home page
e-VĚSTNÍK
 
 


Termíny
  Racedays
Přihlášky
  Entries
Startky
  Declaration
Výsledky
  Results
Statistiky
  Statistics
Zprávy
  News
Legislativa Aviza
zahr. startů
Kontakty
  Contacts
Dokumenty
  Documents
Zákl. údaje
  Basic fig.

  strana 1 / 18 další »»
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 2/2022
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 7. května 2022 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, obsažený ve výroku DK k dostihu č. 1060 28. ročník Memoriálu Vlastimila Smolíka, kterým DK předává stanovení výše sankce odnětí licence za nadměrné použití bičíku Pořádkové komisi

a uložila:

žokeji Jaromíru Šafářovi sankci

odnětí jezdecké licence (§ 427) DŘ) na pět dostihových dní (tj. 28. května 2022, 4. června 2022, 11. června 2022, 12. června 2022 a 17. června 2022) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se během dostihového dne 7. května 2022 na závodišti v Mostě v dostihu č. 1060 28. ročník Memoriálu Vlastimila Smolíka dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 8 Cape Freedom (IRE).

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 7. května 2022 na závodišti v Mostě, obsaženém ve výroku DK k dostihu č. 1060 28. ročník Memoriálu Vlastimila Smolíka, kterým jí DK předává z důvodu nekompletního seznamu sankcí (chyběly v něm sankce uložené PK – v mezidobí již byla ze strany JC ČR provedena úprava softwaru a do budoucna by se již tento problém neměl opakovat) stanovení výše sankce odnětí licence za nadměrné použití bičíku, přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se seznámila s textem výše uvedeného podnětu, akceptovala jeho důvody i postup DK (analogicky dle ustanovení § 459 DŘ), akceptovala i rozhodnutí DK ve věci samé (přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se žokej Jaromír Šafář dopustil porušením povinnosti stanovené v ustanovení § 316 DŘ – zákaz nadměrného použití bičíku) a seznam sankcí doplnila o sankce uložené v rámci své rozhodovací činnosti.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že v případě žokeje Jaromíra Šafáře se jednalo o sedmý přestupek spočívající v porušení zákazu nadměrného použití bičíku stanoveného v ustanovení § 316 v období posledních dvanácti měsíců a proto mu v souladu s ustanovením článku 18 písm. f) DÚ uložila sankci odnětí licence na pět dostihových dní – v souladu s ustanovením § 438 DŘ se jedná o 28. května 2022, 4. června 2022, 11. června 2022, 12. června 2022 a 17. června 2022.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 12. května 2022

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 17.05.2022
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 8/2021
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), Ing. Soňa Froňková, Ph.D. a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 6. listopadu 2021 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, obsažený ve výroku DK k dostihu č. 1345 Memoriál Josefa Šacha, kterým DK předává stanovení výše sankce odnětí licence za nadměrné použití bičíku Pořádkové komisi

a uložila:

žokeji Jaromíru Šafářovi sankci

odnětí jezdecké licence (§ 427) DŘ) na čtyři dostihové dny (první čtyři dostihové dny sezóny 2022 v ČR) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se během dostihového dne 6. listopadu 2021 na závodišti v Praze – Velké Chuchli v dostihu č. 1345 Memoriál Josefa Šacha dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 6 Viviann (FR).

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 6. listopadu 2022 na závodišti v Praze Velké – Chuchli, obsaženém ve výroku DK k dostihu č. 1345 Memoriál Josefa Šacha, kterým jí DK předává z důvodu nekompletního seznamu sankcí (chyběly v něm sankce uložené PK) stanovení výše sankce odnětí licence za nadměrné použití bičíku, přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se seznámila s textem výše uvedeného podnětu, akceptovala jeho důvody i postup DK (analogicky dle ustanovení § 459 DŘ), akceptovala i rozhodnutí DK ve věci samé (přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se žokej Jaromír Šafář dopustil porušením povinnosti stanovené v ustanovení § 316 DŘ – zákaz nadměrného použití bičíku) a seznam sankcí doplnila o sankce uložené v rámci své rozhodovací činnosti.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že v případě žokeje Jaromíra Šafáře se jednalo o šestý přestupek spočívající v porušení zákazu nadměrného použití bičíku stanoveného v ustanovení § 316 v období posledních dvanácti měsíců a proto mu v souladu s ustanovením článku 18 písm. f) DÚ uložila sankci odnětí licence na čtyři dostihové dny - první čtyři dostihové dny sezóny 2022 v ČR).

V Praze, dne 5. ledna 2022

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 17.05.2022
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 2/2022
Datum a místo: 13. 4. 2022

Rozhodující členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka a Mgr. J. Chlaň

MVDr. Fr. Horák byl předsedou Dostihové komise dne 9.4.2022, a proto byl pro vztah k věci z rozhodování vyloučen

Předmět jednání: Odvolání žákyně Sabiny Mokrošové proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 9.4.2022, v dostihu č. 1013 „5. MEMORIÁL JAROSLAVA PODOLANA“ na závodišti v Mostě, kterým jí byla uložena sankce 600 Kč a odnětí licence na 3 dostihové dny (tj. 23.4.2022, 24.4.2022 a 1.5.2022) za nadměrné použití bičíku.

Na základě: Videozáznamu z dostihu č. 1013 „5. MEMORIÁL JAROSLAVA PODOLANA“

Dostihový soud zjistil, že odvolání není důvodné

a výše uvedené rozhodnutí Dostihové komise potvrdil.

Složená záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se nevrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a je tedy přípustné. Odvolatelka uvedla, že si není vědoma, že by „použila bič (sic!) nadměrným způsobem a to ani po důkladném shlédnutí záznamu.“

V § 1 DŘ je stanoveno, že „

„Správné použití bičíku zahrnuje:

a) ukázání bičíku koni předtím, než je bičíku použito, a to od úrovně těla jezdce směrem dopředu k hlavě koně, jakékoliv ukázání bičíku od úrovně těla jezdce směrem dozadu k zádi koně je pro účely Dostihového řádu automaticky považováno za úder koně bičíkem bez ohledu na to, zda k úderu koně skutečně došlo,“

a dále

„f) omezení úderů bičíkem na nezbytné minimum, pokud v průběhu celého dostihu počet úderů bičíkem (s výjimkou pobídek bičíkem, kdy ruka jezdce drží bičík v „bekhendové“ pozici a obě ruce současně drží i otěže) v dostihu pro 2leté koně a v dostihu pro nestartovavší koně překročí počet 4, v ostatních rovinových dostizích překročí počet 6 …, je dostihová komise povinna přešetřit správnost použití bičíku a oprávněna přijmout opatření proti jezdci dostihového koně i v případě, že ostatní pravidla správného použití bičíku byla dodržena, výjimku z tohoto pravidla může činit přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení ….“

Z videozáznamu je jasně patrné, že žákyně Mokrošová použila bičík k úderům minimálně 7 až 8 krát, poprvé v 2. minutě a 13. vteřině záznamu, následně ještě v 2. minutě a 15., 19., 21., 24., 26., 30. vteřině záznamu a poté ještě v 2. minutě a 36. vteřině záznamu, tzn. k více než 6 úderům.

