostihu č. 1142 „Cena za podpory Sportovního parku Pardubice” konaném dne 18.6.2022 v Pardubicích, kterým mu byla udělena sankce 200,- Kč za chybějící zaváděcí řemínek u koně č.1 KENGI.
ODVOLÁNÍ SE ODMÍTÁ

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty, avšak osobou, která k tomu není oprávněna, neboť odvolání proti rozhodnutí Dostihové komise v řízeních o přestupcích lze podat pouze (m.j.) při udělení finanční sankce 2.000,- Kč a vyšší.

Vzhledem k tomu, že finanční sankce, proti níž odvolání směřuje, činila pouze 200,- Kč, je toto odvolání (ač v tomto případě důvodné) ve smyslu § 470 DŘ pokládáno za nepřípustné, aniž by o tom muselo být jednáno. Proto nelze, než je odmítnout.

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 01.07.2022
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 3/2022
Datum a místo: 20.5.2022 Praha

Věc: Odvolání ž. Adama Floriana proti rozhodnutí Dostihové komise v dostihu č. 1082 „Cena Únětického pivovaru“ konaném dne 15.5.2022 v Praze, kterým mu byla udělena sankce odnětí jezdecké licence na 1 dostihový den (tj. 28.5.2022).

ODVOLÁNÍ SE ODMÍTÁ

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty, avšak osobou, která k tomu není oprávněna, neboť odvolání proti rozhodnutí Dostihové komise v řízeních o přestupcích lze podat pouze (m.j.) při udělení sankce odnětí jezdecké licence na dobu delší jak jeden dostihový den.

Vzhledem k tomu, že sankce odnětí jezdecké licence, proti níž odvolání směřuje, byla udělena pouze na jeden den, je toto odvolání ve smyslu § 470 DŘ pokládáno za nepřípustné, aniž by o tom muselo být jednáno. Proto nelze, než je odmítnout.

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla určena.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 01.07.2022
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 2/2022
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 7. května 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, obsažený ve výroku DK k dostihu č. 1060 28. ročník Memoriálu Vlastimila Smolíka, kterým DK předává stanovení výše sankce odnětí licence za nadměrné použití bičíku Pořádkové komisi

a uložila:

žokeji Jaromíru Šafářovi sankci

odnětí jezdecké licence (§ 427) DŘ) na pět dostihových dní (tj. 28. května 2022, 4. června 2022, 11. června 2022, 12. června 2022 a 17. června 2022) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se během dostihového dne 7. května 2022 na závodišti v Mostě v dostihu č. 1060 28. ročník Memoriálu Vlastimila Smolíka dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 8 Cape Freedom (IRE).

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 7. května 2022 na závodišti v Mostě, obsaženém ve výroku DK k dostihu č. 1060 28. ročník Memoriálu Vlastimila Smolíka, kterým jí DK předává z důvodu nekompletního seznamu sankcí (chyběly v něm sankce uložené PK – v mezidobí již byla ze strany JC ČR provedena úprava softwaru a do budoucna by se již tento problém neměl opakovat) stanovení výše sankce odnětí licence za nadměrné použití bičíku, přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se seznámila s textem výše uvedeného podnětu, akceptovala jeho důvody i postup DK (analogicky dle ustanovení § 459 DŘ), akceptovala i rozhodnutí DK ve věci samé (přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se žokej Jaromír Šafář dopustil porušením povinnosti stanovené v ustanovení § 316 DŘ – zákaz nadměrného použití bičíku) a seznam sankcí doplnila o sankce uložené v rámci své rozhodovací činnosti.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že v případě žokeje Jaromíra Šafáře se jednalo o sedmý přestupek spočívající v porušení zákazu nadměrného použití bičíku stanoveného v ustanovení § 316 v období posledních dvanácti měsíců a proto mu v souladu s ustanovením článku 18 písm. f) DÚ uložila sankci odnětí licence na pět dostihových dní – v souladu s ustanovením § 438 DŘ se jedná o 28. května 2022, 4. června 2022, 11. června 2022, 12. června 2022 a 17. června 2022.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 12. května 2022

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 17.05.2022