Nelze tedy než konstatovat, že k nadměrnému použití bičíku v daném případě došlo, a rozhodnutí Dostihové komise jako správné potvrdit.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 13.04.2022
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 1/2022
Datum a místo: 23.2.2022 Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předsedkyně), F. Minařík, MVDr. Fr. Horák, Mgr. J. Chlaň

Předmět jednání: Odvolání trenéra Luboše Urbánka a majitele stáje Lokotrans společnosti LOKO TRANS s.r.o. proti rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR („PK“) č. 1/2022 ze dne 10.1.2022 (zveřejněno dne 20.1.2022 ve VČT č. 1/2022), kterým bylo rozhodnuto ve věci pozitivního nálezu zakázané látky v těle koně Lady in Pink (GER) zapsaného na tréninkové listině trenéra Urbánka při kontrolním odběru dne 24.10.2021 na závodišti v Praze – Velké Chuchli tak, že kůň Lady in Pink (GER) byl diskvalifikován z dostihu č. 1320 Renomia 100. Cena prezidenta republiky (rovina, cena I. kategorie, 3 letí a starší, 3 200 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2021 na závodišti v Praze – Velké Chuchli a trenéru Urbánkovi byla udělena sankce odnětí trenérské licence na dobu 6 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 1 roku a peněžitá sankce 20.000,- Kč za přestupek dle §409, písm. b) a n) DŘ z důvodu porušení povinností dle § 1, § 292 a § 296 DŘ, a povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku odebraného dne 24.10.2021 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

Na základě: písemných odvolání trenéra a majitele koně Lady in Pink (GER) z 25.1.2022, odkazů na judikaturu disciplinárních orgánů Jockey Clubu ČR („JC ČR“) v dopingových věcech, Stanoviska Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR z 23.12.2021, komunikace JC ČR s laboratoři v Kolíně nad Rýnem (SRN), zpráv této laboratoře, faktur za provedení analýz a dokladů o úhradě těchto faktur, výslechu svědků pana M. Pecky, pana J. Fabrise, Ing. J. Görglové a výslechu odvolatelů (vše dne 9.2.2022),

zjistil, že: odvolání majitele stáje Lokotrans není důvodné,

odvolání trenéra Urbánka je zčásti důvodné,

a rozhodl: změnit rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 5/2017 ze dne 10.1.2022 tak, že

trenéru Luboši Urbánkovi se ukládá:

a) sankce odnětí trenérské licence na dobu 6 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 1 roku (§ 427 DŘ),

b) peněžitá sankce ve výši 10.000,- Kč (§ 424 DŘ)

za přestupek dle §409, písm. b) a n) DŘ z důvodu porušení povinností dle § 292 a § 296 DŘ.

Odůvodnění: Dostihový soud (dále „DS“) v řízení o odvolání odvolatelů proti rozhodnutí PK č. 1/2022 ze dne 10.1.2022 (rozhodnutí zveřejněno ve VČT č. 1/2022 dne 20.1.2022), konstatoval, že oba odvolatelé podali odvolání do celého rozsahu rozhodnutí PK č. 1/ 2022 ze dne 10.1.2022, byť je každý z nich oprávněn napadat pouze část předmětného rozhodnutí; proti rozhodnutí PK v řízení o protestech se může odvolat jen majitel koně (§462 DŘ) a, ačkoli má toto odvolání odkladné účinky i ve vztahu k sankcím, které byly v rámci řízení o protestu uloženy, proti sankcím samotným se může odvolat pouze ten, komu byly uloženy. V tomto případě tedy trenér, který však naopak není oprávněn k odvolání proti rozhodnutí o protestu jako takovém.

DS tedy pokládá odvolání majitele za odvolání proti rozhodnutí o protestu, tedy proti rozhodnutí diskvalifikaci koně, a odvolání trenéra Urbánka za odvolání proti jemu uloženým sankcím. DS tak má za to, že obě odvolání byla dne 25.1.2022 podána za zachované lhůty osobami oprávněnými (§462 a §470 DŘ) a DS je příslušný k jejich projednání (§462 a §470 DŘ), přičemž projednání obou těchto odvolání s ohledem na jejich skutkovou souvislost sloučil do jednoho řízení.

Majitel koně v odvolání namítal, že v rozporu s ustanovením § 299 DŘ nebyl ze strany JC ČR informován o pozitivním nálezu tvrzené zakázané látky ve vzorku A před provedením kontroly vzorku B, tudíž neměl možnost vznést požadavek na provedení analýzy vzorku B v jiné laboratoři, odlišné od té, která prováděla analýzu vzorku A, a bylo mu upřeno právo být při provedení kontroly vzorku B přítomen a seznámit se tak s detaily kontroly a s množstvím kontrolou zjištěné předmětné látky, což má podle jeho názoru přímou vazbu na možnost odhalení okolností vedoucích k tomu, jak se látka do těla koně dostala. Z tohoto důvodu pokládá napadené rozhodnutí za nesprávné, neboť vychází z analýzy (vzorek B), která byla provedena v rozporu s DŘ.

Majitel i trenér koně dále namítali, že nebyli ze strany JC ČR informováni o konání ústního jednání PK, ačkoli je závažným způsobem postihuje, a neměli tak možnost se tohoto ústního jednání zúčastnit a uplatnit své argumenty, když jim nebyla sdělena podstata řízení, případně podstata obvinění trenéra, ani nebyli informováni o složení PK. Nemohli tak ve věci uvést ničeho k ochraně svého postavení, nemohli spolu případ projednat a zabývat se možnostmi kontaktu koně s tvrzenou zakázanou látkou a nemohli provést ani jiná opatření.

V neposlední řadě majitel i trenér koně uvedli, že dle §1 DŘ části Zakázané látky patří mezi bezpodmínečně zakázané látky, takové látky, jejichž seznam zveřejňuje JC ČR ve Věstníku ČT, přičemž napadené rozhodnutí v tomto kontextu uvádí, že zjištěná látka ambroxol patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek uvedených v ustanovení odst. 10 čl. 6A Mezinárodní dohody IABRW, naposledy publikovaném ve Věstníku ČT č. 10/2020, str. 7 a násl. – látky ovlivňující funkci respiračního systému. Čl. 6A Mezinárodní dohody IABRW však ambroxol jako zakázanou látku neuvádí, pouze ve shodě s § 1 písm. ab) části Zakázané látky DŘ stanoví, že na pomoc trenérům a veterinárním lékařům mohou dostihové autority vytvořit přehledy zakázaných a povolených látek do svých vlastních pravidel. Takový seznam JC ČR vytvořil a zveřejnil (dne 8.4.2019 na svých internetových stránkách), pod názvem „Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2019“ k datu 1.1.2019. Nikde v tomto seznamu však ambroxol uveden není, a proto nemůže být na základě pouhého konstatování o podřazení této látky do obecně a neurčitě označené kategorie látek ovlivňujících funkci respiračního systému řazen mezi zakázané látky. Majitel a trenér koně tak neměli jak zjistit, že tato látka je látkou zakázanou.

DS konstatuje, že byť na straně JC ČR došlo ke zjevným administrativním pochybením, skutková zjištění a právní posouzení PK považuje za správné.

K námitkám odvolatelů DS uvádí, že je pravda, že o pozitivním výsledku analýzy vzorku A byl v rozporu s /§299/ DŘ informován pouze trenér a nikoli majitel koně, který, jak sám uvedl prokázáno, tuto informaci oficiální cestou od JC ČR získal až spolu s výsledkem analýzy vzorku B emailem ze dne 5.1.2022.

Takový postup JC ČR sice nebyl správný, nicméně DS má již ze samotných výslechů obou odvolatelů za prokázané, že trenér informaci o pozitivním nálezu koně neprodleně majiteli předal a majitel o pozitivním nálezu, o tom, jaká mu z toho plynou práva, i o tom, že trenér požádal o analýzu vzorku B, věděl ještě před tím, než byla tato analýza dne 3.12.2021 provedena. Trenér koně požádal o analýzu vzorku B ihned poté, co byl informován o pozitivním výsledku analýzy vzorku A, přičemž dle výpovědi M. Pecky, generálního sekretáře JC ČR potvrzené svědectvím Ing. J. Görglové, účetní JC ČR, která byla předmětnému telefonickému rozhovoru přítomna, nežádal o provedení analýzy v jiné laboratoři ani o přítomnost u ní, ačkoliv o té možnosti byl M. Peckou informován. Pravdivosti těchto svědectví nasvědčuje fakt, že ačkoli trenér, jak sám uvedl, věděl, že na jeho žádost může být analýza provedena v jiné laboratoři a že u ní může být přítomen, nevznesl nikdy dotaz, kdy a kde bude analýza vzorku B provedena a pouze podle svých slov „čekal, až obdrží písemnou nabídku laboratoří“. Vzhledem k tomu, že dle § 299 DŘ může o analýzu vzorku B, jakož i o jinou laboratoř a přítomnost provedení analýzy vzorku B žádat trenér a/nebo majitel koně a trenér o analýzu požádal, majitel o této žádosti prokazatelně i dle svých slov věděl, přičemž ani jeden z nich žádost o jinou laboratoř ani o svou přítomnost při analýze nevznesl a oba dle svých slov pouze čekali na výzvu JC ČR v tomto směru, má DS za to, že předmětná práva byla odvolatelům známa a nebyla jim upřena, pouze jich odvolatelé nevyužili, když u trenéra lze mít na základě svědeckých výpovědí za to, že se jich výslovně vzdal. Analýza vzorku B tak byla provedena v téže laboratoři jako analýza vzorku A, přičemž jde o akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy obou vzorků v obdobných případech běžně (jak je DS z jeho činnosti známo), a proto není důvod její zjištění zpochybňovat. DS tak námitku odvolatelů, že je napadené rozhodnutí nesprávné, neboť vychází z antidopingové kontroly (vzorek B), která byla provedena v rozporu s DŘ, neshledal důvodnou.

Pokud jde o složení PK, to je po dobu její funkce stálé a bylo zveřejněno ve Věstníku ČT. K jednání PK, pak uvádí DS následující závěry: Předmětem jednání bylo řízení o protestu proti výsledku dostihu z důvodu přítomnosti zakázané látky v těle vítězného koně. Trenér byl o termínu jednání i o jeho předmětu, který mu byl navíc od počátku znám, neboť je povinen znát a zná DŘ, informován s tím, že jeho osobní účast je vítána, ale vzhledem ke vzdálenosti může vypovídat i telefonicky, čemuž dal sám přednost, což je v řízeních před PK i DS běžnou praxí. Rovněž měl trenér možnost uvést, že mu termín jednání nevyhovuje, že se potřebuje připravit či poradit s majitelem, právním zástupcem, popř. dalšími osobami; nic z toho však trenér ani při oznámení termínu jednání PK ani při tomto jednání samotném neuvedl. Teprve v průběhu jednání PK byl zjištěn přestupek trenéra proti DŘ, když trenér, ač na to byl tázán a měl příležitost k vysvětlení, nebyl žádným způsobem schopen vysvětlit, jak se látka do těla koně mohla dostat. Účast majitele není při jednání o protestu z pohledu PK potřebná, protože za koně odpovídá trenér. Ten má samozřejmě možnost majitele o tomto jednání informovat, popř. jeho účast navrhnout a zajistit, pokud ji za potřebnou pokládá, to se však v tomto případě nestalo.

DS sice i zde shledal pochybení JC ČR, když email s výsledkem analýzy vzorku B byl adresován majiteli a zástupci stáje, nikoli však trenérovi koně, který písemně neobdržel nic a o pozitivním výsledku analýzy vzorku B se dozvěděl od majitele a poté až při telefonickém oznámení plánovaného termínu jednání PK, avšak toto pochybení nemá vliv na výsledek rozhodnutí PK ani DS. A to z důvodů uvedených výše v tomto rozhodnutí.

Co se týká další námitky odvolatelů ohledně seznamů zakázaných látek, Mezinárodní dohoda o chovu dostizích a sázkách („IABRW“) jasně stanoví, že zakázány jsou všechny látky ovlivňující v ní taxativně vyjmenované systémy koně (včetně zde ovlivněného systému respiračního). Toto ustanovení IABRW bylo doslova převzato do Věstníku ČT č. 10/2020, který tak neobsahuje výčet konkrétních látek, ale stejně jako IABRW vydává seznam systémů koně a zakazuje jakékoli a všechny látky schopné ovlivnit kterýkoli z nich. IABRW sice stanoví, že na pomoc trenérům a veterinárním lékařům mohou (nikoli musí) dostihové autority vytvořit přehledy zakázaných a povolených látek do svých vlastních pravidel, nicméně ani ty dostihové autority, které tak učinily (a ani FEI), nepředkládají tyto přehledy jako vyčerpávající a závazné seznamy, ale pouze jako vodítko, jehož úplnosti se nelze dovolávat, neboť s ohledem na rychlý a nepřetržitý vývoj chemických a farmaceutických látek a systém jejich označování není možné ani účelné udržovat seznam zakázaných látek v úplné a aktuální podobě. S tím souvisí i obecná povinnost zapsat jakoukoli medikaci, která byla koni podána, do medikačního deníku, Je tudíž prakticky vždy přestupkem (objektivní zavinění – viz dále), je-li v těle koně zjištěna jakákoli bezpodmínečně zakázaná látka v tomto deníku nezapsaná, jak se stalo i v tomto případě, kdy v medikačním deníku koně nebylo zapsáno nic a také trenér k dotazům PK i DS uvedl, že kůň léčen nebyl. Je tedy zřejmé, že předmětná látka nebyla koni podána z léčebných důvodů a ke kontaminaci nedošlo nedodržením či chybným určením detekčního času.

Pokud jde o odvolateli zmiňovaný seznam, který JC ČR vytvořil a zveřejnil dne 8.4.2019 na svých internetových stránkách, pod názvem „Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2019“, jedná se o seznam dle § 301 DŘ, tedy o seznam látek zakázaných jezdcům. To je ostatně zřejmé jak z nadpisu, tak i z jeho prvního odstavce, kde je jasně uvedeno „Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále“. V tomto seznamu ambroxol uveden není, protože lidským sportovcům je povolen.

Majitel a trenér koně tak měli a mohli vědět, že pro koně jsou v den dostihu zakázány všechny látky ovlivňující kterýkoli z jeho taxativně uvedených tělesných systémů, v tomto případě tedy systém respirační.

DS konstatuje, že PK ve svém rozhodnutí správně zhodnotila objektivní odpovědnost odvolatele (trenéra koně Lady in Pink (GER)) za nedodržení §§ 292 a 296 DŘ. Při rozhodování o výši trestu je však nutno zvážit i míru zavinění, popř. úmysl a zde je zřejmé, že na jednání trenéra Urbánka v projednávané věci nelze za stávající důkazní situace vztáhnout žádnou z forem úmyslného zavinění, tj. úmysl přímý nebo nepřímý, neboť v řízení před orgány JC ČR nebylo bez jakékoli pochybnosti prokázáno, že by to byla konkrétní osoba, např. trenér, která koni látku podala, nebo která alespoň o podání látky koni věděla a toto jednání strpěla. Podpůrně i výpovědi odvolatelů a zástupce stáje o chování osob ve stáji i při dostihovém dni a o zabezpečení koně při dostihovém dni, vedly DS k závěru o důvodnosti subsidiárního užití jedné ze základních zásad trestního práva: v pochybnostech ve prospěch obviněného.

Důsledkem užití této zásady při hodnocení výše trestu uděleného odvolateli v rozhodnutí PK byl závěr, že se objektivně jedná o kontaminaci, a rozhodnutí o snížení trestu uděleného odvolateli v rozhodnutí PK do takové míry, která dle názoru DS plně odpovídá stávající již poměrně ustálené judikatuře disciplinárních orgánů JC ČR (viz rozhodnutí PK č. 5/2016, rozhodnutí PK č. 1/2016, rozhodnutí PK č. 12/2015, rozhodnutí DS č. 1/2018).

Ačkoli tedy v důsledku výše popsané objektivní odpovědnosti trenér vždy odpovídá za přítomnost zakázaných látek v těle jím trénovaného koně, právě z důvodů uvedených PK v napadeném rozhodnutí, tedy že kůň nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím zjištěnou zakázanou látku a s přihlédnutím k vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR i dosavadní bezúhonnosti trenéra, rozhodl DS snížit peněžitou sankci na polovinu.

Dále, byť pro rozhodování disciplinárních orgánů JC ČR bylo množství této látky ve vzorku nepodstatné, neboť jde o látku při soutěži zcela zakázanou, vzhledem k tomu, že při analýze vzorku B nebyl vlivem pochybení JC ČR, který neinformoval trenéra o tom, že vybraná laboratoř tuto analýzu nezajišťuje, proveden kvantitativní rozbor, ač o něj trenér i dle zprávy generálního sekretáře JC ČR zaslané předmětné laboratoři žádal, pravděpodobně aby mohl lépe posoudit, kdy a jak mohlo ke kontaminaci koně dojít a předejít tak opakování, takže mu tato analýza nepřinesla očekávané informace, rozhodl DS neuložit trenérovi povinnost uhradit JC ČR skutečně vynaložené náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorků (vzorek A – dne 23.11.2021 v laboratoři v Kolíně nad Rýnem (SRN), vzorek B – dne 3.12.2021 v téže laboratoři) odebraných dne 24.10.2021 koni Lady in Pink (GER) na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

Současně s ohledem na výše uvedené skutečnosti má DS za to, že ze strany administrativního aparátu JC ČR došlo k pochybením a k porušení DŘ, a proto podal DS podnět JC ČR k internímu prošetření postupů a ke zjištění případné individuální odpovědnosti zástupců JC ČR v tomto konkrétním případě a k přijetí takových systémových opatření, která by podobným administrativním chybám zabránila.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 25.02.2022
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 1/2022
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

rozhodla:

na základě ustanovení § 1 a § 429 písm. c) DŘ diskvalifikovat koně Lady in Pink (GER), nar. 16. března 2018, majitele stáj Lokotrans, trenéra Luboše Urbánka z dostihu č. 1320 Renomia 100. Cena prezidenta republiky (rovina, cena I. kategorie, 3 letí a starší, 3 200 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2021 na závodišti v Praze – Velké Chuchli.

V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:

1. ORLEANO, 5
2. TRIPLEX (IRE), 4
3. DARALARA, 5
4. VIVIANN (FR), 5
5. DIONIS (GER), 3
6. CACOPHONOUS (GB), 6
7. ILE JONES (FR), 5
8. KILLWORT (IRE), 7
9. CAPE CROWN (IRE), 3

Kůň LADY IN PINK (GER), 3 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ).

a uložila:

trenéru Luboši Urbánkovi peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na dobu šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ) za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními § 1, § 292 a § 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázané látky v době dostihu v těle koně Lady in Pink (GER),

trenéru Luboši Urbánkovi na základě ustanovení §299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR náklady na odběr, dopravu a vyšetření vzorku, odebraného dne 24. října 2021 po doběhu dostihu koni Lady in Pink (GER).

Odůvodnění:

Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1320 Renomia 100. Cena prezidenta republiky (rovina, cena I. kategorie, 3 letí a starší, 3 200 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2021 na závodišti v Praze – Velké Chuchli z důvodu zjištěné přítomnosti zakázané látky ve vzorku odebraném koni Lady in Pink (GER) v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.

Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 23. listopadu 2021 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR202104383), výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek B) ze dne 3. prosince 2021 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Analytical Report AR202104540), prostudovala vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 23. prosince 2021 a v průběhu jednání telefonicky vyslechla trenéra Luboše Urbánka.

Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Lady in Pink (GER) po odběhnutí dostihu č. 1320 Renomia 100. Cena prezidenta republiky (rovina, cena I. kategorie, 3 letí a starší, 3 200 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2021 na závodišti v Praze – Velké Chuchli prokázána přítomnost zakázané látky ambroxol.

Trenér Luboš Urbánek uvedl, že neví, jakým způsobem se zakázaná látka ambroxol do těla klisny Lady in Pink (GER) dostala, neboť klisna nebyla léčena žádným přípravkem obsahujícím tuto látku, ani žádným přípravkem obsahujícím bromhexin, jehož je ambroxol metabolitem. Tuto skutečnost trenér Urbánek doložil předložením medikačního deníku. Jediným způsobem, jakým se podle trenéra Urbánka do těla Lady in Pink (GER) zakázaná látka ambroxol mohla dostat, je kontaminace od někoho ze stájového personálu, neboť říjen je období příznivé pro rozvoj respiračních chorob a je možné, že někdo ze stájového personálu se mohl léčit přípravky obsahujícími jako účinnou látku ambroxol (např. Mucosolvan) nebo bromhexin. O žádné konkrétní osobě, která by takovou léčbu v příslušném období podstupovala, však neví.

Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběru vzorku. Vzhledem ke skutečnosti, že látka ambroxol patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek (uvedených v ustanovení odst. 10 Čl. 6A Mezinárodní dohody IABRW, naposledy publikován ve Věstníku ČT č. 10/2020, str. 7 a násl. – látky ovlivňující funkci respiračního systému), Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Lady in Pink (GER) z doběhu dostihu č. 1320 Renomia 100. Cena prezidenta republiky (rovina, cena I. kategorie, 3 letí a starší, 3 200 metrů, 200 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 24. října 2021 na závodišti v Praze – Velké Chuchli diskvalifikovala.

Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi. S ohledem na skutečnost, že klisna Lady in Pink (GER) nebyla léčena žádným přípravkem obsahujícím zjištěnou zakázanou látku, vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR a fakt, že trenér Urbánek na svou obhajobu neuvedl žádnou skutečnost, která by ho zbavovala odpovědnosti za nález zakázané látky, ani neprokázal úplné splnění všech výše citovaných povinností uložených mu v této souvislosti ustanovením § 296 DŘ, dospěla Pořádková komise k závěru, že trenér Luboš Urbánek se dopustil přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ) spáchaného porušením povinností stanovených ustanoveními § 1, § 292 a § 296 DŘ. S přihlédnutím k jeho dosavadní bezúhonnosti se Pořádková komise rozhodla udělit mu za tento přestupek peněžitou sankci ve výši 20 000,- Kč (§ 424 DŘ) a sankci odnětí trenérské licence na šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku (§ 427 DŘ), vedle toho má trenér Urbánek podle ustanovení § 299 DŘ povinnost uhradit Jockey Clubu ČR veškeré náklady spojené s odběrem, dopravou a analýzou příslušného dopingového vzorku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 a § 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 10. ledna 2022

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 20.01.2022
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 8/2021
Datum a místo: 15. 10. 2021, Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, Mgr. J. Chlaň sdělil své stanovisko písemně. MVDr. Fr. Horák byl z rozhodování vyloučen, neboť byl předsedou Dostihové komise při dostihovém dni 10.10.2021 v Pardubicích.

Předmět jednání: Odvolání Jockey Clubu ČR (JC ČR) proti rozhodnutí Dostihové komise ze dne 10.10.2021 v Pardubicích, kterým byla v dostihu č. 1298 „131. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se záštitou ministra zemědělství“ (Steeplechase crosscountry L – 6.900 m) žokejovi Pavlu Složilovi ml. uložena sankce odnětí jezdecké licence na jeden dostihový den (23.10.2021) za nadměrné použití bičíku (§ 316 DŘ).

Na základě: dostihového protokolu, písemného odvolání odvolatele, zhlédnutí záznamu dostihu a předloženého seznamu sankcí žokeje Pavla Složila ml. za posledních 12 měsíců

Dostihový soud zjistil, že odvolání je důvodné,

a rozhodl změnit výše uvedené rozhodnutí Dostihové komise tak, že žokejovi Pavlu Složilovi ml. se ukládá sankce odnětí jezdecké licence na 2 dostihové dny (počínaje 7.11.2021) za nadměrné použití bičíku (§ 316 DŘ).

Záloha na náklady odvolacího řízení nebyla stanovena.

Odůvodnění: DK udělila dne 10.10.2021 v Pardubicích v dostihu č. 1298 „131. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se záštitou ministra zemědělství“ (Steeplechase crosscountry L – 6.900 m) žokejovi Pavlu Složilovi ml. sankci odnětí jezdecké licence na jeden dostihový den (23.10.2021) za nadměrné použití bičíku (§ 316 DŘ).

Proti tomuto rozhodnutí o sankci podal odvolání JC ČR s tím, že se u žokeje P. Složila ml. jedná již o čtvrtý přestupek tohoto druhu v období posledních 12 měsíců, a proto tato sankce neodpovídá ustanovením DU o sankcích za tento přestupek proti DŘ, neboť mu měla být licence odňata na dva dostihové dny.

Odvolání bylo podáno za zachované lhůty Jockey Clubem ČR, který je oprávněn se písemně odvolat k Dostihovému soudu proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí.

Z videozáznamu dostihu č. 1298 „131. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se záštitou ministra zemědělství“ je patrné, že ž. P. Složil ml. v sedle koně č. 6 Talent použil bičík k nejméně 10 úderům jen v úseku od předposledního skoku do cíle.

Tím porušil zákaz používat bičíku k pobízení koně nadměrně stanovený v § 316 DŘ, když maximální počet pobídek bičíkem v průběhu celého překážkového dostihu je v § 1 DŘ omezen na osm pobídek.

Dostihový soud s ohledem na znění příslušných předpisů upravujících dostihový provoz, zejména s ohledem na ustanovení DU změnil sankci uloženou ž. P. Složilovi ml. na odnětí jezdecké licence na 2 dostihové dny, neboť se podle seznamu sankcí dopustil obdobného přestupku již 18.10.2020 ve dvou dostizích ve Wroclawi a 11.4.2021 v Bratislavě. V posuzovaném případě se tedy jednalo skutečně o čtvrtý přestupek proti DŘ za posledních 12 měsíců.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 4/2021
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová a Jiří Zlámaný

uložila:

žokeji Marcelu Novákovi

peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 2 500,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se během dostihového dne 10. října 2021 na závodišti v Pardubicích v dostihu č. 1297 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group dopustil porušením povinnosti stanovené v § 312 písm. b) DŘ (nedodržení sjednaného závazku), když ho v sedle koně č. 1 musel nahradit jezdec Adam Čmiel.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ na základě podnětu od předsedy dostihové komise jmenované pro dostihový den 10. října 2021 v Pardubicích MVDr. Františka Horáka, ve kterém upozorňuje na změnu jezdce u koně č. 1 Charismatic v dostihu č. 1297 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group a žádá její přešetření, zahájila přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se seznámila s podnětem předsedy dostihové komise jmenované pro dostihový den 10. října 2021 MVDr. Františka Horáka a vyslechla členku této dostihové komise Ing. Soňu Froňkovou, Ph.D. Bylo zjištěno, že v průběhu dostihového dne 10. října 2021 byla dostihové komisi ze strany realizačního týmu koně Charismatic nahlášena změna jezdce, spočívající v nahrazení ve startovní listině uvedeného žokeje Marcela Nováka jezdcem Adamem Čmielem. Dostihová komise tuto změnu projednala a vzhledem ke skutečnosti, že změna nebyla doložena žádným lékařským potvrzením a žokej Marcel Novák nadále figuroval na startovní listině Velké pardubické, která následovala až po Poplerově memoriálu, rozhodla o udělení peněžité sankce v souladu s ustanovením čl. 16 bod 15 Doplňujících ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2021 ve výši 2 500,- Kč. Tato skutečnost však nebyla zaznamenána do příslušného dostihového protokolu a ani ze strany dostihové komise postiženému oznámena – k tomuto opomenutí ze strany dostihové komise došlo pravděpodobně proto, že k projednání této skutečnosti nedošlo při hlášení změn v dostihovém programu 1,5 hodiny před startem prvního dostihu, ani v bezprostřední časové souvislosti s příslušným dostihem. Po zveřejnění výsledků pardubických dostihů si předseda DK MVDr. Horák tuto chybu uvědomil a podal podnět k Pořádkové komisi.
S ohledem na skutečnost, že nikde nezaznamenaná a postiženému neoznámená sankce nemá z hlediska Dostihového řádu žádnou relevanci a vzhledem k faktu, že jednáním žokeje Marcela Nováka k naplnění skutkové podstaty přestupku skutečně došlo (kůň č. 1 Charismatic dostih č. 1297 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group absolvoval v sedle s jezdcem Adamem Čmielem, ačkoli žokej Marcel Novák hned v následujícím dostihu č. 1298 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou startoval v sedle koně č. 9 Player), rozhodla Pořádková komise v rámci zahájeného přestupkového řízení v souladu s ustanovením čl. 16 bod 15. Doplňujících ustanovení o udělení peněžité sankce (§ 424 DŘ) ve výši 2 500, - Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ spočívající v nedodržení sjednaného závazku (§ 312 písm. b)).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 12. října 2021

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 3/2021
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová a Jiří Zlámaný

uložila:

žokeji Pavlovi Složilovi mladšímu

peněžitou sankci (§ 424 DŘ) ve výši 60 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se během dostihového dne 10. října 2021 na závodišti v Pardubicích v dostihu č. 1298 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 6 Talent.

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu od Dostihové komise jmenované pro dostihový den 10. října 2021 v Pardubicích obsaženého v dostihovém protokolu k dostihu č. 1298 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou, kterým dostihová komise, vzhledem k omezení danému ustanovením článku 18 Doplňujících ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2021, jež stanoví maximální výši peněžité sankce, kterou může dostihová komise udělit na 50 000,- Kč, předala dořešení přestupku žokeje Pavla Složila mladšího spočívajícího v nadměrném použití bičíku v sedle koně Talent Pořádkové komisi, přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise zhlédla videozáznam dostihu č. 1298 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou a konstatovala, že je z něj jasně patrné, že žokej Pavel Složil mladší v závěrečné fázi dostihu (po absolvování předposlední překážky) v sedle koně Talent použil bičík desetkrát – tím došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 316 DŘ, jež stanoví, že je zakázáno používat bičíku k pobízení koně nadměrně, přičemž maximální povolený počet pobídek bičíkem v průběhu celého dostihu je v ustanovení § 1 DŘ v části definující správné použití bičíku v překážkových dostizích omezen na osm pobídek. Z videozáznamu je podle názoru PK také jasně patrné, že se nejedná o přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení ani o jeho příležitostné použití k upomenutí koně na nutnost soustředit se na dostih, zejména před odskokem či po chybě na skoku.

Pořádková komise se proto rozhodla udělit žokeji Složilovi mladšímu sankci za překročení maximálního povoleného množství pobídek bičíkem v překážkových dostizích – vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o čtvrtý přestupek tohoto charakteru v období posledních 12 měsíců, udělila mu Pořádková komise za přestupek spáchaný v dostihu č. 1298 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou v souladu s ustanovením čl. 18 Doplňujících ustanovení v dostihovém provozu pro rok 2021 peněžitou sankci ve výši 60 000,- Kč, tj. 5% z výše ceny dostihu, kterou kůň Talent získal svým umístěním (za vítězství získal 1 200 000,- Kč).

O udělení sankce odnětí jezdecké licence (§ 427), jejíž uložení v kombinaci s peněžitou sankcí čl. 18 Doplňujících ustanovení u přestupků spočívajících v překročení maximálního počtu povolených úderů bičíkem předpokládá, příslušná dostihová komise rozhodla v rámci své kompetence, avšak podle názoru Pořádkové komise tuto sankci stanovila chybně, neboť žokeji Složilovi uložila sankci odnětí jezdecké licence na jeden dostihový den (tj. 23. října 2021), ačkoli vzhledem k tomu, že se jednalo o čtvrtý přestupek tohoto druhu v období posledních 12 měsíců, mu měla být licence v souladu s výše citovaným ustanovením Doplňujících ustanovení odňata na dva dostihové dny. Z tohoto důvodu Pořádková komise doporučuje Jockey Clubu ČR proti tomuto rozhodnutí dostihové komise na základě ustanovení § 470 DŘ podat odvolání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 12. října 2021

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Pořádkové komise Jockey Clubu ČR – 2/2021
Pořádková komise ve složení:

Mgr. Otakar Nový (předseda), JUDr. Jana Fialová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D., Ferdinand Minařík a Jiří Zlámaný

projednala:

podnět sekretariátu Jockey Clubu ČR, který na základě návrhu výboru Asociace českých trenérů a jezdců, požádal o přešetření činnosti Dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 15. srpna 2021 v Netolicích, a to zejména ve vztahu k možnému spáchání přestupku proti ustanovení Dostihového řádu žokejem Jaromírem Šafářem v důsledku nadměrného (v sedlech koní Landaron a Secret Passion), respektive zbytečného (v sedle koně Stezka) použití bičíku, což dostihová komise při své činnosti nijak nereflektovala.

a jako orgán Jockey Clubu ČR příslušný k projednání této záležitosti v přestupkovém řízení (§ 457 DŘ) na základě ustanovení § 10 písm. i) DŘ

uložila:

Ing. Jiřímu Holíkovi sankci výstrahu (§ 423 DŘ),

Ing. Pavlu Chlístovskému sankci výstrahu (§ 423 DŘ),

a MVDr. Františku Horákovi sankci výstrahu (§ 423 DŘ)

za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ a § 416 DŘ, spočívající v porušení povinnosti stanovené ustanovením § 26 písm. d) DŘ, které dostihové komisi ukládá povinnost, sledovat a postihovat sankcemi přestupky proti ustanovením Dostihového řádu a doplňujícím a organizačním ustanovením platným pro jí řízené dostihy a kterého se v průběhu dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích dopustila tím, že žokeji Jaromíru Šafářovi neuložila sankce za přestupky ve smyslu § 409 písm. b), kterých se dopustil v dostizích č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. v sedle koně č. 3 Landaron a č. 1175 Cena města Netolic v sedle koně č. 1 Secret Passion (GB) porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 316, jež stanoví, že je zakázáno používat bičíku k pobízení koně nadměrně.

Pořádková komise dále

uložila:

žokeji Jaromíru Šafářovi sankce

odnětí jezdecké licence (§ 427) DŘ) na jeden dostihový den (18. září 2021) a peněžitou sankci 2 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b), kterého se během dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích v dostihu č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 3 Landaron

a

odnětí licence na dva dostihové dny (19. a 25. září 2021) a peněžitou sankci 2 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se během dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích v dostihu č. 1175 Cena města Netolic dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 1 Secret Pasion (GB).

Odůvodnění:

Pořádková komise v souladu s ustanovením § 457 DŘ zahájila na základě podnětu sekretariátu Jockey Clubu ČR, který na základě návrhu výboru Asociace českých trenérů a jezdců, požádal o přešetření činnosti Dostihové komise, která řídila průběh dostihového dne 15. srpna 2021 v Netolicích, a to ve vztahu k možnému spáchání přestupku proti ustanovení Dostihového řádu žokejem Jaromírem Šafářem v důsledku nadměrného (v sedlech koní Landaron a Secret Passion), respektive zbytečného (v sedle koně Stezka) použití bičíku, což dostihová komise při své činnosti nijak nereflektovala a dále ve věci prošetření pádů a jiných podnětů, které je dle AČTJ možné dodat podrobně přímo k pořádkové komisi přestupkové řízení v této věci.

Pořádková komise se seznámila s textem výše uvedeného podnětu, s Dostihovou zprávou z dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích, prohlédla si záznamy z jednotlivých dostihů tohoto dostihového dne a telefonicky vyslechla předsedu dostihové komise jmenované pro dostihový den 15. srpna 2021 Ing. Jiřího Holíka, člena této dostihové komise MVDr. Františka Horáka, žokeje Jaromíra Šafáře, jezdkyni Lucii Fialovou a o bližší specifikaci návrhu požádala jeho autory Ing. Helenu Voršilkovou a Filipa Neuberga.

Výtky vůči činnosti dostihové komise v průběhu dostihového dne 15. srpna 2021 ze strany zástupců AČTJ směřovaly především vůči dvěma tvrzeným skutečnostem – nepotrestání žokeje Jaromíra Šafáře za nadměrné, respektive zbytečné použití bičíku a nepřešetření pádů koní, ke kterým v průběhu dostihového dne došlo. Ve vlastním textu podnětu uváděné jiné podněty nebyly při telefonické konzultaci s autory návrhu dostatečně specifikovány.

Pořádková komise prostudovala videozáznamy dostihu č. 1172 Cena Envisan – Gem a. s. – Prostor Design s. r. o., ve kterém se měl žokej Jaromír Šafář v sedle koně Stezka dopustit přestupku proti ustanovení DŘ spočívajícího ve zbytečném použití bičíku a dostihů č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. a č. 1175 Cena města Netolic, v nichž se měl dopustit v sedlech koní Landaron a Secret Passion (GB) přestupku nadměrného použití bičíku.

V případě dostihu č. 1172 Ceně Cena Envisan – Gem a. s. – Prostor Design s. r. o. je z videozáznamu patrné, že žokej Šafář používá bičík na začátku cílové roviny, kdy je sice již v čele dostihu, avšak s náskokem jen zhruba dvou délek, což podle názoru PK nelze považovat za situaci, kdy jasně vítězí nebo je umístěn s bezpečným rozestupem (viz definice zbytečného použití bičíku v ustanovení § 1 DŘ) a ve chvíli, kdy kůň akceleroval a zvětšil svůj náskok před soupeři, s jeho používáním přestal. PK proto v tomto případě konstatovala, že k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ nedošlo.

V případě dostihů č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. a č. 1175 Cena města Netolic je z videozáznamů patrné, že žokej Šafář v sedle koně Landaron použil bičík jedenáctkrát a v sedle koně Secret Passion desetkrát. V obou případech tak došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 316 DŘ, jež stanoví, že je zakázáno používat bičíku k pobízení koně nadměrně, přičemž maximální povolený počet pobídek bičíkem v průběhu celého dostihu je v ustanovení § 1 DŘ v části definující správné použití bičíku v rovinových dostizích omezen na šest pobídek. Z videozáznamů je podle názoru PK také jasně patrné, že se nejedná o přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení. Pořádková komise proto rozhodla udělit žokeji Šafářovi sankci za překročení maximálního povoleného množství pobídek bičíkem v rovinových dostizích – vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o třetí a čtvrtý přestupek tohoto charakteru v období posledních 12 měsíců, udělila mu Pořádková komise za přestupek spáchaný v dostihu č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. peněžitou sankci 2 000,- Kč a sankci odnětí jezdecké licence na jeden dostihový den, tj. 18. září 2021 ve Slušovicích a za přestupek spáchaný v dostihu č. 1175 Cena města Netolic peněžitou sankci 2000,- Kč a sankci odnětí licence na dva dostihové dny, tj. 19. září 2021 v Karlových Varech a 25. září 2021v Praze – Velké Chuchli (účinnost sankcí - § 438 DŘ, v případě rozhodnutí PK je vzhledem ke lhůtám pro podání odvolání rozhodující datum zveřejnění rozhodnutí ve Věstníku ČT).

Pořádková komise v rámci přešetřování činnosti DK jmenované pro dostihový den 15. srpna 2021 v Netolicích vyslechla jejího předsedu Ing. Jiřího Holíka, který v otázce nadměrného použití bičíku žokejem Šafářem uvedl, že členové DK v průběhu dostihu č. 1174 pojali podezření na nadměrné použití bičíku, avšak vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení – v prostoru pro činnost DK nebyl k dispozici televizor, videozáznam mohli sledovat pouze na pracovišti videoobsluhy na monitoru o rozměrech cca 15 x 10 cm - nebyli schopni o spáchání přestupku jednoznačně rozhodnout. Z tohoto důvodu člen DK Ing. Pavel Chlístovský před dalším dostihem upozornil žokeje Šafáře na podezření DK a vyzval ho, aby si na používání bičíku „dával pozor“. Žádnou z těchto skutečností DK však neuvedla do Dostihové zprávy. Právě v této skutečnosti PK spatřuje největší pochybení ze strany DK – nedostatečné technické vybavení mělo být v Dostihové zprávě zmíněno a pokud DK pojala podezření na spáchání přestupku, které vzhledem ke svým omezeným možnostem nemohla jednoznačně vyřešit, mohla a měla jeho vyřešení postoupit Pořádkové komisi. Následkem nedůsledného přístupu DK mohly nikoli banální přestupky žokeje Šafáře zůstat bez potrestání.

Výtku AČTJ, že DK nepřešetřovala pády v dostizích (jednalo se zejména o pád jezdkyně Lucie Fialové z koně Rabbit Ruler, v dostihu č. 1172 Cena Envisan – Gem a. s. – Prostor Design s. r. o., který byl následně zastaven a opakován na závěr dostihového dne) její předseda Ing, Jiří Holík odmítl s tím, že DK se těmto situacím věnovala, avšak tuto skutečnost opomněla zmínit ve výsledcích příslušných dostihů. Uvedl, že příčinu pádu koně Rabbit Ruler DK zkoumala za přítomnosti jeho trenéra Allan Petrlíka a jezdkyně Fialová uvedla, že podrobnosti o situaci pádu předcházející sdělila dostihovému tajemníkovi Ing. Evě Chaloupkové. PK v této souvislosti konstatovala, že DK se situacím věnovala, pochybení však shledala ve skutečnosti, že zjištěné skutečnosti neuvedla do výsledků příslušných dostihů nebo alespoň do dostihové zprávy.

Na základě zjištěných skutečností Pořádková komise dospěla k závěru, že se členové dostihové komise jmenované pro dostihový den 15. srpna 2021 v Netolicích dopustili přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ a § 416 DŘ, spočívajícího v porušení povinnosti stanovené ustanovením § 26 písm. d) DŘ, které dostihové komisi ukládá povinnost, sledovat a postihovat sankcemi přestupky proti ustanovením Dostihového řádu a doplňujícím a organizačním ustanovením platným pro jí řízené dostihy, jehož se v průběhu tohoto dostihového dne dopustili tím, že DK žokeji Jaromíru Šafářovi neuložila sankce za přestupky ve smyslu § 409 písm. b), kterých se dopustil v dostizích č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. v sedle koně č. 3 Landaron a č. 1175 Cena města Netolic v sedle koně č. 1 Secret Passion (GB) porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 316, jež stanoví, že je zakázáno používat bičíku k pobízení koně nadměrně. Vzhledem ke skutečnosti, že činnost DK byla v případě dostihů, kde se dopustila pochybení, zásadním způsobem ovlivněna nedostatečným technickým vybavením, rozhodla se PK udělit jednotlivým členům DK pouze sankci výstrahu (§ 423) s tím, že předpokládá, že pro členy DK byl tento případ dostatečným varováním a jako takový přispěje k zajištění zlepšení jejich činnosti při výkonu funkce předsedy, resp. člena DK.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o další problém na závodišti kategorie C, PK doporučuje dostihové autoritě (JC ČR) zvážit míru povinné vybavenosti těchto závodišť (TV v prostorách pro DK), neboť jak PK již jednou konstatovala: Je potřeba mít vždy na paměti, že i tyto dostihy jsou oficiální, konají se dle platného DŘ a o finanční ceny. I tyto dostihy musí být důvěryhodné pro účastníky, obchodní partnery i veřejnost a jejich výsledky musí být nezpochybnitelné též proto, že na ně jsou přijímány sázky (s tím souvisí i případná úvaha nad tím, zda by žokej Šafář zvítězil s Landaronem i Secret Passion, také bez nadměrného použití bičíku).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 470 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

V Praze, dne 6. září 2021

Za pořádkovou komisi:
Mgr. Otakar Nový - předseda PK JC ČR
vloženo: 30.12.2021
Rozhodnutí Dostihového soudu Jockey Clubu ČR - 7/2021
Datum a místo: 14. 9. 2021, Praha

Přítomní členové: JUDr. Ing. K. Luftmanová (předseda), F. Minařík, J. Chaloupka, Mgr. J Chlaň sdělil své stanovisko telefonicky. MVDr. Fr. Horák byl z rozhodování vyloučen, neboť byl členem Dostihové komise při dostihovém dni v Netolicích

Předmět jednání: Odvolání jezdce Jaromíra Šafáře proti rozhodnutí Pořádkové komise ze dne 6.6.2021, zveřejněnému dne 8.7.2021 ve Věstníku ČT, kterým mu byly uloženy sankce (i) odnětí jezdecké licence (§ 427 DŘ) na jeden dostihový den (18. září 2021) a peněžitá sankce 2 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se během dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích v dostihu č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 3 Landaron, (ii) odnětí jezdecké licence na dva dostihové dny (19. a 25. září 2021) a peněžitá sankce 2 000,- Kč za přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se během dostihového dne 15. srpna 2021 na závodišti v Netolicích v dostihu č. 1175 Cena města Netolic dopustil porušením povinnosti stanovené v § 316 DŘ (zákaz nadměrného použití bičíku) v sedle koně č. 1 Secret Pasion (GB).

Na základě: dostihového protokolu, písemného odvolání odvolatele, shlédnutí záznamů z dostihů č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. a č. 1175 Cena města Netolic

Dostihový soud zjistil, že odvolání není důvodné,

a proto je zamítl a napadené rozhodnutí Pořádkové komise potvrdil s tím, že vzhledem k odkladnému účinku odvolání, dojde k odnětí jezdecké licence na dostihové dny 25.9., 28.9. a 2.10.2021.

Záloha na náklady odvolacího řízení ve výši 3.000,- Kč se nevrací.

Odůvodnění: Odvolání bylo podáno za zachované lhůty osobou k tomu oprávněnou (§ 470 DŘ) a je tedy přípustné.

Odvolatel uvedl, že si v zápalu dostihového zápolení neuvědomil, kolik ran bičíkem již dal, avšak zcela jistě neměl v úmyslu úmysl koním jakkoliv ublížit.

Z videozáznamu dostihu č. 1174 Cena Rabbit Trhový Štěpánov, a. s. je jasně patrné, že žokej Šafář v sedle koně Landaron použil bičík k celkem 11 úderům.

V případě dostihu č. 1175 Cena města Netolic je z videozáznamu zjevné, že žokej Šafář v sedle koně Secret Passion použil bičík nejméně desetkrát. Nad to, minimálně jednou tak učinil dříve, než mohl kůň na předchozí údery reagovat, tedy dříve než po třech cvalových skocích.

V obou případech tak byl porušen zákaz používat bičíku k pobízení koně nadměrně stanovený v § 316 DŘ, když maximální počet pobídek bičíkem v průběhu celého rovinového dostihu je v § 1 DŘ omezen na šest pobídek.

Nelze tedy než konstatovat, že k přestupku v obou předmětných dostizích došlo. Dostihový soud, rozumí, že k nadměrnému použití bičíku nedošlo s úmyslem koním ublížit, nicméně maximální počet pobídek byl překročen v jednom případě o 4 pobídky, ve druhém téměř dvojnásobně. Odvolatel je zkušeným, dlouholetým profesionálním žokejem, který by měl být schopen se podobným excesům vyhnout i v zápalu boje, zejména když amatérská jezdkyně těsně umístěná na druhém místě (v obou případech tatáž) v žádném z těchto soubojů nepoužila ani maximálního dovoleného počtu pobídek.

Dostihový soud proto rozhodl, jak je výše uvedeno, a rozhodnutí Pořádkové komise potvrdil s tím, že odnětí jezdecké licence na dostihové dny 25.9., 28.9. a 2.10.2021 stanovil ve smyslu § 438 DŘ.

Proti rozhodnutí Dostihového soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Ing. Karin Luftmanová
předsedkyně Dostihového soudu JC ČR
vloženo: 30.12.2021